To log your observations please check out our mobile application.


ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
ציפורנית משוננת Silene tridentata 399520 מרגרטה וולצ'ק 8 באפריל 2021 1 0 0 /taxa/Silene%20tridentata/ 1
ציפורנית משוננת Silene tridentata 399521 בר שמש 8 באפריל 2021 1 0 0 /taxa/Silene%20tridentata/ 2 ענים - עירא: קריות
ציפורנית משוננת Silene tridentata 398169 יהונתן רונס 4 במרץ 2021 1 0 0 /taxa/Silene%20tridentata/ 3 צומת חמדת
ציפורנית משוננת Silene tridentata 398170 יהונתן רונס 3 במרץ 2021 1 0 0 /taxa/Silene%20tridentata/ 4 צומת חמדת
ציפורנית משוננת Silene tridentata 397728 מימי רון 9 בדצמבר 2020 1 0 0 /taxa/Silene%20tridentata/ 5
ציפורנית משוננת Silene tridentata 397607 יהונתן רונס 22 בדצמבר 2020 1 0 0 /taxa/Silene%20tridentata/ 6 בתה, המושפעת מרעייה ולכן המין השולט הוא עירית גדולה, בצלציה א"י, מעט שיזף השיח והרבה פשתה אשונה...
ציפורנית משוננת Silene tridentata 396693 יהונתן רונס 27 בספטמבר 2020 1 0 0 /taxa/Silene%20tridentata/ 7 מחנה בקעות נצפו כ4 פרטים בצד הכביש. השטחים הפתוחים באיזור לא נבחנו -- ולא מן הנמנע שנמצאים בעוד מקומות
ציפורנית משוננת Silene tridentata 396694 יהונתן רונס 30 בספטמבר 2020 1 0 0 /taxa/Silene%20tridentata/ 8 מחנה בקעות נקודה נוספת בתוך המחנה, ככל בנראה מעיד שהאוכלוסיה באיזור די גדולה
ציפורנית משוננת Silene tridentata 387222 מימי רון 22 במרץ 2001 1 0 0 /taxa/Silene%20tridentata/ 9 שפלת יהודה הדרומית: בקעת יבל
ציפורנית משוננת Silene tridentata 389342 מימי רון 25 במרץ 2004 1 0 0 /taxa/Silene%20tridentata/ 10 ענים - עירא: קריות
ציפורנית משוננת Silene tridentata 389343 מימי רון 25 באפריל 2001 1 0 0 /taxa/Silene%20tridentata/ 11 שפלת יהודה הדרומית: גבעות כלך
ציפורנית משוננת Silene tridentata 393439 הילה גיל 20 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Silene%20tridentata/ 12 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
ציפורנית משוננת Silene tridentata 393058 נעם שגב 27 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Silene%20tridentata/ 13 שפלת יהודה הצפונית: רמת אבישור
ציפורנית משוננת Silene tridentata 392457 דר בן נתן 10 בדצמבר 2019 1 0 0 /taxa/Silene%20tridentata/ 14 רכס עירא
ציפורנית משוננת Silene tridentata 392431 דר בן נתן 3 בדצמבר 2019 1 0 0 /taxa/Silene%20tridentata/ 15 מורדות צפוניים של רכס חתירה מערב
ציפורנית משוננת Silene tridentata 392399 דר בן נתן 18 בנובמבר 2019 1 0 0 /taxa/Silene%20tridentata/ 16 גבעות להב דרום, אנדרטת חטיבת הנגב
ציפורנית משוננת Silene tridentata 392400 דר בן נתן 14 בנובמבר 2019 1 0 0 /taxa/Silene%20tridentata/ 17 שמורת גבעות להב דרום
ציפורנית משוננת Silene tridentata 391122 דר בן נתן 12 באוקטובר 2019 1 0 0 /taxa/Silene%20tridentata/ 18 הר עמשא
ציפורנית משוננת Silene tridentata 391083 דר בן נתן 10 בספטמבר 2019 1 0 0 /taxa/Silene%20tridentata/ 19 גבעות להבים דרום
ציפורנית משוננת Silene tridentata 389341 מרב לבל 2 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Silene%20tridentata/ 20 ענים - עירא: קריות
ציפורנית משוננת Silene tridentata 387219 מרב לבל 2 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Silene%20tridentata/ 21 ענים - עירא: ענים
ציפורנית משוננת Silene tridentata 387218 מרב לבל 2 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Silene%20tridentata/ 22 ענים - עירא: קריות
ציפורנית משוננת Silene tridentata 391003 דר בן נתן 16 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Silene%20tridentata/ 23 גבעות צפית
ציפורנית משוננת Silene tridentata 391000 דר בן נתן 22 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Silene%20tridentata/ 24 רכס ירוחם
ציפורנית משוננת Silene tridentata 390935 מרגרטה וולצ'ק 21 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Silene%20tridentata/ 25 נשתלה לפני 3 שנים. מאז זורעת את עצמה אך חלש. על יד השביל בודדים, קטנים מאוד.
