To log your observations please check out our mobile application.


ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
קחוון פלישתי Anthemis philistea 393642 סיון מרדוק 25 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Anthemis%20philistea/ 1 חולות: חולות פלמחים
קחוון פלישתי Anthemis philistea 399328 דר בן-נתן 14 באפריל 2021 1 0 0 /taxa/Anthemis%20philistea/ 2 מישור פלשת: בתרונות רוחמה
קחוון פלישתי Anthemis philistea 399329 בר שמש 14 באפריל 2021 1 0 0 /taxa/Anthemis%20philistea/ 3 מישור פלשת: בתרונות רוחמה
קחוון פלישתי Anthemis philistea 399330 בר שמש 14 באפריל 2021 1 0 0 /taxa/Anthemis%20philistea/ 4 מישור פלשת: בתרונות רוחמה
קחוון פלישתי Anthemis philistea 399331 בר שמש 14 באפריל 2021 1 0 0 /taxa/Anthemis%20philistea/ 5 מישור פלשת: גבעת כורכר משואות יצחק
קחוון פלישתי Anthemis philistea 399332 דר בן-נתן 14 באפריל 2021 1 0 0 /taxa/Anthemis%20philistea/ 6 מישור פלשת: גבעת כורכר משואות יצחק
קחוון פלישתי Anthemis philistea 399333 בר שמש 14 באפריל 2021 1 0 0 /taxa/Anthemis%20philistea/ 7 מישור פלשת: גבעת כורכר משואות יצחק
קחוון פלישתי Anthemis philistea 399334 סיון מרדוק 31 במרץ 2021 1 0 0 /taxa/Anthemis%20philistea/ 8 שרון דרומי: גבעת כורכר בית עובד
קחוון פלישתי Anthemis philistea 398453 סיון מרדוק 10 במרץ 2021 1 0 0 /taxa/Anthemis%20philistea/ 9 חולות: חולות פלמחים
קחוון פלישתי Anthemis philistea 396592 דר בן נתן 8 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Anthemis%20philistea/ 10 נחל עימר
קחוון פלישתי Anthemis philistea 396599 דר בן נתן 16 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Anthemis%20philistea/ 11 בתרונות הבשור
קחוון פלישתי Anthemis philistea 396603 דר בן נתן 22 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Anthemis%20philistea/ 12 שמורת מכתש בתרונות בארי
קחוון פלישתי Anthemis philistea 396607 דר בן נתן 23 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Anthemis%20philistea/ 13 בתרונות הבשור באתר זה וברוב האוכלוסיות באזור, העלים התחתונים צרים מאד ולעיתים שלמים ולא מפוצלים כלל. ייתכן שנכון יותר יהיה לשייך את האוכלוסיות האלה לקחוון נוקשה - A. indurata. ככל הנראה קיימים ברצועת החוף שבין פלשת לבין מצרים מעברים רציפים בין קחוון פלשתי של מישור לבין קחוון נוקשה של מישור החוף בסיני. שלושת הטקסונים האלה שייכים לקומפלקס של קחוון החוף, וכנראה ראויים להיות תתי-מין של מין אחד כולל.
קחוון פלישתי Anthemis philistea 395975 עומרי שליו 3 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Anthemis%20philistea/ 14 מישור חוף הנגב: בתרונות בארי
קחוון פלישתי Anthemis philistea 396167 רון פרומקין 23 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Anthemis%20philistea/ 15 גבעת קוזלובסקי
קחוון פלישתי Anthemis philistea 393935 הילה גיל 31 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Anthemis%20philistea/ 16 מישור חוף הנגב: בתרונות בארי
קחוון פלישתי Anthemis philistea 386804 סיון מרדוק 21 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Anthemis%20philistea/ 17 שרון דרומי: חמרה רחובות
קחוון פלישתי Anthemis philistea 386805 סיון מרדוק 2 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Anthemis%20philistea/ 18 שרון דרומי: דרום מישור החוף
קחוון פלישתי Anthemis philistea 386806 סיון מרדוק 29 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Anthemis%20philistea/ 19 חולות: חולות פלמחים
קחוון פלישתי Anthemis philistea 386807 מימי רון 19 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Anthemis%20philistea/ 20 מישור פלשת: פלשת
קחוון פלישתי Anthemis philistea 388899 הילה גיל 10 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Anthemis%20philistea/ 21 חולות: רכסי כורכר אשדוד קחוון פלשתי
קחוון פלישתי Anthemis philistea 388901 סיון מרדוק 28 בפברואר 2018 1 0 0 /taxa/Anthemis%20philistea/ 22 שרון דרומי: גבעת כורכר איריס ארגמן
קחוון פלישתי Anthemis philistea 392190 מיכל שמש 9 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Anthemis%20philistea/ 23 מישור פלשת: בתרונות רוחמה שם המשאר: ג-3
קחוון פלישתי Anthemis philistea 392191 מיכל שמש 4 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Anthemis%20philistea/ 24 מישור פלשת: גבעת כורכר גברעם שם המשאר: ב-4
קחוון פלישתי Anthemis philistea 392192 מיכל שמש 4 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Anthemis%20philistea/ 25 מישור פלשת: גבעת כורכר גברעם שם המשאר: ב-3
קחוון פלישתי Anthemis philistea 392193 מיכל שמש 4 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Anthemis%20philistea/ 26 מישור פלשת: גבעת כורכר גברעם שם המשאר: ב-2
