To log your observations please check out our mobile application.


ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
יתדן מפושק Sphenopus divaricatus 389351 עודד צעירי 29 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Sphenopus%20divaricatus/ 1 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
יתדן מפושק Sphenopus divaricatus 395452 סוקרי מכון דש"א 1 בינואר 2017 1 0 0 /taxa/Sphenopus%20divaricatus/ 2 מישור חוף הנגב: מישור חוף הנגב אין תאריך - נרשם הראשון לינואר בשנת עריכת הסקר
יתדן מפושק Sphenopus divaricatus 395451 אוריה אורן 1 בינואר 2017 1 0 0 /taxa/Sphenopus%20divaricatus/ 3 מישור חוף הנגב: נחל גרר מחשוף סלעים. במקום צמחי מים ומלחה: יתדן מפושק, אגמון ימי, סמר חד, פרנקניה מאובקת ועוד.אין תאריך - נרשם הראשון לינואר בשנת עריכת הסקר
יתדן מפושק Sphenopus divaricatus 395449 דר בן-נתן 25 במאי 2020 1 0 0 /taxa/Sphenopus%20divaricatus/ 4
יתדן מפושק Sphenopus divaricatus 395448 הילה גיל 25 במאי 2020 1 0 0 /taxa/Sphenopus%20divaricatus/ 5
יתדן מפושק Sphenopus divaricatus 395447 דר בן-נתן 25 במאי 2020 1 0 0 /taxa/Sphenopus%20divaricatus/ 6
יתדן מפושק Sphenopus divaricatus 395450 מימי רון 25 במאי 2020 1 0 0 /taxa/Sphenopus%20divaricatus/ 7
יתדן מפושק Sphenopus divaricatus 395446 דר בן-נתן 25 במאי 2020 1 0 0 /taxa/Sphenopus%20divaricatus/ 8
יתדן מפושק Sphenopus divaricatus 393437 תומר מזרחי 20 בפברואר 2020 1 0 0 /taxa/Sphenopus%20divaricatus/ 9 רמת עבדת: מצוק הצינים
יתדן מפושק Sphenopus divaricatus 371879 חנן לבבי 1 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Sphenopus%20divaricatus/ 10 שפלת יהודה הדרומית: גבעות רהט
יתדן מפושק Sphenopus divaricatus 371905 מימי רון 20 במרץ 1996 1 0 0 /taxa/Sphenopus%20divaricatus/ 11 מישור חוף הנגב: מישור חוף הנגב
יתדן מפושק Sphenopus divaricatus 383512 מרגרטה וולצ'אק 16 במרץ 2004 1 0 0 /taxa/Sphenopus%20divaricatus/ 12
יתדן מפושק Sphenopus divaricatus 371882 דותן רותם 18 באפריל 2007 1 0 0 /taxa/Sphenopus%20divaricatus/ 13 חולות: מישור חוף כרמלים
יתדן מפושק Sphenopus divaricatus 371907 אבינועם דנין 30 במרץ 1989 1 0 0 /taxa/Sphenopus%20divaricatus/ 14 הר הנגב הצפוני: מכתש גדול
יתדן מפושק Sphenopus divaricatus 371910 אבינועם דנין 23 במרץ 1989 1 0 0 /taxa/Sphenopus%20divaricatus/ 15
יתדן מפושק Sphenopus divaricatus 371913 דורון ניסים 17 בנובמבר 1988 1 0 0 /taxa/Sphenopus%20divaricatus/ 16
יתדן מפושק Sphenopus divaricatus 371912 דורון ניסים 3 במרץ 1989 1 0 0 /taxa/Sphenopus%20divaricatus/ 17
יתדן מפושק Sphenopus divaricatus 371900 עמוס סבח 13 במרץ 2001 1 0 0 /taxa/Sphenopus%20divaricatus/ 18
יתדן מפושק Sphenopus divaricatus 371899 עמוס סבח 16 במרץ 2004 1 0 0 /taxa/Sphenopus%20divaricatus/ 19
יתדן מפושק Sphenopus divaricatus 371898 עמוס סבח 16 במרץ 2004 1 0 0 /taxa/Sphenopus%20divaricatus/ 20
יתדן מפושק Sphenopus divaricatus 371897 עמוס סבח 16 במרץ 2004 1 0 0 /taxa/Sphenopus%20divaricatus/ 21
