To log your observations please check out our mobile application.


ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
פשתנית משולשת Linaria triphylla 391845 מימי רון 8 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Linaria%20triphylla/ 1 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
פשתנית משולשת Linaria triphylla 394130 שי קורן 10 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Linaria%20triphylla/ 2 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית הכרם
פשתנית משולשת Linaria triphylla 343758 נח נפתולסקי 23 במרץ 1931 1 0 0 /taxa/Linaria%20triphylla/ 3 רכס הגלבע: גלבוע מתוך נתוני רת"ם
פשתנית משולשת Linaria triphylla 344558 עוזי פליטמן 16 באפריל 1961 1 0 0 /taxa/Linaria%20triphylla/ 4 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
פשתנית משולשת Linaria triphylla 344282 נח נפתולסקי 30 באפריל 1921 1 0 0 /taxa/Linaria%20triphylla/ 5 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
פשתנית משולשת Linaria triphylla 343843 אלכסנדר איג 5 באפריל 1924 1 0 0 /taxa/Linaria%20triphylla/ 6 עמק יזרעאל - חרוד: עמק חרוד מתוך נתוני רת"ם
פשתנית משולשת Linaria triphylla 343878 נח נפתולסקי 22 באפריל 1931 1 0 0 /taxa/Linaria%20triphylla/ 7 עמק יזרעאל - חרוד: עמק חרוד מתוך נתוני רת"ם
פשתנית משולשת Linaria triphylla 344801 אבינועם דנין 20 במרץ 1988 1 0 0 /taxa/Linaria%20triphylla/ 8 גליל תחתון מרכזי: הרי נצרת מתוך נתוני רת"ם
פשתנית משולשת Linaria triphylla 345945 א. שמאלי 3 באפריל 1927 1 0 0 /taxa/Linaria%20triphylla/ 9 גליל תחתון מרכזי: רכס הרי סגור מתוך נתוני רת"ם
פשתנית משולשת Linaria triphylla 344806 נח נפתולסקי 30 במרץ 1935 1 0 0 /taxa/Linaria%20triphylla/ 10 גליל תחתון מזרחי: כפר תבור מתוך נתוני רת"ם
פשתנית משולשת Linaria triphylla 344998 מיכאל זהרי 25 ביוני 1923 1 0 0 /taxa/Linaria%20triphylla/ 11 גבעות אלונים - שפרעם: גבעות אלוני טבעון מתוך נתוני רת"ם
פשתנית משולשת Linaria triphylla 344433 אלכסנדר איג 7 באפריל 1924 1 0 0 /taxa/Linaria%20triphylla/ 12 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
פשתנית משולשת Linaria triphylla 343868 נח נפתולסקי 16 במרץ 1927 1 0 0 /taxa/Linaria%20triphylla/ 13 עמק יזרעאל - חרוד: עמק חרוד מתוך נתוני רת"ם
פשתנית משולשת Linaria triphylla 386128 זלמן באומוול 19 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Linaria%20triphylla/ 14 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל
פשתנית משולשת Linaria triphylla 384547 טליה אורון 27 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Linaria%20triphylla/ 15 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הר מירון- מתלול מזרחי השבה,, בשוליים של בריכת שמאי-מחצבה
פשתנית משולשת Linaria triphylla 384548 טליה אורון 25 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Linaria%20triphylla/ 16 מערב הגליל העליון: מתלול צורים מערב השבה. הונחו בשטח עם העציצים מהחממה, בתחילת פריחה
פשתנית משולשת Linaria triphylla 373935 יפתח סיני 3 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Linaria%20triphylla/ 17 גליל תחתון מרכזי: הר הושעיה חוות השומר
פשתנית משולשת Linaria triphylla 345927 יואב גרטמן 9 באפריל 1999 1 0 0 /taxa/Linaria%20triphylla/ 18 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית הכרם מתוך נתוני רת"ם
פשתנית משולשת Linaria triphylla 355972 טליה אורון 25 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Linaria%20triphylla/ 19 מערב הגליל העליון: מתלול צורים מערב השבה. הונחו בשטח עם העציצים מהחממה; בתחילת פריחה
