To log your observations please check out our mobile application.


ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
אנדרוסקי גדולה Androsace maxima 398633 יהונתן רונס 19 במרץ 2021 1 0 0 /taxa/Androsace%20maxima/ 1 חורבת בני דר ליד החורבה עצמה נצפו חמישה פרטים. אך הביקור היה קצר ולא ממצה.
אנדרוסקי גדולה Androsace maxima 397570 יעל אורגד 1 בדצמבר 2020 1 0 0 /taxa/Androsace%20maxima/ 2 שולי דולינת פרעושית החורן ברכס יפעת אין תמונה, הבאתי יבוש לעשביה.
אנדרוסקי גדולה Androsace maxima 396677 יאיר אור 17 ביולי 2020 1 0 0 /taxa/Androsace%20maxima/ 3 חרמון, כביש ליפעת
אנדרוסקי גדולה Androsace maxima 396144 יעל אורגד 14 במאי 2020 1 0 0 /taxa/Androsace%20maxima/ 4 כתף החרמון: חרמון
אנדרוסקי גדולה Androsace maxima 395337 הילה גיל 21 במאי 2020 1 0 0 /taxa/Androsace%20maxima/ 5 כתף החרמון: חרמון
אנדרוסקי גדולה Androsace maxima 394679 דר בן נתן 23 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Androsace%20maxima/ 6 מעבר ערוד התגלה באותה נקודה ב2018 ע" דר בן נתן ודידי שמואל
אנדרוסקי גדולה Androsace maxima 393812 דר בן נתן 20 בינואר 2019 1 0 0 /taxa/Androsace%20maxima/ 7 גבעות עדשה ב2020 נצפו באותו שדה מאות פרטים
אנדרוסקי גדולה Androsace maxima 393793 דר בן נתן 3 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Androsace%20maxima/ 8 גבעות עדשה לפני שנה נצפה באותו שדה פרט בודד בפריחה בפברואר
אנדרוסקי גדולה Androsace maxima 393054 דר בן נתן 28 בפברואר 2020 1 0 0 /taxa/Androsace%20maxima/ 9 נחל עדשה עליון בית הגידול אינו אופייני, ונמצא פרט בודד בערוץ הנחל עצמו, יחד עם חד שנתיים רבים אחרים, שחלקם אופייניים לשדות גבוהים (קרנונית דו-בדית) וקטנית תרבותית כלשהי (אולי פול). נחל עדשה אוסף אליו ערוצים היורדים מהשדות של מצפה יאיר, מעון וחוות מעון, בהם מוכרות אוכלוסיות של אנדרוסקי. לכן, פרט זה ככל הנראה הוא תוצאה של הפצה אפיזודית בשנה טובה (בחורף 2020 ירדו גשמים רבים באיזור זה), ולא מהווה אתר של אוכלוסיה ברת קיימא של המין.
אנדרוסקי גדולה Androsace maxima 326565 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Androsace%20maxima/ 10 מתוך נתוני רת"ם
אנדרוסקי גדולה Androsace maxima 340936 מ. ויכסלפיש 27 בפברואר 1970 1 0 0 /taxa/Androsace%20maxima/ 11 מתוך נתוני רת"ם
אנדרוסקי גדולה Androsace maxima 340756 אנונימי 23 במרץ 1926 1 0 0 /taxa/Androsace%20maxima/ 12 מתוך נתוני רת"ם
אנדרוסקי גדולה Androsace maxima 326681 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Androsace%20maxima/ 13 מתוך נתוני רת"ם
אנדרוסקי גדולה Androsace maxima 340738 טוביה קושניר 23 בפברואר 1941 1 0 0 /taxa/Androsace%20maxima/ 14 מתוך נתוני רת"ם
אנדרוסקי גדולה Androsace maxima 341013 דני זהרי 10 במרץ 1947 1 0 0 /taxa/Androsace%20maxima/ 15 הרי ירושלים: מדרונות מזרחיים מתוך נתוני רת"ם
אנדרוסקי גדולה Androsace maxima 348618 אבי שמידע 10 ביוני 1976 1 0 0 /taxa/Androsace%20maxima/ 16 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
אנדרוסקי גדולה Androsace maxima 340887 מיכאל זהרי 28 בפברואר 1931 1 0 0 /taxa/Androsace%20maxima/ 17 הרי ירושלים: במת ירושלים מתוך נתוני רת"ם
אנדרוסקי גדולה Androsace maxima 339894 אבינועם דנין 16 באפריל 1986 1 0 0 /taxa/Androsace%20maxima/ 18 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות מתוך נתוני רת"ם
אנדרוסקי גדולה Androsace maxima 348851 נח נפתולסקי 21 ביולי 1924 1 0 0 /taxa/Androsace%20maxima/ 19 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
אנדרוסקי גדולה Androsace maxima 340921 אלכסנדר איג 2 במרץ 1922 1 0 0 /taxa/Androsace%20maxima/ 20 הרי ירושלים: במת ירושלים מתוך נתוני רת"ם
אנדרוסקי גדולה Androsace maxima 349001 יאיר אור 22 במאי 1991 1 0 0 /taxa/Androsace%20maxima/ 21 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
