To log your observations please check out our mobile application.


ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
ימון הקשקשים Halophila stipulacea 372710 יובל ספיר 9 ביולי 2017 1 0 0 /taxa/Halophila%20stipulacea/ 1
ימון הקשקשים Halophila stipulacea 390074 עומרי עומסי 14 בינואר 2019 1 0 0 /taxa/Halophila%20stipulacea/ 2 ערבה דרומית: מלחת אילת בהמשך לדיווח קודם
ימון הקשקשים Halophila stipulacea 392750 עומרי עומסי 27 בדצמבר 2019 1 0 0 /taxa/Halophila%20stipulacea/ 3 ערבה דרומית: מלחת אילת פליטה לחוף בהמשך לסופה דרומית, לאורך החוף הצפוני באילת, רצועה ברוחב של כמטר.
ימון הקשקשים Halophila stipulacea 393344 עומרי עומסי 9 בפברואר 2020 1 0 0 /taxa/Halophila%20stipulacea/ 4 ערבה דרומית: מלחת אילת
ימון הקשקשים Halophila stipulacea 339680 צפורה גוטסמן 16 באפריל 1959 1 0 0 /taxa/Halophila%20stipulacea/ 5 מתוך נתוני רת"ם
ימון הקשקשים Halophila stipulacea 392388 יובל ספיר 8 בנובמבר 2019 1 0 0 /taxa/Halophila%20stipulacea/ 6 הסטי"ל מרבדים רצופים על שטח גדול מאד
ימון הקשקשים Halophila stipulacea 378475 יובל ספיר 2 בדצמבר 2017 1 0 0 /taxa/Halophila%20stipulacea/ 7 חוף קצא"א
ימון הקשקשים Halophila stipulacea 378474 יובל ספיר 2 בדצמבר 2017 1 0 0 /taxa/Halophila%20stipulacea/ 8 מול מלון הנסיכה. עומק ~12-15 מטרים
ימון הקשקשים Halophila stipulacea 359256 יובל ספיר 25 באוקטובר 2013 1 0 0 /taxa/Halophila%20stipulacea/ 9 ערבה דרומית: חוף מפרץ אילת
ימון הקשקשים Halophila stipulacea 323308 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Halophila%20stipulacea/ 10 מתוך נתוני רת"ם