To log your observations please check out our mobile application.


ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
שום הפטמות Allium papillare 398388 דר בן-נתן 10 בפברואר 2021 1 0 0 /taxa/Allium%20papillare/ 1 חולות חלוצה - עגור: חולות חלוצה
שום הפטמות Allium papillare 398389 דר בן-נתן 28 בינואר 2021 1 0 0 /taxa/Allium%20papillare/ 2 מישור חוף הנגב: עין הבשור
שום הפטמות Allium papillare 396616 דר בן נתן 24 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Allium%20papillare/ 3 פתחת שלום
שום הפטמות Allium papillare 396617 דר בן נתן 24 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Allium%20papillare/ 4 פתחת שלום
שום הפטמות Allium papillare 396619 דר בן נתן 24 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Allium%20papillare/ 5 פתחת שלום
שום הפטמות Allium papillare 396179 מימי רון 12 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20papillare/ 6 חולות צפונית לרביבים (דרומית לכביש) שנה לא טובה מבחינת גשם באיזור. אין כמעט פריחה בכלל של צמחים
שום הפטמות Allium papillare 396178 מימי רון 12 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20papillare/ 7 חולות דרומית לבני נצרים שנה לא טובה מבחינת גשמים באיזור. בנקודה ידועה אחרת נמצאו רק עלים קטנים ללא פריחה
שום הפטמות Allium papillare 396177 מימי רון 12 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20papillare/ 8 מעבר גבול כרם שלום
שום הפטמות Allium papillare 396168 מימי רון 12 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20papillare/ 9 שדות מערבית לנווה (כרם שלום) הנקודה עצמה בתוך שדה מעובד. נבדק שטחי טבעי למחצה מדרום לה. יובשני מאוד השנה
שום הפטמות Allium papillare 391892 מימי רון 8 בפברואר 2018 1 0 0 /taxa/Allium%20papillare/ 10 חולות חלוצה - עגור: חולות חלוצה
שום הפטמות Allium papillare 393925 הילה גיל 30 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Allium%20papillare/ 11 חולות חלוצה - עגור: חולות חלוצה
שום הפטמות Allium papillare 393772 דר בן נתן 30 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Allium%20papillare/ 12 חולות עגור
שום הפטמות Allium papillare 393771 דר בן נתן 30 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Allium%20papillare/ 13 חולות ממזרח לנווה
שום הפטמות Allium papillare 393769 דר בן נתן 30 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Allium%20papillare/ 14 משאר ליד שלומית
שום הפטמות Allium papillare 393740 דר בן נתן 29 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Allium%20papillare/ 15 חולות מדרום לגבולות
שום הפטמות Allium papillare 393595 דר בן נתן 17 בפברואר 2020 1 0 0 /taxa/Allium%20papillare/ 16 יער פתחת שלום כמה גושים פזורים מתחת לאיקליפטוסים
שום הפטמות Allium papillare 393345 עומרי שליו 17 בפברואר 2020 1 0 0 /taxa/Allium%20papillare/ 17 מישור חוף הנגב: עין הבשור
שום הפטמות Allium papillare 393052 דר בן נתן 3 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Allium%20papillare/ 18 משאר ליד נווה פזורים על כל שטח הגבעה, בעיקר על מדרונות מתונים עם קרום קרקע עבה במיוחד
שום הפטמות Allium papillare 340394 מיכאל זהרי 21 במרץ 1954 1 0 0 /taxa/Allium%20papillare/ 19 מישור חוף הנגב: עין הבשור מתוך נתוני רת"ם
שום הפטמות Allium papillare 340353 המח', לבוטניקה ת"א 6 באפריל 1964 1 0 0 /taxa/Allium%20papillare/ 20 מישור חוף הנגב: עין הבשור מתוך נתוני רת"ם
שום הפטמות Allium papillare 340314 שקדי יונתן 12 במרץ 1988 1 0 0 /taxa/Allium%20papillare/ 21 חולות חלוצה - עגור: נחל הבשור תחתון מתוך נתוני רת"ם
שום הפטמות Allium papillare 340455 אורי פרגמן-ספיר 18 באפריל 1991 1 0 0 /taxa/Allium%20papillare/ 22 מישור חוף הנגב: עין הבשור מתוך נתוני רת"ם
שום הפטמות Allium papillare 340337 הגר לשנר 20 במרץ 1995 1 0 0 /taxa/Allium%20papillare/ 23 חולות חלוצה - עגור: חולות חלוצה מתוך נתוני רת"ם
שום הפטמות Allium papillare 340327 הגר לשנר 20 במרץ 1995 1 0 0 /taxa/Allium%20papillare/ 24 חולות חלוצה - עגור: חולות עגור מתוך נתוני רת"ם
שום הפטמות Allium papillare 340185 פרסה רודיגר 1 במרץ 1995 1 0 0 /taxa/Allium%20papillare/ 25 חולות חלוצה - עגור: חולות שונרא מתוך נתוני רת"ם
שום הפטמות Allium papillare 387832 מימי רון 23 בפברואר 2012 1 0 0 /taxa/Allium%20papillare/ 26 חולות חלוצה - עגור: חולות חלוצה
שום הפטמות Allium papillare 340354 פ. קולמן 29 במרץ 1967 1 0 0 /taxa/Allium%20papillare/ 27 מישור חוף הנגב: עין הבשור מתוך נתוני רת"ם
שום הפטמות Allium papillare 340186 קטיה טילברגר ורודיגר פראס 1 במרץ 1999 1 0 0 /taxa/Allium%20papillare/ 28 חולות חלוצה - עגור: חולות שונרא מתוך נתוני רת"ם
שום הפטמות Allium papillare 390072 מרב לבל 12 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20papillare/ 29 חולות חלוצה - עגור: חולות שונרא איזור שמור. שמורת טבע? במורד המדרון במפנה צפוני של דיונת חול חצי מיוצבת.
שום הפטמות Allium papillare 390073 מימי רון 15 במרץ 2007 1 0 0 /taxa/Allium%20papillare/ 30 אנדרטת אוגדת הפלדה
שום הפטמות Allium papillare 384748 Dalia Bones 26 בפברואר 2018 1 0 0 /taxa/Allium%20papillare/ 31 בני נצרים
שום הפטמות Allium papillare 340355 מיכאל ברוידה 11 במרץ 1989 1 0 0 /taxa/Allium%20papillare/ 32 מישור חוף הנגב: עין הבשור מתוך נתוני רת"ם
שום הפטמות Allium papillare 384951 הגר לשנר 16 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Allium%20papillare/ 33 חולות ממזרח לבני נצרים
שום הפטמות Allium papillare 384749 Dalia Bones 26 בפברואר 2018 1 0 0 /taxa/Allium%20papillare/ 34 בני נצרים
שום הפטמות Allium papillare 384952 הגר לשנר 16 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Allium%20papillare/ 35 חולות ממזרח לבני נצרים
שום הפטמות Allium papillare 384953 הגר לשנר 3 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Allium%20papillare/ 36 ק"מ 164 בכביש צאלים-רביבים (אתר איריס הנגב)
שום הפטמות Allium papillare 384862 אמיתי גורפינקל 17 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Allium%20papillare/ 37 דיונה גדולה בנחל לבן על השיפולים המזרחיים