To log your observations please check out our mobile application.


ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 405860 נעם שגב 15 באוגוסט 2021 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 1 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 405859 נעם שגב 15 באוגוסט 2021 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 2 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 405858 נעם שגב 15 באוגוסט 2021 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 3 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 405861 נעם שגב 16 באוגוסט 2021 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 4 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 398672 רון אבן 28 במרץ 2021 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 5 גן לאומי חוף השרון-שביל האירוסים נצפו באיזור העשרה פרטים, כאשר כולם בטווח של מספר מטרים רבועים. סביר להניח שיש כמה עשרות אך לדעתי המספר הוא פחות ממאה.
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 395023 אוהד מאס 27 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 6 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 394786 מרב לבל 21 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 7 חולות: חולות נתניה איסוף זרעים להשבות
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 393995 אורי נוה 7 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 8 חולות: חולות פלמחים
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 393996 אוהד מאס 6 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 9 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 393997 מרב לבל 6 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 10 חולות: חולות הרצליה מתוכם 2 זכרים. בתוך לענה חד-זרעית. פרטים קטנטנים
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 393998 אוהד מאס 6 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 11 חולות: חולות חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 393999 אוהד מאס 6 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 12 חולות: חולות חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 394000 אוהד מאס 6 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 13 חולות: חולות חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 394001 אופיר בריקנשטיין 6 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 14 חולות: חולות חדרה פרט בודד. נפרד מהאוכלוסיה שקרובה אליו.
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 394002 אוהד מאס 6 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 15 חולות: חולות חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 394003 מרב לבל 6 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 16 חולות: חולות נתניה לבדוק שלא ספרתי כבר. מתחת לרותם ופרסיון, לצד השביל
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 394004 מרב לבל 6 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 17 חולות: חולות נתניה בכל הכתם לא נמצאו פרטים כלל. לא ניכרת הפרעה בשטח
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 394005 אוהד מאס 6 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 18 חולות: חולות חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 394006 אוהד מאס 6 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 19 חולות: חולות חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 394007 אורי נוה 6 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 20 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 394008 אוהד מאס 6 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 21 חולות: חולות חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 394009 גל וין 6 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 22 חולות: חולות נתניה מופר. טיונית וצלקנית
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 394010 אוהד מאס 6 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 23 חולות: חולות חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 394011 אורי נוה 6 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 24 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 394012 אורי נוה 6 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 25 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 394013 מרב לבל 6 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 26 חולות: חולות נתניה בראש הגבעה. פרטים גדולים מאוד בתוך שיחי אטד ורותם
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 394014 אורי נוה 6 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 27 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 394015 אורי נוה 6 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 28 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 394016 אורי נוה 6 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 29 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 394046 יריב מליחי 1 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 30 חולות: חולות פלמחים
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 394047 יריב מליחי 1 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 31 חולות: חולות פלמחים
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 394493 אורי נוה 19 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 32 חולות: חולות הרצליה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 394131 רז נחתומי  11 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 33 חולות: חולות פלמחים
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 386173 רון חרמוני-להט 4 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 34 שמורת חוף השרון
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 386683 אורי נוה 13 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 35 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 387033 אורי נוה 13 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 36 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 387191 אורי נוה 13 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 37 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 387228 אוהד מאס 12 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 38 חולות: חולות חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 387344 אוהד מאס 12 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 39 חולות: חולות חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 387445 אוהד מאס 7 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 40 חולות: חולות חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 388261 אורי נוה 13 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 41 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 388327 אורי נוה 20 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 42 שרון צפוני: חמרה נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 388328 אורי נוה 20 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 43 חולות: חולות הרצליה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 388329 אורי נוה 20 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 44 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 388330 אורי נוה 20 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 45 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 388331 אורי נוה 20 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 46 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 388332 אורי נוה 20 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 47 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 388333 אורי נוה 11 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 48 חולות: חולות הרצליה אין נוכחות של צמחים
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 388334 עומרי בוכניק 18 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 49 חולות: חולות אשדוד - אשקלון
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 388335 אחר 10 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 50 חולות: חולות פלמחים
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 388336 אוהד מאס 24 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 51 חולות: חולות נתניה מפנה צפוני שמש סמוך ומדרום לשרביטן חול מיוצב
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 388337 אוהד מאס 24 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 52 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 388338 אוהד מאס 24 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 53 חולות: חולות נתניה שמש מישור חול מיוצב
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 388339 אוהד מאס 24 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 54 חולות: חולות נתניה מישור שמש מלאה בתוך אטד ומלוח חול מיוצב
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 388340 אוהד מאס 24 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 55 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 388341 אוהד מאס 24 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 56 שרון צפוני: חמרה נתניה צל אספרג א"י (אני חושב...) מפנה צפון-מערבי חול מיוצב
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 388342 אוהד מאס 24 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 57 חולות: חולות נתניה מפנה צפוני שמש וצל שיטה כחלחלה חול מיוצב
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 388343 אוהד מאס 15 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 58 שרון צפוני: חמרה חדרה צליל לבין ועומר קפילוטו סקר חומעת האוירון שרון צפוני 15.4.18
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 388344 עומר קפילוטו 15 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 59 שרון צפוני: חמרה חדרה למעלה מ 40 פרטים של ח"א!! קרקע מיוצבת. הפרטים גדלים לצד שמשון סגלגל. מפנה צפוני.
