To log your observations please check out our mobile application.


ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
טופח רב-עלעלים Lathyrus clymenum 394554 יהונתן רונס 21 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20clymenum/ 1 נחל ירמות כ-10 פרטים, בצד הנחל ובצד הדרך.
טופח רב-עלעלים Lathyrus clymenum 393726 יהונתן רונס 26 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20clymenum/ 2 רמת בית שמש על שטח מיועד לבינוי (כך קרוב ל-20 שנה) באתר גדלים צמחים ים-תיכוניים רבים עם נציגים נוספים לסוג (טופח ירושלים/חד-שנתי, גדול) ופרפרניים רבים אחרים. צמחים של בתי גידול מופרים הגדלים בתא שטח זה - שיטה כחלחלה - מלבדה לא נצפו צמחים נוספים של מעזיבות ומעונות מופרעים.
טופח רב-עלעלים Lathyrus clymenum 390902 צליל לבין 8 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20clymenum/ 3 שרון צפוני: מרזבה צפונית בדיקה חוזרת של הטופח הספרדי/טופח רב עלעלים שאותר. הפרטים מצויים שם ונראים תרמילי זרעים רבים בשטח. שולי הדרך רוססו אך נשתמרו לא מעט פרטים חיוניים אף על פי כן. אמש בוצע איסוף זרעים על ידי אלון זינגר - בנק הגנים.
טופח רב-עלעלים Lathyrus clymenum 390903 צליל לבין 19 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20clymenum/ 4 שרון צפוני: מרזבה צפונית ביקור חוזר בטופח הספרדי/טופח רב עלעלים. המקבץ המצוי ליד רכבת ראש העין. בוצע ריסוס וגיזום של הצומח בשולי הדרך, אך נותרו מקבצים יפים של הצמח. בתקווה שישרדו את שאריות הריסוס שמכסות אותם. קיימים תרמילים במצב מתקדם, יתכן שבעוד כשבועיים/שלושה ניתן יהיה כבר לבצע איסוף זרעים.
טופח רב-עלעלים Lathyrus clymenum 386295 יהונתן רונס 28 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20clymenum/ 5 רמת בית שמש נתון תחת איום ממשי מצד פיתוח או סתם פיזור פסולת על השטח מדובר בתא שטח שאינו עולה על כ4 מ"ר, שרובו נפגע אם פיתוח בית הכנסת בסמוך
טופח רב-עלעלים Lathyrus clymenum 386296 יהונתן רונס 28 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20clymenum/ 6 זנוח נצפו כ-25 פרטים משני צידי הכביש, בחממה הנטושה ליד לא נצפו שום פרטים למרות שהיה מלא בצמחייה, מה שמעיד שככל הנראה מקורו אינו בזרעים מהגידוליים החקלאים בסמוך, הבית גידול מופר, אך לא נצפו צמחי מעזיבה אופיינים בעיקר צמחייה ים-תיכונית, ייתכן אף ושרידית...
טופח רב-עלעלים Lathyrus clymenum 386062 רון פרומקין 7 באפריל 2008 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20clymenum/ 7 השרון
טופח רב-עלעלים Lathyrus clymenum 386016 מרב לבל 12 בפברואר 2019 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20clymenum/ 8 רכבת ראש העין
טופח רב-עלעלים Lathyrus clymenum 368683 אורי פרגמן-ספיר 14 באפריל 2011 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20clymenum/ 9 C Israel, Sergents Forest in Natanya
טופח רב-עלעלים Lathyrus clymenum 385557 הגר לשנר 1 באפריל 2005 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20clymenum/ 10 עמק מוצא, ליד מחלף מוצא