To log your observations please check out our mobile application.


ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
ורד צידוני Rosa phoenicia 405731 שמואל מזר 21 ביוני 2021 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 1 נבי חזורי גוש גדול בפריחה
ורד צידוני Rosa phoenicia 405718 נעם שגב 10 ביוני 2021 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 2 הר הכרמל: כרמל תיכון
ורד צידוני Rosa phoenicia 405666 יעל אורגד 3 במאי 2021 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 3 נחל סנין לאורך הנחל יש פרטים רבים של ורד.
ורד צידוני Rosa phoenicia 399602 Dan Sharon 26 באפריל 2021 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 4 שמורת תל דן בכניסה לשמורה.
ורד צידוני Rosa phoenicia 398829 אייל שי 22 באפריל 2021 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 5 נחל רז המון פרטים לאורך רוב הנחל בקטע שבין עין פרשים לכביש לקיבוץ גלעד
ורד צידוני Rosa phoenicia 398231 מימי רון 23 בפברואר 2021 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 6 רמות מנשה: במת מנשה
ורד צידוני Rosa phoenicia 397870 רועי פדרמן 19 בינואר 2021 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 7 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
ורד צידוני Rosa phoenicia 398013 טל לבנוני 16 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 8 זכרון יעקב - בקעת הנדיב כחלק מסקר טבע עירוני - זכרון יעקב, יחידת סקרי טבע עירוני, החברה להגנת הטבע
ורד צידוני Rosa phoenicia 398012 טל לבנוני 16 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 9 זכרון יעקב - בקעת הנדיב כחלק מסקר טבע עירוני - זכרון יעקב, יחידת סקרי טבע עירוני, החברה להגנת הטבע
ורד צידוני Rosa phoenicia 396313 יאיר אור 15 ביוני 2020 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 10 הר קטע, נחל היורד מנמרוד
ורד צידוני Rosa phoenicia 396361 שי קורן 15 ביוני 2020 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 11 עמק החולה: ארץ פלגי מים
ורד צידוני Rosa phoenicia 395688 סוקרי מכון דש"א 1 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 12 שרון צפוני: בקעת הנדיב אין תאריך - נרשם הראשון לינואר בשנת עריכת הסקר
ורד צידוני Rosa phoenicia 395687 סוקרי מכון דש"א 1 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 13 הר אמיר - הרי אום אל פחם: צפון השומרון אין תאריך - נרשם הראשון לינואר בשנת עריכת הסקר
ורד צידוני Rosa phoenicia 396113 יעל אורגד 7 ביוני 2020 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 14 סטף תחתון
ורד צידוני Rosa phoenicia 396072 יאיר אור 15 ביוני 2020 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 15 הר קטע, קרטונים, צפון לנמרוד
ורד צידוני Rosa phoenicia 396274 רן לוטן 11 ביוני 2020 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 16 נמרוד
ורד צידוני Rosa phoenicia 396021 רון אבן 20 ביוני 2020 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 17 שמורת טבע עין אפק
ורד צידוני Rosa phoenicia 395686 שי קורן 20 במאי 2020 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 18 עמק החולה: ארץ פלגי מים
ורד צידוני Rosa phoenicia 395685 שי קורן 22 במאי 2020 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 19 עמק החולה: אבל בית מעכה
ורד צידוני Rosa phoenicia 395684 בר שמש 25 במאי 2020 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 20 עמק החולה: עמק החולה
ורד צידוני Rosa phoenicia 395683 בר שמש 25 במאי 2020 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 21 עמק החולה: עמק החולה
ורד צידוני Rosa phoenicia 395682 עומרי שליו 26 במאי 2020 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 22 רמות מנשה: מזרח מנשה
ורד צידוני Rosa phoenicia 386373 נעם בר-שי 12 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 23 נחל שורק באזור הסטאף
ורד צידוני Rosa phoenicia 392756 טליה אורון 14 ביוני 2004 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 24 עמק החולה: ארץ פלגי מים טליה אורון, יאיר אור; שמורת הסחלבים, , פוליגון:
ורד צידוני Rosa phoenicia 395119 טליה אורון 4 במאי 2020 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 25 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא
ורד צידוני Rosa phoenicia 395267 עומרי שליו 26 במאי 2020 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 26 רמות מנשה: במת מנשה
ורד צידוני Rosa phoenicia 394809 עמית מנדלסון 23 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 27 שרון צפוני: חמרה פרדס חנה
ורד צידוני Rosa phoenicia 395019 מימי רון 2 במאי 2020 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 28
ורד צידוני Rosa phoenicia 392754 טליה אורון 3 באפריל 2006 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 29 עמק החולה: ארץ פלגי מים חלקת מרעה ב', חלקת מעקב, פוליגון: ביקורת; פוינטרנסקט
ורד צידוני Rosa phoenicia 392755 טליה אורון 21 ביוני 2004 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 30 עמק החולה: ארץ פלגי מים יאיר אור, דבורה שיצר; שמורת הסחלבים, , פוליגון:
ורד צידוני Rosa phoenicia 392757 טליה אורון 9 באפריל 2004 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 31 עמק החולה: ארץ פלגי מים טליה אורון, יאיר אור; חלקת יחמורים, מזרח
ורד צידוני Rosa phoenicia 392494 עומרי בכרך 5 ביוני 2017 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 32 נחל ורדיה, ליד עין ורדיה לפני שנים, לא בטוח אבל שווה בדיקה
ורד צידוני Rosa phoenicia 342113 זוהרי הלר 12 באפריל 1971 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 33 מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 348067 נ.מרגלית וד.כהן 9 באוקטובר 1984 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 34 עמק החולה: מורדות עיון מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 346560 דני זהרי 28 במאי 1949 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 35 מערב הגליל העליון: שלוחות גליל מערבי מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 348479 טוביה קושניר 10 ביוני 1944 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 36 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 347909 נעמי פינברון 24 ביולי 1956 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 37 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 343294 אורי פרגמן-ספיר 6 ביוני 1987 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 38 שרון צפוני: חמרה חדרה מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 344152 ג'ון דינסמור 5 בדצמבר 1924 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 39 כרמל: חטם הכרמל מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 344268 אלכסנדר איג 6 ביוני 1924 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 40 הר הכרמל: מתלולי הכרמל הדרומיים מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 343616 אלכסנדר איג 27 ביוני 1924 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 41 חולות: חולות חדרה מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 344202 דוכס ראובן 21 במאי 1982 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 42 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 344228 בוזניר 15 ביולי 1951 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 43 רמות מנשה: במת מנשה מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 344003 דוכס ראובן 9 במרץ 1982 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 44 רמות מנשה: במת מנשה מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 344292 מיכאל זהרי 2 ביוני 1982 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 45 רמות מנשה: מזרח מנשה מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 348209 שמאלי 6 ביוני 1925 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 46 רכס נפתלי: מורדות נפתלי מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 343270 מדור-חיים יחיאל 21 במאי 1985 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 47 שרון צפוני: חמרה חדרה מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 366331 ועדיה יוסי 15 במאי 1989 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 48 עמק החולה: ארץ פלגי מים