קחוון פלישתי Anthemis philistea 392194 מיכל שמש 4 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Anthemis%20philistea/ 27 מישור פלשת: פלשת שם המשאר: ב-1
קחוון פלישתי Anthemis philistea 392195 מיכל שמש 31 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Anthemis%20philistea/ 28 מישור פלשת: גבעת כורכר מבקיעים שם המשאר: א-3
קחוון פלישתי Anthemis philistea 393539 הילה גיל 23 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Anthemis%20philistea/ 29 מישור חוף הנגב: נחל הבשור עליון
קחוון פלישתי Anthemis philistea 393540 הילה גיל 22 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Anthemis%20philistea/ 30 מישור חוף הנגב: בתרונות בארי
קחוון פלישתי Anthemis philistea 393541 עומרי שליו 16 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Anthemis%20philistea/ 31 מישור חוף הנגב: נחל הבשור עליון
קחוון פלישתי Anthemis philistea 393542 סיון מרדוק 10 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Anthemis%20philistea/ 32 חולות: חולות פלמחים
קחוון פלישתי Anthemis philistea 393543 הילה גיל 8 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Anthemis%20philistea/ 33 מישור חוף הנגב: עין הבשור
קחוון פלישתי Anthemis philistea 393544 הילה גיל 8 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Anthemis%20philistea/ 34 מישור חוף הנגב: עין הבשור
קחוון פלישתי Anthemis philistea 393545 הילה גיל 1 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Anthemis%20philistea/ 35 מישור חוף הנגב: עין הבשור
קחוון פלישתי Anthemis philistea 393546 סיון מרדוק 1 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Anthemis%20philistea/ 36 שרון דרומי: גבעת כורכר רחובות
קחוון פלישתי Anthemis philistea 393547 הילה גיל 1 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Anthemis%20philistea/ 37 מישור חוף הנגב: מישור חוף הנגב
קחוון פלישתי Anthemis philistea 393548 עומרי שליו 18 בפברואר 2020 1 0 0 /taxa/Anthemis%20philistea/ 38 מישור חוף הנגב: נחל גרר
קחוון פלישתי Anthemis philistea 393549 עומרי שליו 16 בפברואר 2020 1 0 0 /taxa/Anthemis%20philistea/ 39 מישור חוף הנגב: בתרונות בארי
קחוון פלישתי Anthemis philistea 368113 הגר לשנר 9 במרץ 1998 1 0 0 /taxa/Anthemis%20philistea/ 40 חולות: רכסי כורכר אשדוד
קחוון פלישתי Anthemis philistea 392297 מיכל שמש 14 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Anthemis%20philistea/ 41 מישור פלשת: בתרונות רוחמה שם המשאר: ג-6
קחוון פלישתי Anthemis philistea 392215 מיכל שמש 31 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Anthemis%20philistea/ 42 מישור פלשת: גבעת כורכר מבקיעים שם המשאר: א-2
קחוון פלישתי Anthemis philistea 392296 מיכל שמש 21 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Anthemis%20philistea/ 43 מישור פלשת: בתרונות רוחמה שם המשאר: ג-8
קחוון פלישתי Anthemis philistea 392298 מיכל שמש 14 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Anthemis%20philistea/ 44 מישור פלשת: בתרונות רוחמה שם המשאר: ג-7
קחוון פלישתי Anthemis philistea 388900 מרב לבל 11 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Anthemis%20philistea/ 45 מישור פלשת: בתרונות רוחמה קחוון פלישתי
קחוון פלישתי Anthemis philistea 359405 מימי רון 5 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Anthemis%20philistea/ 46 גבעת חומרה
קחוון פלישתי Anthemis philistea 359403 מימי רון 4 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Anthemis%20philistea/ 47 הגבעה האדומה- מזרחית לגבעת ברנר
קחוון פלישתי Anthemis philistea 359528 מימי רון 30 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Anthemis%20philistea/ 48 שרון דרומי: גבעת כורכר רחובות
קחוון פלישתי Anthemis philistea 359395 מימי רון 3 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Anthemis%20philistea/ 49 יד מרדכי (אתר שיחזור קרבות תשח)
קחוון פלישתי Anthemis philistea 359885 מימי רון 29 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Anthemis%20philistea/ 50 דרומית לארז
קחוון פלישתי Anthemis philistea 368115 הגר לשנר 10 בפברואר 2005 1 0 0 /taxa/Anthemis%20philistea/ 51 מישור פלשת: פלשת
קחוון פלישתי Anthemis philistea 359884 מימי רון 29 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Anthemis%20philistea/ 52 צפון מערבית לברור חיל
קחוון פלישתי Anthemis philistea 360570 יעל אורגד 25 בפברואר 2016 1 0 0 /taxa/Anthemis%20philistea/ 53 חולות: חולות אשדוד - אשקלון
קחוון פלישתי Anthemis philistea 368116 הגר לשנר 9 באוגוסט 2016 1 0 0 /taxa/Anthemis%20philistea/ 54 חולות: חולות פלמחים
קחוון פלישתי Anthemis philistea 359396 מימי רון 3 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Anthemis%20philistea/ 55 מערבית לכרמיה- שיטה מלבינה