To log your observations please check out our mobile application.


ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
מרבה-חלב נגבי Polygala negevensis 398047 יאיר אור 23 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Polygala%20negevensis/ 1 נחל עתק עליון גליון עשביה. נ.צ. מקורי - 186410/404560 (רשת ישראל חדשה). רום מקורי - 750 מ'. מיקום במפה משוחזר - צריך לעשות איכון ותיקון.
מרבה-חלב נגבי Polygala negevensis 393658 זהבה סיגל 24 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Polygala%20negevensis/ 2 הרי אילת: רמת שני
מרבה-חלב נגבי Polygala negevensis 379890 מימי רון 17 בינואר 1988 1 0 0 /taxa/Polygala%20negevensis/ 3 הרי אילת: רמת בטמים
מרבה-חלב נגבי Polygala negevensis 379891 מימי רון 9 בפברואר 1932 1 0 0 /taxa/Polygala%20negevensis/ 4 הרי אילת: מישור שחם
מרבה-חלב נגבי Polygala negevensis 377914 מימי רון 20 במרץ 1999 1 0 0 /taxa/Polygala%20negevensis/ 5 הרי אילת: רמת שני לבלוב
מרבה-חלב נגבי Polygala negevensis 377916 מימי רון 20 בפברואר 1982 1 0 0 /taxa/Polygala%20negevensis/ 6 ערבה דרומית: פשט רודד פרח