To log your observations please check out our mobile application.


ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
אשבל זהרי Stachys zoharyana 395715 עופרה פרידמן 11 במאי 2020 1 0 0 /taxa/Stachys%20zoharyana/ 1 גליל תחתון מרכזי: אגן נחל צלמון במשאר בין כרמי זיתים, שעבר ריסוס וחריש
אשבל זהרי Stachys zoharyana 395714 מימי רון 11 במאי 2020 1 0 0 /taxa/Stachys%20zoharyana/ 2 גליל תחתון מרכזי: אגן נחל צלמון אוכלוסיה גדולה יתכן שנבטה מאוחר, אחרי קלטור או ריסוס מוקדם, בכרם זיתים שרוסס שוב לפני ימים ספורים, מחצית מהאוכלוסיה, כ- 40 פרטים, רוססו והם במצב התייבשות. המחצית השניה שרדה את הריסוס ויש בה פרטים גדולים, גבוהים ובעלי ענפים צדדים. מקום חשוב לשימור. נמצא במרחק 10 מטר מנחל צלמון
אשבל זהרי Stachys zoharyana 395713 מרב לבל 23 במאי 2020 1 0 0 /taxa/Stachys%20zoharyana/ 3 מערב הגליל העליון: גבעות מכר איסוף זרעים. סביב הנטיעות החדשות נראה שבוצע כיסוח נוסף?
אשבל זהרי Stachys zoharyana 395712 מימי רון 26 במאי 2020 1 0 0 /taxa/Stachys%20zoharyana/ 4 גבעות אלונים - שפרעם: גבעות אלוני טבעון
אשבל זהרי Stachys zoharyana 395114 מימי רון 7 במאי 2020 1 0 0 /taxa/Stachys%20zoharyana/ 5 גליל תחתון מרכזי: בקעת סכנין
אשבל זהרי Stachys zoharyana 395115 מרב לבל 5 במאי 2020 1 0 0 /taxa/Stachys%20zoharyana/ 6 מערב הגליל העליון: גבעות מכר איסוף זרעים
אשבל זהרי Stachys zoharyana 394573 שמואל מזר 25 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Stachys%20zoharyana/ 7 זיתים מז׳ למעלה צביה
אשבל זהרי Stachys zoharyana 394574 שמואל מזר 25 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Stachys%20zoharyana/ 8 זיתים מז׳ למעלה צביה
אשבל זהרי Stachys zoharyana 394572 שמואל מזר 25 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Stachys%20zoharyana/ 9 גליל תחתון מרכזי: בקעת סכנין
אשבל זהרי Stachys zoharyana 394492 מרב לבל 18 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Stachys%20zoharyana/ 10 מערב הגליל העליון: גבעות מכר
אשבל זהרי Stachys zoharyana 394491 יובל ספיר 18 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Stachys%20zoharyana/ 11 מערב הגליל העליון: גבעות מכר
אשבל זהרי Stachys zoharyana 343716 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Stachys%20zoharyana/ 12 רמות מנשה: נחלי מנשה מתוך נתוני רת"ם
אשבל זהרי Stachys zoharyana 366962 אביבה רבינוביץ' 25 בפברואר 1987 1 0 0 /taxa/Stachys%20zoharyana/ 13 רכס הגלבע: גלבוע
אשבל זהרי Stachys zoharyana 346457 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Stachys%20zoharyana/ 14 מערב הגליל העליון: שלוחות גליל מערבי מתוך נתוני רת"ם
אשבל זהרי Stachys zoharyana 343856 מיכאל זהרי 16 באפריל 1926 1 0 0 /taxa/Stachys%20zoharyana/ 15 מישור חוף הכרמל: ביצות כבארה מתוך נתוני רת"ם
אשבל זהרי Stachys zoharyana 340962 יצחק הלוי 1 באפריל 1947 1 0 0 /taxa/Stachys%20zoharyana/ 16 הרי ירושלים: במת ירושלים מתוך נתוני רת"ם
אשבל זהרי Stachys zoharyana 326570 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Stachys%20zoharyana/ 17 גליל תחתון מזרחי: כפר תבור מתוך נתוני רת"ם
אשבל זהרי Stachys zoharyana 344792 ז.עובדיה 10 במאי 1963 1 0 0 /taxa/Stachys%20zoharyana/ 18 הר הכרמל: הכרמל הנמוך מתוך נתוני רת"ם
