To log your observations please check out our mobile application.


ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
שום קולמן Allium kollmannianum 397723 דר בן-נתן 9 בדצמבר 2020 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 1 מישור חוף הנגב: נחל הבשור עליון
שום קולמן Allium kollmannianum 397724 דר בן-נתן 9 בדצמבר 2020 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 2 מישור חוף הנגב: נחל גרר
שום קולמן Allium kollmannianum 397355 דר בן-נתן 25 בנובמבר 2020 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 3 הר הנגב הצפוני: מצלעות דימונה
שום קולמן Allium kollmannianum 397356 דר בן-נתן 25 בנובמבר 2020 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 4 הר הנגב הצפוני: מצלעות דימונה
שום קולמן Allium kollmannianum 397357 דר בן-נתן 25 בנובמבר 2020 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 5 הר הנגב הצפוני: מצלעות דימונה
שום קולמן Allium kollmannianum 397358 דר בן-נתן 24 בנובמבר 2020 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 6 הר הנגב הצפוני: ערוער
שום קולמן Allium kollmannianum 397359 דר בן-נתן 15 בנובמבר 2020 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 7 צאן - חצרים: חצרים
שום קולמן Allium kollmannianum 397360 דר בן-נתן 15 בנובמבר 2020 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 8 צאן - חצרים: חצרים
שום קולמן Allium kollmannianum 397361 דר בן-נתן 15 בנובמבר 2020 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 9 צאן - חצרים: חצרים
שום קולמן Allium kollmannianum 397362 דר בן-נתן 15 בנובמבר 2020 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 10 צאן - חצרים: חצרים
שום קולמן Allium kollmannianum 397363 דר בן-נתן 15 בנובמבר 2020 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 11 צאן - חצרים: חצרים
שום קולמן Allium kollmannianum 397364 דר בן-נתן 7 בנובמבר 2020 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 12 בקעת באר שבע - ערד: בקעת באר שבע
שום קולמן Allium kollmannianum 397365 דר בן-נתן 7 בנובמבר 2020 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 13 צאן - חצרים: חצרים
שום קולמן Allium kollmannianum 397366 דר בן-נתן 6 בנובמבר 2020 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 14 שפלת יהודה הדרומית: גבעות להב
שום קולמן Allium kollmannianum 397367 דר בן-נתן 1 בנובמבר 2020 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 15 מישור חוף הנגב: מישור חוף הנגב
שום קולמן Allium kollmannianum 397368 דר בן-נתן 24 באוקטובר 2020 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 16 צאן - חצרים: חצרים
שום קולמן Allium kollmannianum 397369 דר בן-נתן 24 באוקטובר 2020 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 17 צאן - חצרים: חצרים
שום קולמן Allium kollmannianum 393501 הילה גיל 6 בפברואר 2020 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 18 מישור פלשת: רכס נירעם
שום קולמן Allium kollmannianum 392474 דר בן נתן 13 בדצמבר 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 19 בריר. מחצבת ערד רוב שטח מחשופי החול נוצל לכריה. נותרו משארים על שתי גבעות בגבול המחצבה
שום קולמן Allium kollmannianum 378489 אלון זינגר 4 ביולי 2012 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 20 צפונית-מערבית לכסייפה, צפונית לכביש 31 גליון עדות של בנק הגנים - אושר על ידי הגר לשנר
שום קולמן Allium kollmannianum 385662 דר בן נתן 9 באוקטובר 2018 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 21 שמורת חלמוניות ירוחם פרט אחד פורח, האחרים בהפצה. עונת פריחה יוצאת דופן מאד.
