To log your observations please check out our mobile application.


ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
ציפורנית חדת-שיניים Silene oxyodonta 399120 מרגרטה וולצ'ק 8 באפריל 2021 1 0 0 /taxa/Silene%20oxyodonta/ 1
ציפורנית חדת-שיניים Silene oxyodonta 399121 מיכל שמש 5 באפריל 2021 1 0 0 /taxa/Silene%20oxyodonta/ 2
ציפורנית חדת-שיניים Silene oxyodonta 389843 מרגרטה וולצ'ק 21 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Silene%20oxyodonta/ 3 נשתלו השנה מבנק הגנים
ציפורנית חדת-שיניים Silene oxyodonta 387585 מרגרטה וולצ'ק 8 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Silene%20oxyodonta/ 4
ציפורנית חדת-שיניים Silene oxyodonta 340489 נח נפתולסקי 1 בינואר 1930 1 0 0 /taxa/Silene%20oxyodonta/ 5 מדבר יהודה דרומי: הר חצרון מתוך נתוני רת"ם
ציפורנית חדת-שיניים Silene oxyodonta 395171 עפר כהן 1 במרץ 2003 1 0 0 /taxa/Silene%20oxyodonta/ 6 נחל סמר גליון עשביה. מקום משוער - באיסוף מצויין שם מקום ללא נ.צ. אין תיאור של בית הגידול, כך שאי אפשר לצמצם את הטווח. רמת הדיוק מוערכת ב-3000 מ'. הנקודה במפה הוכנסה לתוך ערוץ הנחל, בערך באמצע הגובה של הנחל.
ציפורנית חדת-שיניים Silene oxyodonta 393361 שקד בחבוט 14 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Silene%20oxyodonta/ 7
ציפורנית חדת-שיניים Silene oxyodonta 393362 שקד בחבוט 14 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Silene%20oxyodonta/ 8
ציפורנית חדת-שיניים Silene oxyodonta 328366 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Silene%20oxyodonta/ 9 מתוך נתוני רת"ם
ציפורנית חדת-שיניים Silene oxyodonta 328369 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Silene%20oxyodonta/ 10 מתוך נתוני רת"ם
ציפורנית חדת-שיניים Silene oxyodonta 345128 א. ליסטון 8 במרץ 1984 1 0 0 /taxa/Silene%20oxyodonta/ 11 דרום הגולן: מורדות ירמוך מתוך נתוני רת"ם
ציפורנית חדת-שיניים Silene oxyodonta 345074 יואב גרטמן 7 במרץ 1987 1 0 0 /taxa/Silene%20oxyodonta/ 12 דרום הגולן: מורדות ירמוך מתוך נתוני רת"ם
ציפורנית חדת-שיניים Silene oxyodonta 341805 תצפיות רת"ם 23 במרץ 1989 1 0 0 /taxa/Silene%20oxyodonta/ 13 מתוך נתוני רת"ם
ציפורנית חדת-שיניים Silene oxyodonta 341467 ליסטון וג.שגיא 1 במאי 1981 1 0 0 /taxa/Silene%20oxyodonta/ 14 מתוך נתוני רת"ם
ציפורנית חדת-שיניים Silene oxyodonta 341133 מ.לוריזו 21 בפברואר 1974 1 0 0 /taxa/Silene%20oxyodonta/ 15 מתוך נתוני רת"ם
ציפורנית חדת-שיניים Silene oxyodonta 341109 תצפיות רת"ם 5 באפריל 1983 1 0 0 /taxa/Silene%20oxyodonta/ 16 מתוך נתוני רת"ם
ציפורנית חדת-שיניים Silene oxyodonta 341099 דני זהרי 13 במרץ 1942 1 0 0 /taxa/Silene%20oxyodonta/ 17 מתוך נתוני רת"ם
ציפורנית חדת-שיניים Silene oxyodonta 341804 אפרת פרץ 25 בפברואר 1983 1 0 0 /taxa/Silene%20oxyodonta/ 18 מתוך נתוני רת"ם
ציפורנית חדת-שיניים Silene oxyodonta 386242 אור ליבשטיין 22 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Silene%20oxyodonta/ 19 נחל מיצר
ציפורנית חדת-שיניים Silene oxyodonta 344945 יובל ספיר 29 במרץ 1996 1 0 0 /taxa/Silene%20oxyodonta/ 20 דרום הגולן: מורדות ירמוך מתוך נתוני רת"ם
ציפורנית חדת-שיניים Silene oxyodonta 360661 דר בן נתן 21 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Silene%20oxyodonta/ 21 מדבר יהודה דרומי: חתרורים
ציפורנית חדת-שיניים Silene oxyodonta 368092 מימי רון 21 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Silene%20oxyodonta/ 22 מדבר יהודה דרומי: חתרורים
ציפורנית חדת-שיניים Silene oxyodonta 368307 מימי רון 21 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Silene%20oxyodonta/ 23 צפונית לצומת חתרורים ממזרח לכביש
ציפורנית חדת-שיניים Silene oxyodonta 371782 מימי רון 21 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Silene%20oxyodonta/ 24 מדבר יהודה דרומי: חתרורים
ציפורנית חדת-שיניים Silene oxyodonta 360597 רננה לביא 20 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Silene%20oxyodonta/ 25 דרום הגולן: נחלי גולן
ציפורנית חדת-שיניים Silene oxyodonta 349169 אסף חיים 13 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Silene%20oxyodonta/ 26 דרום הגולן: מורדות ירמוך
ציפורנית חדת-שיניים Silene oxyodonta 341098 מיכאל זהרי 14 במרץ 1931 1 0 0 /taxa/Silene%20oxyodonta/ 27 מתוך נתוני רת"ם
ציפורנית חדת-שיניים Silene oxyodonta 341100 אבינועם דנין 18 באפריל 1971 1 0 0 /taxa/Silene%20oxyodonta/ 28 מתוך נתוני רת"ם
ציפורנית חדת-שיניים Silene oxyodonta 341101 תצפיות רת"ם 19 באפריל 1971 1 0 0 /taxa/Silene%20oxyodonta/ 29 מתוך נתוני רת"ם
ציפורנית חדת-שיניים Silene oxyodonta 385138 Shem Tov Sasson 1 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Silene%20oxyodonta/ 30 איזור נחל מיצר
ציפורנית חדת-שיניים Silene oxyodonta 384907 איתי נחשון 10 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Silene%20oxyodonta/ 31 סרטבה - מעלה הנערים
ציפורנית חדת-שיניים Silene oxyodonta 341465 אורי פרגמן-ספיר 15 במרץ 1986 1 0 0 /taxa/Silene%20oxyodonta/ 32 מתוך נתוני רת"ם
ציפורנית חדת-שיניים Silene oxyodonta 341102 א. ליסטון 26 במרץ 1983 1 0 0 /taxa/Silene%20oxyodonta/ 33 מתוך נתוני רת"ם
ציפורנית חדת-שיניים Silene oxyodonta 360630 עמית מנדלסון 12 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Silene%20oxyodonta/ 34