To log your observations please check out our mobile application.


ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
צללית החורש Minuartia globulosa 398771 יהונתן רונס 9 באפריל 2021 1 0 0 /taxa/Minuartia%20globulosa/ 1 שמורת סנסן הנקודה אינה מדוייקת, נצפה לקראת ירידה לנקודה השנייה המדווחת, כמה עשרות פרטים לא סרקנו עוד למטה והגיוני שהאוכלוסייה ממשיכה מטה, אך מדרום לשביל לא נצפה בסלעים למרות בית הגידול הדומה -- כנראה דורש חורש סגור.
צללית החורש Minuartia globulosa 398392 דר בן-נתן 3 בפברואר 2021 1 0 0 /taxa/Minuartia%20globulosa/ 2 כתף החרמון: חרמון
צללית החורש Minuartia globulosa 387825 טליה אורון 4 ביוני 2018 1 0 0 /taxa/Minuartia%20globulosa/ 3 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
צללית החורש Minuartia globulosa 395166 אסף חיים 8 במאי 2020 1 0 0 /taxa/Minuartia%20globulosa/ 4 כתף החרמון: חרמון
צללית החורש Minuartia globulosa 391022 דר בן נתן 29 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Minuartia%20globulosa/ 5 הר שזיף
צללית החורש Minuartia globulosa 385857 דר בן נתן 13 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Minuartia%20globulosa/ 6 הר הילל
צללית החורש Minuartia globulosa 385858 דר בן נתן 13 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Minuartia%20globulosa/ 7 הר הילל
צללית החורש Minuartia globulosa 372653 אסף חיים 28 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Minuartia%20globulosa/ 8 הרי ירושלים: סנסן
צללית החורש Minuartia globulosa 372658 סיקו בכור 29 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Minuartia%20globulosa/ 9 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): רכס פקיעין