ורד צידוני Rosa phoenicia 341300 רוחמה ברלינר 30 במאי 1977 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 49 חולות: חולות פלמחים מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 347729 מרגלית נעמי 23 במאי 1983 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 50 עמק החולה: עמק החולה מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 343320 נח נפתולסקי 15 ביוני 1931 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 51 שרון צפוני: חמרה חדרה מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 348552 וייל גיתי 27 ביוני 1989 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 52 עמק החולה: נחלי דן מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 347706 מרגלית נעמי 9 במאי 1985 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 53 עמק החולה: עמק החולה מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 348099 לבנה מיכה 2 ביוני 1984 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 54 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 346756 ראובן דוכס 31 ביולי 1982 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 55 מערב הגליל העליון: שלוחות גליל מערבי מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 348376 יאיר אור 20 ביוני 1988 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 56 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 366350 דידי קפלן 2 ביולי 1984 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 57 כתף החרמון: חרמון
ורד צידוני Rosa phoenicia 344854 נעמי פינברון 5 באוגוסט 1945 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 58 הר הכרמל: הכרמל הנמוך מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 344783 אלכסנדר איג 28 במאי 1932 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 59 גבעות אלונים - שפרעם: גבעות אלוני טבעון מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 344166 דוכס ראובן 11 ביולי 1982 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 60 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 330892 תצפיות רת"ם 17 ביוני 2000 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 61 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 347152 יואב גרטמן 8 באפריל 1991 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 62 רמות הגליל: רמת שומרה מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 346691 יהודה מרטה 11 ביוני 1993 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 63 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): רמת פסוטה מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 343281 אביבה רבינוביץ' 2 במאי 1996 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 64 שרון צפוני: חמרה חדרה מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 348264 יואב גרטמן 8 באוקטובר 1993 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 65 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 348007 אלכסנדר איג 19 ביולי 1924 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 66 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 343384 נעמי מרגלית 6 ביוני 1993 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 67 שרון צפוני: חמרה פרדס חנה מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 343298 מדור חיים יחיאל 20 במאי 1985 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 68 שרון צפוני: נחל חדרה מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 344265 כנען מ. שויצר ר 14 באוגוסט 1981 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 69 רמות מנשה: במת מנשה מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 347705 מרגלית נעמי 7 באוקטובר 1984 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 70 עמק החולה: עמק החולה מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 348633 יעקב ליפקין 1 ביוני 1961 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 71 עמק החולה: אבל בית מעכה מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 348169 יואב גרטמן 11 ביוני 1994 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 72 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 343865 שיר ורד 23 באוגוסט 1998 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 73 מישור חוף הכרמל: ביצות כבארה מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 345584 יואב גרטמן 10 ביולי 1992 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 74 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 348373 נעמי גורדון 3 ביולי 1993 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 75 עמק החולה: נחלי דן מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 366323 דידי קפלן 6 ביולי 1992 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 76 כתף החרמון: חרמון
ורד צידוני Rosa phoenicia 348881 מייק לבנה 7 במאי 1997 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 77 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 348037 עופר כהן 27 באוגוסט 1992 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 78 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 348299 יאיר אור 20 ביוני 1988 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 79 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 344033 יואב גרטמן 9 בינואר 1998 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 80 רמות מנשה: במת מנשה מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 347803 יואב גרטמן 9 ביוני 1995 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 81 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 341047 שיר ורד 29 באוקטובר 1993 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 82 הרי ירושלים: נחל שורק מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 343094 אורית פלג 20 במרץ 1994 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 83 חולות: חולות חדרה מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 346745 אורי פרגמן-ספיר 7 באוגוסט 1998 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 84 רמות הגליל: נחל כזיב מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 348210 תצפיות רת"ם 5 ביולי 1993 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 85 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 347971 שפיר בנימין 28 במרץ 1986 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 86 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 390147 יפעת ארצי 19 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 87 עמק החולה: עמק החולה
ורד צידוני Rosa phoenicia 386458 יעל אורגד 20 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 88 נחל השניים לאורך לפחות 1.5 ק"מ של הנחל, מ"פארק נחל השניים" ביקנעם ועד עמק השלום, הנחל עמוס ורדים.