אשבל זהרי Stachys zoharyana 366963 אביבה רבינוביץ' 22 באפריל 1980 1 0 0 /taxa/Stachys%20zoharyana/ 19 גבעות אלונים - שפרעם: יערות הסוללים
אשבל זהרי Stachys zoharyana 340942 יצחק הלוי 1 באפריל 1947 1 0 0 /taxa/Stachys%20zoharyana/ 20 הרי ירושלים: במת ירושלים מתוך נתוני רת"ם
אשבל זהרי Stachys zoharyana 326571 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Stachys%20zoharyana/ 21 גליל תחתון מזרחי: גבעות נעורה מתוך נתוני רת"ם
אשבל זהרי Stachys zoharyana 344758 גבריאלית 18 באפריל 1929 1 0 0 /taxa/Stachys%20zoharyana/ 22 הר הכרמל: במת הכרמל מתוך נתוני רת"ם
אשבל זהרי Stachys zoharyana 345636 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Stachys%20zoharyana/ 23 גליל עליון מזרחי: נחל עמוד מתוך נתוני רת"ם
אשבל זהרי Stachys zoharyana 343857 עוזי פליטמן 16 באפריל 1962 1 0 0 /taxa/Stachys%20zoharyana/ 24 רמות מנשה: נחלי מנשה מתוך נתוני רת"ם
אשבל זהרי Stachys zoharyana 345859 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Stachys%20zoharyana/ 25 גליל תחתון מרכזי: לבנים קדרים מתוך נתוני רת"ם
אשבל זהרי Stachys zoharyana 346629 אביבה רבינוביץ' 18 במרץ 1994 1 0 0 /taxa/Stachys%20zoharyana/ 26 רמות הגליל: נחל כזיב מתוך נתוני רת"ם
אשבל זהרי Stachys zoharyana 386352 שמואל מזר 9 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Stachys%20zoharyana/ 27 זיתים צפ׳ למעלה צביה השטח נראה שרוסס בעבר
אשבל זהרי Stachys zoharyana 359507 מימי רון 10 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Stachys%20zoharyana/ 28 יער אחיהוד, מזרחית לג'דידה
אשבל זהרי Stachys zoharyana 368326 מימי רון 13 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Stachys%20zoharyana/ 29 כרמי זיתים דרומית למעלה צביה
אשבל זהרי Stachys zoharyana 368325 מימי רון 13 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Stachys%20zoharyana/ 30 כרמי זיתים דרומית למעלה צביה
אשבל זהרי Stachys zoharyana 340943 יצחק הלוי 15 באפריל 1947 1 0 0 /taxa/Stachys%20zoharyana/ 31 הרי ירושלים: במת ירושלים מתוך נתוני רת"ם
אשבל זהרי Stachys zoharyana 344759 ר.גבריאלית 18 באפריל 1929 1 0 0 /taxa/Stachys%20zoharyana/ 32 הר הכרמל: במת הכרמל מתוך נתוני רת"ם
אשבל זהרי Stachys zoharyana 384546 מימי רון 31 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Stachys%20zoharyana/ 33 גליל תחתון מזרחי: רמות יששכר תצפית העדר
אשבל זהרי Stachys zoharyana 368327 מימי רון 13 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Stachys%20zoharyana/ 34 דרומית לנחל שעל בית הגידול נראה מתאים, אך מופר מאוד- ריסוס עשבים וצמחי מעזבות. ייתכן שבית הגידול היה פחות מופר בשנת התצפית (94) וכמו כן, בשיחה עם אורי פרגמן נאמר שייתכן שמדובר בטעות בזיהוי
אשבל זהרי Stachys zoharyana 359508 מימי רון 10 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Stachys%20zoharyana/ 35 גליל תחתון מרכזי: רכס הרי סגור
אשבל זהרי Stachys zoharyana 345900 יהודה מרטה 5 באוגוסט 1994 1 0 0 /taxa/Stachys%20zoharyana/ 36 מערב הגליל העליון: גבעות מכר מתוך נתוני רת"ם
אשבל זהרי Stachys zoharyana 368328 מימי רון 13 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Stachys%20zoharyana/ 37 מחצבה ליד געתון בית גידול טבעי לא מתאים- ייתכן שבשנת התצפית (70) היה במקום כרם זיתים מסורתי או שיחייה/בתה פתוחה. כיום הצפיפות הרבה של צמחי החורש לא נראית כבית גידול מתאים.
אשבל זהרי Stachys zoharyana 345901 יואב גרטמן 5 במאי 1995 1 0 0 /taxa/Stachys%20zoharyana/ 38 מערב הגליל העליון: גבעות מכר מתוך נתוני רת"ם
אשבל זהרי Stachys zoharyana 373926 יפתח סיני 31 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Stachys%20zoharyana/ 39 גליל תחתון מרכזי: הרי יטבת בברכת לשם מיקום לא מדויק
אשבל זהרי Stachys zoharyana 359303 מרב לבל 11 במרץ 2015 2 0 0 /taxa/Stachys%20zoharyana/ 40 גליל תחתון מרכזי: הרי יטבת
אשבל זהרי Stachys zoharyana 361028 שמואל מזר 27 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Stachys%20zoharyana/ 41 גליל תחתון מרכזי: בקעת סכנין
אשבל זהרי Stachys zoharyana 359470 מימי רון 31 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Stachys%20zoharyana/ 42 דרומית לנעורה
אשבל זהרי Stachys zoharyana 385390 רעות לוריא 3 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Stachys%20zoharyana/ 43 חירבת בוריק, גבעת עדה הנקודה בשטח השדה. חיפשנו גם בשטח הטבעי בשוליים. שטחי מרעה ברעייה כבדה. צומח עשבוני גבוה
אשבל זהרי Stachys zoharyana 385366 מימי רון 5 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Stachys%20zoharyana/ 44 עין הוד שטח טבעי מופר בתוך היישוב, בין בתים. בתוך מטעי זיתים
אשבל זהרי Stachys zoharyana 385340 רעות לוריא 16 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Stachys%20zoharyana/ 45 הר קדרים גרירה של קידה וסירה קוצנית. כיסי קרקע עמוקים שיכולים להתאים. הנקודה באיזור מאוד צפוף. נמצא הרבה אשבל מעורק
אשבל זהרי Stachys zoharyana 385320 מימי רון 5 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Stachys%20zoharyana/ 46 שדות צפונית לבנימינה שדות מעובדים ומרוססים
אשבל זהרי Stachys zoharyana 385287 רעות לוריא 16 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Stachys%20zoharyana/ 47 נחל עמוד, דרומית למערת עמוד מדרון סלעי עם צומח עשבוני.לא ממש אדמה כבדה אבל יש כיסי קרקע
אשבל זהרי Stachys zoharyana 385346 רעות לוריא 16 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Stachys%20zoharyana/ 48 יער הסוללים, ציפורי רעייה כבדה, בהינתן שהמין סובל מתחרות יתכן כי שורד רעייה, אך כמעט ולא נמצא צומח עשבוני. נמצא מעט אשבל מעורק
אשבל זהרי Stachys zoharyana 385344 רעות לוריא 8 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Stachys%20zoharyana/ 49 יער אלון תבור צפונית לרגבים ישנם כתמים עם אדמה כבדה וצומח עשבוני נמוך שיכולים להתאים למין.