To log your observations please check out our mobile application.


ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
קישוא משולש Cucumis acidus 405804 ענת בן נתן 21 ביוני 2021 1 0 0 /taxa/Cucumis%20acidus/ 1 בקעת הירדן: בקעת כנרות
קישוא משולש Cucumis acidus 347746 דני זהרי 16 בספטמבר 1941 1 0 0 /taxa/Cucumis%20acidus/ 2 עמק החולה: עמק החולה מתוך נתוני רת"ם
קישוא משולש Cucumis acidus 343845 אלכסנדר איג 21 ביוני 1924 1 0 0 /taxa/Cucumis%20acidus/ 3 עמק יזרעאל - חרוד: עמק חרוד מתוך נתוני רת"ם
קישוא משולש Cucumis acidus 328670 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Cucumis%20acidus/ 4 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
קישוא משולש Cucumis acidus 348250 א. שמאלי 9 ביולי 1927 1 0 0 /taxa/Cucumis%20acidus/ 5 רכס נפתלי: מורדות נפתלי מתוך נתוני רת"ם
קישוא משולש Cucumis acidus 347511 ד.יפה 10 באוגוסט 1954 1 0 0 /taxa/Cucumis%20acidus/ 6 צפון הגולן: מורדות גולן מתוך נתוני רת"ם
קישוא משולש Cucumis acidus 328631 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Cucumis%20acidus/ 7 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
קישוא משולש Cucumis acidus 347321 יואב ויזל 6 ביולי 1954 1 0 0 /taxa/Cucumis%20acidus/ 8 עמק החולה: דרום עמק החולה מתוך נתוני רת"ם
קישוא משולש Cucumis acidus 343717 מיכאל זהרי 25 באוגוסט 1925 1 0 0 /taxa/Cucumis%20acidus/ 9 עמק יזרעאל - חרוד: עמק חרוד מתוך נתוני רת"ם
קישוא משולש Cucumis acidus 328657 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Cucumis%20acidus/ 10 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
קישוא משולש Cucumis acidus 347082 נעמי פינברון 23 ביוני 1952 1 0 0 /taxa/Cucumis%20acidus/ 11 עמק החולה: ימת החולה מתוך נתוני רת"ם
קישוא משולש Cucumis acidus 347203 נעמי פינברון 7 ביולי 1949 1 0 0 /taxa/Cucumis%20acidus/ 12 עמק החולה: ימת החולה מתוך נתוני רת"ם
קישוא משולש Cucumis acidus 360629 דידי קפלן 31 באוגוסט 1986 1 0 0 /taxa/Cucumis%20acidus/ 13 בקעת הירדן: עמק בית שאן
קישוא משולש Cucumis acidus 343414 זהרי ואורשנסקי 30 ביולי 1941 1 0 0 /taxa/Cucumis%20acidus/ 14 בקעת הירדן: עמק בית שאן מתוך נתוני רת"ם
קישוא משולש Cucumis acidus 344045 אלכסנדר איג 22 ביוני 1924 1 0 0 /taxa/Cucumis%20acidus/ 15 גליל תחתון מזרחי: רמות יששכר מתוך נתוני רת"ם
קישוא משולש Cucumis acidus 344435 אלכסנדר איג 25 ביוני 1911 1 0 0 /taxa/Cucumis%20acidus/ 16 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
קישוא משולש Cucumis acidus 344107 אלכסנדר איג 25 ביוני 1922 1 0 0 /taxa/Cucumis%20acidus/ 17 גליל תחתון מזרחי: רמות יששכר מתוך נתוני רת"ם
קישוא משולש Cucumis acidus 343934 עזריה אלון 19 ביולי 1995 1 0 0 /taxa/Cucumis%20acidus/ 18 עמק יזרעאל - חרוד: עמק חרוד מתוך נתוני רת"ם
קישוא משולש Cucumis acidus 347442 ריבי קפלן 27 באוגוסט 1995 1 0 0 /taxa/Cucumis%20acidus/ 19 צפון הגולן: מורדות גולן מתוך נתוני רת"ם
קישוא משולש Cucumis acidus 343152 הגר לשנר 4 ביולי 1990 1 0 0 /taxa/Cucumis%20acidus/ 20 בקעת הירדן: גאון הירדן מתוך נתוני רת"ם