פשתנית משולשת Linaria triphylla 360052 טליה אורון 25 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Linaria%20triphylla/ 20 גליל עליון מזרחי: רמת פשחור (הרי צפת) השבה. יער לימונים, מסלע קירטו, למרגלות מצוק קינון השרקרקים
פשתנית משולשת Linaria triphylla 343757 נח נפתולסקי 25 במרץ 1926 1 0 0 /taxa/Linaria%20triphylla/ 21 רכס הגלבע: גלבוע מתוך נתוני רת"ם
פשתנית משולשת Linaria triphylla 343759 נח נפתולסקי 8 במרץ 1932 1 0 0 /taxa/Linaria%20triphylla/ 22 רכס הגלבע: גלבוע מתוך נתוני רת"ם
פשתנית משולשת Linaria triphylla 344434 תצפיות רת"ם 8 באפריל 1924 1 0 0 /taxa/Linaria%20triphylla/ 23 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
פשתנית משולשת Linaria triphylla 368086 יובל ספיר 21 ביולי 2016 1 0 0 /taxa/Linaria%20triphylla/ 24 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל
פשתנית משולשת Linaria triphylla 360051 טליה אורון 25 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Linaria%20triphylla/ 25 מערב הגליל העליון: מתלול צורים מערב השבה. הונחו בשטח עם העציצים מהחממה, בתחילת פריחה
פשתנית משולשת Linaria triphylla 360053 טליה אורון 27 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Linaria%20triphylla/ 26 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הר מירון- מתלול מזרחי השבה,, בשוליים של בריכת שמאי-מחצבה
פשתנית משולשת Linaria triphylla 355974 טליה אורון 27 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Linaria%20triphylla/ 27 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הר מירון- מתלול מזרחי השבה;; בשוליים של בריכת שמאי-מחצבה
פשתנית משולשת Linaria triphylla 345943 יהודה מרטה 28 במרץ 1990 1 0 0 /taxa/Linaria%20triphylla/ 28 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית הכרם מתוך נתוני רת"ם
פשתנית משולשת Linaria triphylla 364322 יוסי פרידמן 17 במרץ 1994 1 0 0 /taxa/Linaria%20triphylla/ 29 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית הכרם
פשתנית משולשת Linaria triphylla 364321 בקרמן שאוליק 19 במרץ 2000 1 0 0 /taxa/Linaria%20triphylla/ 30 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית הכרם
פשתנית משולשת Linaria triphylla 349146 שיר ורד 1 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Linaria%20triphylla/ 31 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
פשתנית משולשת Linaria triphylla 349158 שיר ורד 1 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Linaria%20triphylla/ 32 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
פשתנית משולשת Linaria triphylla 369591 רועי פדרמן 19 בפברואר 2017 1 0 0 /taxa/Linaria%20triphylla/ 33 גליל תחתון מרכזי: הר הושעיה גן מקלט חוות השומר
פשתנית משולשת Linaria triphylla 355973 טליה אורון 25 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Linaria%20triphylla/ 34 גליל עליון מזרחי: רמת פשחור (הרי צפת) השבה. יער לימונים; מסלע קירטו; למרגלות מצוק קינון השרקרקים
פשתנית משולשת Linaria triphylla 384903 עמית מנדלסון 26 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Linaria%20triphylla/ 35 חווה חקלאית כרמיאל נבחנה רק תחתית המדרון לצד דרך עפר. על פניו, במעלה המדרון, בתת הסירה צפופה ואינה מקיימת פרטים נוספים של המין.
פשתנית משולשת Linaria triphylla 385115 רן לוטן 23 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Linaria%20triphylla/ 36 כרמיאל