שום קולמן Allium kollmannianum 391060 דר בן נתן 23 באוגוסט 2019 2 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 22 נחל עדשה עליון יחד עם נרדורית מזרחית
שום קולמן Allium kollmannianum 359617 מימי רון 11 ביוני 2014 2 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 23 דרומית לנחל ממשית
שום קולמן Allium kollmannianum 392514 דר בן נתן 13 בינואר 2020 2 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 24 ממערב לבארי
שום קולמן Allium kollmannianum 373523 מימי רון 11 ביוני 2014 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 25 הר הנגב הצפוני: מבתר דימונה צפון
שום קולמן Allium kollmannianum 368348 בר שמש 24 במאי 2016 2 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 26 נחל ממשית בחלק קטן מהפרטים נמצאו יותר מ-20 פרחים, בפרט אחד נספרו 30 פרחים
שום קולמן Allium kollmannianum 368349 בר שמש 25 במאי 2016 2 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 27 שדה צין ביולי 2015 נצפה על ידנו שום שייתכן שהוא שום קולמן, חזרתי לאותה נקודה ולמרות מאמץ חיפוש לא איתרתי את השום. מכיוון שהצמח אותר שנה קודם והנ.צ. מדוייק, כנראה שלא ירדו מספיק משקעים על מנת שהוא יפרח השנה- כמו הממצאים מסקר שום דרומי השנה. מומלץ לחזור בשנה גשומה
שום קולמן Allium kollmannianum 368378 מרב לבל 23 במאי 2016 2 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 28 ממשית בית הגידול טבעי, אך לא נראה מתאים- כנראה שצריך יותר לס מאשר חול
שום קולמן Allium kollmannianum 368379 מרב לבל 23 במאי 2016 2 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 29 צפונית לגבעת ירוחם בית הגידול נראה מתאים, אך מופר. ייתכן שהמין לא שורד את החקלאות באזור. מומלץ לחפש ממזרח לגבעת ירוחם
שום קולמן Allium kollmannianum 373520 מימי רון 11 ביוני 2014 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 30 הר הנגב הצפוני: קער ירוחם
שום קולמן Allium kollmannianum 359619 מימי רון 11 ביוני 2014 2 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 31 ערד- קצה רחוב ברקן
שום קולמן Allium kollmannianum 359618 מימי רון 11 ביוני 2014 2 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 32 צפונית לכביש לערד, 5 ק"מ מזרחית לחורה סביר שבהמשך הגבעות ישנם פרטים נוספים (מעבר לשטח הנבדק).
שום קולמן Allium kollmannianum 368352 בר שמש 26 במאי 2016 2 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 33 תש״ן- מתקן דלק אשל סביר להניח שהאוכלוסייה גדולה יותר, הן בשטחה והן במספר הפרטים. נמצאו אוכלוסיות בכל הגבעות במתקן בהן קיים צומח עשבוני טבעי ללא הפרות וללא סלעיות, כן עם אבניות. סה״כ נצפו מאות פרטים.
שום קולמן Allium kollmannianum 368353 בר שמש 26 במאי 2016 2 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 34 תש״ן- מתקן דלק אשל
שום קולמן Allium kollmannianum 368355 בר שמש 26 במאי 2016 2 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 35 תש״ן- מתקן דלק אשל
שום קולמן Allium kollmannianum 368359 בר שמש 26 במאי 2016 2 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 36 תש״ן- מתקן דלק אשל
שום קולמן Allium kollmannianum 368358 בר שמש 26 במאי 2016 2 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 37 תש״ן- מתקן דלק אשל
שום קולמן Allium kollmannianum 368366 בר שמש 27 ביוני 2016 2 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 38 סביב גדר תש״ן- מתקן דלק אשל סביר שיש עשרות פרטים
שום קולמן Allium kollmannianum 368367 בר שמש 27 ביוני 2016 2 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 39 סביב גדר תש״ן- מתקן דלק אשל קרקע סלעית יחסית לבית הגידול של האוכלוסיות האחרות
שום קולמן Allium kollmannianum 368369 בר שמש 27 ביוני 2016 2 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 40 סביב גדר תש״ן- מתקן דלק אשל ישנם פרטים בודדים בשיא פריחה, הרוב כבר בסוף פריחה או כבר ללא פריחה.
שום קולמן Allium kollmannianum 368368 בר שמש 27 ביוני 2016 2 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 41 סביב גדר תש״ן- מתקן דלק אשל
שום קולמן Allium kollmannianum 368372 בר שמש 27 ביוני 2016 2 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 42 סביב גדר תש״ן- מתקן דלק אשל נצפה פרט עם בערך 30 פרחים
שום קולמן Allium kollmannianum 368354 בר שמש 26 במאי 2016 2 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 43 תש״ן- מתקן דלק אשל
שום קולמן Allium kollmannianum 359531 יובל ספיר 7 במאי 2014 2 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 44 נחל עשן (צפונית לבאר שבע)
שום קולמן Allium kollmannianum 373522 מימי רון 11 ביוני 2014 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 45 ענים - עירא: ענים
שום קולמן Allium kollmannianum 359533 יובל ספיר 7 במאי 2014 2 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 46 גבעה דרומית לנבטים
שום קולמן Allium kollmannianum 359615 מימי רון 11 ביוני 2014 2 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 47 מזרחית לצומת כביש ירוחם
שום קולמן Allium kollmannianum 359616 מימי רון 11 ביוני 2014 2 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 48 צפון מערבית לתחנת הרכבת דימונה
שום קולמן Allium kollmannianum 359620 מימי רון 11 ביוני 2014 2 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 49 ערד- רחוב היסמין
שום קולמן Allium kollmannianum 359532 יובל ספיר 7 במאי 2014 2 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 50 נחל באר שבע (דרומית לבאר שבע)
שום קולמן Allium kollmannianum 368351 בר שמש 25 במאי 2016 2 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 51 מזרחית לצומת גורל סביר להניח שהאוכלוסייה גדולה בהרבה- הן במספר הפרטים והן בשטחה.
