To log your observations please check out our mobile application.


ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
גרויה שעירה Grewia villosa 340607 רגב יעל 18 באוגוסט 1980 1 0 0 /taxa/Grewia%20villosa/ 1 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים מתוך נתוני רת"ם
גרויה שעירה Grewia villosa 392289 מימי רון 6 בפברואר 2003 1 0 0 /taxa/Grewia%20villosa/ 2
גרויה שעירה Grewia villosa 392290 מימי רון 19 במרץ 1987 1 0 0 /taxa/Grewia%20villosa/ 3
גרויה שעירה Grewia villosa 340672 נ. בר-שי ומ. רהט 11 במרץ 1988 1 0 0 /taxa/Grewia%20villosa/ 4 מתוך נתוני רת"ם
גרויה שעירה Grewia villosa 362553 ברקאי אבירם 9 בפברואר 1989 1 0 0 /taxa/Grewia%20villosa/ 5 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים
גרויה שעירה Grewia villosa 358538 מיכאל בלכר 12 בינואר 2011 1 0 0 /taxa/Grewia%20villosa/ 6 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים 29
גרויה שעירה Grewia villosa 358566 מיכאל בלכר 12 בינואר 2011 1 0 0 /taxa/Grewia%20villosa/ 7 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים = מור עץ 68
גרויה שעירה Grewia villosa 358540 מיכאל בלכר 12 בינואר 2011 1 0 0 /taxa/Grewia%20villosa/ 8 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים 29
גרויה שעירה Grewia villosa 362561 אלון עזרי 22 בפברואר 1981 1 0 0 /taxa/Grewia%20villosa/ 9 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים
גרויה שעירה Grewia villosa 362562 אלון עזרי 27 בנובמבר 1980 1 0 0 /taxa/Grewia%20villosa/ 10 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים יעלים.
גרויה שעירה Grewia villosa 362559 וקסלר חובב 29 בספטמבר 1984 1 0 0 /taxa/Grewia%20villosa/ 11 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים ד נעלמו יתכן ונאכלו ע~י צ
גרויה שעירה Grewia villosa 358545 מיכאל בלכר 12 בינואר 2011 1 0 0 /taxa/Grewia%20villosa/ 12 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים =מור עץ 27
גרויה שעירה Grewia villosa 358589 מיכאל בלכר 17 בינואר 2011 1 0 0 /taxa/Grewia%20villosa/ 13 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים מור-18
גרויה שעירה Grewia villosa 358585 מיכאל בלכר 17 בינואר 2011 1 0 0 /taxa/Grewia%20villosa/ 14 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים מור-11
גרויה שעירה Grewia villosa 359998 מיכאל בלכר 12 בינואר 2011 1 0 0 /taxa/Grewia%20villosa/ 15 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים =מור עץ18
גרויה שעירה Grewia villosa 358594 מיכאל בלכר 17 בינואר 2011 1 0 0 /taxa/Grewia%20villosa/ 16 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים מור 27
גרויה שעירה Grewia villosa 362560 סלוין גיל 2 בדצמבר 1981 1 0 0 /taxa/Grewia%20villosa/ 17 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים פורחת
גרויה שעירה Grewia villosa 362558 וקסלר חובב 28 באפריל 1985 1 0 0 /taxa/Grewia%20villosa/ 18 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים טקה בנחל דוד
גרויה שעירה Grewia villosa 362552 נוקריאן רבקה 1 בנובמבר 1989 1 0 0 /taxa/Grewia%20villosa/ 19 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים פרט בודד
גרויה שעירה Grewia villosa 362554 דה-פיצוטו אלון 9 בדצמבר 1988 1 0 0 /taxa/Grewia%20villosa/ 20 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים
גרויה שעירה Grewia villosa 362563 אלון עזרי 7 באוקטובר 1980 1 0 0 /taxa/Grewia%20villosa/ 21 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים
גרויה שעירה Grewia villosa 362557 וקסלר חובב 27 ביולי 1985 1 0 0 /taxa/Grewia%20villosa/ 22 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים רבים שהופצו מ-2 צמחי האם