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 388345 אוהד מאס 15 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 60 חולות: חולות חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 388346 אוהד מאס 15 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 61 חולות: חולות חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 388347 בהגת כחיל 15 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 62 חולות: חולות נתניה שטח מופר הרבה טיונית וצלקנית. קרקע לא מתאימה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 388348 בהגת כחיל 15 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 63 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 388349 עומר קפילוטו 15 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 64 חולות: חולות חדרה 5 פרטים ח"א!! באדמה חשופה. קרקע מיוצבת.ליד לענה חד זרעית.
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 388350 אוהד מאס 15 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 65 חולות: חולות חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 388351 בהגת כחיל 15 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 66 חולות: חולות נתניה בתוך רותם אטד ודגן חול חצי נודד
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 388352 אוהד מאס 15 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 67 חולות: חולות חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 388353 אוהד מאס 15 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 68 חולות: חולות חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 388354 עומר קפילוטו 15 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 69 חולות: חולות חדרה 7 פרטים ח"א בצל שמשון סגלגל
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 388355 בהגת כחיל 15 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 70 חולות: חולות נתניה חול חצי מיוצב כחצי מטר מאטד עם אספרג
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 388356 אוהד מאס 15 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 71 חולות: חולות חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 388357 בהגת כחיל 15 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 72 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 388358 אוהד מאס 15 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 73 חולות: חולות נתניה מפנה מערבי בצל שיח אטד ושרביטן חול מיוצב
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 388359 מרגרטה וולצ'ק 15 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 74 חולות: חולות הרצליה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 388360 בהגת כחיל 15 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 75 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 388361 מרגרטה וולצ'ק 15 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 76 חולות: חולות הרצליה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 388362 אמיר חן 8 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 77 שרון דרומי: שפך שורק
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 388363 יריב מליחי 1 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 78 חולות: חולות פלמחים
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 388364 יריב מליחי 1 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 79 חולות: חולות פלמחים
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 388365 קובי סופר 27 בפברואר 2018 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 80 חולות: חולות אשדוד - אשקלון
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 390525 אורי נוה 20 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 81 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 390570 עידן ידין 13 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 82 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 390571 אוהד מאס 24 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 83 חולות: חולות חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 390572 סיון מרדוק 21 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 84 שרון דרומי: גבעת כורכר באר יעקוב בערך כ-10 זכרים כ-70 נקבות מקור הזרעים הכפר הירוק (חוף השרון)
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 390573 אורי נוה 20 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 85 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 390574 אורי נוה 20 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 86 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 390575 אורי נוה 20 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 87 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 390576 אוהד מאס 1 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 88 חולות: חולות חדרה 12 נקבות 6 זכרים
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 390577 עומרי בוכניק 19 בפברואר 2019 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 89 חולות: חולות אשדוד - אשקלון
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 390578 אוהד מאס 9 ביוני 2018 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 90 שרון צפוני: חמרה חדרה צליל לבין ועומר קפילוטו סקר חומעת האוירון שרון צפוני 15.4.18
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 390579 אוהד מאס 9 ביוני 2018 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 91 שרון צפוני: חמרה חדרה צליל לבין ועומר קפילוטו 15.4.18 סקר חומעת האוירון שרון צפוני
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 390580 אוהד מאס 15 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 92 שרון צפוני: חמרה חדרה צליל לבין ועומר קפילוטו סקר חומעת האוירון שרון צפוני 15.4.18
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 390581 בהגת כחיל 15 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 93 חולות: חולות נתניה הקרקע לא מתאימה ברוב השטח. אדמה מעורבת עם חמרה. קשה ומהודקת. שיחיפ גבוהים ומיעוט חש
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 390582 בהגת כחיל 15 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 94 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 390583 בהגת כחיל 15 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 95 שרון צפוני: חמרה נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 390584 בהגת כחיל 15 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 96 חולות: חולות נתניה מדרון מערבי וערוץ אל הים חול מיוצב עד 2 מטר מאטד
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 390585 סיון מרדוק 1 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 97 חולות: חולות פלמחים
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 390586 עומר קפילוטו 15 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 98 חולות: חולות חדרה לא נמצאו פרטים בגוש הצפוני
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 390587 מרגרטה וולצ'ק 15 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 99 שרון צפוני: חמרה נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 390588 מרגרטה וולצ'ק 3 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 100 שרון צפוני: חמרה נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 390589 סיון מרדוק 1 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 101 חולות: חולות אשדוד - אשקלון
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 390590 סיון מרדוק 1 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 102 חולות: חולות פלמחים
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 390591 אמיר חן 22 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 103 חולות: חולות פלמחים