שום קולמן Allium kollmannianum 368371 בר שמש 27 ביוני 2016 2 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 52 סביב גדר תש״ן- מתקן דלק אשל
שום קולמן Allium kollmannianum 368356 בר שמש 26 במאי 2016 2 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 53 תש״ן- מתקן דלק אשל
שום קולמן Allium kollmannianum 383937 מימי רון 11 ביוני 2014 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 54 הר הנגב הצפוני: כידוד
שום קולמן Allium kollmannianum 378490 תומר פרג' 16 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 55 נחל כובשים - גדה צפונית
שום קולמן Allium kollmannianum 368370 בר שמש 27 ביוני 2016 2 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 56 סביב גדר תש״ן- מתקן דלק אשל
שום קולמן Allium kollmannianum 368357 בר שמש 26 במאי 2016 2 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 57 תש״ן- מתקן דלק אשל
שום קולמן Allium kollmannianum 391015 דר בן נתן 26 ביולי 2019 2 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 58 אגן נחל טוב
שום קולמן Allium kollmannianum 391016 דר בן נתן 26 ביולי 2019 2 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 59 אגן נחל טוב
שום קולמן Allium kollmannianum 385741 דר בן נתן 4 בנובמבר 2018 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 60 נחל הרועה
שום קולמן Allium kollmannianum 385738 דר בן נתן 15 באוקטובר 2018 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 61 גבעות מרחבעם פזור על רוב הגבעות באיזור על תצרירים ולס
שום קולמן Allium kollmannianum 385887 דר בן נתן 23 בדצמבר 2018 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 62 חירבת חלוקים
שום קולמן Allium kollmannianum 385964 דר בן נתן 31 בינואר 2019 2 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 63 מישור קער צבוע
שום קולמן Allium kollmannianum 385967 דר בן נתן 2 בינואר 2019 2 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 64 מישור ירוחם
שום קולמן Allium kollmannianum 385742 דר בן נתן 4 בנובמבר 2018 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 65 נחל הרועה
שום קולמן Allium kollmannianum 385747 דר בן נתן 22 באוקטובר 2018 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 66 מדרום לירוחם
שום קולמן Allium kollmannianum 385737 דר בן נתן 15 באוקטובר 2018 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 67 גבעות מרחבעם
שום קולמן Allium kollmannianum 385736 דר בן נתן 15 באוקטובר 2018 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 68 גבעות מרחבעם
שום קולמן Allium kollmannianum 385755 דר בן נתן 21 בנובמבר 2018 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 69 מצפון לכפר רפאל גם בשולי ערוצים
שום קולמן Allium kollmannianum 386536 דר בן נתן 6 ביולי 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 70 נחל טוב
שום קולמן Allium kollmannianum 391007 דר בן נתן 26 ביולי 2019 2 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 71 אגן צאלים עליון
שום קולמן Allium kollmannianum 391010 דר בן נתן 26 ביולי 2019 2 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 72 אגן נחל לטאות
שום קולמן Allium kollmannianum 391013 דר בן נתן 26 ביולי 2019 2 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 73 נחל חרדון עליון
שום קולמן Allium kollmannianum 391019 דר בן נתן 26 ביולי 2019 2 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 74 אגן נחל טוב
שום קולמן Allium kollmannianum 385963 דר בן נתן 31 בינואר 2019 2 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 75 גבעות ירוחם צפון
שום קולמן Allium kollmannianum 385965 דר בן נתן 2 בינואר 2019 2 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 76 גבעות ירוחם צפון
שום קולמן Allium kollmannianum 385966 דר בן נתן 2 בינואר 2019 2 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 77 גבעות ירוחם צפון
שום קולמן Allium kollmannianum 385982 דר בן נתן 4 בפברואר 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 78 מערב הר צבוע
שום קולמן Allium kollmannianum 386538 דר בן נתן 6 ביולי 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 79 חניון צאלים עליון
שום קולמן Allium kollmannianum 386537 דר בן נתן 6 ביולי 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 80 נחל צפירה
שום קולמן Allium kollmannianum 391038 דר בן נתן 9 באוגוסט 2019 2 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 81 נחל עדשה
שום קולמן Allium kollmannianum 391039 דר בן נתן 22 במרץ 2019 2 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 82 דימונה
