To log your observations please check out our mobile application.


ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
ציפורנית גדולה Silene swertiifolia 405891 רון פרומקין 4 באוקטובר 2021 1 0 0 /taxa/Silene%20swertiifolia/ 1 רוגם עיר גנים
ציפורנית גדולה Silene swertiifolia 405737 יאיר אור 19 ביוני 2021 1 0 0 /taxa/Silene%20swertiifolia/ 2 כביש סוסיתא עשרות פרטים בשטח של 40X60 מטר
ציפורנית גדולה Silene swertiifolia 405693 שמשון ולוטקר 14 במאי 2021 1 0 0 /taxa/Silene%20swertiifolia/ 3 כתף החרמון: חרמון
ציפורנית גדולה Silene swertiifolia 405692 שמשון ולוטקר 14 במאי 2021 1 0 0 /taxa/Silene%20swertiifolia/ 4 כתף החרמון: חרמון
ציפורנית גדולה Silene swertiifolia 398488 דר בן-נתן 3 בפברואר 2021 1 0 0 /taxa/Silene%20swertiifolia/ 5 כתף החרמון: חרמון
ציפורנית גדולה Silene swertiifolia 395443 סוקרי מכון דש"א 1 בינואר 2009 1 0 0 /taxa/Silene%20swertiifolia/ 6 הרי ירושלים: רכס שורק שלמון אין תאריך - נרשם הראשון לינואר בשנת עריכת הסקר
ציפורנית גדולה Silene swertiifolia 395993 דני לוי 9 ביוני 2020 1 0 0 /taxa/Silene%20swertiifolia/ 7 הר נוף ירושלים כ-430 בכמה מקבצים בפסגת ההר ועוד כ-45 בקרבת מקום בשולי רח' קצנלבוגן מול בית מדרש של חסידות ויז'ניץ. צפיפות בין 5 ל-20 למ"ר
ציפורנית גדולה Silene swertiifolia 387215 יעל אורגד 12 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Silene%20swertiifolia/ 8 הרי ירושלים: במת ירושלים
ציפורנית גדולה Silene swertiifolia 394462 הילה גיל 19 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Silene%20swertiifolia/ 9 הרי ירושלים: במת ירושלים
ציפורנית גדולה Silene swertiifolia 390990 יהונתן רונס 22 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Silene%20swertiifolia/ 10 גבעת הארבעה פרטים רבים על הצלע המערבי של ההר
ציפורנית גדולה Silene swertiifolia 386019 מנחם אדר 13 בפברואר 2019 1 0 0 /taxa/Silene%20swertiifolia/ 11 נחל רפאים - שרפאת צילמתי, שלחתי לזיהוי של דר בן נתן. הצמח במצב של התחדשות העלווה, ניכרים היטב גבעולים יבשים ועליהם גביעים מהשנה שעברה. אורך הגבעולים היבשים לפחות 50 סמ.
ציפורנית גדולה Silene swertiifolia 385953 שמואל מזר 10 באוקטובר 2018 1 0 0 /taxa/Silene%20swertiifolia/ 12 מתלול ירמוך
ציפורנית גדולה Silene swertiifolia 371803 אבינועם דנין 24 במרץ 1989 1 0 0 /taxa/Silene%20swertiifolia/ 13 הרי ירושלים: רכס שורק שלמון
ציפורנית גדולה Silene swertiifolia 384840 מימי רון 13 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Silene%20swertiifolia/ 14 דרומית למצפה אלות, רמת סירין, גליל תחתון מזרחי
ציפורנית גדולה Silene swertiifolia 385137 ayehlet cooper 28 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Silene%20swertiifolia/ 15 הרי ירושלים: במת ירושלים seen on trail