אנדרוסקי גדולה Androsace maxima 348786 יאיר אור 29 במרץ 1990 1 0 0 /taxa/Androsace%20maxima/ 22 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
אנדרוסקי גדולה Androsace maxima 349099 יובל ספיר 9 במאי 1999 1 0 0 /taxa/Androsace%20maxima/ 23 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
אנדרוסקי גדולה Androsace maxima 349086 יובל ספיר 23 במאי 1994 1 0 0 /taxa/Androsace%20maxima/ 24 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
אנדרוסקי גדולה Androsace maxima 349025 אורי פרגמן-ספיר 14 במאי 1988 1 0 0 /taxa/Androsace%20maxima/ 25 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
אנדרוסקי גדולה Androsace maxima 392292 מימי רון 2 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Androsace%20maxima/ 26 כתף החרמון: חרמון
אנדרוסקי גדולה Androsace maxima 386814 יעל אורגד 13 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Androsace%20maxima/ 27 כתף החרמון: חרמון
אנדרוסקי גדולה Androsace maxima 386816 טליה אורון 16 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Androsace%20maxima/ 28 כתף החרמון: חרמון
אנדרוסקי גדולה Androsace maxima 349024 יואב גרטמן 14 במאי 1994 1 0 0 /taxa/Androsace%20maxima/ 29 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
אנדרוסקי גדולה Androsace maxima 348853 יואב גרטמן 12 במאי 1998 1 0 0 /taxa/Androsace%20maxima/ 30 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
אנדרוסקי גדולה Androsace maxima 348852 א. ליסטון 28 במאי 1984 1 0 0 /taxa/Androsace%20maxima/ 31 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
אנדרוסקי גדולה Androsace maxima 348815 יאיר אור 19 באפריל 1990 1 0 0 /taxa/Androsace%20maxima/ 32 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
אנדרוסקי גדולה Androsace maxima 361154 דידי קפלן 28 בפברואר 1988 1 0 0 /taxa/Androsace%20maxima/ 33 כתף החרמון: חרמון
אנדרוסקי גדולה Androsace maxima 348952 אבי שמידע 25 ביוני 1997 1 0 0 /taxa/Androsace%20maxima/ 34 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
אנדרוסקי גדולה Androsace maxima 340997 רודיגר פרסה 15 במרץ 1998 1 0 0 /taxa/Androsace%20maxima/ 35 הרי ירושלים: מדרונות מזרחיים מתוך נתוני רת"ם
אנדרוסקי גדולה Androsace maxima 386275 יעל אורגד 19 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Androsace%20maxima/ 36 הר החרמון, רום 1650 מ'
אנדרוסקי גדולה Androsace maxima 385839 דר בן נתן 10 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Androsace%20maxima/ 37 מעבר ערוד
אנדרוסקי גדולה Androsace maxima 386815 מימי רון 20 בינואר 2019 1 0 0 /taxa/Androsace%20maxima/ 38 מדבר יהודה דרומי: גבעות עדשה
אנדרוסקי גדולה Androsace maxima 390893 מרגרטה וולצ'ק 21 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Androsace%20maxima/ 39 בודדים קטנטנים. נשתל לפני 3 שנים. זורע את עצמו חלש.
אנדרוסקי גדולה Androsace maxima 332988 תצפיות רת"ם 27 במאי 2000 1 0 0 /taxa/Androsace%20maxima/ 40 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
אנדרוסקי גדולה Androsace maxima 384767 אוהד בנימיני 3 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Androsace%20maxima/ 41 עמונה
אנדרוסקי גדולה Androsace maxima 349002 יאיר אור 30 ביולי 1991 1 0 0 /taxa/Androsace%20maxima/ 42 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
אנדרוסקי גדולה Androsace maxima 357713 דותן רותם 31 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Androsace%20maxima/ 43 כתף החרמון: חרמון
אנדרוסקי גדולה Androsace maxima 361153 דותן רותם 31 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Androsace%20maxima/ 44 כתף החרמון: חרמון
אנדרוסקי גדולה Androsace maxima 348840 יואב גרטמן 27 באפריל 1990 1 0 0 /taxa/Androsace%20maxima/ 45 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם