To log your observations please check out our mobile application.


ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
פרע מנוקב Hypericum perforatum 398050 יאיר אור 19 במאי 2016 1 0 0 /taxa/Hypericum%20perforatum/ 1 ואדי אבו-סעיד ממזרח למסעדה גליון עשביה. נ.צ. מקורי - 271238/792800 (רשת ישראל חדשה). רום מקורי - 1000 מ'. יש אי התאמה בין שם האתר והנ.צ. המקורי. הנקודה במפה נקבעה לפי שם האתר - דרושים איכון ותיקון.
פרע מנוקב Hypericum perforatum 395841 יאיר אור 30 במאי 2020 1 0 0 /taxa/Hypericum%20perforatum/ 2 הר קטע, קרטונים. מספר ריכוזים (כנראה קלונים) במרחק עשרות מטרים זה מזה.
פרע מנוקב Hypericum perforatum 328247 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Hypericum%20perforatum/ 3 צפון הגולן: מורדות גולן מתוך נתוני רת"ם
פרע מנוקב Hypericum perforatum 328245 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Hypericum%20perforatum/ 4 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
פרע מנוקב Hypericum perforatum 328246 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Hypericum%20perforatum/ 5 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
פרע מנוקב Hypericum perforatum 328241 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Hypericum%20perforatum/ 6 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
פרע מנוקב Hypericum perforatum 328243 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Hypericum%20perforatum/ 7 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
פרע מנוקב Hypericum perforatum 328244 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Hypericum%20perforatum/ 8 צפון הגולן: יער אודם מתוך נתוני רת"ם
פרע מנוקב Hypericum perforatum 327976 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Hypericum%20perforatum/ 9 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
פרע מנוקב Hypericum perforatum 328242 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Hypericum%20perforatum/ 10 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
פרע מנוקב Hypericum perforatum 356009 טליה אורון 24 במאי 2012 2 0 0 /taxa/Hypericum%20perforatum/ 11 עמק החולה: ארץ פלגי מים פרע מנוקב
פרע מנוקב Hypericum perforatum 378145 יובל ספיר 23 באוגוסט 2017 1 0 0 /taxa/Hypericum%20perforatum/ 12 עמק החולה: ארץ פלגי מים
פרע מנוקב Hypericum perforatum 378144 יאיר אור 20 ביוני 2017 1 0 0 /taxa/Hypericum%20perforatum/ 13 צפון הגולן: תילי געש בגולן
פרע מנוקב Hypericum perforatum 367699 טליה אורון 24 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Hypericum%20perforatum/ 14 עמק החולה: ארץ פלגי מים פרע מנוקב