To log your observations please check out our mobile application.


ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
חבלבל מצרי Convolvulus fatmensis 394569 אורי פרגמן-ספיר 19 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Convolvulus%20fatmensis/ 1 קע סעדין
חבלבל מצרי Convolvulus fatmensis 395046 דר בן נתן 19 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Convolvulus%20fatmensis/ 2 נחל הערבה ליד קע סעידין
חבלבל מצרי Convolvulus fatmensis 395044 דר בן נתן 19 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Convolvulus%20fatmensis/ 3 קע סעידין
חבלבל מצרי Convolvulus fatmensis 394652 אורי פרגמן-ספיר 30 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Convolvulus%20fatmensis/ 4 קע סעדין
חבלבל מצרי Convolvulus fatmensis 385913 זלמן באומוול 5 בינואר 2019 1 0 0 /taxa/Convolvulus%20fatmensis/ 5 קידוח יעלון 7 צפונית ליהל הצמח יוצר מרבדים גדולים למדי בכמה מקומות בשטח הלח שבמקום.
חבלבל מצרי Convolvulus fatmensis 368056 אורי פרגמן-ספיר 2 בדצמבר 2013 1 0 0 /taxa/Convolvulus%20fatmensis/ 6 מישורי חיון - פארן: קטורה-שיזפון
חבלבל מצרי Convolvulus fatmensis 359106 מורי חן 29 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Convolvulus%20fatmensis/ 7 ערבה דרומית: ערבת נטוף
חבלבל מצרי Convolvulus fatmensis 360526 דודי ריבנר 9 בדצמבר 2005 1 0 0 /taxa/Convolvulus%20fatmensis/ 8 ערבה דרומית: מישור לוטן
חבלבל מצרי Convolvulus fatmensis 368051 אורי פרגמן-ספיר 21 ביולי 2016 1 0 0 /taxa/Convolvulus%20fatmensis/ 9 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: נסיגת הים
חבלבל מצרי Convolvulus fatmensis 324517 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Convolvulus%20fatmensis/ 10 ערבה דרומית: פשט עמרם מתוך נתוני רת"ם
חבלבל מצרי Convolvulus fatmensis 326699 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Convolvulus%20fatmensis/ 11 ערבה דרומית: פשט רודד מתוך נתוני רת"ם
חבלבל מצרי Convolvulus fatmensis 340287 גדעון אורשן 26 בספטמבר 1960 1 0 0 /taxa/Convolvulus%20fatmensis/ 12 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: נסיגת הים מתוך נתוני רת"ם
חבלבל מצרי Convolvulus fatmensis 372953 מימי רון 6 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Convolvulus%20fatmensis/ 13 מישורי חיון - פארן: מישור חיון
חבלבל מצרי Convolvulus fatmensis 360525 מימי רון 1 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Convolvulus%20fatmensis/ 14 מישורי חיון - פארן: מישור חיון
חבלבל מצרי Convolvulus fatmensis 339723 מימי רון 15 ביוני 1991 1 0 0 /taxa/Convolvulus%20fatmensis/ 15 הרי אילת: גרופית-בשמת מתוך נתוני רת"ם
חבלבל מצרי Convolvulus fatmensis 361835 מימי רון 24 באפריל 2004 1 0 0 /taxa/Convolvulus%20fatmensis/ 16
חבלבל מצרי Convolvulus fatmensis 361837 מימי רון 17 באפריל 2004 1 0 0 /taxa/Convolvulus%20fatmensis/ 17 !
חבלבל מצרי Convolvulus fatmensis 361836 מימי רון 24 באפריל 2004 1 0 0 /taxa/Convolvulus%20fatmensis/ 18