To log your observations please check out our mobile application.


ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
כדרורית המים Wolffia arrhiza 405884 איתי ספיר 30 באוגוסט 2021 1 0 0 /taxa/Wolffia%20arrhiza/ 1 ביר בלוע
כדרורית המים Wolffia arrhiza 398698 שמשון ולוטקר 24 באוגוסט 2018 1 0 0 /taxa/Wolffia%20arrhiza/ 2 שרון צפוני: חמרה נתניה משער פולג
כדרורית המים Wolffia arrhiza 397581 איתי ספיר 9 בדצמבר 2020 1 0 0 /taxa/Wolffia%20arrhiza/ 3 עינות פחם
כדרורית המים Wolffia arrhiza 396784 איתי ספיר 12 בנובמבר 2020 1 0 0 /taxa/Wolffia%20arrhiza/ 4 מאגר שעבניה, צומת דליות. סמוך לכביש 808, בשפך של מי המאגר למסיל דליות.
כדרורית המים Wolffia arrhiza 396781 איתי ספיר 12 בנובמבר 2020 1 0 0 /taxa/Wolffia%20arrhiza/ 5 מאגר שעבניה, מסיל נחל דליות, תעלת הטיה. בביצה שמצטברת לפני סכר שמפנה את המים אל תעלה. ישנם פרטים של המין לכל אורך התעלה.
כדרורית המים Wolffia arrhiza 396288 אלון זינגר 20 ביולי 2020 1 0 0 /taxa/Wolffia%20arrhiza/ 6 אזור בריכת בטיח
כדרורית המים Wolffia arrhiza 396164 בר שמש 6 ביולי 2020 1 0 0 /taxa/Wolffia%20arrhiza/ 7 אחו תל זרוד
כדרורית המים Wolffia arrhiza 345599 לבב דיתה 6 באוגוסט 1980 1 0 0 /taxa/Wolffia%20arrhiza/ 8 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
כדרורית המים Wolffia arrhiza 345953 עופר כהן 8 באוגוסט 1988 1 0 0 /taxa/Wolffia%20arrhiza/ 9 צפון הגולן: במת הגולן מתוך נתוני רת"ם
כדרורית המים Wolffia arrhiza 346471 יאיר אור 24 בנובמבר 1986 1 0 0 /taxa/Wolffia%20arrhiza/ 10 צפון הגולן: במת הגולן מתוך נתוני רת"ם
כדרורית המים Wolffia arrhiza 343371 מיכאל זהרי 25 באוגוסט 1926 1 0 0 /taxa/Wolffia%20arrhiza/ 11 שרון צפוני: נחל חדרה מתוך נתוני רת"ם
כדרורית המים Wolffia arrhiza 346381 יעקב ליפקין 15 ביולי 1972 1 0 0 /taxa/Wolffia%20arrhiza/ 12 צפון הגולן: במת הגולן מתוך נתוני רת"ם
כדרורית המים Wolffia arrhiza 346710 יאיר אור 9 במאי 1986 1 0 0 /taxa/Wolffia%20arrhiza/ 13 צפון הגולן: במת הגולן מתוך נתוני רת"ם
כדרורית המים Wolffia arrhiza 346557 יאיר אור 8 בספטמבר 1984 1 0 0 /taxa/Wolffia%20arrhiza/ 14 רמת כורזים: ירדן הררי מתוך נתוני רת"ם
כדרורית המים Wolffia arrhiza 347695 יואב גרטמן 25 באפריל 1986 1 0 0 /taxa/Wolffia%20arrhiza/ 15 צפון הגולן: יער אודם מתוך נתוני רת"ם
כדרורית המים Wolffia arrhiza 367300 אמיר רז 17 באוגוסט 1998 1 0 0 /taxa/Wolffia%20arrhiza/ 16 שרון צפוני: נחל אלכסנדר
כדרורית המים Wolffia arrhiza 367301 היימן רויטל 28 ביולי 1996 1 0 0 /taxa/Wolffia%20arrhiza/ 17 צפון הגולן: תילי געש בגולן
כדרורית המים Wolffia arrhiza 367302 דידי קפלן 13 בנובמבר 1995 1 0 0 /taxa/Wolffia%20arrhiza/ 18 צפון הגולן: יער אודם
כדרורית המים Wolffia arrhiza 343372 נח נפתולסקי 24 באוגוסט 1927 1 0 0 /taxa/Wolffia%20arrhiza/ 19 שרון צפוני: נחל חדרה מתוך נתוני רת"ם
כדרורית המים Wolffia arrhiza 345645 יובל ספיר 29 ביוני 1994 1 0 0 /taxa/Wolffia%20arrhiza/ 20 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
כדרורית המים Wolffia arrhiza 345887 עופר כהן 21 בדצמבר 1982 1 0 0 /taxa/Wolffia%20arrhiza/ 21 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
כדרורית המים Wolffia arrhiza 345633 עופר כהן 5 ביולי 1990 1 0 0 /taxa/Wolffia%20arrhiza/ 22 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
כדרורית המים Wolffia arrhiza 367304 דידי קפלן 31 במאי 1988 1 0 0 /taxa/Wolffia%20arrhiza/ 23 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
כדרורית המים Wolffia arrhiza 391139 הילה אברהם 24 באוקטובר 2019 1 0 0 /taxa/Wolffia%20arrhiza/ 24 תנוריה
כדרורית המים Wolffia arrhiza 391137 הילה אברהם 22 באוקטובר 2019 1 0 0 /taxa/Wolffia%20arrhiza/ 25 עין קשת
כדרורית המים Wolffia arrhiza 346194 צוות-קשת 2 בספטמבר 1992 1 0 0 /taxa/Wolffia%20arrhiza/ 26 צפון הגולן: במת הגולן מתוך נתוני רת"ם