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 390592 מרגרטה וולצ'ק 21 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 104 שרון צפוני: חמרה נתניה 15 נקבות ו 6 זכרים
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 390801 סיון מרדוק 1 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 105 חולות: חולות פלמחים
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 393259 יגאל אסמר טספאי 16 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 106 חולות: חולות פלמחים
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 393260 אוהד מאס 10 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 107 חולות: חולות חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 393261 יגאל אסמר טספאי 7 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 108 חולות: חולות פלמחים
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 393696 אוהד מאס 26 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 109 שרון צפוני: חמרה חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 340706 ארונסון 1 באפריל 1906 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 110 חולות: חולות אשדוד - אשקלון מתוך נתוני רת"ם
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 326456 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 111 חולות: חולות חדרה מתוך נתוני רת"ם
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 342141 גדי פולק 7 ביוני 1984 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 112 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 342681 ח.גינסבורג 22 במרץ 1956 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 113 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 343785 רוחמה ברלינר 25 במרץ 1976 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 114 שרון צפוני: חמרה בנימינה מתוך נתוני רת"ם
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 343035 מיכאל זהרי 1 באפריל 1947 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 115 חולות: חולות נתניה מתוך נתוני רת"ם
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 341728 נח נפתולסקי 2 באפריל 1927 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 116 שרון דרומי: חמרה פתח-תקוה מתוך נתוני רת"ם
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 342149 הגר לשנר 2 במרץ 1992 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 117 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 366394 זאב קולר 5 באפריל 1988 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 118 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 342651 נעמי פינברון 29 במרץ 1951 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 119 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 386192 נעם שגב 8 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 120 שמורת נחל פולג נצפו צמחים זכריים ונקביים
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 386208 נעמה פרידמן 14 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 121 גן לאומי חוף השרון
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356497 אורי קייזר 21 באפריל 2009 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 122 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356496 אורי קייזר 21 באפריל 2009 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 123 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357389 אורי שפירא 23 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 124 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 360075 אורי שפירא 13 בספטמבר 2012 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 125 חולות: חולות נתניה שזרוע 2012, גל חוף שרון דרומ, שביל אדום
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357311 יריב מליחי 20 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 126 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 366395 זאב קולר 5 באפריל 1988 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 127 שרון צפוני: חמרה נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 342219 גדי פולק 26 בנובמבר 1982 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 128 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 384545 אורי קייזר 28 במרץ 2009 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 129 חולות: חולות הרצליה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371372 מאס אוהד 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 130 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357371 אורי שפירא 2 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 131 חולות: חולות חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371376 מאס אוהד 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 132 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356663 אורי קייזר 25 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 133 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 366375 אורי נוה 16 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 134 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356901 יריב מליחי 15 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 135 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371401 מאס אוהד 14 בנובמבר 2016 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 136 חולות: חולות נתניה פיזור זרעים
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371356 מאס אוהד 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 137 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356921 אורי שפירא 16 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 138 חולות: חולות הרצליה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357379 אורי שפירא 6 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 139 חולות: חולות הרצליה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 366387 זאב קולר 30 במרץ 2000 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 140 חולות: חולות הרצליה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356755 אורי שפירא 4 במאי 2011 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 141 חולות: חולות הרצליה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356917 אורי שפירא 16 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 142 חולות: חולות הרצליה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356440 אורי קייזר 3 בפברואר 2009 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 143 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356486 אורי קייזר 28 במרץ 2009 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 144 חולות: חולות הרצליה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356485 אורי קייזר 28 במרץ 2009 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 145 חולות: חולות הרצליה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356484 אורי קייזר 28 במרץ 2009 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 146 חולות: חולות הרצליה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356481 אורי קייזר 28 במרץ 2009 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 147 חולות: חולות הרצליה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356501 אורי קייזר 21 באפריל 2009 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 148 חולות: חולות נתניה נק שיזרוע 2
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356500 אורי קייזר 21 באפריל 2009 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 149 חולות: חולות נתניה נק שיזרוע-אורי נווה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356499 אורי קייזר 21 באפריל 2009 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 150 חולות: חולות נתניה בריכוז 10 מט מרובע.