ציפורנית משוננת Silene tridentata 386031 נעם שגב 18 בפברואר 2019 1 0 0 /taxa/Silene%20tridentata/ 26 חרבת ענים נצפה פרט בודד
ציפורנית משוננת Silene tridentata 385975 דר בן נתן 3 בפברואר 2019 1 0 0 /taxa/Silene%20tridentata/ 27 הר צבוע
ציפורנית משוננת Silene tridentata 385987 דר בן נתן 4 בפברואר 2019 1 0 0 /taxa/Silene%20tridentata/ 28 נחל רביבים עליון
ציפורנית משוננת Silene tridentata 385761 דר בן נתן 22 באוקטובר 2018 1 0 0 /taxa/Silene%20tridentata/ 29 נחל רביב
ציפורנית משוננת Silene tridentata 383509 מימי רון 26 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Silene%20tridentata/ 30 ענים - עירא: קריות
ציפורנית משוננת Silene tridentata 371804 חנן לבבי 22 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Silene%20tridentata/ 31 שפלת יהודה הדרומית: בקעת יבל
ציפורנית משוננת Silene tridentata 385666 דר בן נתן 26 בספטמבר 2018 1 0 0 /taxa/Silene%20tridentata/ 32 גבעות מרשם
ציפורנית משוננת Silene tridentata 385665 דר בן נתן 27 בספטמבר 2018 1 0 0 /taxa/Silene%20tridentata/ 33 הר עמשא
ציפורנית משוננת Silene tridentata 385664 דר בן נתן 27 בספטמבר 2018 1 0 0 /taxa/Silene%20tridentata/ 34 הר עמשא
ציפורנית משוננת Silene tridentata 385663 דר בן נתן 9 באוקטובר 2018 1 0 0 /taxa/Silene%20tridentata/ 35 שמורת חלמוניות ירוחם
ציפורנית משוננת Silene tridentata 385668 דר בן נתן 16 בספטמבר 2018 1 0 0 /taxa/Silene%20tridentata/ 36 גבעות להב דרום
ציפורנית משוננת Silene tridentata 385667 דר בן נתן 16 בספטמבר 2018 1 0 0 /taxa/Silene%20tridentata/ 37 גבעות להב צפון
ציפורנית משוננת Silene tridentata 385639 דר בן נתן 13 בספטמבר 2018 1 0 0 /taxa/Silene%20tridentata/ 38 ליד שמורת להב
ציפורנית משוננת Silene tridentata 385638 דר בן נתן 12 בספטמבר 2018 1 0 0 /taxa/Silene%20tridentata/ 39 מדרום ללהבים
ציפורנית משוננת Silene tridentata 385577 בר שמש 28 ביולי 2016 1 0 0 /taxa/Silene%20tridentata/ 40 מבוא מרשם