ורד צידוני Rosa phoenicia 366244 מרגרטה וולצ'אק 25 ביוני 2003 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 89 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
ורד צידוני Rosa phoenicia 390151 יאיר פרידברג 9 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 90 חולות: חולות ראשון לציון
ורד צידוני Rosa phoenicia 387887 סיון מרדוק 5 בנובמבר 2018 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 91 שרון דרומי: שפך שורק
ורד צידוני Rosa phoenicia 387894 מימי רון 25 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 92 שרון דרומי: דרום מישור החוף
ורד צידוני Rosa phoenicia 390148 דידי קפלן 8 באוקטובר 2018 2 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 93 גבעות אלונים - שפרעם: נחל קישון
ורד צידוני Rosa phoenicia 390153 דידי קפלן 6 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 94 גבעות אלונים - שפרעם: נחל קישון
ורד צידוני Rosa phoenicia 387896 מימי רון 14 באוקטובר 2013 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 95 שרון צפוני: בקעת הנדיב
ורד צידוני Rosa phoenicia 387890 נתן אלבז 6 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 96 הר הכרמל: הכרמל הנמוך נמצא בחצית נחל בוסתן יער ניר עציון
ורד צידוני Rosa phoenicia 391875 עמית מנדלסון 29 ביולי 2019 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 97 רמות מנשה: במת מנשה המין צומח בסבך פטל קדוש. יש גם קצת פרטים יותר במעלה הנחל.
ורד צידוני Rosa phoenicia 390161 צוות עין אפק 11 בינואר 1987 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 98 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
ורד צידוני Rosa phoenicia 390152 יפתח סיני 21 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 99 רכס נפתלי: מורדות נפתלי
ורד צידוני Rosa phoenicia 390150 יפעת ארצי 10 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 100 עמק החולה: עמק החולה
ורד צידוני Rosa phoenicia 390149 יפעת ארצי 16 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 101 עמק החולה: ארץ פלגי מים
ורד צידוני Rosa phoenicia 390146 יפעת ארצי 19 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 102 עמק החולה: עמק החולה
ורד צידוני Rosa phoenicia 390145 חגי שלמה 14 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 103 עמק החולה: ארץ פלגי מים
ורד צידוני Rosa phoenicia 387893 דידי קפלן 19 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 104 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): רמת פסוטה
ורד צידוני Rosa phoenicia 387891 טליה אורון 16 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 105 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): רמת פסוטה
ורד צידוני Rosa phoenicia 387889 יפתח סיני 1 באוגוסט 2018 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 106 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): רמת פסוטה
ורד צידוני Rosa phoenicia 387888 יפתח סיני 22 באוגוסט 2018 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 107 עמק החולה: ימת החולה
ורד צידוני Rosa phoenicia 387886 יפעת גרנט 26 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 108 עמק החולה: ארץ פלגי מים אין פריחה
ורד צידוני Rosa phoenicia 387892 יפתח סיני 21 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 109 רכס נפתלי: מורדות נפתלי
ורד צידוני Rosa phoenicia 379924 הדרי אריאל 2 ביוני 1983 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 110 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
ורד צידוני Rosa phoenicia 379923 פלג יואל 30 במאי 1986 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 111 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
ורד צידוני Rosa phoenicia 379922 שקדי יונתן 24 באפריל 1987 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 112 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
ורד צידוני Rosa phoenicia 379921 יונתן הררי 22 בינואר 1991 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 113 עמק החולה: ארץ פלגי מים מידרון B
ורד צידוני Rosa phoenicia 379920 יונתן הררי 18 בפברואר 1991 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 114 עמק החולה: ארץ פלגי מים מידרון B
ורד צידוני Rosa phoenicia 379919 יונתן הררי 10 במאי 1991 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 115 עמק החולה: ארץ פלגי מים משטח B
ורד צידוני Rosa phoenicia 379918 חוה גולדשטיין 2 בפברואר 1997 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 116 צפון הגולן: מורדות גולן
ורד צידוני Rosa phoenicia 379917 חוה גולדשטיין 28 בפברואר 1997 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 117 צפון הגולן: מורדות גולן
ורד צידוני Rosa phoenicia 379916 חוה גולדשטיין 30 במרץ 1997 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 118 צפון הגולן: מורדות גולן
ורד צידוני Rosa phoenicia 379915 חוה גולדשטיין 30 באפריל 1997 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 119 צפון הגולן: מורדות גולן
ורד צידוני Rosa phoenicia 379914 חוה גולדשטיין 25 במאי 1997 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 120 צפון הגולן: מורדות גולן
ורד צידוני Rosa phoenicia 379913 חוה גולדשטיין 29 ביוני 1997 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 121 עמק החולה: ארץ פלגי מים
ורד צידוני Rosa phoenicia 379912 חוה גולדשטיין 29 ביוני 1997 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 122 צפון הגולן: מורדות גולן
ורד צידוני Rosa phoenicia 379911 חוה גולדשטיין 30 ביוני 1997 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 123 עמק החולה: ארץ פלגי מים
ורד צידוני Rosa phoenicia 379910 צוות השמורה - התנור נחל עיון 30 ביוני 1997 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 124 עמק החולה: אבל בית מעכה
ורד צידוני Rosa phoenicia 379909 חוה גולדשטיין 27 ביולי 1997 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 125 צפון הגולן: מורדות גולן
ורד צידוני Rosa phoenicia 379908 וולושן יואל 25 בדצמבר 1997 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 126 צפון הגולן: מורדות גולן
ורד צידוני Rosa phoenicia 379907 צוות השמורה - התנור נחל עיון 31 במאי 1998 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 127 עמק החולה: ארץ פלגי מים
ורד צידוני Rosa phoenicia 379906 חוה גולדשטיין 29 באוגוסט 1999 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 128 צפון הגולן: מורדות גולן
ורד צידוני Rosa phoenicia 379905 חוה גולדשטיין 26 בספטמבר 1999 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 129 צפון הגולן: מורדות גולן
ורד צידוני Rosa phoenicia 379904 חוה גולדשטיין 31 באוקטובר 1999 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 130 צפון הגולן: מורדות גולן
ורד צידוני Rosa phoenicia 391880 מימי רון 16 ביוני 2016 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 131 עמק החולה: עמק החולה
ורד צידוני Rosa phoenicia 391879 מימי רון 28 ביוני 2016 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 132 כתף החרמון: חרמון
ורד צידוני Rosa phoenicia 391877 מימי רון 23 ביולי 2019 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 133 עמק החולה: נחלי דן
ורד צידוני Rosa phoenicia 391876 מימי רון 23 ביולי 2019 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 134 עמק החולה: נחלי דן בכל סובב עין בריד והפלג היוצא ממנו יש עשרות עד מאות פרטים
ורד צידוני Rosa phoenicia 382402 יפתח סיני 24 באוקטובר 2013 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 135 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
ורד צידוני Rosa phoenicia 390144 מימי רון 12 ביוני 2019 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 136
ורד צידוני Rosa phoenicia 390154 מימי רון 14 בדצמבר 2017 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 137 שרון צפוני: בקעת הנדיב
ורד צידוני Rosa phoenicia 390155 מימי רון 16 בספטמבר 2015 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 138 חולות: חולות חדרה
ורד צידוני Rosa phoenicia 390156 מימי רון 23 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 139 שרון צפוני: בקעת הנדיב
ורד צידוני Rosa phoenicia 391878 מימי רון 22 ביולי 2019 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 140 שרון צפוני: נחל חדרה
ורד צידוני Rosa phoenicia 348553 מרגלית נעמי 25 ביוני 1989 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 141 עמק החולה: נחלי דן מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 347703 מרגלית נעמי 22 במאי 1984 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 142 עמק החולה: עמק החולה מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 348563 וייל גיתי 21 ביולי 1989 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 143 עמק החולה: נחלי דן מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 347702 מרגלית נעמי 10 במאי 1984 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 144 עמק החולה: עמק החולה מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 391096 דר בן נתן 16 בספטמבר 2019 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 145 נחל עיון
ורד צידוני Rosa phoenicia 344689 הגר לשנר 8 במאי 1993 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 146 גבעות אלונים - שפרעם: נחל קישון מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 366235 גל וין 28 ביוני 2016 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 147 עמק החולה: עמק החולה
ורד צידוני Rosa phoenicia 366357 לוי נסים 31 באוקטובר 1983 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 148 עמק החולה: אבל בית מעכה
ורד צידוני Rosa phoenicia 366315 שורקי רעיה 26 במרץ 1996 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 149 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
ורד צידוני Rosa phoenicia 348170 אורי פרגמן-ספיר 9 ביוני 1995 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 150 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 348005 נח נפתולסקי 18 ביוני 1924 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 151 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 347890 מייק לבנה 29 במרץ 1995 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 152 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 366344 לוי נסים 23 בפברואר 1986 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 153 עמק החולה: אבל בית מעכה
ורד צידוני Rosa phoenicia 366328 יונתן הררי 26 במרץ 1991 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 154 עמק החולה: ארץ פלגי מים מידרון B
ורד צידוני Rosa phoenicia 386528 רון פרומקין 21 ביוני 2019 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 155 הר קטע
ורד צידוני Rosa phoenicia 386459 יעל אורגד 20 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 156 נחל סנין יובל של נחל השופט
ורד צידוני Rosa phoenicia 385893 לביא קורן 15 בפברואר 2018 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 157 נחל שלף הנחל בדגם פזרות
ורד צידוני Rosa phoenicia 385819 דר בן נתן 26 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 158 מערב הגליל העליון: בקעת פקיעין
ורד צידוני Rosa phoenicia 357716 דותן רותם 14 ביוני 2012 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 159 רמות מנשה: במת מנשה
ורד צידוני Rosa phoenicia 366284 חוה גולדשטיין 28 ביוני 1998 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 160 צפון הגולן: מורדות גולן
ורד צידוני Rosa phoenicia 366268 חוה גולדשטיין 29 באוגוסט 1999 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 161 צפון הגולן: מורדות גולן
ורד צידוני Rosa phoenicia 347859 אורי פרגמן-ספיר 20 במאי 1995 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 162 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 366271 חוה גולדשטיין 25 במאי 1999 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 163 עמק החולה: ארץ פלגי מים
ורד צידוני Rosa phoenicia 366335 שקדי יונתן 13 במאי 1988 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 164 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
ורד צידוני Rosa phoenicia 360251 ג'יזל חזן 13 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 165 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
ורד צידוני Rosa phoenicia 357707 דותן רותם 31 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 166 כתף החרמון: חרמון
ורד צידוני Rosa phoenicia 356400 טליה אורון 12 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 167 רכס נפתלי: מורדות נפתלי
ורד צידוני Rosa phoenicia 343606 שיר ורד 22 בספטמבר 1994 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 168 שרון צפוני: בקעת הנדיב מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 343653 דוכס ראובן 21 באוגוסט 1983 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 169 שרון צפוני: בקעת הנדיב מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 357718 מרגרטה וולצ'אק 16 ביולי 2012 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 170 שרון צפוני: נחל חדרה
ורד צידוני Rosa phoenicia 371291 מימי רון 1 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 171 שרון דרומי: דרום מישור החוף ניצניםף לאורך 15 מ'
ורד צידוני Rosa phoenicia 344227 אריה קלר 31 במאי 1990 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 172 רמות מנשה: במת מנשה מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 366313 קופר צחי 12 באוגוסט 1996 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 173 רמות מנשה: במת מנשה
ורד צידוני Rosa phoenicia 366236 לוטן רן 27 בנובמבר 2008 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 174 רמות מנשה: במת מנשה
ורד צידוני Rosa phoenicia 366240 דותן רותם 2 באוקטובר 2006 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 175 רמות מנשה: במת מנשה
ורד צידוני Rosa phoenicia 366309 חוה גולדשטיין 31 בדצמבר 1996 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 176 צפון הגולן: מורדות גולן
ורד צידוני Rosa phoenicia 366305 חוה גולדשטיין 30 במרץ 1997 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 177 צפון הגולן: מורדות גולן
ורד צידוני Rosa phoenicia 366302 חוה גולדשטיין 29 ביוני 1997 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 178 צפון הגולן: מורדות גולן