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356498 אורי קייזר 21 באפריל 2009 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 151 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356495 אורי קייזר 21 באפריל 2009 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 152 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356659 אורי נוה 25 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 153 חולות: חולות חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356662 אורי קייזר 25 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 154 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356661 אורי קייזר 25 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 155 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356739 אורי שפירא 20 באפריל 2011 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 156 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356738 אורי שפירא 20 באפריל 2011 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 157 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356737 אורי שפירא 20 באפריל 2011 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 158 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356736 אורי שפירא 20 באפריל 2011 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 159 חולות: חולות נתניה נקודה מזרחית ביותר
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356733 אורי שפירא 20 באפריל 2011 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 160 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356732 אורי שפירא 20 באפריל 2011 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 161 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356730 אורי שפירא 20 באפריל 2011 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 162 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356729 אורי שפירא 20 באפריל 2011 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 163 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356728 אורי שפירא 20 באפריל 2011 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 164 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356741 אורי שפירא 21 באפריל 2011 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 165 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356744 אורי נוה 25 באפריל 2011 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 166 חולות: חולות חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356757 אורי שפירא 4 במאי 2011 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 167 חולות: חולות הרצליה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356756 אורי שפירא 4 במאי 2011 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 168 חולות: חולות הרצליה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357295 אורי שפירא 20 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 169 חולות: חולות חדרה נקודה מ 2012. לא נמצא
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357294 אורי שפירא 20 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 170 חולות: חולות חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357290 אורי שפירא 20 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 171 חולות: חולות חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357339 אורי שפירא 20 באוקטובר 2014 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 172 חולות: חולות חדרה נ.צ מרכזי של 3 נקודות + פיזור לרוח. מסומן סרט אדום
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357338 אורי שפירא 20 באוקטובר 2014 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 173 חולות: חולות חדרה נ.צ מרכזי של שתי נקודות מסומנות בסרט אדום
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357337 אורי שפירא 20 באוקטובר 2014 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 174 שרון צפוני: חמרה חדרה נ.צ מרכזי של שלוש נקודות מסומנות בסרט אדום
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357343 יוסי רינסקי 21 באוקטובר 2014 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 175 חולות: חולות נתניה זריעה מסומן בסרט אדום
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 381212 מאס אוהד 27 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 176 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 381213 מאס אוהד 27 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 177 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 381214 מאס אוהד 6 בנובמבר 2016 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 178 שרון צפוני: חמרה נתניה פיזור זרעים
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 381215 מאס אוהד 6 בנובמבר 2016 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 179 שרון צפוני: חמרה נתניה פיזור זרעים
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 381216 מאס אוהד 6 בנובמבר 2016 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 180 חולות: חולות נתניה פיזור זרעים
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 381218 מאס אוהד 21 באוקטובר 2016 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 181 שרון צפוני: חמרה חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 381219 מאס אוהד 21 באוקטובר 2016 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 182 שרון צפוני: חמרה חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 381220 מאס אוהד 21 באוקטובר 2016 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 183 שרון צפוני: חמרה חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 381221 מאס אוהד 21 באוקטובר 2016 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 184 שרון צפוני: חמרה חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 381222 אורי נוה 18 בפברואר 1997 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 185 חולות: חולות נתניה 30 צמחים שנזרעו באוקטובר
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 381217 אבי קווין 27 באוקטובר 2016 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 186 חולות: חולות אשדוד - אשקלון זריעת חומעת האווירון
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 381204 מאס אוהד 4 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 187 שרון צפוני: חמרה חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 381205 מאס אוהד 4 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 188 שרון צפוני: חמרה חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 381206 מאס אוהד 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 189 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 381207 מאס אוהד 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 190 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 381208 מאס אוהד 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 191 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 381209 מאס אוהד 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 192 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 381210 מאס אוהד 27 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 193 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 381211 מאס אוהד 27 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 194 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 342303 גדי פולק 24 במרץ 1992 2 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 195 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 342140 מיכאל ברויידה 29 במרץ 1990 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 196 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357192 יריב מליחי 9 בנובמבר 2013 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 197 שרון דרומי: שפך שורק שזרוע
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356975 יוסי בן-ארי 18 בנובמבר 2012 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 198 שרון דרומי: שפך שורק שזררוע
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357283 יריב מליחי 18 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 199 שרון דרומי: שפך שורק נמוכים
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356974 יוסי בן-ארי 18 בנובמבר 2012 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 200 שרון דרומי: שפך שורק שזררוע
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356973 יוסי בן-ארי 18 בנובמבר 2012 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 201 שרון דרומי: שפך שורק שזררוע
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357190 יריב מליחי 9 בנובמבר 2013 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 202 שרון דרומי: שפך שורק שזרוע
