To log your observations please check out our mobile application.


ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
בת-קורנית הערבות Thymus bovei 395493 מימי רון 14 במאי 2020 1 0 0 /taxa/Thymus%20bovei/ 1 רמת עבדת: מצוק הצינים
בת-קורנית הערבות Thymus bovei 395494 מימי רון 14 במאי 2020 1 0 0 /taxa/Thymus%20bovei/ 2 קמר רמון - מחמל: אנמר
בת-קורנית הערבות Thymus bovei 395495 מימי רון 14 במאי 2020 1 0 0 /taxa/Thymus%20bovei/ 3 רמת עבדת: רמת עבדת צפון
בת-קורנית הערבות Thymus bovei 395932 מימי רון 14 במאי 2020 1 0 0 /taxa/Thymus%20bovei/ 4 קמר רמון - מחמל: אנמר
בת-קורנית הערבות Thymus bovei 394653 אורי פרגמן-ספיר 30 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Thymus%20bovei/ 5 צפ' למישר סעיפים
בת-קורנית הערבות Thymus bovei 393664 זהבה סיגל 24 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Thymus%20bovei/ 6 הרי אילת: רמת שני
בת-קורנית הערבות Thymus bovei 383762 בני שלמון 7 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Thymus%20bovei/ 7 הרי אילת: רמת שני
בת-קורנית הערבות Thymus bovei 383763 מימי רון 9 בנובמבר 1991 1 0 0 /taxa/Thymus%20bovei/ 8 קמר רמון - מחמל: מחמל
בת-קורנית הערבות Thymus bovei 389419 טליה אורון 20 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Thymus%20bovei/ 9 הרי אילת: רמת שני בערוץ הרדוד של הנחל. עשרות שיחים לאורך כ- 1 ק"מ
בת-קורנית הערבות Thymus bovei 389423 מימי רון 7 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Thymus%20bovei/ 10 הרי אילת: רמת שני
בת-קורנית הערבות Thymus bovei 389424 מימי רון 8 בדצמבר 2012 1 0 0 /taxa/Thymus%20bovei/ 11 הרי אילת: רמת שני
בת-קורנית הערבות Thymus bovei 390752 מימי רון 21 באפריל 1990 1 0 0 /taxa/Thymus%20bovei/ 12 ציה - פארן: גבעות ציה
בת-קורנית הערבות Thymus bovei 390758 מימי רון 1 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Thymus%20bovei/ 13 הרי אילת: רמת שני
בת-קורנית הערבות Thymus bovei 390759 מימי רון 29 באוקטובר 1988 1 0 0 /taxa/Thymus%20bovei/ 14 מישורי חיון - פארן: קניון פארן-הר חלמיש
בת-קורנית הערבות Thymus bovei 389425 מימי רון 3 באפריל 1983 1 0 0 /taxa/Thymus%20bovei/ 15 רמת עבדת: מצוק הצינים
בת-קורנית הערבות Thymus bovei 389420 זהבה סיגל 21 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Thymus%20bovei/ 16 קמר רמון - מחמל: אנמר
בת-קורנית הערבות Thymus bovei 390755 ידידיה שמואל 25 בספטמבר 2018 1 0 0 /taxa/Thymus%20bovei/ 17 רמת עבדת: רמת עבדת צפון
בת-קורנית הערבות Thymus bovei 390756 מימי רון 30 בנובמבר 2017 1 0 0 /taxa/Thymus%20bovei/ 18 רמת עבדת: רמת מטרד
בת-קורנית הערבות Thymus bovei 390757 מימי רון 30 באוקטובר 2017 1 0 0 /taxa/Thymus%20bovei/ 19 רמת עבדת: רמת עבדת צפון
בת-קורנית הערבות Thymus bovei 389422 מימי רון 30 באוקטובר 2017 1 0 0 /taxa/Thymus%20bovei/ 20 רמת עבדת: רמת עבדת צפון
בת-קורנית הערבות Thymus bovei 389421 מימי רון 30 באוקטובר 2017 1 0 0 /taxa/Thymus%20bovei/ 21 רמת עבדת: רמת עבדת צפון
בת-קורנית הערבות Thymus bovei 372043 מימי רון 16 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Thymus%20bovei/ 22 ציה - פארן: גבעות ציה
בת-קורנית הערבות Thymus bovei 372042 בני שלמון 1 בדצמבר 2012 1 0 0 /taxa/Thymus%20bovei/ 23 הרי אילת: רמת שני
בת-קורנית הערבות Thymus bovei 372041 בני שלמון 8 בדצמבר 2012 1 0 0 /taxa/Thymus%20bovei/ 24 הרי אילת: רמת שני
בת-קורנית הערבות Thymus bovei 372040 בני שלמון 7 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Thymus%20bovei/ 25 הרי אילת: רמת שני
בת-קורנית הערבות Thymus bovei 372039 דותן רותם 12 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Thymus%20bovei/ 26 הרי אילת: רמת שני
בת-קורנית הערבות Thymus bovei 377541 מימי רון 9 בדצמבר 2006 1 0 0 /taxa/Thymus%20bovei/ 27 בקעת צין: קער צין
בת-קורנית הערבות Thymus bovei 377542 מימי רון 1 ביוני 2006 1 0 0 /taxa/Thymus%20bovei/ 28 בקעת צין: בקעת צין