ורד צידוני Rosa phoenicia 366278 חוה גולדשטיין 25 בנובמבר 1998 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 179 צפון הגולן: מורדות גולן
ורד צידוני Rosa phoenicia 366276 חוה גולדשטיין 1 בפברואר 1999 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 180 צפון הגולן: מורדות גולן
ורד צידוני Rosa phoenicia 366273 חוה גולדשטיין 26 באפריל 1999 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 181 צפון הגולן: מורדות גולן
ורד צידוני Rosa phoenicia 366272 חוה גולדשטיין 16 במאי 1999 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 182 צפון הגולן: מורדות גולן
ורד צידוני Rosa phoenicia 366266 חוה גולדשטיין 31 באוקטובר 1999 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 183 צפון הגולן: מורדות גולן
ורד צידוני Rosa phoenicia 366274 חוה גולדשטיין 25 במרץ 1999 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 184 צפון הגולן: מורדות גולן
ורד צידוני Rosa phoenicia 366297 חוה גולדשטיין 27 ביולי 1997 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 185 צפון הגולן: מורדות גולן
ורד צידוני Rosa phoenicia 366294 וולושן יואל 25 בדצמבר 1997 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 186 צפון הגולן: מורדות גולן
ורד צידוני Rosa phoenicia 366316 ראובן אבי 29 במאי 1995 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 187 צפון הגולן: מורדות גולן
ורד צידוני Rosa phoenicia 366312 חוה גולדשטיין 27 בספטמבר 1996 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 188 צפון הגולן: מורדות גולן
ורד צידוני Rosa phoenicia 366310 חוה גולדשטיין 29 בנובמבר 1996 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 189 צפון הגולן: מורדות גולן
ורד צידוני Rosa phoenicia 366307 חוה גולדשטיין 28 בפברואר 1997 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 190 צפון הגולן: מורדות גולן
ורד צידוני Rosa phoenicia 366304 חוה גולדשטיין 30 באפריל 1997 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 191 צפון הגולן: מורדות גולן
ורד צידוני Rosa phoenicia 366303 חוה גולדשטיין 25 במאי 1997 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 192 צפון הגולן: מורדות גולן
ורד צידוני Rosa phoenicia 366270 חוה גולדשטיין 27 ביוני 1999 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 193 צפון הגולן: מורדות גולן
ורד צידוני Rosa phoenicia 366269 חוה גולדשטיין 26 ביולי 1999 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 194 צפון הגולן: מורדות גולן
ורד צידוני Rosa phoenicia 366291 חוה גולדשטיין 22 בפברואר 1998 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 195 צפון הגולן: מורדות גולן
ורד צידוני Rosa phoenicia 366289 חוה גולדשטיין 26 באפריל 1998 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 196 צפון הגולן: מורדות גולן
ורד צידוני Rosa phoenicia 366287 חוה גולדשטיין 24 במאי 1998 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 197 צפון הגולן: מורדות גולן
ורד צידוני Rosa phoenicia 366282 חוה גולדשטיין 26 ביולי 1998 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 198 צפון הגולן: מורדות גולן
ורד צידוני Rosa phoenicia 366280 חוה גולדשטיין 23 באוגוסט 1998 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 199 צפון הגולן: מורדות גולן
ורד צידוני Rosa phoenicia 366279 חוה גולדשטיין 25 באוקטובר 1998 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 200 צפון הגולן: מורדות גולן
ורד צידוני Rosa phoenicia 366277 חוה גולדשטיין 27 בדצמבר 1998 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 201 צפון הגולן: מורדות גולן
ורד צידוני Rosa phoenicia 366275 חוה גולדשטיין 21 בפברואר 1999 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 202 צפון הגולן: מורדות גולן
ורד צידוני Rosa phoenicia 366242 חוה גולדשטיין 2 במאי 2006 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 203 צפון הגולן: מורדות גולן
ורד צידוני Rosa phoenicia 366267 חוה גולדשטיין 26 בספטמבר 1999 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 204 צפון הגולן: מורדות גולן
ורד צידוני Rosa phoenicia 366265 חוה גולדשטיין 28 בנובמבר 1999 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 205 צפון הגולן: מורדות גולן
ורד צידוני Rosa phoenicia 366264 חוה גולדשטיין 26 בדצמבר 1999 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 206 צפון הגולן: מורדות גולן
ורד צידוני Rosa phoenicia 366261 חוה גולדשטיין 22 במאי 2000 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 207 צפון הגולן: מורדות גולן
ורד צידוני Rosa phoenicia 366259 חוה גולדשטיין 22 באוקטובר 2000 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 208 צפון הגולן: מורדות גולן
ורד צידוני Rosa phoenicia 366257 חוה גולדשטיין 31 בינואר 2001 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 209 צפון הגולן: מורדות גולן
ורד צידוני Rosa phoenicia 366255 חוה גולדשטיין 22 במרץ 2001 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 210 צפון הגולן: מורדות גולן
ורד צידוני Rosa phoenicia 366252 חוה גולדשטיין 23 בספטמבר 2001 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 211 צפון הגולן: מורדות גולן
ורד צידוני Rosa phoenicia 366249 חוה גולדשטיין 6 במאי 2002 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 212 צפון הגולן: מורדות גולן
ורד צידוני Rosa phoenicia 366245 חוה גולדשטיין 2 בדצמבר 2002 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 213 צפון הגולן: מורדות גולן
ורד צידוני Rosa phoenicia 366293 חוה גולדשטיין 28 בינואר 1998 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 214 צפון הגולן: מורדות גולן
ורד צידוני Rosa phoenicia 366296 חוה גולדשטיין 30 באוקטובר 1997 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 215 צפון הגולן: מורדות גולן
ורד צידוני Rosa phoenicia 366263 חוה גולדשטיין 28 בפברואר 2000 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 216 צפון הגולן: מורדות גולן
ורד צידוני Rosa phoenicia 366262 חוה גולדשטיין 30 באפריל 2000 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 217 צפון הגולן: מורדות גולן
ורד צידוני Rosa phoenicia 366295 חוה גולדשטיין 23 בנובמבר 1997 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 218 צפון הגולן: מורדות גולן
ורד צידוני Rosa phoenicia 366311 חוה גולדשטיין 30 באוקטובר 1996 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 219 צפון הגולן: מורדות גולן
ורד צידוני Rosa phoenicia 366260 חוה גולדשטיין 25 ביולי 2000 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 220 צפון הגולן: מורדות גולן
ורד צידוני Rosa phoenicia 366258 חוה גולדשטיין 27 בנובמבר 2000 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 221 צפון הגולן: מורדות גולן
ורד צידוני Rosa phoenicia 366256 חוה גולדשטיין 25 בפברואר 2001 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 222 צפון הגולן: מורדות גולן
ורד צידוני Rosa phoenicia 366253 חוה גולדשטיין 29 באוגוסט 2001 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 223 צפון הגולן: מורדות גולן
ורד צידוני Rosa phoenicia 366308 חוה גולדשטיין 2 בפברואר 1997 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 224 צפון הגולן: מורדות גולן
