To log your observations please check out our mobile application.


ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
קיטה סוככנית Tolpis barbata 399621 יעל אורגד 17 באפריל 2021 1 0 0 /taxa/Tolpis%20barbata/ 1 שולי פרדס חנה עשרות פרטים של ערבז החוף, כ20 פרטים של קיטה ופרטים בודדים של חרצית.
קיטה סוככנית Tolpis barbata 399616 יעל אורגד 15 באפריל 2021 1 0 0 /taxa/Tolpis%20barbata/ 2 חורשת הסרג'נטים פרטים בודדים של אשבל השדה, קיטה סוככית ואספסת החילזון - בשטח של כמטר רבוע.
קיטה סוככנית Tolpis barbata 398057 רון פרומקין 28 באפריל 2008 1 0 0 /taxa/Tolpis%20barbata/ 3 רמת השרון - מתחם התע"ש גליון עשביה. נ.צ. מקורי - 187390/670230 (רשת ישראל חדשה). הסימון במפה משוחזר - נדרשים איכון ותיקון
קיטה סוככנית Tolpis barbata 389812 מימי רון 1 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Tolpis%20barbata/ 4 שרון צפוני: חמרה נתניה
קיטה סוככנית Tolpis barbata 389813 מימי רון 1 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Tolpis%20barbata/ 5 שרון צפוני: חמרה נתניה
קיטה סוככנית Tolpis barbata 391965 בר שמש 30 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Tolpis%20barbata/ 6 שרון צפוני: חמרה נתניה
קיטה סוככנית Tolpis barbata 394728 דר בן נתן 26 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Tolpis%20barbata/ 7 גבעת הצבעונים של חדרה
קיטה סוככנית Tolpis barbata 394733 דר בן נתן 26 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Tolpis%20barbata/ 8 גבעת הצבעונים של חדרה
קיטה סוככנית Tolpis barbata 394740 דר בן נתן 26 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Tolpis%20barbata/ 9 גבעת הצבעונים של חדרה
קיטה סוככנית Tolpis barbata 394997 מימי רון 27 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Tolpis%20barbata/ 10 שרון צפוני: חמרה חדרה
קיטה סוככנית Tolpis barbata 342137 אלכסנדר איג 14 ביוני 1937 1 0 0 /taxa/Tolpis%20barbata/ 11 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
קיטה סוככנית Tolpis barbata 328635 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Tolpis%20barbata/ 12 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
קיטה סוככנית Tolpis barbata 342095 אלכסנדר איג 14 במאי 1926 1 0 0 /taxa/Tolpis%20barbata/ 13 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
קיטה סוככנית Tolpis barbata 328645 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Tolpis%20barbata/ 14 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
קיטה סוככנית Tolpis barbata 342093 אלכסנדר איג 20 באפריל 1935 1 0 0 /taxa/Tolpis%20barbata/ 15 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
קיטה סוככנית Tolpis barbata 343024 מיכאל זהרי 10 במאי 1971 1 0 0 /taxa/Tolpis%20barbata/ 16 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
קיטה סוככנית Tolpis barbata 343012 גדי פולק 30 באפריל 1982 1 0 0 /taxa/Tolpis%20barbata/ 17 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
קיטה סוככנית Tolpis barbata 328639 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Tolpis%20barbata/ 18 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
קיטה סוככנית Tolpis barbata 328643 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Tolpis%20barbata/ 19 שרון צפוני: חמרה חדרה מתוך נתוני רת"ם
קיטה סוככנית Tolpis barbata 342970 תצפיות רת"ם 24 באפריל 1983 1 0 0 /taxa/Tolpis%20barbata/ 20 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
קיטה סוככנית Tolpis barbata 341756 אלכסנדר איג 18 במאי 1922 1 0 0 /taxa/Tolpis%20barbata/ 21 שרון דרומי: חמרה פתח-תקוה מתוך נתוני רת"ם
קיטה סוככנית Tolpis barbata 342049 נח נפתולסקי 2 במאי 1927 1 0 0 /taxa/Tolpis%20barbata/ 22 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
קיטה סוככנית Tolpis barbata 341797 נח נפתולסקי 10 באפריל 1931 1 0 0 /taxa/Tolpis%20barbata/ 23 שרון דרומי: חמרה פתח-תקוה מתוך נתוני רת"ם
קיטה סוככנית Tolpis barbata 367112 מרגרטה וולצ'אק 5 באפריל 1999 1 0 0 /taxa/Tolpis%20barbata/ 24 חולות: חולות נתניה
קיטה סוככנית Tolpis barbata 342151 שיר ורד 10 במאי 1996 1 0 0 /taxa/Tolpis%20barbata/ 25 שרון צפוני: מרזבה צפונית מתוך נתוני רת"ם
קיטה סוככנית Tolpis barbata 367116 אביבה רבינוביץ' 15 במאי 1996 1 0 0 /taxa/Tolpis%20barbata/ 26 שרון צפוני: חמרה נתניה
קיטה סוככנית Tolpis barbata 343046 אורי פרגמן-ספיר 12 באפריל 1999 1 0 0 /taxa/Tolpis%20barbata/ 27 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
קיטה סוככנית Tolpis barbata 342020 שיר ורד 24 באפריל 1997 1 0 0 /taxa/Tolpis%20barbata/ 28 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
קיטה סוככנית Tolpis barbata 367118 זאב קולר 5 באפריל 1988 1 0 0 /taxa/Tolpis%20barbata/ 29 שרון צפוני: חמרה נתניה
קיטה סוככנית Tolpis barbata 347040 אביבה רבינוביץ' 24 במרץ 1995 1 0 0 /taxa/Tolpis%20barbata/ 30 מישור חוף הגליל: עמק זבולון (צפון) מתוך נתוני רת"ם
קיטה סוככנית Tolpis barbata 343010 יעקב ליפקין 10 באפריל 1961 1 0 0 /taxa/Tolpis%20barbata/ 31 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
קיטה סוככנית Tolpis barbata 347041 אביבה רבינוביץ' 5 במאי 1995 1 0 0 /taxa/Tolpis%20barbata/ 32 מישור חוף הגליל: עמק זבולון (צפון) מתוך נתוני רת"ם
קיטה סוככנית Tolpis barbata 342940 גדי פולק 27 במאי 1982 1 0 0 /taxa/Tolpis%20barbata/ 33 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
קיטה סוככנית Tolpis barbata 341795 נח נפתולסקי 12 במאי 1925 1 0 0 /taxa/Tolpis%20barbata/ 34 שרון דרומי: חמרה פתח-תקוה מתוך נתוני רת"ם
קיטה סוככנית Tolpis barbata 341757 אלכסנדר איג 18 במאי 1922 1 0 0 /taxa/Tolpis%20barbata/ 35 שרון דרומי: חמרה פתח-תקוה מתוך נתוני רת"ם
קיטה סוככנית Tolpis barbata 343016 גדי פולק 19 במרץ 1982 1 0 0 /taxa/Tolpis%20barbata/ 36 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
קיטה סוככנית Tolpis barbata 343011 מיכאל זהרי 10 במאי 1971 1 0 0 /taxa/Tolpis%20barbata/ 37 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
קיטה סוככנית Tolpis barbata 342094 אלכסנדר איג 14 במאי 1925 1 0 0 /taxa/Tolpis%20barbata/ 38 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
קיטה סוככנית Tolpis barbata 347042 אביבה רבינוביץ' 5 במאי 1995 1 0 0 /taxa/Tolpis%20barbata/ 39 מישור חוף הגליל: עמק זבולון (צפון) מתוך נתוני רת"ם
קיטה סוככנית Tolpis barbata 342167 מיכאל ברוידה 28 במרץ 1992 1 0 0 /taxa/Tolpis%20barbata/ 40 שרון צפוני: מרזבה צפונית מתוך נתוני רת"ם
קיטה סוככנית Tolpis barbata 342971 גדי פולק 30 באוקטובר 1981 1 0 0 /taxa/Tolpis%20barbata/ 41 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
קיטה סוככנית Tolpis barbata 342939 גדי פולק 23 באפריל 1982 1 0 0 /taxa/Tolpis%20barbata/ 42 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
קיטה סוככנית Tolpis barbata 342165 גדי פולק 15 באפריל 1983 1 0 0 /taxa/Tolpis%20barbata/ 43 שרון צפוני: מרזבה צפונית מתוך נתוני רת"ם
קיטה סוככנית Tolpis barbata 342166 מיכאל ברוידה 2 באפריל 1991 1 0 0 /taxa/Tolpis%20barbata/ 44 שרון צפוני: מרזבה צפונית מתוך נתוני רת"ם
קיטה סוככנית Tolpis barbata 342972 גדי פולק 30 באפריל 1982 1 0 0 /taxa/Tolpis%20barbata/ 45 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
קיטה סוככנית Tolpis barbata 342936 ל.פרוזבול 24 במרץ 1964 1 0 0 /taxa/Tolpis%20barbata/ 46 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
קיטה סוככנית Tolpis barbata 342973 משה הרטמן 30 באפריל 1982 1 0 0 /taxa/Tolpis%20barbata/ 47 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
קיטה סוככנית Tolpis barbata 342937 שיר ורד 17 באפריל 1991 1 0 0 /taxa/Tolpis%20barbata/ 48 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
קיטה סוככנית Tolpis barbata 342938 גדי פולק 23 באפריל 1982 1 0 0 /taxa/Tolpis%20barbata/ 49 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
קיטה סוככנית Tolpis barbata 368105 בר שמש 19 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Tolpis%20barbata/ 50 שרון דרומי: חמרה רחובות
קיטה סוככנית Tolpis barbata 341758 נח נפתולסקי 24 באפריל 1927 1 0 0 /taxa/Tolpis%20barbata/ 51 שרון דרומי: חמרה פתח-תקוה מתוך נתוני רת"ם
קיטה סוככנית Tolpis barbata 341796 נח נפתולסקי 24 באפריל 1927 1 0 0 /taxa/Tolpis%20barbata/ 52 שרון דרומי: חמרה פתח-תקוה מתוך נתוני רת"ם
קיטה סוככנית Tolpis barbata 341759 נח נפתולסקי 10 באפריל 1931 1 0 0 /taxa/Tolpis%20barbata/ 53 שרון דרומי: חמרה פתח-תקוה מתוך נתוני רת"ם
קיטה סוככנית Tolpis barbata 341794 אלכסנדר איג 18 במאי 1922 1 0 0 /taxa/Tolpis%20barbata/ 54 שרון דרומי: חמרה פתח-תקוה מתוך נתוני רת"ם
קיטה סוככנית Tolpis barbata 385054 אלי ליבנה 9 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Tolpis%20barbata/ 55 פארק האופנים נס ציונה