To log your observations please check out our mobile application.


ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
פרגה ערבית Glaucium arabicum 386758 אמיר שפיר 4 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Glaucium%20arabicum/ 1 רמת עבדת: מצוק הצינים
פרגה ערבית Glaucium arabicum 387483 מימי רון 18 באוגוסט 1990 1 0 0 /taxa/Glaucium%20arabicum/ 2 קמר עריף - רמת חדב: מצוקי עריף
פרגה ערבית Glaucium arabicum 387485 מימי רון 10 במאי 1989 1 0 0 /taxa/Glaucium%20arabicum/ 3 בקעת צין: קער צין
פרגה ערבית Glaucium arabicum 387506 יניר בן אריה 4 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Glaucium%20arabicum/ 4 רמת עבדת: מצוק הצינים
פרגה ערבית Glaucium arabicum 387507 יבגני קמינסקי 7 בינואר 2019 1 0 0 /taxa/Glaucium%20arabicum/ 5 רמת עבדת: רמת מטרד
פרגה ערבית Glaucium arabicum 387508 יניר בן אריה 19 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Glaucium%20arabicum/ 6 רמת עבדת: מצוק הצינים
פרגה ערבית Glaucium arabicum 387509 מימי רון 30 בנובמבר 2017 1 0 0 /taxa/Glaucium%20arabicum/ 7 רמת עבדת: רמת מטרד
פרגה ערבית Glaucium arabicum 387514 מימי רון 3 באפריל 1983 1 0 0 /taxa/Glaucium%20arabicum/ 8 רמת עבדת: מצוק הצינים
פרגה ערבית Glaucium arabicum 389675 מימי רון 3 באוקטובר 1992 1 0 0 /taxa/Glaucium%20arabicum/ 9 קמר רמון - מחמל: אנמר
פרגה ערבית Glaucium arabicum 389676 מימי רון 2 ביוני 1990 1 0 0 /taxa/Glaucium%20arabicum/ 10 רמת עבדת: עקרב
פרגה ערבית Glaucium arabicum 389678 מימי רון 21 באפריל 1990 1 0 0 /taxa/Glaucium%20arabicum/ 11 ציה - פארן: גבעות ציה
פרגה ערבית Glaucium arabicum 389721 יבגני קמינסקי 24 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Glaucium%20arabicum/ 12 רמת עבדת: עקרב
פרגה ערבית Glaucium arabicum 389722 גל וין 2 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Glaucium%20arabicum/ 13 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה
פרגה ערבית Glaucium arabicum 389726 יבגני קמינסקי 18 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Glaucium%20arabicum/ 14 רמת עבדת: רמת מטרד
פרגה ערבית Glaucium arabicum 389727 מימי רון 30 באוקטובר 2017 1 0 0 /taxa/Glaucium%20arabicum/ 15 רמת עבדת: רמת עבדת צפון
פרגה ערבית Glaucium arabicum 389728 מימי רון 6 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Glaucium%20arabicum/ 16 קמר עריף - רמת חדב: רמת חדב
פרגה ערבית Glaucium arabicum 389729 מימי רון 11 באפריל 1987 1 0 0 /taxa/Glaucium%20arabicum/ 17 קמר רמון - מחמל: מחמל
פרגה ערבית Glaucium arabicum 395564 מימי רון 14 במאי 2020 1 0 0 /taxa/Glaucium%20arabicum/ 18 רמת עבדת: מצוק הצינים
פרגה ערבית Glaucium arabicum 395214 דר בן נתן 14 במאי 2020 1 0 0 /taxa/Glaucium%20arabicum/ 19 נחל חווה
פרגה ערבית Glaucium arabicum 389723 יעל אורגד 2 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Glaucium%20arabicum/ 20 שפלת יהודה הדרומית: גבעות להב
פרגה ערבית Glaucium arabicum 392981 שמשון ולוטקר 13 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Glaucium%20arabicum/ 21 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה
פרגה ערבית Glaucium arabicum 389725 מרב לבל 13 ביוני 2018 1 0 0 /taxa/Glaucium%20arabicum/ 22 רמת עבדת: עקרב
פרגה ערבית Glaucium arabicum 389724 מרב לבל 13 ביוני 2018 1 0 0 /taxa/Glaucium%20arabicum/ 23 רמת עבדת: עקרב
פרגה ערבית Glaucium arabicum 377874 אריה לב רוזנברג 6 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Glaucium%20arabicum/ 24 רמת עבדת: מצוק הצינים
פרגה ערבית Glaucium arabicum 377873 אריה לב רוזנברג 22 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Glaucium%20arabicum/ 25 רמת עבדת: מצוק הצינים
פרגה ערבית Glaucium arabicum 377876 אריה לב רוזנברג 22 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Glaucium%20arabicum/ 26 בקעת צין: צין עליון
פרגה ערבית Glaucium arabicum 377974 ידידיה שמואל 30 באוקטובר 2017 1 0 0 /taxa/Glaucium%20arabicum/ 27 רמת עבדת: רמת מטרד
פרגה ערבית Glaucium arabicum 376283 נדב טאובה 5 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Glaucium%20arabicum/ 28 קמר עריף - רמת חדב: רמת חדב