ורד צידוני Rosa phoenicia 366247 חוה גולדשטיין 2 ביולי 2002 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 225 צפון הגולן: מורדות גולן
ורד צידוני Rosa phoenicia 366243 חוה גולדשטיין 4 באפריל 2004 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 226 צפון הגולן: מורדות גולן
ורד צידוני Rosa phoenicia 366319 אביבה רבינוביץ' 13 ביולי 1993 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 227 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
ורד צידוני Rosa phoenicia 366345 אביבה רבינוביץ' 29 באוקטובר 1985 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 228 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
ורד צידוני Rosa phoenicia 348478 דידי קפלן 19 בנובמבר 1990 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 229 עמק החולה: נחלי דן מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 355933 טליה אורון 3 במאי 2011 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 230 עמק החולה: ימת החולה
ורד צידוני Rosa phoenicia 372898 יפעת ארצי 26 ביולי 2017 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 231 עמק החולה: ימת החולה
ורד צידוני Rosa phoenicia 347707 נעמי מרגלית 10 ביולי 1985 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 232 עמק החולה: עמק החולה מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 347704 מרגלית נעמי 1 באוגוסט 1984 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 233 עמק החולה: עמק החולה מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 347701 מרגלית נעמי 22 במרץ 1984 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 234 עמק החולה: עמק החולה מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 347700 מרגלית נעמי 4 בדצמבר 1983 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 235 עמק החולה: עמק החולה מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 371295 דה-פיצוטו אלון 15 ביוני 1987 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 236 עמק החולה: ארץ פלגי מים
ורד צידוני Rosa phoenicia 366300 חוה גולדשטיין 30 ביוני 1997 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 237 עמק החולה: ארץ פלגי מים
ורד צידוני Rosa phoenicia 366286 חוה גולדשטיין 25 במאי 1998 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 238 עמק החולה: ארץ פלגי מים
ורד צידוני Rosa phoenicia 366285 צוות השמורה - התנור נחל עיון 31 במאי 1998 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 239 עמק החולה: ארץ פלגי מים
ורד צידוני Rosa phoenicia 366281 חוה גולדשטיין 26 ביולי 1998 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 240 עמק החולה: ארץ פלגי מים
ורד צידוני Rosa phoenicia 347857 יואב גרטמן 31 במרץ 1996 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 241 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 347911 יואב גרטמן 11 במרץ 1988 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 242 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 347912 מיכה לבנה 5 במרץ 1990 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 243 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 347983 עוזי פליטמן 24 במאי 1963 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 244 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 348374 אלון דה-פצוטו 15 ביוני 1987 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 245 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 348069 חנן סבר 26 באוקטובר 1983 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 246 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 348010 ר.גבריאלית 10 באוגוסט 1929 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 247 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 348011 רוחמה ברלינר 16 באוקטובר 1983 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 248 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 348004 נח נפתולסקי 17 ביוני 1924 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 249 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 348027 לבנה מיכה 31 באוגוסט 1985 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 250 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 347954 יואב גרטמן 20 בדצמבר 1985 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 251 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 347858 מרגלית נעמי 20 במאי 1993 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 252 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 348375 נ.מרגלית וד.כהן 9 באוקטובר 1984 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 253 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 366327 יונתן הררי 10 במאי 1991 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 254 עמק החולה: ארץ פלגי מים מידרון B
ורד צידוני Rosa phoenicia 366301 חוה גולדשטיין 29 ביוני 1997 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 255 עמק החולה: ארץ פלגי מים
ורד צידוני Rosa phoenicia 366283 חוה גולדשטיין 30 ביוני 1998 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 256 עמק החולה: ארץ פלגי מים
ורד צידוני Rosa phoenicia 366288 חוה גולדשטיין 27 באפריל 1998 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 257 עמק החולה: ארץ פלגי מים
ורד צידוני Rosa phoenicia 366246 חוה גולדשטיין 2 ביולי 2002 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 258 עמק החולה: ארץ פלגי מים
ורד צידוני Rosa phoenicia 366251 צופה בלתי ידוע 11 בנובמבר 2001 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 259 עמק החולה: ארץ פלגי מים
ורד צידוני Rosa phoenicia 366250 חוה גולדשטיין 18 באפריל 2002 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 260 עמק החולה: ארץ פלגי מים
ורד צידוני Rosa phoenicia 366329 יונתן הררי 18 בפברואר 1991 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 261 עמק החולה: ארץ פלגי מים משטח B
ורד צידוני Rosa phoenicia 330902 תצפיות רת"ם 15 בספטמבר 2000 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 262 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 347910 יואב גרטמן 25 באפריל 1986 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 263 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 347891 עברי יריב 23 באוגוסט 1981 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 264 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 348298 לב ארי ורד 6 באוקטובר 1981 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 265 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 348331 עוזי פליטמן 17 באפריל 1962 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 266 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 348068 מיכה לבנה 28 ביוני 1988 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 267 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 366330 יונתן הררי 22 בינואר 1991 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 268 עמק החולה: ארץ פלגי מים מעיינות B
ורד צידוני Rosa phoenicia 366254 חוה גולדשטיין 29 באפריל 2001 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 269 עמק החולה: ארץ פלגי מים