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356972 אורי שפירא 27 בספטמבר 2012 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 203 חולות: חולות חדרה שזרוע בצל אטד החוף
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357177 אורי שפירא 19 באוקטובר 2013 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 204 חולות: חולות חדרה זריעה לאורך שורה של 100 מ במפנה צפוני
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357291 אורי שפירא 20 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 205 חולות: חולות חדרה אין בשתי הנקודות משני צדי השביל
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 359084 חזי גלעדי 26 באוקטובר 2012 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 206 חולות: חולות חדרה שיזרוע לאורך שביל הקארין כ200 מפנה צפוני לאורך 6 נקודות מסומן בססל לבן
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357179 אורי שפירא 19 באוקטובר 2013 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 207 חולות: חולות חדרה זריעה לאורך שורה של 100 מ במפנה צפוני
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356961 אורי שפירא 13 בספטמבר 2012 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 208 חולות: חולות נתניה שזרוע 2012; גל חוף שרון דרומ; שביל אדום
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356956 אורי שפירא 13 בספטמבר 2012 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 209 חולות: חולות נתניה זריעה 2012 4 סימוני ססל אדום לבן 2 על שיטה 2 על רותם
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356734 אורי שפירא 20 באפריל 2011 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 210 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 342665 ח.גינסבורג 22 במרץ 1956 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 211 חולות: חולות נתניה מתוך נתוני רת"ם
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 342650 שיר ורד 23 באפריל 1997 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 212 חולות: חולות נתניה מתוך נתוני רת"ם
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 342667 לין הילה 14 במרץ 1983 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 213 חולות: חולות נתניה מתוך נתוני רת"ם
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356958 אורי שפירא 13 בספטמבר 2012 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 214 חולות: חולות נתניה שזרוע 2012; מצפון לואדי על חוף מול קיבוץ געש
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357313 יריב מליחי 20 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 215 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357310 יריב מליחי 20 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 216 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357308 יריב מליחי 20 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 217 חולות: חולות נתניה קטנטנים
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357307 יריב מליחי 20 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 218 חולות: חולות נתניה קטנים ביותר
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357305 יריב מליחי 20 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 219 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357304 יריב מליחי 20 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 220 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356494 רפי בן-זכרי 12 באפריל 2009 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 221 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 342168 שיר ורד 11 במאי 1989 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 222 חולות: חולות נתניה מתוך נתוני רת"ם
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357309 יריב מליחי 20 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 223 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357306 יריב מליחי 20 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 224 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357303 יריב מליחי 20 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 225 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357301 יריב מליחי 20 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 226 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357181 אורי שפירא 20 באוקטובר 2013 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 227 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 360284 מאור פרנטה 9 ביוני 2015 2 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 228 חולות: חולות פלמחים יש זרעים יריב+יאיר
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356984 יוסי בן-ארי 21 בנובמבר 2012 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 229 חולות: חולות פלמחים שזרוע
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356982 יוסי בן-ארי 21 בנובמבר 2012 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 230 חולות: חולות פלמחים
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356980 יוסי בן-ארי 21 בנובמבר 2012 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 231 חולות: חולות פלמחים שזרוע
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356983 יוסי בן-ארי 21 בנובמבר 2012 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 232 חולות: חולות פלמחים שזרוע
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356985 יוסי בן-ארי 21 בנובמבר 2012 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 233 חולות: חולות פלמחים שזרוע
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356981 יוסי בן-ארי 21 בנובמבר 2012 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 234 חולות: חולות פלמחים שזרוע
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356483 אורי קייזר 28 במרץ 2009 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 235 חולות: חולות הרצליה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356920 אורי שפירא 16 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 236 חולות: חולות הרצליה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356488 אורי קייזר 28 במרץ 2009 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 237 חולות: חולות הרצליה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371426 יוסי בן ארי 21 בנובמבר 2012 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 238 חולות: חולות פלמחים שזרוע
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371420 מאס אוהד 21 באוקטובר 2016 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 239 שרון צפוני: חמרה חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371334 מאס אוהד 4 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 240 שרון צפוני: חמרה חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371333 מאס אוהד 4 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 241 שרון צפוני: חמרה חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371332 מאס אוהד 4 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 242 שרון צפוני: חמרה חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357335 אורי שפירא 20 באוקטובר 2014 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 243 שרון צפוני: חמרה חדרה בשלוש נקודות. מסומן בסרט אדום
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357336 אורי שפירא 20 באוקטובר 2014 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 244 שרון צפוני: חמרה חדרה זריעה בשלוש נקודות. מסומן בסרט אדום
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 366378 אורי שפירא 10 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 245 שרון צפוני: חמרה חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357396 יוסי רינסקי 30 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 246 שרון צפוני: חמרה חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 366377 אורי שפירא 10 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 247 שרון צפוני: חמרה חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371414 מאס אוהד 21 באוקטובר 2016 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 248 שרון צפוני: חמרה חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371415 מאס אוהד 21 באוקטובר 2016 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 249 שרון צפוני: חמרה חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371419 מאס אוהד 21 באוקטובר 2016 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 250 שרון צפוני: חמרה חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371416 מאס אוהד 21 באוקטובר 2016 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 251 שרון צפוני: חמרה חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371417 מאס אוהד 21 באוקטובר 2016 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 252 שרון צפוני: חמרה חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371418 מאס אוהד 21 באוקטובר 2016 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 253 שרון צפוני: חמרה חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371394 מאס אוהד 19 בינואר 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 254 שרון צפוני: חמרה חדרה נביטות אחרי זריעה באוקטובר
