To log your observations please check out our mobile application.


ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
מלחית מזרחית Salsola orientalis 394170 דר בן נתן 14 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Salsola%20orientalis/ 1 סוכה במדבר
מלחית מזרחית Salsola orientalis 394482 ידידיה שמואל 15 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Salsola%20orientalis/ 2 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה
מלחית מזרחית Salsola orientalis 394812 מימי רון 23 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Salsola%20orientalis/ 3 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
מלחית מזרחית Salsola orientalis 394643 דר בן נתן 23 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Salsola%20orientalis/ 4 מישור הרוחות, סוכה במדבר
מלחית מזרחית Salsola orientalis 390084 מימי רון 4 באוקטובר 2004 1 0 0 /taxa/Salsola%20orientalis/ 5 הר שגיא - כרכם: הר שגיא
מלחית מזרחית Salsola orientalis 394238 מרב לבל 13 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Salsola%20orientalis/ 6 הר שגיא - כרכם: הר שגיא הגדרה של דר בן נתן
מלחית מזרחית Salsola orientalis 394237 גל וין 13 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Salsola%20orientalis/ 7 הר שגיא - כרכם: הר שגיא
מלחית מזרחית Salsola orientalis 394236 ידידיה שמואל 14 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Salsola%20orientalis/ 8 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
מלחית מזרחית Salsola orientalis 394235 ידידיה שמואל 14 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Salsola%20orientalis/ 9 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות