To log your observations please check out our mobile application.


ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
פרע אזובי Hypericum amblyosepalum 395233 יאיר אור 11 במאי 2020 1 0 0 /taxa/Hypericum%20amblyosepalum/ 1 אבני-איתן ליד הלולים
פרע אזובי Hypericum amblyosepalum 389771 מרב לבל 20 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Hypericum%20amblyosepalum/ 2 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא
פרע אזובי Hypericum amblyosepalum 389770 מרב לבל 20 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Hypericum%20amblyosepalum/ 3 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא
פרע אזובי Hypericum amblyosepalum 391004 יאיר אור 5 ביוני 2014 1 0 0 /taxa/Hypericum%20amblyosepalum/ 4 נחל דובב
פרע אזובי Hypericum amblyosepalum 377787 יפתח סיני 10 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Hypericum%20amblyosepalum/ 5 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה עלים מוביל
פרע אזובי Hypericum amblyosepalum 377781 טליה אורון 25 ביוני 2016 1 0 0 /taxa/Hypericum%20amblyosepalum/ 6 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא
פרע אזובי Hypericum amblyosepalum 377809 יפתח סיני 28 במאי 2004 1 0 0 /taxa/Hypericum%20amblyosepalum/ 7 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה כ-300 פרטים-גושים
פרע אזובי Hypericum amblyosepalum 377802 שי קורן 23 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Hypericum%20amblyosepalum/ 8 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה מחוץ `
פרע אזובי Hypericum amblyosepalum 377801 שי קורן 15 במאי 2011 1 0 0 /taxa/Hypericum%20amblyosepalum/ 9 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה מחוץ לגדר המוביל הארצי
פרע אזובי Hypericum amblyosepalum 377800 שי קורן 15 במאי 2011 1 0 0 /taxa/Hypericum%20amblyosepalum/ 10 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה מחוץ לגדר המוביל
פרע אזובי Hypericum amblyosepalum 377799 דותן רותם 7 ביוני 2011 1 0 0 /taxa/Hypericum%20amblyosepalum/ 11 הר הכרמל: הכרמל הנמוך
פרע אזובי Hypericum amblyosepalum 377796 שי קורן 30 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Hypericum%20amblyosepalum/ 12 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
פרע אזובי Hypericum amblyosepalum 377798 דותן רותם 10 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Hypericum%20amblyosepalum/ 13 הר הכרמל: הכרמל הנמוך
פרע אזובי Hypericum amblyosepalum 377795 שי קורן 30 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Hypericum%20amblyosepalum/ 14 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
פרע אזובי Hypericum amblyosepalum 377797 דותן רותם 10 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Hypericum%20amblyosepalum/ 15 הר הכרמל: הכרמל הנמוך
פרע אזובי Hypericum amblyosepalum 377788 שי קורן 30 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Hypericum%20amblyosepalum/ 16 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
פרע אזובי Hypericum amblyosepalum 377780 דותן רותם 10 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Hypericum%20amblyosepalum/ 17 הר הכרמל: מתלולי הכרמל המזרחיים
פרע אזובי Hypericum amblyosepalum 377822 דידי קפלן 24 באפריל 1991 1 0 0 /taxa/Hypericum%20amblyosepalum/ 18 רכס נפתלי: הרי רמים
פרע אזובי Hypericum amblyosepalum 377804 דותן רותם 5 במאי 2006 1 0 0 /taxa/Hypericum%20amblyosepalum/ 19 הר הכרמל: מתלולי הכרמל המזרחיים
פרע אזובי Hypericum amblyosepalum 377783 שי קורן 7 במאי 2016 1 0 0 /taxa/Hypericum%20amblyosepalum/ 20 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הר מירון- מתלול מזרחי
פרע אזובי Hypericum amblyosepalum 377803 אייל דרור 1 ביוני 2006 1 0 0 /taxa/Hypericum%20amblyosepalum/ 21 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא
פרע אזובי Hypericum amblyosepalum 377782 תומר אשד 22 במאי 2016 1 0 0 /taxa/Hypericum%20amblyosepalum/ 22 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא
פרע אזובי Hypericum amblyosepalum 377779 טליה אורון 18 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Hypericum%20amblyosepalum/ 23 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא
פרע אזובי Hypericum amblyosepalum 377777 טליה אורון 24 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Hypericum%20amblyosepalum/ 24 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא
פרע אזובי Hypericum amblyosepalum 377786 טליה אורון 26 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Hypericum%20amblyosepalum/ 25 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא
פרע אזובי Hypericum amblyosepalum 377784 טליה אורון 2 במאי 2016 1 0 0 /taxa/Hypericum%20amblyosepalum/ 26 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא
פרע אזובי Hypericum amblyosepalum 377823 אסף מנחם 5 באפריל 1991 1 0 0 /taxa/Hypericum%20amblyosepalum/ 27 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
פרע אזובי Hypericum amblyosepalum 377778 טליה אורון 22 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Hypericum%20amblyosepalum/ 28 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
פרע אזובי Hypericum amblyosepalum 377829 אביבה רבינוביץ' 28 בנובמבר 1972 1 0 0 /taxa/Hypericum%20amblyosepalum/ 29 הר הכרמל: הכרמל הנמוך
פרע אזובי Hypericum amblyosepalum 377808 מימי רון 25 במרץ 2005 1 0 0 /taxa/Hypericum%20amblyosepalum/ 30 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה כ-100 מ' ; מע' לאירוסים כתמים גדולים בני מאות פרטים
פרע אזובי Hypericum amblyosepalum 377807 מימי רון 25 במרץ 2005 1 0 0 /taxa/Hypericum%20amblyosepalum/ 31 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה במדרון אל התעלה
פרע אזובי Hypericum amblyosepalum 377811 יפתח סיני 7 במאי 2004 1 0 0 /taxa/Hypericum%20amblyosepalum/ 32 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה שני גושים
פרע אזובי Hypericum amblyosepalum 377810 יפתח סיני 28 במאי 2004 1 0 0 /taxa/Hypericum%20amblyosepalum/ 33 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה 3 גושים ליד גשר על תעלת המוביל
פרע אזובי Hypericum amblyosepalum 377806 מימי רון 25 במרץ 2005 1 0 0 /taxa/Hypericum%20amblyosepalum/ 34 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
פרע אזובי Hypericum amblyosepalum 377794 שי קורן 30 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Hypericum%20amblyosepalum/ 35 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
פרע אזובי Hypericum amblyosepalum 377793 שי קורן 30 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Hypericum%20amblyosepalum/ 36 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
פרע אזובי Hypericum amblyosepalum 377792 שי קורן 30 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Hypericum%20amblyosepalum/ 37 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
פרע אזובי Hypericum amblyosepalum 377791 שי קורן 30 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Hypericum%20amblyosepalum/ 38 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
פרע אזובי Hypericum amblyosepalum 377790 שי קורן 30 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Hypericum%20amblyosepalum/ 39 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
פרע אזובי Hypericum amblyosepalum 377789 שי קורן 30 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Hypericum%20amblyosepalum/ 40 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
פרע אזובי Hypericum amblyosepalum 377805 מימי רון 25 במרץ 2005 1 0 0 /taxa/Hypericum%20amblyosepalum/ 41 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
פרע אזובי Hypericum amblyosepalum 377785 טליה אורון 27 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Hypericum%20amblyosepalum/ 42 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): גבעות יהויכים ספסופה
פרע אזובי Hypericum amblyosepalum 385211 עירית צוק קובצ'י 15 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Hypericum%20amblyosepalum/ 43 הר מירון
פרע אזובי Hypericum amblyosepalum 372654 סיקו בכור 3 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Hypericum%20amblyosepalum/ 44 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא
פרע אזובי Hypericum amblyosepalum 377824 יוסי פרידמן 23 באפריל 1990 1 0 0 /taxa/Hypericum%20amblyosepalum/ 45 מערב הגליל העליון: שלוחות גליל מערבי