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371339 מאס אוהד 4 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 255 שרון צפוני: חמרה חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371337 מאס אוהד 4 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 256 שרון צפוני: חמרה חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371336 מאס אוהד 4 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 257 שרון צפוני: חמרה חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371335 מאס אוהד 4 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 258 שרון צפוני: חמרה חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371338 מאס אוהד 4 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 259 שרון צפוני: חמרה חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 342682 גדי פולק 15 במרץ 1982 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 260 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 342221 עזריה אלון 13 באפריל 1981 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 261 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 342173 תצפיות רת"ם 24 באפריל 1983 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 262 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 342138 יצחק אביב 27 באפריל 1977 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 263 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 366398 גדי פולק 4 בינואר 1985 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 264 שרון צפוני: חמרה נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 366397 גדי פולק 15 באפריל 1985 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 265 שרון צפוני: חמרה נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 366392 רבין פיטר 28 במרץ 1993 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 266 שרון צפוני: חמרה נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356460 יריב מליחי 21 בפברואר 2009 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 267 שרון צפוני: חמרה נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 342220 רוחמה ברלינר 27 באפריל 1977 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 268 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 384543 רפי בן-זכרי 12 באפריל 2009 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 269 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 384544 אורי קייזר 28 במרץ 2009 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 270 חולות: חולות הרצליה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 384540 רפי בן-זכרי 12 באפריל 2009 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 271 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 384541 רפי בן-זכרי 12 באפריל 2009 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 272 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 384542 רפי בן-זכרי 12 באפריל 2009 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 273 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 384537 אורי שפירא 20 באפריל 2011 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 274 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 384538 רפי בן-זכרי 12 באפריל 2009 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 275 חולות: חולות נתניה 8נקבות 1 זכר
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 384539 רפי בן-זכרי 12 באפריל 2009 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 276 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 384535 אורי שפירא 16 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 277 חולות: חולות הרצליה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 384536 אורי שפירא 20 באפריל 2011 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 278 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371404 מאס אוהד 6 בנובמבר 2016 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 279 שרון צפוני: חמרה נתניה פיזור זרעים
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371403 מאס אוהד 6 בנובמבר 2016 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 280 שרון צפוני: חמרה נתניה פיזור זרעים
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371402 מאס אוהד 6 בנובמבר 2016 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 281 שרון צפוני: חמרה נתניה פיזור זרעים
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371397 מאס אוהד 14 בנובמבר 2016 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 282 שרון צפוני: חמרה נתניה פיזור זרעים
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371395 מאס אוהד 14 בנובמבר 2016 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 283 שרון צפוני: חמרה נתניה פיזור זרעים
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371387 מאס אוהד 27 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 284 שרון צפוני: חמרה נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371380 מאס אוהד 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 285 שרון צפוני: חמרה נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 384534 אורי שפירא 16 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 286 חולות: חולות הרצליה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 384533 אורי שפירא 13 בספטמבר 2012 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 287 חולות: חולות נתניה שזרוע 2012, גל חוף שרון דרומ, שביל אדום
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 384532 אורי שפירא 13 בספטמבר 2012 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 288 חולות: חולות נתניה שזרוע 2012, גל חוף שרון דרומי, שביל אדום פוגש שביל ירוק
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 384531 אורי שפירא 13 בספטמבר 2012 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 289 חולות: חולות נתניה שזרוע 2012, מדרום לואדי, מול קיבוץ געש
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371399 מאס אוהד 14 בנובמבר 2016 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 290 חולות: חולות נתניה פיזור זרעים
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 384529 אורי שפירא 13 בספטמבר 2012 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 291 חולות: חולות נתניה שזרוע חומעת אוירון 2012 אאאא פינות ססל אדום לבן מזרחית ל2 משטחי נ"מ
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 384528 אורי שפירא 13 בספטמבר 2012 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 292 חולות: חולות נתניה זריעה 2012 4 סימוני ססל אדום לבן 2 על שיטה 2 על רותם
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 384527 אורי שפירא 27 בספטמבר 2012 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 293 חולות: חולות חדרה שזרוע בצל אטד החוף
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371423 יאיר פרידברג 12 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 294 שרון דרומי: שפך שורק
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 384526 אורי שפירא 27 בספטמבר 2012 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 295 חולות: חולות חדרה שזרוע בצל אטד החוף ואלת המסטיק. שתי נקודות
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 384525 אורי שפירא 27 בספטמבר 2012 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 296 חולות: חולות חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357383 מאור פרנטה 12 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 297 שרון דרומי: שפך שורק
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357284 יריב מליחי 18 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 298 שרון דרומי: שפך שורק
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 384524 אורי שפירא 27 בספטמבר 2012 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 299 חולות: חולות חדרה שלוש נקודות. מסומנות ססל
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 384523 אורי שפירא 27 בספטמבר 2012 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 300 חולות: חולות חדרה מסביב לנקודה זו, שזרוע ברדיוס של 100 מ. מסומן בססל אדום לבן.
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357189 יריב מליחי 9 בנובמבר 2013 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 301 שרון דרומי: שפך שורק שזרוע
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357193 יריב מליחי 9 בנובמבר 2013 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 302 שרון דרומי: שפך שורק שזרוע
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 366382 יריב מליחי 9 בנובמבר 2013 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 303 שרון דרומי: שפך שורק שזרוע
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371433 יוסי בן ארי 18 בנובמבר 2012 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 304 שרון דרומי: שפך שורק שזררוע
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371432 יוסי בן ארי 18 בנובמבר 2012 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 305 שרון דרומי: שפך שורק שזררוע
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 384521 אורי שפירא 8 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 306 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 384519 אורי שפירא 8 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 307 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 384515 אורי שפירא 19 באוקטובר 2013 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 308 חולות: חולות חדרה זריעה לאורך שורה של 100 מ במפנה צפוני
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 384512 יריב מליחי 20 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 309 חולות: חולות הרצליה גודל מעורב
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 384513 אורי שפירא 20 באוקטובר 2013 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 310 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 384514 אורי שפירא 20 באוקטובר 2013 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 311 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 384509 אורי שפירא 20 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 312 חולות: חולות חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 384510 יריב מליחי 20 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 313 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 384507 אורי שפירא 20 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 314 חולות: חולות חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 384508 אורי שפירא 20 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 315 חולות: חולות חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 384506 יריב מליחי 20 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 316 חולות: חולות נתניה גדולים
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 384504 יריב מליחי 20 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 317 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 384505 יריב מליחי 20 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 318 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 384503 יריב מליחי 20 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 319 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 384498 יריב מליחי 20 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 320 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 384499 יריב מליחי 20 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 321 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 384500 יריב מליחי 20 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 322 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 384501 יריב מליחי 20 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 323 חולות: חולות נתניה קטנים ביותר
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 384502 יריב מליחי 20 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 324 חולות: חולות נתניה קטנטנים
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 384494 יריב מליחי 20 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 325 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 384495 יריב מליחי 20 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 326 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 384496 יריב מליחי 20 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 327 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 384497 יריב מליחי 20 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 328 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 384492 יריב מליחי 20 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 329 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 384493 יריב מליחי 20 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 330 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 341730 נח נפתולסקי 21 באפריל 1930 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 331 שרון דרומי: חמרה פתח-תקוה מתוך נתוני רת"ם
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371329 יריב מליחי 5 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 332 חולות: חולות אשדוד - אשקלון
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 341729 נח נפתולסקי 15 באפריל 1928 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 333 שרון דרומי: חמרה פתח-תקוה מתוך נתוני רת"ם
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357287 אורי שפירא 20 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 334 חולות: חולות חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371331 יריב מליחי 5 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 335 חולות: חולות אשדוד - אשקלון
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371330 יריב מליחי 5 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 336 חולות: חולות אשדוד - אשקלון
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371328 יריב מליחי 5 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 337 חולות: חולות אשדוד - אשקלון
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371413 אבי קווין 27 באוקטובר 2016 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 338 חולות: חולות אשדוד - אשקלון
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371412 אבי קווין 27 באוקטובר 2016 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 339 חולות: חולות אשדוד - אשקלון
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371411 אבי קווין 27 באוקטובר 2016 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 340 חולות: חולות אשדוד - אשקלון
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371409 אבי קווין 27 באוקטובר 2016 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 341 חולות: חולות אשדוד - אשקלון זריעת חומת האווירון
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371410 אבי קווין 27 באוקטובר 2016 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 342 חולות: חולות אשדוד - אשקלון זריעת חומעת האוירון
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 377960 עמרי בוכניק 7 בנובמבר 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 343 חולות: חולות אשדוד - אשקלון שזרוע על ידי מנהל הגן הלאומי אשקלון
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 377961 עמרי בוכניק 7 בנובמבר 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 344 חולות: חולות אשדוד - אשקלון
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 377962 עמרי בוכניק 7 בנובמבר 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 345 חולות: חולות אשדוד - אשקלון
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371317 רועי שטראוס 21 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 346 חולות: חולות חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371326 רועי שטראוס 21 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 347 חולות: חולות חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371316 מאס אוהד 1 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 348 חולות: חולות חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371325 רועי שטראוס 21 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 349 חולות: חולות חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371322 רועי שטראוס 21 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 350 חולות: חולות חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371323 רועי שטראוס 21 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 351 חולות: חולות חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371321 רועי שטראוס 21 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 352 חולות: חולות חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371324 רועי שטראוס 21 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 353 חולות: חולות חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371320 רועי שטראוס 21 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 354 חולות: חולות חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371313 מאס אוהד 6 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 355 חולות: חולות חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371315 מאס אוהד 6 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 356 חולות: חולות חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371314 מאס אוהד 6 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 357 חולות: חולות חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371311 מאס אוהד 6 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 358 חולות: חולות חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356770 אורי שפירא 26 באוקטובר 2011 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 359 חולות: חולות חדרה שזרוע
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356967 אורי שפירא 27 בספטמבר 2012 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 360 חולות: חולות חדרה מסביב לנקודה זו; שזרוע ברדיוס של 100 מ. מסומן בססל אדום לבן.
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357286 אורי שפירא 20 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 361 חולות: חולות חדרה לא נמצא
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357292 אורי שפירא 20 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 362 חולות: חולות חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357370 אורי שפירא 2 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 363 חולות: חולות חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357289 אורי שפירא 20 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 364 חולות: חולות חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356774 אורי שפירא 24 בדצמבר 2011 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 365 חולות: חולות חדרה נבטים
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356777 אורי שפירא 24 בדצמבר 2011 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 366 חולות: חולות חדרה נבטים
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356925 אורי שפירא 17 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 367 חולות: חולות חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356924 אורי שפירא 17 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 368 חולות: חולות חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357115 אורי שפירא 14 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 369 חולות: חולות חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356970 אורי שפירא 27 בספטמבר 2012 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 370 חולות: חולות חדרה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357064 אורי שפירא 8 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 371 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357063 אורי שפירא 8 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 372 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 359989 רפי בן-זכרי 12 באפריל 2009 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 373 חולות: חולות נתניה 8נקבות 1 זכר
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 360073 אורי שפירא 13 בספטמבר 2012 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 374 חולות: חולות נתניה שזרוע 2012, מדרום לואדי, מול קיבוץ געש
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 360074 אורי שפירא 13 בספטמבר 2012 2 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 375 חולות: חולות נתניה שזרוע 2012, גל חוף שרון דרומי, שביל אדום פוגש שביל ירוק
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357076 יריב מליחי 12 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 376 חולות: חולות נתניה שזרוע 2007
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357073 יריב מליחי 12 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 377 חולות: חולות נתניה שזרוע מ 2012
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356957 אורי שפירא 13 בספטמבר 2012 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 378 חולות: חולות נתניה שזרוע חומעת אוירון 2012 אאאא פינות ססל אדום לבן מזרחית ל2 משטחי נמ
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 366376 אורי נוה 16 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 379 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 366370 אורי נוה 16 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 380 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 366374 אורי נוה 16 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 381 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357065 אורי שפירא 8 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 382 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357062 אורי שפירא 8 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 383 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 360071 אורי שפירא 13 בספטמבר 2012 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 384 חולות: חולות נתניה שזרוע חומעת אוירון 2012 אאאא פינות ססל אדום לבן מזרחית ל2 משטחי נ"מ
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356492 רפי בן-זכרי 12 באפריל 2009 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 385 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357390 אורי שפירא 23 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 386 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 366391 אורי נוה 11 באפריל 1996 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 387 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 366373 אורי נוה 16 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 388 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 366372 אורי נוה 16 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 389 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 366369 אורי נוה 16 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 390 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 366371 אורי נוה 16 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 391 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357342 יוסי רינסקי 21 באוקטובר 2014 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 392 חולות: חולות נתניה זריעה מסומן בסרט אדום
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 360072 אורי שפירא 13 בספטמבר 2012 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 393 חולות: חולות נתניה שזרוע 2012, מצפון לואדי על חוף מול קיבוץ געש
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356489 רפי בן-זכרי 12 באפריל 2009 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 394 חולות: חולות נתניה 8נקבות 1 זכר
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356491 רפי בן-זכרי 12 באפריל 2009 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 395 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356493 רפי בן-זכרי 12 באפריל 2009 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 396 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356490 רפי בן-זכרי 12 באפריל 2009 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 397 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356740 אורי שפירא 21 באפריל 2011 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 398 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357066 אורי שפירא 8 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 399 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356904 יריב מליחי 15 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 400 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356735 אורי שפירא 20 באפריל 2011 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 401 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 342664 מיכאל זהרי 1 באפריל 1947 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 402 חולות: חולות נתניה מתוך נתוני רת"ם
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357312 יריב מליחי 20 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 403 חולות: חולות נתניה גדולים
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357184 אורי שפירא 20 באוקטובר 2013 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 404 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 356959 אורי שפירא 13 בספטמבר 2012 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 405 חולות: חולות נתניה שזרוע 2012; מדרום לואדי; מול קיבוץ געש
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 357296 יריב מליחי 20 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 406 חולות: חולות נתניה קטנים
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371406 מאס אוהד 6 בנובמבר 2016 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 407 חולות: חולות נתניה פיזור זרעים
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371400 מאס אוהד 14 בנובמבר 2016 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 408 חולות: חולות נתניה פיזור זרעים
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371398 מאס אוהד 14 בנובמבר 2016 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 409 חולות: חולות נתניה פיזור זרעים
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371393 מאס אוהד 27 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 410 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371391 מאס אוהד 27 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 411 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371390 מאס אוהד 27 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 412 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371389 מאס אוהד 27 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 413 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371388 מאס אוהד 27 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 414 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371384 מאס אוהד 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 415 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371377 מאס אוהד 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 416 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371375 מאס אוהד 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 417 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371374 מאס אוהד 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 418 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371396 מאס אוהד 14 בנובמבר 2016 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 419 חולות: חולות נתניה פיזור זרעים
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371386 מאס אוהד 27 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 420 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371373 מאס אוהד 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 421 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371367 מאס אוהד 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 422 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371365 מאס אוהד 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 423 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371364 מאס אוהד 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 424 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371359 מאס אוהד 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 425 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371358 מאס אוהד 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 426 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371355 מאס אוהד 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 427 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371354 מאס אוהד 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 428 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371353 מאס אוהד 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 429 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371352 מאס אוהד 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 430 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371351 מאס אוהד 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 431 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371350 מאס אוהד 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 432 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371349 מאס אוהד 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Rumex%20rothschildianus/ 433 חולות: חולות נתניה
חומעת האוירון Rumex rothschildianus 371348 מאס אוהד 30 במרץ 2017 1 0 0