שום קולמן Allium kollmannianum 391005 דר בן נתן 26 ביולי 2019 2 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 83 אגן צאלים עליון
שום קולמן Allium kollmannianum 391006 דר בן נתן 26 ביולי 2019 2 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 84 אגן צאלים עליון
שום קולמן Allium kollmannianum 391008 דר בן נתן 26 ביולי 2019 2 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 85 אגן נחל טוב
שום קולמן Allium kollmannianum 391009 דר בן נתן 26 ביולי 2019 2 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 86 נחל לטאות עליון
שום קולמן Allium kollmannianum 391011 דר בן נתן 26 ביולי 2019 2 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 87 נחל חרדון עליון
שום קולמן Allium kollmannianum 391012 דר בן נתן 26 ביולי 2019 2 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 88 נחל חרדון עליון
שום קולמן Allium kollmannianum 391014 דר בן נתן 26 ביולי 2019 2 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 89 נחל צבים
שום קולמן Allium kollmannianum 391017 דר בן נתן 26 ביולי 2019 2 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 90 אגן נחל טוב
שום קולמן Allium kollmannianum 391018 דר בן נתן 25 ביולי 2019 2 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 91 ערד
שום קולמן Allium kollmannianum 389167 אודי קולומבוס 14 ביוני 2019 2 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 92 צאן - חצרים: חצרים
שום קולמן Allium kollmannianum 389166 אודי קולומבוס 14 ביוני 2019 2 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 93 צאן - חצרים: חצרים
שום קולמן Allium kollmannianum 387017 מימי רון 6 במרץ 2019 2 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 94 הר הנגב הצפוני: חלוקים
שום קולמן Allium kollmannianum 387016 אודי קולומבוס 14 ביוני 2019 2 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 95 צאן - חצרים: חצרים
שום קולמן Allium kollmannianum 387015 אודי קולומבוס 14 ביוני 2019 2 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 96 צאן - חצרים: חצרים
שום קולמן Allium kollmannianum 391059 דר בן נתן 23 באוגוסט 2019 2 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 97 נחל עדשה עליון
שום קולמן Allium kollmannianum 391061 דר בן נתן 23 באוגוסט 2019 2 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 98 גבעות עדשה
שום קולמן Allium kollmannianum 391062 דר בן נתן 23 באוגוסט 2019 2 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 99 נחל חצרון
שום קולמן Allium kollmannianum 385889 דר בן נתן 20 בדצמבר 2018 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 100 הר דימון גדל יחד עם פגוניה דביקה
שום קולמן Allium kollmannianum 391040 דר בן נתן 3 במרץ 2019 2 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 101 נחל דורבנים
שום קולמן Allium kollmannianum 391085 דר בן נתן 11 בספטמבר 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 102 רכס דימונה
שום קולמן Allium kollmannianum 391084 דר בן נתן 11 בספטמבר 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 103 נחל רביבים
שום קולמן Allium kollmannianum 391082 דר בן נתן 10 בספטמבר 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 104 מישור עבדת בשולי נחל צין
שום קולמן Allium kollmannianum 391081 דר בן נתן 10 בספטמבר 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 105 ליד עיר הבהדים נראה יובשני מאד, כנראה פרטים מעטים. אולי סתם שנה גרועה
שום קולמן Allium kollmannianum 391080 דר בן נתן 10 בספטמבר 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 106 כפר רפאל
שום קולמן Allium kollmannianum 391121 דר בן נתן 12 באוקטובר 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 107 צומת טללים
שום קולמן Allium kollmannianum 391120 דר בן נתן 12 באוקטובר 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 108 בתרונות רוחמה חמרה
שום קולמן Allium kollmannianum 391118 דר בן נתן 12 באוקטובר 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 109 אופקים
שום קולמן Allium kollmannianum 392222 מימי רון 26 באוקטובר 2016 2 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 110 הר הנגב הצפוני: ירוחם דרום
שום קולמן Allium kollmannianum 392221 אודי קולומבוס 19 ביולי 2019 2 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 111 צאן - חצרים: חצרים
שום קולמן Allium kollmannianum 385890 דר בן נתן 20 בדצמבר 2018 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 112 דימונה
