To log your observations please check out our mobile application.


ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
פומה פרסית Hueblia calycina 328191 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Hueblia%20calycina/ 1 מתוך נתוני רת"ם
פומה פרסית Hueblia calycina 335243 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1940 1 0 0 /taxa/Hueblia%20calycina/ 2 מתוך נתוני רת"ם
פומה פרסית Hueblia calycina 328190 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Hueblia%20calycina/ 3 הרי ירושלים: מדרונות מזרחיים מתוך נתוני רת"ם
פומה פרסית Hueblia calycina 385582 אורי פרגמן-ספיר 23 באפריל 2007 1 0 0 /taxa/Hueblia%20calycina/ 4 אריסטובליה
פומה פרסית Hueblia calycina 359181 אורי פרגמן-ספיר 28 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Hueblia%20calycina/ 5
פומה פרסית Hueblia calycina 359180 אורי פרגמן-ספיר 28 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Hueblia%20calycina/ 6 הרי ירושלים: מדרונות מזרחיים