To log your observations please check out our mobile application.


ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
זגאה ארגמנית Zoegea purpurea 398437 מימי רון 12 בפברואר 2021 1 0 0 /taxa/Zoegea%20purpurea/ 1 ציה - פארן: אגן פארן
זגאה ארגמנית Zoegea purpurea 398617 מימי רון 13 במרץ 2021 1 0 0 /taxa/Zoegea%20purpurea/ 2 קמר עריף - רמת חדב: קניון נקרות-המישר
זגאה ארגמנית Zoegea purpurea 394678 דר בן נתן 23 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Zoegea%20purpurea/ 3 קרני רמון 5 פרטים במקבץ צפוף (בנקודה), שניים גדולים נוספים על המדרון ואחד קטן נוסף בערוץ שלמרגלותיו
זגאה ארגמנית Zoegea purpurea 387426 מימי רון 18 במרץ 1988 1 0 0 /taxa/Zoegea%20purpurea/ 4 ציה - פארן: אגן פארן
זגאה ארגמנית Zoegea purpurea 394468 ידידיה שמואל 20 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Zoegea%20purpurea/ 5 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
זגאה ארגמנית Zoegea purpurea 387424 ידידיה שמואל 23 ביוני 2019 1 0 0 /taxa/Zoegea%20purpurea/ 6 הר שגיא - כרכם: הר שגיא
זגאה ארגמנית Zoegea purpurea 389607 מימי רון 18 באפריל 1988 1 0 0 /taxa/Zoegea%20purpurea/ 7 ציה - פארן: רמות שזר עשרות פרטים
זגאה ארגמנית Zoegea purpurea 389606 מימי רון 18 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Zoegea%20purpurea/ 8 ציה - פארן: רמות שזר נחל שזר מתחת לערוץ הסלעי
זגאה ארגמנית Zoegea purpurea 387425 מימי רון 6 באפריל 1991 1 0 0 /taxa/Zoegea%20purpurea/ 9 ציה - פארן: רמות שזר
זגאה ארגמנית Zoegea purpurea 326821 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Zoegea%20purpurea/ 10 מישורי חיון - פארן: קניון פארן-הר חלמיש מתוך נתוני רת"ם
זגאה ארגמנית Zoegea purpurea 326818 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Zoegea%20purpurea/ 11 הר שגיא - כרכם: בקעת חיסון מתוך נתוני רת"ם
זגאה ארגמנית Zoegea purpurea 326820 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Zoegea%20purpurea/ 12 הר שגיא - כרכם: הדום שגיא מתוך נתוני רת"ם
זגאה ארגמנית Zoegea purpurea 326814 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Zoegea%20purpurea/ 13 קמר עריף - רמת חדב: רמת עריף מתוך נתוני רת"ם
זגאה ארגמנית Zoegea purpurea 326815 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Zoegea%20purpurea/ 14 קמר עריף - רמת חדב: קניון נקרות-המישר מתוך נתוני רת"ם
זגאה ארגמנית Zoegea purpurea 326819 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Zoegea%20purpurea/ 15 ציה - פארן: אגן פארן מתוך נתוני רת"ם
זגאה ארגמנית Zoegea purpurea 326817 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Zoegea%20purpurea/ 16 קמר עריף - רמת חדב: רמת עריף מתוך נתוני רת"ם
זגאה ארגמנית Zoegea purpurea 326816 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Zoegea%20purpurea/ 17 הרי אילת: מישורי גרופית מתוך נתוני רת"ם
זגאה ארגמנית Zoegea purpurea 360341 מארק כץ 15 ביולי 2015 1 0 0 /taxa/Zoegea%20purpurea/ 18 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
זגאה ארגמנית Zoegea purpurea 359930 בר שמש 15 ביולי 2015 1 0 0 /taxa/Zoegea%20purpurea/ 19 קרני רמון (חרוט מערבי)
זגאה ארגמנית Zoegea purpurea 359224 מרב לבל 15 ביולי 2015 1 0 0 /taxa/Zoegea%20purpurea/ 20 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון