To log your observations please check out our mobile application.


ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
וליסנריה סלולה Vallisneria spiralis 343240 נעמי פינברון 19 באוגוסט 1941 1 0 0 /taxa/Vallisneria%20spiralis/ 1 שרון צפוני: נחל חדרה מתוך נתוני רת"ם
וליסנריה סלולה Vallisneria spiralis 347206 דני זהרי 5 בספטמבר 1941 1 0 0 /taxa/Vallisneria%20spiralis/ 2 עמק החולה: ימת החולה מתוך נתוני רת"ם
וליסנריה סלולה Vallisneria spiralis 347126 ר.ט. ג'ונס 12 באוקטובר 1935 1 0 0 /taxa/Vallisneria%20spiralis/ 3 עמק החולה: ימת החולה מתוך נתוני רת"ם
וליסנריה סלולה Vallisneria spiralis 343345 נעמי פינברון 19 באוגוסט 1941 1 0 0 /taxa/Vallisneria%20spiralis/ 4 שרון צפוני: נחל חדרה מתוך נתוני רת"ם
וליסנריה סלולה Vallisneria spiralis 367195 בן רוזנברג 30 בינואר 1999 1 0 0 /taxa/Vallisneria%20spiralis/ 5 שפלת יהודה הצפונית: כרמי יוסף
וליסנריה סלולה Vallisneria spiralis 347470 ר.פ.ג'ונס 12 באוקטובר 1935 1 0 0 /taxa/Vallisneria%20spiralis/ 6 עמק החולה: ביצת החולה מתוך נתוני רת"ם
וליסנריה סלולה Vallisneria spiralis 392189 מימי רון 23 ביולי 2019 1 0 0 /taxa/Vallisneria%20spiralis/ 7 עמק החולה: נחלי דן ולסינריה סלולה - כשלושה פרטים טבולים בזרם המים
וליסנריה סלולה Vallisneria spiralis 367196 זאב קולר 5 בספטמבר 1998 1 0 0 /taxa/Vallisneria%20spiralis/ 8 שפלת יהודה הצפונית: כרמי יוסף
וליסנריה סלולה Vallisneria spiralis 347127 דני זהרי 5 בספטמבר 1941 1 0 0 /taxa/Vallisneria%20spiralis/ 9 עמק החולה: ימת החולה מתוך נתוני רת"ם
וליסנריה סלולה Vallisneria spiralis 347443 אבי שמידע 25 ביוני 1997 1 0 0 /taxa/Vallisneria%20spiralis/ 10 עמק החולה: ביצת החולה מתוך נתוני רת"ם
וליסנריה סלולה Vallisneria spiralis 374078 יפעת ארצי 26 ביולי 2017 1 0 0 /taxa/Vallisneria%20spiralis/ 11 עמק החולה: ימת החולה