To log your observations please check out our mobile application.


ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
דרדר נאה Centaurea speciosa 398799 יובל ספיר 17 באפריל 2021 1 0 0 /taxa/Centaurea%20speciosa/ 1 מצוק הארבל, תצפית החרוב
דרדר נאה Centaurea speciosa 393646 דידי קפלן 25 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Centaurea%20speciosa/ 2 רכס נפתלי: מורדות נפתלי
דרדר נאה Centaurea speciosa 392281 מימי רון 10 בספטמבר 2017 1 0 0 /taxa/Centaurea%20speciosa/ 3 גליל תחתון מזרחי: הר ארבל
דרדר נאה Centaurea speciosa 392282 מימי רון 16 ביוני 2016 1 0 0 /taxa/Centaurea%20speciosa/ 4 כתף החרמון: חרמון
דרדר נאה Centaurea speciosa 386213 יאיר אור 5 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Centaurea%20speciosa/ 5 הר עלמון
דרדר נאה Centaurea speciosa 382215 דולב מוטי 1 באפריל 1999 1 0 0 /taxa/Centaurea%20speciosa/ 6 גליל תחתון מרכזי: חוקוק לבנים
דרדר נאה Centaurea speciosa 382214 יפתח סיני 9 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Centaurea%20speciosa/ 7 גליל תחתון מזרחי: הר ארבל פריחה
דרדר נאה Centaurea speciosa 382213 יפתח סיני 15 בנובמבר 2013 1 0 0 /taxa/Centaurea%20speciosa/ 8 גליל תחתון מזרחי: בקעת ארבל
דרדר נאה Centaurea speciosa 382212 טליה אורון 3 בינואר 2018 1 0 0 /taxa/Centaurea%20speciosa/ 9 רמות הגליל: נחל בצת
דרדר נאה Centaurea speciosa 375073 יפתח סיני 25 בפברואר 2017 1 0 0 /taxa/Centaurea%20speciosa/ 10 מערב הגליל העליון: הר כישור
דרדר נאה Centaurea speciosa 375093 דולב מוטי 18 במרץ 1989 1 0 0 /taxa/Centaurea%20speciosa/ 11 גליל תחתון מזרחי: הר ארבל
דרדר נאה Centaurea speciosa 375086 דולב מוטי 2 בפברואר 1991 1 0 0 /taxa/Centaurea%20speciosa/ 12 גליל תחתון מזרחי: הר ארבל
דרדר נאה Centaurea speciosa 375092 מלול אלי 8 במאי 1989 1 0 0 /taxa/Centaurea%20speciosa/ 13 גליל תחתון מרכזי: לבנים קדרים
דרדר נאה Centaurea speciosa 375084 דולב מוטי 16 במרץ 1992 1 0 0 /taxa/Centaurea%20speciosa/ 14 גליל תחתון מזרחי: הר ארבל
דרדר נאה Centaurea speciosa 375099 גלילי משה 25 באפריל 1983 1 0 0 /taxa/Centaurea%20speciosa/ 15 רמת כורזים: רמת כורזים
דרדר נאה Centaurea speciosa 372640 סיקו בכור 11 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Centaurea%20speciosa/ 16 רמות הגליל: נחל בצת
דרדר נאה Centaurea speciosa 375079 לוריא רעות 15 באפריל 2008 1 0 0 /taxa/Centaurea%20speciosa/ 17 רמות הגליל: נחל בצת
דרדר נאה Centaurea speciosa 372639 סיקו בכור 19 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Centaurea%20speciosa/ 18 רמות הגליל: רמת חניתה
דרדר נאה Centaurea speciosa 372638 סיקו בכור 4 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Centaurea%20speciosa/ 19 רמות הגליל: נחל בצת
דרדר נאה Centaurea speciosa 372686 נוגן צברי 5 בפברואר 2016 1 0 0 /taxa/Centaurea%20speciosa/ 20 גליל תחתון מזרחי: הר ארבל
דרדר נאה Centaurea speciosa 375094 אביבה רבינוביץ' 15 במרץ 1989 1 0 0 /taxa/Centaurea%20speciosa/ 21 גליל עליון מזרחי: נחל דישון
דרדר נאה Centaurea speciosa 375078 יפתח סיני 1 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Centaurea%20speciosa/ 22 גליל תחתון מרכזי: הר חבקוק
דרדר נאה Centaurea speciosa 375077 יפתח סיני 1 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Centaurea%20speciosa/ 23 גליל תחתון מרכזי: הר חבקוק
דרדר נאה Centaurea speciosa 375076 יפתח סיני 10 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Centaurea%20speciosa/ 24 גליל תחתון מרכזי: הר חבקוק
דרדר נאה Centaurea speciosa 375082 דולב מוטי 1 באפריל 1999 1 0 0 /taxa/Centaurea%20speciosa/ 25 גליל תחתון מרכזי: חוקוק לבנים
דרדר נאה Centaurea speciosa 375098 דולב מוטי 17 בינואר 1988 1 0 0 /taxa/Centaurea%20speciosa/ 26 גליל תחתון מזרחי: הר ארבל
דרדר נאה Centaurea speciosa 375096 דולב מוטי 12 בנובמבר 1988 1 0 0 /taxa/Centaurea%20speciosa/ 27 גליל תחתון מזרחי: הר ארבל
דרדר נאה Centaurea speciosa 375090 דולב מוטי 17 בנובמבר 1989 1 0 0 /taxa/Centaurea%20speciosa/ 28 גליל תחתון מזרחי: הר ארבל
דרדר נאה Centaurea speciosa 375087 דולב מוטי 11 בנובמבר 1990 1 0 0 /taxa/Centaurea%20speciosa/ 29 גליל תחתון מזרחי: הר ארבל
דרדר נאה Centaurea speciosa 375083 דולב מוטי 11 במרץ 1999 1 0 0 /taxa/Centaurea%20speciosa/ 30 גליל תחתון מזרחי: הר ארבל
דרדר נאה Centaurea speciosa 375075 יפתח סיני 9 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Centaurea%20speciosa/ 31 גליל תחתון מזרחי: הר ארבל פריחה
דרדר נאה Centaurea speciosa 375072 אסף דורי 5 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Centaurea%20speciosa/ 32 גליל תחתון מזרחי: הר ארבל
דרדר נאה Centaurea speciosa 375091 דולב מוטי 28 באוקטובר 1989 1 0 0 /taxa/Centaurea%20speciosa/ 33 גליל תחתון מזרחי: בקעת ארבל
דרדר נאה Centaurea speciosa 375088 דולב מוטי 10 במרץ 1990 1 0 0 /taxa/Centaurea%20speciosa/ 34 גליל תחתון מזרחי: בקעת ארבל
דרדר נאה Centaurea speciosa 375074 יפתח סיני 15 בנובמבר 2013 1 0 0 /taxa/Centaurea%20speciosa/ 35 גליל תחתון מזרחי: בקעת ארבל
דרדר נאה Centaurea speciosa 375081 טליה אורון 29 באפריל 2004 1 0 0 /taxa/Centaurea%20speciosa/ 36 גליל עליון מזרחי: אגן נחל חצור
דרדר נאה Centaurea speciosa 375080 טליה אורון 11 במרץ 2008 1 0 0 /taxa/Centaurea%20speciosa/ 37 גליל עליון מזרחי: רמת פשחור (הרי צפת)
דרדר נאה Centaurea speciosa 375085 דולב מוטי 29 בינואר 1992 1 0 0 /taxa/Centaurea%20speciosa/ 38 גליל תחתון מזרחי: הר ארבל