To log your observations please check out our mobile application.


ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
סגינה חופית Sagina maritima 402318 דנין אבינעם 1 בינואר 1985 1 0 0 /taxa/Sagina%20maritima/ 1 מישור חוף הכרמל: ביצות כבארה
סגינה חופית Sagina maritima 402317 דנין אבינעם 1 בינואר 1985 1 0 0 /taxa/Sagina%20maritima/ 2 חולות: מישור חוף כרמלים
סגינה חופית Sagina maritima 402316 דנין אבינעם 1 בינואר 1985 1 0 0 /taxa/Sagina%20maritima/ 3 מישור חוף הגליל: עמק זבולון (צפון)
סגינה חופית Sagina maritima 402315 דנין אבינעם 1 בינואר 1985 1 0 0 /taxa/Sagina%20maritima/ 4 מישור חוף הגליל: עמק זבולון (צפון)
סגינה חופית Sagina maritima 402314 אמיר פרלברג 12 במאי 2021 1 0 0 /taxa/Sagina%20maritima/ 5 חולות: מישור חוף כרמלים
סגינה חופית Sagina maritima 402313 אמיר פרלברג 12 במאי 2021 1 0 0 /taxa/Sagina%20maritima/ 6 חולות: מישור חוף כרמלים
סגינה חופית Sagina maritima 402312 אמיר פרלברג 12 במאי 2021 1 0 0 /taxa/Sagina%20maritima/ 7 חולות: מישור חוף כרמלים
סגינה חופית Sagina maritima 402311 אמיר פרלברג 12 במאי 2021 1 0 0 /taxa/Sagina%20maritima/ 8 חולות: מישור חוף כרמלים
סגינה חופית Sagina maritima 402310 אמיר פרלברג 13 במאי 2021 1 0 0 /taxa/Sagina%20maritima/ 9 חולות: מישור חוף כרמלים
סגינה חופית Sagina maritima 402309 אמיר פרלברג 13 במאי 2021 1 0 0 /taxa/Sagina%20maritima/ 10 חולות: מישור חוף כרמלים
סגינה חופית Sagina maritima 389390 מימי רון 16 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Sagina%20maritima/ 11 חולות: מישור חוף כרמלים
סגינה חופית Sagina maritima 371447 דותן רותם 22 במאי 2006 1 0 0 /taxa/Sagina%20maritima/ 12 חולות: מישור חוף כרמלים
סגינה חופית Sagina maritima 371446 מימי רון 21 בספטמבר 2009 1 0 0 /taxa/Sagina%20maritima/ 13 חולות: רצועת חוף צפוני
סגינה חופית Sagina maritima 384836 סיקו בכור 12 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Sagina%20maritima/ 14 חוף הגליל, דרומית לשבי ציון סגינה חופית מצויה בכתמים צפופים בין ראש הנקרה לעכו בכיסים של סלעי הכורכר, ובסדקי מדרכות ומסלעות בסביבה.