יתדן מפושק Sphenopus divaricatus 371896 עמוס סבח 16 במרץ 2004 1 0 0 /taxa/Sphenopus%20divaricatus/ 22
יתדן מפושק Sphenopus divaricatus 371891 מרגרטה וולצ'אק 16 במרץ 2004 1 0 0 /taxa/Sphenopus%20divaricatus/ 23
יתדן מפושק Sphenopus divaricatus 371902 עמוס סבח 18 בדצמבר 2000 1 0 0 /taxa/Sphenopus%20divaricatus/ 24
יתדן מפושק Sphenopus divaricatus 371894 מרגרטה וולצ'אק 16 במרץ 2004 1 0 0 /taxa/Sphenopus%20divaricatus/ 25 הערוץ השני
יתדן מפושק Sphenopus divaricatus 371893 מרגרטה וולצ'אק 16 במרץ 2004 1 0 0 /taxa/Sphenopus%20divaricatus/ 26
יתדן מפושק Sphenopus divaricatus 371892 עמוס סבח 16 במרץ 2004 1 0 0 /taxa/Sphenopus%20divaricatus/ 27
יתדן מפושק Sphenopus divaricatus 371890 אמיר שמואל 17 במרץ 2004 1 0 0 /taxa/Sphenopus%20divaricatus/ 28
יתדן מפושק Sphenopus divaricatus 371889 עמוס סבח 17 במרץ 2004 1 0 0 /taxa/Sphenopus%20divaricatus/ 29
יתדן מפושק Sphenopus divaricatus 371888 אמיר שמואל 17 במרץ 2004 1 0 0 /taxa/Sphenopus%20divaricatus/ 30
יתדן מפושק Sphenopus divaricatus 371887 אסף קפלן 1 במרץ 2005 1 0 0 /taxa/Sphenopus%20divaricatus/ 31
יתדן מפושק Sphenopus divaricatus 371886 אסף קפלן 1 במרץ 2005 1 0 0 /taxa/Sphenopus%20divaricatus/ 32
יתדן מפושק Sphenopus divaricatus 371885 עמוס סבח 16 במרץ 2005 1 0 0 /taxa/Sphenopus%20divaricatus/ 33
יתדן מפושק Sphenopus divaricatus 385593 הגר לשנר 19 ביוני 2018 1 0 0 /taxa/Sphenopus%20divaricatus/ 34 מדרשת בן-גוריון גדל באזורים מלוחים בנחל צין
יתדן מפושק Sphenopus divaricatus 385191 דר בן נתן 22 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Sphenopus%20divaricatus/ 35 בריכות דגים צפונית למסילות
יתדן מפושק Sphenopus divaricatus 371895 מרגרטה וולצ'אק 16 במרץ 2004 1 0 0 /taxa/Sphenopus%20divaricatus/ 36
יתדן מפושק Sphenopus divaricatus 371909 אבינועם דנין 23 במרץ 1989 1 0 0 /taxa/Sphenopus%20divaricatus/ 37
יתדן מפושק Sphenopus divaricatus 371911 אבינועם דנין 22 במרץ 1989 1 0 0 /taxa/Sphenopus%20divaricatus/ 38
יתדן מפושק Sphenopus divaricatus 371904 מרגרטה וולצ'אק 22 באפריל 1998 1 0 0 /taxa/Sphenopus%20divaricatus/ 39
יתדן מפושק Sphenopus divaricatus 371880 מימי רון 1 בפברואר 2016 1 0 0 /taxa/Sphenopus%20divaricatus/ 40 חלקה 3
יתדן מפושק Sphenopus divaricatus 371884 עמוס סבח 17 במרץ 2005 1 0 0 /taxa/Sphenopus%20divaricatus/ 41
יתדן מפושק Sphenopus divaricatus 371881 משה מינץ 24 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Sphenopus%20divaricatus/ 42
יתדן מפושק Sphenopus divaricatus 371903 עמוס סבח 3 בפברואר 1999 1 0 0 /taxa/Sphenopus%20divaricatus/ 43
יתדן מפושק Sphenopus divaricatus 371908 דורון ניסים 30 במרץ 1989 1 0 0 /taxa/Sphenopus%20divaricatus/ 44
יתדן מפושק Sphenopus divaricatus 371906 דורון ניסים 5 במרץ 1990 1 0 0 /taxa/Sphenopus%20divaricatus/ 45
יתדן מפושק Sphenopus divaricatus 371883 עמוס סבח 17 במרץ 2005 1 0 0 /taxa/Sphenopus%20divaricatus/ 46
יתדן מפושק Sphenopus divaricatus 371901 עמוס סבח 18 בדצמבר 2000 1 0 0 /taxa/Sphenopus%20divaricatus/ 47