ורד צידוני Rosa phoenicia 371288 עופר שנער 28 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 270 עמק החולה: ארץ פלגי מים
ורד צידוני Rosa phoenicia 366339 דה-פיצוטו אלון 27 באוקטובר 1986 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 271 עמק החולה: ארץ פלגי מים
ורד צידוני Rosa phoenicia 354278 חוה גולדשטיין 4 באוגוסט 2010 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 272 עמק החולה: ארץ פלגי מים
ורד צידוני Rosa phoenicia 366241 נוה נעמה 5 ביוני 2006 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 273 עמק החולה: ארץ פלגי מים
ורד צידוני Rosa phoenicia 366248 חוה גולדשטיין 13 במאי 2002 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 274 עמק החולה: ארץ פלגי מים
ורד צידוני Rosa phoenicia 366299 צוות השמורה - התנור נחל עיון 30 ביוני 1997 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 275 עמק החולה: אבל בית מעכה
ורד צידוני Rosa phoenicia 366347 לוי נסים 26 במאי 1985 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 276 עמק החולה: אבל בית מעכה
ורד צידוני Rosa phoenicia 366355 לוי נסים 17 בדצמבר 1983 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 277 עמק החולה: אבל בית מעכה
ורד צידוני Rosa phoenicia 366356 לוי נסים 29 בנובמבר 1983 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 278 עמק החולה: אבל בית מעכה
ורד צידוני Rosa phoenicia 366346 לוי נסים 16 ביוני 1985 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 279 עמק החולה: אבל בית מעכה
ורד צידוני Rosa phoenicia 366359 לוי נסים 21 בספטמבר 1983 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 280 עמק החולה: אבל בית מעכה
ורד צידוני Rosa phoenicia 366351 לוי נסים 26 ביוני 1984 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 281 עמק החולה: אבל בית מעכה
ורד צידוני Rosa phoenicia 366358 כספי סיגל 5 באוקטובר 1983 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 282 עמק החולה: אבל בית מעכה
ורד צידוני Rosa phoenicia 346755 אלכסנדר איג 30 במאי 1926 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 283 מערב הגליל העליון: שלוחות גליל מערבי מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 348006 אלכסנדר איג 19 ביוני 1924 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 284 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 366364 עיברי יריב 9 באוגוסט 1980 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 285 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
ורד צידוני Rosa phoenicia 366361 שני מנחם 10 ביולי 1983 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 286 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
ורד צידוני Rosa phoenicia 366354 שקדי יונתן 19 במאי 1984 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 287 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
ורד צידוני Rosa phoenicia 366353 שקדי יונתן 25 במאי 1984 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 288 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
ורד צידוני Rosa phoenicia 366349 שקדי יונתן 15 בספטמבר 1984 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 289 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
ורד צידוני Rosa phoenicia 366348 שקדי יונתן 21 בספטמבר 1984 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 290 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
ורד צידוני Rosa phoenicia 366343 שניידר לייני 28 בפברואר 1986 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 291 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
ורד צידוני Rosa phoenicia 366341 פלג יואל 30 במאי 1986 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 292 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
ורד צידוני Rosa phoenicia 366337 שקדי יונתן 22 במאי 1987 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 293 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
ורד צידוני Rosa phoenicia 366334 מלול אלי 15 במאי 1988 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 294 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
ורד צידוני Rosa phoenicia 366333 מלול אלי 4 ביוני 1988 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 295 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
ורד צידוני Rosa phoenicia 366326 שורקי רעיה 22 ביוני 1991 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 296 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
ורד צידוני Rosa phoenicia 366322 דידי קפלן 14 בספטמבר 1992 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 297 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
ורד צידוני Rosa phoenicia 366321 שורקי רעיה 31 במאי 1993 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 298 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
ורד צידוני Rosa phoenicia 366317 חיילות עין אפק 24 באפריל 1995 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 299 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
ורד צידוני Rosa phoenicia 366306 חיילות עין אפק 18 במרץ 1997 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 300 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
ורד צידוני Rosa phoenicia 366237 יפתח סיני 11 במאי 2007 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 301 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
ורד צידוני Rosa phoenicia 366298 חיילות עין אפק 2 ביולי 1997 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 302 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
ורד צידוני Rosa phoenicia 345573 שיר ורד 12 במאי 1995 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 303 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 345565 שקדי יונתן 25 במאי 1984 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 304 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 345567 שקדי יונתן 25 בפברואר 1985 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 305 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 366363 הדרי אריאל 2 ביוני 1983 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 306 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
ורד צידוני Rosa phoenicia 366362 שני מנחם 4 ביוני 1983 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 307 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
ורד צידוני Rosa phoenicia 366324 שורקי רעיה 10 ביוני 1992 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 308 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום ע"ג הסכר
ורד צידוני Rosa phoenicia 366320 שורקי רעיה 3 ביוני 1993 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 309 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
ורד צידוני Rosa phoenicia 366238 יפתח סיני 24 בפברואר 2007 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 310 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
ורד צידוני Rosa phoenicia 371293 שורקי רעיה 13 ביולי 1993 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 311 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
ורד צידוני Rosa phoenicia 371289 צוות עין אפק 9 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 312 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
ורד צידוני Rosa phoenicia 371294 שורקי רעיה 12 באפריל 1992 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 313 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום פורח ע"ג הסכר
ורד צידוני Rosa phoenicia 371290 חזן ג'יזל 13 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 314 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
ורד צידוני Rosa phoenicia 368365 מימי רון 28 ביוני 2016 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 315 נחל חזורי
ורד צידוני Rosa phoenicia 344165 דוכס ראובן 21 במאי 1982 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 316 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 354255 לישי בן-ינאי 30 ביוני 2013 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 317 חולות: מישור חוף כרמלים
ורד צידוני Rosa phoenicia 348003 מייק לבנה 6 בספטמבר 1997 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 318 עמק החולה: מורדות עיון מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 360556 ענבל בן יעקב 10 ביוני 2015 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 319 הר הכרמל: מתלולי הכרמל הדרומיים
ורד צידוני Rosa phoenicia 343861 יואב גרטמן 12 בדצמבר 1992 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 320 מישור חוף הכרמל: ביצות כבארה מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 371287 יעל אורגד 13 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 321 הר הכרמל: כרמל תיכון
ורד צידוני Rosa phoenicia 366239 דותן רותם 15 בדצמבר 2006 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 322 הר הכרמל: במת הכרמל
ורד צידוני Rosa phoenicia 383954 מימי רון 23 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 323 אחו בנימינה
ורד צידוני Rosa phoenicia 344756 חגית הרץ 7 ביוני 1993 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 324 גבעות אלונים - שפרעם: נחל קישון מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 383953 מימי רון 16 בספטמבר 2015 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 325 אחו בנימינה
ורד צידוני Rosa phoenicia 372897 יפעת ארצי 26 ביולי 2017 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 326 עמק החולה: ימת החולה
ורד צידוני Rosa phoenicia 385190 ענבל בן יעקב 20 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 327 בריכות מעין צבי
ורד צידוני Rosa phoenicia 366290 חוה גולדשטיין 13 באפריל 1998 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 328 צפון הגולן: מורדות גולן
ורד צידוני Rosa phoenicia 348009 ש 10 באוגוסט 1929 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 329 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 366352 הדרי אריאל 12 ביוני 1984 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 330 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
ורד צידוני Rosa phoenicia 385149 נתן אלבז 5 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 331 נחל בוסתן דיווח של דותן בשם נתן אלבז על פי תמונות שצילם בשטח
ורד צידוני Rosa phoenicia 385240 הגר לשנר 6 ביוני 2018 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 332 נחל חזורי שני גושים ענקיים בשיא פריחה
ורד צידוני Rosa phoenicia 348008 אלכסנדר איג 23 ביולי 1924 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 333 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 368545 מרים מילוא 12 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 334 מישור חוף הכרמל: ביצות כבארה
ורד צידוני Rosa phoenicia 366338 שקדי יונתן 24 באפריל 1987 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 335 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
ורד צידוני Rosa phoenicia 366342 פלג יואל 5 במאי 1986 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 336 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
ורד צידוני Rosa phoenicia 366340 פלג יואל 18 ביולי 1986 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 337 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום פריחה הוגדרה "ניצנים עד שיא"
ורד צידוני Rosa phoenicia 366318 חיילות עין אפק 17 ביולי 1994 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 338 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
ורד צידוני Rosa phoenicia 366314 שורקי רעיה 8 באפריל 1996 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 339 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום על הספה
ורד צידוני Rosa phoenicia 355574 יפתח סיני 22 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 340 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום בפריחה
ורד צידוני Rosa phoenicia 345585 אביבה רבינוביץ' 13 ביולי 1993 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 341 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 345566 שקדי יונתן 6 בדצמבר 1984 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 342 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 345558 א. ליסטון 15 במאי 1985 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 343 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 345569 שקדי יונתן 4 ביוני 1988 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 344 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 345572 אביבה רבינוביץ' 13 ביוני 1996 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 345 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 345568 שקדי יונתן 10 ביולי 1985 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 346 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 366360 אביבה רבינוביץ' 17 באוגוסט 1983 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 347 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
ורד צידוני Rosa phoenicia 345557 תצפיות רת"ם 14 בספטמבר 1992 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 348 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מתוך נתוני רת"ם
ורד צידוני Rosa phoenicia 355573 יפתח סיני 22 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 349 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום בפריחה
ורד צידוני Rosa phoenicia 355511 יפתח סיני 24 באוקטובר 2013 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 350 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
ורד צידוני Rosa phoenicia 355572 יפתח סיני 22 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 351 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
ורד צידוני Rosa phoenicia 366325 אדרת יונתן 12 באפריל 1992 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 352 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום פורח על-גבי הסכר
ורד צידוני Rosa phoenicia 366332 מלול אלי 12 ביולי 1988 1 0 0 /taxa/Rosa%20phoenicia/ 353 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום