To log your observations please check out our mobile application.


ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
טופח חכלילי Lathyrus setifolius 386926 מימי רון 23 ביוני 2019 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20setifolius/ 1 צפון הגולן: במת הגולן
טופח חכלילי Lathyrus setifolius 388949 מימי רון 24 ביוני 2019 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20setifolius/ 2 צפון הגולן: תילי געש בגולן
טופח חכלילי Lathyrus setifolius 396766 יואב גרטמן 22 באוגוסט 2002 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20setifolius/ 3 רמת הגולן - עיינות טוואחין ליד רמת'ניה גליון עשביה. נ.צ. משוחזר. אישור הגדרה על ידי יואל מלמד.גליון עדות - אוסף הזרעים של אוניברסיטת בר-אילן.
טופח חכלילי Lathyrus setifolius 397285 אור יאיר 12 באוגוסט 2018 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20setifolius/ 4 דרום הגולן: דרום רמת הגולן רשימה 242. צומת חיספין 12.08.2018
טופח חכלילי Lathyrus setifolius 397286 אור יאיר 21 ביולי 2018 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20setifolius/ 5 דרום הגולן: דרום רמת הגולן רשימה 229. בריכות שעבניה 21.07.2018
טופח חכלילי Lathyrus setifolius 397287 אור יאיר 4 ביוני 2018 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20setifolius/ 6 צפון הגולן: תילי געש בגולן רשימה 217. מעין מול פחם ללא שם 04.06.2018
טופח חכלילי Lathyrus setifolius 397288 אור יאיר 4 ביוני 2018 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20setifolius/ 7 דרום הגולן: דרום רמת הגולן רשימה 215. מחפורת רוויה 04.06.2018
טופח חכלילי Lathyrus setifolius 397289 אור יאיר 4 ביוני 2018 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20setifolius/ 8 דרום הגולן: דרום רמת הגולן רשימה 214. בריכות שעבניה צמחי גדה 4.06.18
טופח חכלילי Lathyrus setifolius 397290 אור יאיר 25 בספטמבר 2017 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20setifolius/ 9 דרום הגולן: דרום רמת הגולן רשימה 121. צומת דליות, מזרעת קוניטרה 25.09.2017
טופח חכלילי Lathyrus setifolius 397291 אור יאיר 30 באוגוסט 2017 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20setifolius/ 10 צפון הגולן: יער אודם רשימה 84. כפר סמק מערב לוסט 30.08.2017
טופח חכלילי Lathyrus setifolius 397292 אור יאיר 10 ביולי 2017 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20setifolius/ 11 דרום הגולן: דרום רמת הגולן רשימה 96. בריכות שעבניה 10.07.2017
טופח חכלילי Lathyrus setifolius 397293 אור יאיר 23 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20setifolius/ 12 צפון הגולן: תילי געש בגולן רשימה מס' 55. בריכות מאגר בנטל. 23.05.2017
טופח חכלילי Lathyrus setifolius 397294 אור יאיר 21 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20setifolius/ 13 דרום הגולן: דרום רמת הגולן רשימה מס' 56. מחפורת רוויה 21.5.2017
טופח חכלילי Lathyrus setifolius 397295 אור יאיר 9 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20setifolius/ 14 דרום הגולן: דרום רמת הגולן רשימה מס' 51. בריכות שעבניה 9.5.2017
טופח חכלילי Lathyrus setifolius 397296 אור יאיר 5 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20setifolius/ 15 דרום הגולן: דרום רמת הגולן רשימה 43. מאגר רוויה מזרח 05.05.17
טופח חכלילי Lathyrus setifolius 397299 אור יאיר 23 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20setifolius/ 16 דרום הגולן: דרום רמת הגולן רשימה 34. חיספין 23.04.17
טופח חכלילי Lathyrus setifolius 397300 אור יאיר 2 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20setifolius/ 17 צפון הגולן: תילי געש בגולן רשימה 37. מסיל ע'סניה. 02.03.17
טופח חכלילי Lathyrus setifolius 394539 יאיר אור 19 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20setifolius/ 18 מערב לנטור
טופח חכלילי Lathyrus setifolius 326637 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20setifolius/ 19 שרון צפוני: חמרה חדרה מתוך נתוני רת"ם
טופח חכלילי Lathyrus setifolius 364154 עיברי יריב 28 ביולי 1980 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20setifolius/ 20 צפון הגולן: במת הגולן
טופח חכלילי Lathyrus setifolius 326716 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20setifolius/ 21 מישור חוף הגליל: מישור חוף צפוני מתוך נתוני רת"ם
טופח חכלילי Lathyrus setifolius 342101 אלכסנדר איג 26 באפריל 1928 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20setifolius/ 22 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
טופח חכלילי Lathyrus setifolius 346863 תצפיות רת"ם 28 ביולי 1980 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20setifolius/ 23 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
טופח חכלילי Lathyrus setifolius 346862 אבי שמידע 30 במאי 1982 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20setifolius/ 24 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
טופח חכלילי Lathyrus setifolius 346063 תצפיות רת"ם 28 ביולי 1980 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20setifolius/ 25 צפון הגולן: במת הגולן מתוך נתוני רת"ם
טופח חכלילי Lathyrus setifolius 326641 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20setifolius/ 26 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
טופח חכלילי Lathyrus setifolius 326636 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20setifolius/ 27 שרון צפוני: חמרה חדרה מתוך נתוני רת"ם
טופח חכלילי Lathyrus setifolius 364152 אוהד אריה 11 ביוני 1995 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20setifolius/ 28 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
טופח חכלילי Lathyrus setifolius 345475 אורי פרגמן-ספיר 6 במאי 1990 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20setifolius/ 29 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
טופח חכלילי Lathyrus setifolius 391143 רננה לביא 27 באוקטובר 2019 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20setifolius/ 30 מצפון לרוג'ום אל הירי פרח באוקטובר!
טופח חכלילי Lathyrus setifolius 389263 מרב לבל 23 ביוני 2019 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20setifolius/ 31 צפון הגולן: במת הגולן
טופח חכלילי Lathyrus setifolius 386439 נעם שגב 29 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20setifolius/ 32 עינות סלוקיה
טופח חכלילי Lathyrus setifolius 386396 יאיר אור 12 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20setifolius/ 33 צפון מערב לחיספין
טופח חכלילי Lathyrus setifolius 390925 מרב לבל 4 ביוני 2018 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20setifolius/ 34 צפון הגולן: תילי געש בגולן
טופח חכלילי Lathyrus setifolius 368578 אסף חיים 6 ביוני 2017 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20setifolius/ 35 צפון הגולן: תילי געש בגולן
טופח חכלילי Lathyrus setifolius 326635 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20setifolius/ 36 שרון צפוני: חמרה חדרה מתוך נתוני רת"ם
טופח חכלילי Lathyrus setifolius 342102 אלכסנדר איג 23 ביולי 1929 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20setifolius/ 37 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
טופח חכלילי Lathyrus setifolius 342100 מיכאל זהרי 15 באפריל 1926 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20setifolius/ 38 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
טופח חכלילי Lathyrus setifolius 364153 דידי קפלן 5 ביולי 1992 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20setifolius/ 39 צפון הגולן: תילי געש בגולן נדיר!
טופח חכלילי Lathyrus setifolius 346975 גברי שיאון 5 ביולי 1992 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20setifolius/ 40 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
טופח חכלילי Lathyrus setifolius 346954 קפלן דידי 25 ביולי 1983 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20setifolius/ 41 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
טופח חכלילי Lathyrus setifolius 368579 אסף חיים 8 ביוני 2017 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20setifolius/ 42 צפון הגולן: במת הגולן
טופח חכלילי Lathyrus setifolius 345476 אורי פרגמן-ספיר 24 במאי 1993 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20setifolius/ 43 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
טופח חכלילי Lathyrus setifolius 364151 טליה אורון 23 במאי 2000 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20setifolius/ 44 דרום הגולן: דרום רמת הגולן נשלח מיובש להגדרה
טופח חכלילי Lathyrus setifolius 356368 טליה אורון 7 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20setifolius/ 45 עמק החולה: עמק החולה אחו גונן. תעלה מוגנת מרעית הבקר