כדרורית המים Wolffia arrhiza 346572 יובל ספיר 10 ביולי 1992 1 0 0 /taxa/Wolffia%20arrhiza/ 27 צפון הגולן: במת הגולן מתוך נתוני רת"ם
כדרורית המים Wolffia arrhiza 345761 יובל ספיר 28 ביוני 1994 1 0 0 /taxa/Wolffia%20arrhiza/ 28 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
כדרורית המים Wolffia arrhiza 343060 זאב קולר 17 באוגוסט 1998 1 0 0 /taxa/Wolffia%20arrhiza/ 29 שרון צפוני: נחל אלכסנדר מתוך נתוני רת"ם
כדרורית המים Wolffia arrhiza 345765 עופר כהן 5 ביולי 1990 1 0 0 /taxa/Wolffia%20arrhiza/ 30 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
כדרורית המים Wolffia arrhiza 345632 יאיר אור 10 בדצמבר 1987 1 0 0 /taxa/Wolffia%20arrhiza/ 31 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
כדרורית המים Wolffia arrhiza 345890 עוז גולן 28 בספטמבר 1992 1 0 0 /taxa/Wolffia%20arrhiza/ 32 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
כדרורית המים Wolffia arrhiza 387026 מרב לבל 24 ביוני 2019 1 0 0 /taxa/Wolffia%20arrhiza/ 33 צפון הגולן: תילי געש בגולן
כדרורית המים Wolffia arrhiza 374657 טליה אורון 6 ביולי 2017 1 0 0 /taxa/Wolffia%20arrhiza/ 34 צפון הגולן: יער אודם
כדרורית המים Wolffia arrhiza 367298 צופה בלתי ידוע 11 בנובמבר 2001 1 0 0 /taxa/Wolffia%20arrhiza/ 35 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
כדרורית המים Wolffia arrhiza 355033 יפתח סיני 30 במאי 2011 1 0 0 /taxa/Wolffia%20arrhiza/ 36 גליל תחתון מרכזי: הר חבקוק עין לבנים הערכה בלבד
כדרורית המים Wolffia arrhiza 355949 טליה אורון 24 ביולי 2011 1 0 0 /taxa/Wolffia%20arrhiza/ 37 עמק החולה: דרום עמק החולה תעלת מעינות יסוד המעלה. נלקחה דגימה לאוסף הלאומי
כדרורית המים Wolffia arrhiza 360270 רועי ארד 31 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Wolffia%20arrhiza/ 38 גליל תחתון מרכזי: הר חבקוק עין לבנים מכסה יחד עם עדשת מים את כל גוף המים. כמו כן התאנה מצלה על הבריכה .
כדרורית המים Wolffia arrhiza 356105 טליה אורון 12 ביוני 2013 1 0 0 /taxa/Wolffia%20arrhiza/ 39 רמת כורזים: מורדות כורזים
כדרורית המים Wolffia arrhiza 367297 דידי קפלן 23 באוקטובר 2003 1 0 0 /taxa/Wolffia%20arrhiza/ 40 צפון הגולן: במת הגולן
כדרורית המים Wolffia arrhiza 347409 קפלן דידי 18 באוגוסט 1982 1 0 0 /taxa/Wolffia%20arrhiza/ 41 צפון הגולן: במת הגולן מתוך נתוני רת"ם
כדרורית המים Wolffia arrhiza 367296 דידי קפלן 3 במאי 2007 1 0 0 /taxa/Wolffia%20arrhiza/ 42 צפון הגולן: יער אודם
כדרורית המים Wolffia arrhiza 372602 צליל דידנר 29 ביוני 2017 1 0 0 /taxa/Wolffia%20arrhiza/ 43 צפון הגולן: יער אודם
כדרורית המים Wolffia arrhiza 367303 טליה אורון 1 ביולי 1995 1 0 0 /taxa/Wolffia%20arrhiza/ 44 עמק החולה: ימת החולה
כדרורית המים Wolffia arrhiza 347685 תצפיות רת"ם 29 בנובמבר 1982 1 0 0 /taxa/Wolffia%20arrhiza/ 45 צפון הגולן: יער אודם מתוך נתוני רת"ם
כדרורית המים Wolffia arrhiza 345751 עמוס סבח 30 במאי 1988 1 0 0 /taxa/Wolffia%20arrhiza/ 46 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
כדרורית המים Wolffia arrhiza 345764 עופר כהן 7 ביולי 1985 1 0 0 /taxa/Wolffia%20arrhiza/ 47 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
כדרורית המים Wolffia arrhiza 345526 עופר כהן 21 בדצמבר 1985 1 0 0 /taxa/Wolffia%20arrhiza/ 48 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
כדרורית המים Wolffia arrhiza 377861 אסף חיים 26 באוקטובר 2017 1 0 0 /taxa/Wolffia%20arrhiza/ 49 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
כדרורית המים Wolffia arrhiza 367295 רועי ארד 26 בפברואר 2016 1 0 0 /taxa/Wolffia%20arrhiza/ 50 גליל תחתון מרכזי: הר חבקוק איסוף כדרורית מעין לבנים לציפורי
כדרורית המים Wolffia arrhiza 385624 שמואל מזר 16 באוגוסט 2018 1 0 0 /taxa/Wolffia%20arrhiza/ 51 גליל עליון מזרחי: רמת פשחור (הרי צפת)