To log your observations please check out our mobile application.


ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
תמריר בינוני Reichardia intermedia 399542 דותן רותם 15 באפריל 2021 1 0 0 /taxa/Reichardia%20intermedia/ 1 מערב הגליל העליון: צוקי גיתה
תמריר בינוני Reichardia intermedia 398805 דותן רותם 14 באפריל 2021 1 0 0 /taxa/Reichardia%20intermedia/ 2 מצוקי גיתה מזרח סייעה בזיהוי מימי רון
תמריר בינוני Reichardia intermedia 398010 טל לבנוני 29 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Reichardia%20intermedia/ 3 זכרון יעקב - שער רמת הנדיב כחלק מסקר טבע עירוני - זכרון יעקב, יחידת סקרי טבע עירוני, החברה להגנת הטבע
תמריר בינוני Reichardia intermedia 395836 דר בן נתן 3 ביוני 2020 1 0 0 /taxa/Reichardia%20intermedia/ 4 יער נווה אילן
תמריר בינוני Reichardia intermedia 395063 רן לוטן 6 במאי 2020 1 0 0 /taxa/Reichardia%20intermedia/ 5 לוטם
תמריר בינוני Reichardia intermedia 386361 יובל ספיר 11 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Reichardia%20intermedia/ 6 רחובות
תמריר בינוני Reichardia intermedia 371253 לוטן רן 23 במאי 2010 1 0 0 /taxa/Reichardia%20intermedia/ 7 מערב הגליל העליון: מתלול צורים מערב
תמריר בינוני Reichardia intermedia 371255 דידי קפלן 8 במאי 1989 1 0 0 /taxa/Reichardia%20intermedia/ 8 מערב הגליל העליון: הר כישור
תמריר בינוני Reichardia intermedia 371254 טליה אורון 24 במרץ 2009 1 0 0 /taxa/Reichardia%20intermedia/ 9 מערב הגליל העליון: שלוחות גליל מערבי מפנה דרומית