פרגה ערבית Glaucium arabicum 376282 נדב טאובה 13 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Glaucium%20arabicum/ 29 קמר רמון - מחמל: אגן לוץ
פרגה ערבית Glaucium arabicum 376276 נדב טאובה 1 במאי 2013 1 0 0 /taxa/Glaucium%20arabicum/ 30 רמת עבדת: עקרב
פרגה ערבית Glaucium arabicum 376273 נדב טאובה 6 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Glaucium%20arabicum/ 31 רמת עבדת: עקרב
פרגה ערבית Glaucium arabicum 376272 נדב טאובה 6 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Glaucium%20arabicum/ 32 רמת עבדת: עקרב
פרגה ערבית Glaucium arabicum 376271 נדב טאובה 6 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Glaucium%20arabicum/ 33 רמת עבדת: עקרב
פרגה ערבית Glaucium arabicum 376270 נדב טאובה 6 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Glaucium%20arabicum/ 34 רמת עבדת: עקרב
פרגה ערבית Glaucium arabicum 376269 נדב טאובה 6 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Glaucium%20arabicum/ 35 רמת עבדת: עקרב
פרגה ערבית Glaucium arabicum 376268 נדב טאובה 1 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Glaucium%20arabicum/ 36 רמת עבדת: רמת ברנע
פרגה ערבית Glaucium arabicum 376285 מארק כץ 16 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Glaucium%20arabicum/ 37 רמת עבדת: רמת ברנע
פרגה ערבית Glaucium arabicum 376264 צור נצר 11 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Glaucium%20arabicum/ 38 רמת עבדת: מצוק הצינים
פרגה ערבית Glaucium arabicum 376292 לוי צפריר 24 באפריל 1990 1 0 0 /taxa/Glaucium%20arabicum/ 39 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
פרגה ערבית Glaucium arabicum 376289 גל וין 22 באפריל 2011 1 0 0 /taxa/Glaucium%20arabicum/ 40 קמר רמון - מחמל: אגן לוץ
פרגה ערבית Glaucium arabicum 376288 גל וין 22 באפריל 2011 1 0 0 /taxa/Glaucium%20arabicum/ 41 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה
פרגה ערבית Glaucium arabicum 376287 גל וין 22 באפריל 2011 1 0 0 /taxa/Glaucium%20arabicum/ 42 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה
פרגה ערבית Glaucium arabicum 376279 מארק כץ 1 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Glaucium%20arabicum/ 43 קמר עריף - רמת חדב: מצוקי עריף
פרגה ערבית Glaucium arabicum 376290 שחר ישכרוב 2 באפריל 2011 1 0 0 /taxa/Glaucium%20arabicum/ 44 קמר עריף - רמת חדב: גבעות פיטם
פרגה ערבית Glaucium arabicum 376274 נדב טאובה 29 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Glaucium%20arabicum/ 45 קמר עריף - רמת חדב: גבעות פיטם
פרגה ערבית Glaucium arabicum 376284 נדב טאובה 24 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Glaucium%20arabicum/ 46 קמר עריף - רמת חדב: רמת חדב
פרגה ערבית Glaucium arabicum 376278 מארק כץ 1 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Glaucium%20arabicum/ 47 קמר עריף - רמת חדב: רמת חדב
פרגה ערבית Glaucium arabicum 376277 מארק כץ 1 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Glaucium%20arabicum/ 48 קמר עריף - רמת חדב: רמת חדב
פרגה ערבית Glaucium arabicum 376266 נדב טאובה 10 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Glaucium%20arabicum/ 49 קמר עריף - רמת חדב: רמת חדב
פרגה ערבית Glaucium arabicum 377975 ידידיה שמואל 30 באוקטובר 2017 1 0 0 /taxa/Glaucium%20arabicum/ 50 רמת עבדת: רמת עבדת צפון
פרגה ערבית Glaucium arabicum 376286 גל וין 8 באוקטובר 2011 1 0 0 /taxa/Glaucium%20arabicum/ 51 ציה - פארן: גבעות ציה
פרגה ערבית Glaucium arabicum 385009 דר בן נתן 12 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Glaucium%20arabicum/ 52 נחל צין
פרגה ערבית Glaucium arabicum 385010 דר בן נתן 13 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Glaucium%20arabicum/ 53 נחל חווארים נפה גוש יחיד של נבטים בן 5 פרטים צמודים
פרגה ערבית Glaucium arabicum 376267 נדב טאובה 1 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Glaucium%20arabicum/ 54 רמת עבדת: רמת ברנע
פרגה ערבית Glaucium arabicum 376275 אסף צוער 1 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Glaucium%20arabicum/ 55 רמת עבדת: מצוק הצינים