שום קולמן Allium kollmannianum 392418 דר בן נתן 28 בנובמבר 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 113 בתרונות נחל הבשור
שום קולמן Allium kollmannianum 328899 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 114 הר הנגב הצפוני: מבתר דימונה צפון מתוך נתוני רת"ם
שום קולמן Allium kollmannianum 392427 דר בן נתן 1 בדצמבר 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 115 נחל הרועה עליון
שום קולמן Allium kollmannianum 392426 דר בן נתן 1 בדצמבר 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 116 נחל קרקש
שום קולמן Allium kollmannianum 392436 דר בן נתן 4 בדצמבר 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 117 בתרונות נחל הבשור
שום קולמן Allium kollmannianum 392435 דר בן נתן 4 בדצמבר 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 118 בתרונות נחל הבשור
שום קולמן Allium kollmannianum 392434 דר בן נתן 4 בדצמבר 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 119 בתרונות נחל הבשור, מצפה שי
שום קולמן Allium kollmannianum 392440 דר בן נתן 5 בדצמבר 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 120 בתרונות נחל הבשור
שום קולמן Allium kollmannianum 392439 דר בן נתן 5 בדצמבר 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 121 בתרונות נחל הבשור
שום קולמן Allium kollmannianum 392438 דר בן נתן 5 בדצמבר 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 122 בתרונות נחל הבשור
שום קולמן Allium kollmannianum 392456 דר בן נתן 10 בדצמבר 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 123 רכס ענים
שום קולמן Allium kollmannianum 392455 דר בן נתן 10 בדצמבר 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 124 בקעת ערד, מדרום לאבו רביעה
שום קולמן Allium kollmannianum 392453 דר בן נתן 10 בדצמבר 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 125 רכס עירא, מדרום לארבו-רביעה
שום קולמן Allium kollmannianum 392451 דר בן נתן 10 בדצמבר 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 126 רכס עירא, מדרום לארבו-רביעה
שום קולמן Allium kollmannianum 392460 אורי פרגמן-ספיר 8 בדצמבר 2019 2 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 127 נרקיסי דימונה
שום קולמן Allium kollmannianum 392466 דר בן נתן 12 בדצמבר 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 128 בתרונות נחל הבשור
שום קולמן Allium kollmannianum 392464 דר בן נתן 12 בדצמבר 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 129 שמורת מכתש בתרונות בארי
שום קולמן Allium kollmannianum 392503 דר בן נתן 11 בינואר 2020 2 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 130 ערוץ של נחל דומיה
שום קולמן Allium kollmannianum 392513 דר בן נתן 14 בינואר 2020 2 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 131 יער רעים
שום קולמן Allium kollmannianum 392476 דר בן נתן 18 בדצמבר 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 132 בתרונות מצפון לרעים
שום קולמן Allium kollmannianum 392477 דר בן נתן 17 בדצמבר 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 133 בתרונות הבשור מצפון לצאלים
שום קולמן Allium kollmannianum 392462 דר בן נתן 12 בדצמבר 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 134 שמורת מכתש בתרונות בארי
שום קולמן Allium kollmannianum 392463 דר בן נתן 12 בדצמבר 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 135 שמורת מכתש בתרונות בארי
שום קולמן Allium kollmannianum 392465 דר בן נתן 12 בדצמבר 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 136 בתרונות נחל הבשור
שום קולמן Allium kollmannianum 392467 דר בן נתן 12 בדצמבר 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 137 בתרונות נחל הבשור
שום קולמן Allium kollmannianum 392452 דר בן נתן 10 בדצמבר 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 138 רכס עירא, מדרום לארבו-רביעה
שום קולמן Allium kollmannianum 392454 דר בן נתן 10 בדצמבר 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 139 רכס עירא
שום קולמן Allium kollmannianum 392441 דר בן נתן 5 בדצמבר 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 140 בתרונות נחל הבשור
שום קולמן Allium kollmannianum 392442 דר בן נתן 5 בדצמבר 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 141 מישור חוף הנגב: נחל הבשור עליון
שום קולמן Allium kollmannianum 392433 דר בן נתן 4 בדצמבר 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 142 בתרונות הבשור, מצפה שי
שום קולמן Allium kollmannianum 328898 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 143 שפלת יהודה הדרומית: גבעות רהט מתוך נתוני רת"ם