גרויה שעירה Grewia villosa 362564 אלון חנה 15 בספטמבר 1980 1 0 0 /taxa/Grewia%20villosa/ 23 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים
גרויה שעירה Grewia villosa 340659 קושניר 2 באפריל 1943 1 0 0 /taxa/Grewia%20villosa/ 24 מתוך נתוני רת"ם
גרויה שעירה Grewia villosa 340657 יאיר אור 26 במרץ 1980 1 0 0 /taxa/Grewia%20villosa/ 25 מתוך נתוני רת"ם
גרויה שעירה Grewia villosa 340653 אבי שמידע 28 באוקטובר 1981 1 0 0 /taxa/Grewia%20villosa/ 26 מתוך נתוני רת"ם
גרויה שעירה Grewia villosa 358509 מיכאל בלכר 22 באוגוסט 2010 1 0 0 /taxa/Grewia%20villosa/ 27 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: חופי ים המלח 38.0
גרויה שעירה Grewia villosa 358501 מיכאל בלכר 22 באוגוסט 2010 1 0 0 /taxa/Grewia%20villosa/ 28 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים 27.0
גרויה שעירה Grewia villosa 358498 מיכאל בלכר 22 באוגוסט 2010 1 0 0 /taxa/Grewia%20villosa/ 29 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים 20.0
גרויה שעירה Grewia villosa 358496 מיכאל בלכר 22 באוגוסט 2010 1 0 0 /taxa/Grewia%20villosa/ 30 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים 18.0
גרויה שעירה Grewia villosa 358492 מיכאל בלכר 22 באוגוסט 2010 1 0 0 /taxa/Grewia%20villosa/ 31 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים
גרויה שעירה Grewia villosa 359999 מיכאל בלכר 12 בינואר 2011 1 0 0 /taxa/Grewia%20villosa/ 32 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים =אין כרגע עץ בעבר היתה גרויה-רק לשם לקיחת נ.צ
גרויה שעירה Grewia villosa 358563 מיכאל בלכר 12 בינואר 2011 1 0 0 /taxa/Grewia%20villosa/ 33 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים =מור עץ 64
גרויה שעירה Grewia villosa 358557 מיכאל בלכר 12 בינואר 2011 1 0 0 /taxa/Grewia%20villosa/ 34 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים = מור עץ 51
גרויה שעירה Grewia villosa 358533 מיכאל בלכר 12 בינואר 2011 1 0 0 /taxa/Grewia%20villosa/ 35 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים =מור עץ 11
גרויה שעירה Grewia villosa 384919 דר בן נתן 15 בפברואר 2018 1 0 0 /taxa/Grewia%20villosa/ 36 מצוקי דרגות
גרויה שעירה Grewia villosa 340663 דוד הלר 31 במרץ 1981 1 0 0 /taxa/Grewia%20villosa/ 37 מתוך נתוני רת"ם
גרויה שעירה Grewia villosa 340654 מימי רון 21 בפברואר 1988 1 0 0 /taxa/Grewia%20villosa/ 38 מתוך נתוני רת"ם
גרויה שעירה Grewia villosa 340652 תצפיות רת"ם 31 במרץ 1981 1 0 0 /taxa/Grewia%20villosa/ 39 מתוך נתוני רת"ם
גרויה שעירה Grewia villosa 340661 יאיר אור 8 באפריל 1976 1 0 0 /taxa/Grewia%20villosa/ 40 מתוך נתוני רת"ם
גרויה שעירה Grewia villosa 340649 אור יאיר 15 באפריל 1989 1 0 0 /taxa/Grewia%20villosa/ 41 מתוך נתוני רת"ם
גרויה שעירה Grewia villosa 340658 גבריאלית 7 במרץ 1928 1 0 0 /taxa/Grewia%20villosa/ 42 מתוך נתוני רת"ם
גרויה שעירה Grewia villosa 340665 אלה גולדשטיין 27 בינואר 1992 1 0 0 /taxa/Grewia%20villosa/ 43 מתוך נתוני רת"ם
גרויה שעירה Grewia villosa 340662 ל. פרוזבול 17 בינואר 1978 1 0 0 /taxa/Grewia%20villosa/ 44 מתוך נתוני רת"ם
גרויה שעירה Grewia villosa 340664 מיכאל ברוידה 8 באפריל 1989 1 0 0 /taxa/Grewia%20villosa/ 45 מתוך נתוני רת"ם
גרויה שעירה Grewia villosa 340660 קושניר 3 באפריל 1943 1 0 0 /taxa/Grewia%20villosa/ 46 מתוך נתוני רת"ם
גרויה שעירה Grewia villosa 358551 מיכאל בלכר 12 בינואר 2011 1 0 0 /taxa/Grewia%20villosa/ 47 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים = מור עץ 38
גרויה שעירה Grewia villosa 362549 עמוס סבח 11 במרץ 2004 1 0 0 /taxa/Grewia%20villosa/ 48
גרויה שעירה Grewia villosa 362556 אסף גוטפלד 12 בנובמבר 1985 1 0 0 /taxa/Grewia%20villosa/ 49
גרויה שעירה Grewia villosa 362555 אסף גוטפלד 25 בספטמבר 1986 1 0 0 /taxa/Grewia%20villosa/ 50