קישוא משולש Cucumis acidus 343153 אליאב אורי 31 באוגוסט 1986 1 0 0 /taxa/Cucumis%20acidus/ 21 בקעת הירדן: גאון הירדן מתוך נתוני רת"ם
קישוא משולש Cucumis acidus 348249 א. שמאלי 29 ביולי 1925 1 0 0 /taxa/Cucumis%20acidus/ 22 רכס נפתלי: מורדות נפתלי מתוך נתוני רת"ם
קישוא משולש Cucumis acidus 344044 אלכסנדר איג 24 ביוני 1922 1 0 0 /taxa/Cucumis%20acidus/ 23 גליל תחתון מזרחי: רמות יששכר מתוך נתוני רת"ם
קישוא משולש Cucumis acidus 343154 אליאב וקפלן 1 בספטמבר 1986 1 0 0 /taxa/Cucumis%20acidus/ 24 בקעת הירדן: גאון הירדן מתוך נתוני רת"ם
קישוא משולש Cucumis acidus 385777 דר בן נתן 9 ביולי 2018 1 0 0 /taxa/Cucumis%20acidus/ 25 בריכות מים מדרום מערב לקיבוץ המעפיל
קישוא משולש Cucumis acidus 385775 דר בן נתן 9 ביולי 2018 1 0 0 /taxa/Cucumis%20acidus/ 26 בריכות קיבוץ המעפיל
קישוא משולש Cucumis acidus 360288 אמיר טל 22 ביוני 2015 1 0 0 /taxa/Cucumis%20acidus/ 27 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל
קישוא משולש Cucumis acidus 373452 יפעת ארצי 8 באוגוסט 2017 1 0 0 /taxa/Cucumis%20acidus/ 28 עמק החולה: עמק החולה
קישוא משולש Cucumis acidus 373450 יפעת ארצי 9 באוגוסט 2017 1 0 0 /taxa/Cucumis%20acidus/ 29 עמק החולה: עמק החולה לא ברור אם נשתל או לא
קישוא משולש Cucumis acidus 373455 יפעת ארצי 23 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Cucumis%20acidus/ 30 עמק החולה: עמק החולה
קישוא משולש Cucumis acidus 373454 יפעת ארצי 23 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Cucumis%20acidus/ 31 עמק החולה: עמק החולה
קישוא משולש Cucumis acidus 368633 רן לוטן 1 בספטמבר 2015 1 0 0 /taxa/Cucumis%20acidus/ 32 שרון צפוני: נחל אלכסנדר
קישוא משולש Cucumis acidus 328671 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Cucumis%20acidus/ 33 שרון צפוני: נחל אלכסנדר מתוך נתוני רת"ם
קישוא משולש Cucumis acidus 368170 דר בן נתן 7 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Cucumis%20acidus/ 34 שרון צפוני: נחל אלכסנדר
קישוא משולש Cucumis acidus 367936 לוטן רן 3 בנובמבר 2007 1 0 0 /taxa/Cucumis%20acidus/ 35 שרון צפוני: נחל אלכסנדר
קישוא משולש Cucumis acidus 372788 רן לוטן 26 באוגוסט 2017 1 0 0 /taxa/Cucumis%20acidus/ 36 שרון צפוני: חמרה חדרה
קישוא משולש Cucumis acidus 372717 רן לוטן 21 ביולי 2017 1 0 0 /taxa/Cucumis%20acidus/ 37 שרון צפוני: חמרה חדרה
קישוא משולש Cucumis acidus 360289 אמיר טל 22 ביוני 2015 1 0 0 /taxa/Cucumis%20acidus/ 38 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל
קישוא משולש Cucumis acidus 377949 בן רוזנברג 9 בנובמבר 2017 1 0 0 /taxa/Cucumis%20acidus/ 39 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל
קישוא משולש Cucumis acidus 373453 יפעת ארצי 23 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Cucumis%20acidus/ 40 עמק החולה: עמק החולה
קישוא משולש Cucumis acidus 373451 יפעת ארצי 8 באוגוסט 2017 1 0 0 /taxa/Cucumis%20acidus/ 41 עמק החולה: עמק החולה
קישוא משולש Cucumis acidus 360378 טליה אורון 1 בספטמבר 2015 1 0 0 /taxa/Cucumis%20acidus/ 42 עמק החולה: עמק החולה השבה. אחו גונן. 20 פירות. פינה צפונית של המאגר