שום קולמן Allium kollmannianum 392423 דר בן נתן 28 בנובמבר 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 144 בתרונות נחל הבשור
שום קולמן Allium kollmannianum 392397 דר בן נתן 18 בנובמבר 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 145 דימונה
שום קולמן Allium kollmannianum 392398 דר בן נתן 18 בנובמבר 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 146 גבעות להב דרום, אנדרטת חטיבת הנגב
שום קולמן Allium kollmannianum 392421 דר בן נתן 28 בנובמבר 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 147 בתרונות נחל הבשור
שום קולמן Allium kollmannianum 392420 דר בן נתן 28 בנובמבר 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 148 בתרונות נחל הבשור
שום קולמן Allium kollmannianum 392419 דר בן נתן 28 בנובמבר 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 149 בתרונות נחל הבשור
שום קולמן Allium kollmannianum 392417 דר בן נתן 28 בנובמבר 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 150 בתרונות נחל הבשור
שום קולמן Allium kollmannianum 392416 דר בן נתן 26 בנובמבר 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 151 פארק אשכול
שום קולמן Allium kollmannianum 392409 דר בן נתן 19 בנובמבר 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 152 בתרונות כיסופים
שום קולמן Allium kollmannianum 392408 דר בן נתן 19 בנובמבר 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 153 יער בארי
שום קולמן Allium kollmannianum 385993 דר בן נתן 6 בפברואר 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 154 צפון רכס חתירה
שום קולמן Allium kollmannianum 391119 דר בן נתן 12 באוקטובר 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 155 תל הרור אדמה דמויית חמרה
שום קולמן Allium kollmannianum 378491 אלון זינגר 11 ביוני 2012 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 156 דרומית לכביש דימונה ממשית
שום קולמן Allium kollmannianum 385661 דר בן נתן 14 באוקטובר 2018 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 157 נחל הרועה
שום קולמן Allium kollmannianum 385659 דר בן נתן 14 באוקטובר 2018 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 158 נחל הרועה
שום קולמן Allium kollmannianum 386535 דר בן נתן 6 ביולי 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 159 גבעות נחל טוב
שום קולמן Allium kollmannianum 386003 דר בן נתן 3 בפברואר 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 160 ערד
שום קולמן Allium kollmannianum 385996 דר בן נתן 6 בפברואר 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 161 מישור ירוחם
שום קולמן Allium kollmannianum 385995 דר בן נתן 6 בפברואר 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 162 נחל שועלים תחתון
שום קולמן Allium kollmannianum 385992 דר בן נתן 6 בפברואר 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 163 צפון רכס חתירה
שום קולמן Allium kollmannianum 385984 דר בן נתן 4 בפברואר 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 164 מערב הר צבוע
שום קולמן Allium kollmannianum 385983 דר בן נתן 4 בפברואר 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 165 מערב הר צבוע
שום קולמן Allium kollmannianum 385977 דר בן נתן 3 בפברואר 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 166 נחל מנגר
שום קולמן Allium kollmannianum 385976 דר בן נתן 3 בפברואר 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 167 הר צבוע
שום קולמן Allium kollmannianum 385959 דר בן נתן 28 בינואר 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 168 שולי ערוץ נחל הרועה
שום קולמן Allium kollmannianum 385658 דר בן נתן 11 באוקטובר 2018 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 169 מדרום למרחבעם סביר להניח שנמצא יותר בשולי המדרונות המתונים
שום קולמן Allium kollmannianum 385999 דר בן נתן 18 בספטמבר 2012 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 170 באר שבע,שכונת רמות
שום קולמן Allium kollmannianum 385994 דר בן נתן 6 בפברואר 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 171 מישור ירוחם
שום קולמן Allium kollmannianum 385990 דר בן נתן 5 בפברואר 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 172 מדרון הר דימונה
שום קולמן Allium kollmannianum 385907 יצחק כהן 26 ביוני 2016 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 173 מישור חוף הנגב: נחל גרר
שום קולמן Allium kollmannianum 385908 יצחק כהן 26 ביוני 2016 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 174 נחל אופקים
שום קולמן Allium kollmannianum 385910 יצחק כהן 26 ביוני 2016 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 175 נחל הלמות לאורך כל נחל הלמות וגבעות הלס המיוערות סביבו
שום קולמן Allium kollmannianum 385911 יצחק כהן 26 ביוני 2016 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 176 באר הלמות בגבעות סביב הבאר מאות פרטים
שום קולמן Allium kollmannianum 385744 דר בן נתן 24 באוקטובר 2018 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 177 ממזרח לביסלח 450
שום קולמן Allium kollmannianum 385754 דר בן נתן 21 באוקטובר 2018 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 178 מצפון לירוחם
שום קולמן Allium kollmannianum 385739 דר בן נתן 29 באוקטובר 2018 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 179 גבעות מרחבעם
שום קולמן Allium kollmannianum 385740 דר בן נתן 4 בנובמבר 2018 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 180 נחל הרועה גם בשולי הערוץ וגם על המדרונות. מפנה דרומי
שום קולמן Allium kollmannianum 385746 דר בן נתן 22 באוקטובר 2018 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 181 נחל רביב
שום קולמן Allium kollmannianum 385749 דר בן נתן 25 בנובמבר 2018 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 182 מדרום לשמורת חלמוניות ירוחם
שום קולמן Allium kollmannianum 385750 דר בן נתן 26 באוקטובר 2016 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 183 הר רחמה
שום קולמן Allium kollmannianum 385756 דר בן נתן 21 בנובמבר 2018 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 184 פארק סיירת שקד
שום קולמן Allium kollmannianum 385978 דר בן נתן 3 בפברואר 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 185 גבעות למרגלות הר צבוע
שום קולמן Allium kollmannianum 385931 דר בן נתן 15 בינואר 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 186 נחל דומיה
שום קולמן Allium kollmannianum 385930 דר בן נתן 15 בינואר 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 187 נחל דומיה
שום קולמן Allium kollmannianum 385909 יצחק כהן 26 ביוני 2016 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 188 תל מנוח
שום קולמן Allium kollmannianum 385888 דר בן נתן 20 בדצמבר 2018 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 189 נחל דימונה
שום קולמן Allium kollmannianum 385751 דר בן נתן 25 בנובמבר 2018 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 190 שמורת חלמוניות ירוחם
שום קולמן Allium kollmannianum 385743 דר בן נתן 24 באוקטובר 2018 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 191 מדרום לביסלח 450
שום קולמן Allium kollmannianum 385753 דר בן נתן 17 באוקטובר 2018 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 192 מצפון לירוחם
שום קולמן Allium kollmannianum 385745 דר בן נתן 24 באוקטובר 2018 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 193 מצפון לביסלח 450
שום קולמן Allium kollmannianum 385748 דר בן נתן 25 בנובמבר 2018 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 194 שמורת חלמוניות ירוחם
שום קולמן Allium kollmannianum 385757 דר בן נתן 26 בנובמבר 2018 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 195 צומת טללים שטח שהופרע וגולח
שום קולמן Allium kollmannianum 385752 דר בן נתן 17 באוקטובר 2018 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 196 ירוחם
שום קולמן Allium kollmannianum 385660 דר בן נתן 14 באוקטובר 2018 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 197 נחל הרועה
שום קולמן Allium kollmannianum 386000 דר בן נתן 14 ביוני 2012 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 198 יובל של נחל טביה
שום קולמן Allium kollmannianum 386001 דר בן נתן 14 ביוני 2012 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 199 גבעה ליד תיכון אורט ערד
שום קולמן Allium kollmannianum 386002 דר בן נתן 24 באוקטובר 2012 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 200 ערוץ עליון של נחל דומיה
שום קולמן Allium kollmannianum 368175 דר בן נתן 16 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 201 הר הנגב הצפוני: כידוד
שום קולמן Allium kollmannianum 373521 מימי רון 11 ביוני 2014 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 202 הר הנגב הצפוני: כידוד
שום קולמן Allium kollmannianum 360657 דר בן נתן 29 במאי 2016 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 203 הר הנגב הצפוני: כידוד
שום קולמן Allium kollmannianum 385148 איתי נחשון 5 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 204 שפלת יהודה הדרומית: גבעות דביר