To log your observations please check out our mobile application.


ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
בבונגית ההרים Tripleurospermum oreades 399603 שמשון ולוטקר 16 באפריל 2021 1 0 0 /taxa/Tripleurospermum%20oreades/ 1 צפון הגולן: תילי געש בגולן
בבונגית ההרים Tripleurospermum oreades 394698 יאיר אור 16 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Tripleurospermum%20oreades/ 2 דרום לנמרוד
בבונגית ההרים Tripleurospermum oreades 394142 יאיר אור 7 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Tripleurospermum%20oreades/ 3 מסיל ע'סניה מספר מקבצים
בבונגית ההרים Tripleurospermum oreades 393786 עומרי שליו 2 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Tripleurospermum%20oreades/ 4 יער ביריה
בבונגית ההרים Tripleurospermum oreades 393764 יאיר אור 24 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Tripleurospermum%20oreades/ 5 דרום לאלוני הבשן
בבונגית ההרים Tripleurospermum oreades 386333 יאיר אור 27 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Tripleurospermum%20oreades/ 6 הר דלתון
בבונגית ההרים Tripleurospermum oreades 386269 יאיר אור 13 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Tripleurospermum%20oreades/ 7 הר חרמונית
בבונגית ההרים Tripleurospermum oreades 386280 שמואל מזר 13 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Tripleurospermum%20oreades/ 8 יער ביריה מעל מושבת עין זיתים
בבונגית ההרים Tripleurospermum oreades 386217 יאיר אור 9 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Tripleurospermum%20oreades/ 9 צומת עין זיתים
בבונגית ההרים Tripleurospermum oreades 377550 בקרמן שאול 13 באפריל 1997 1 0 0 /taxa/Tripleurospermum%20oreades/ 10 צפון הגולן: תילי געש בגולן
בבונגית ההרים Tripleurospermum oreades 372156 בקרמן שאוליק 13 באפריל 1997 1 0 0 /taxa/Tripleurospermum%20oreades/ 11 צפון הגולן: תילי געש בגולן
בבונגית ההרים Tripleurospermum oreades 372150 טליה אורון 20 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Tripleurospermum%20oreades/ 12 גליל עליון מזרחי: רמת עלמה
בבונגית ההרים Tripleurospermum oreades 372154 מרגרטה וולצ'אק 2 באפריל 1999 1 0 0 /taxa/Tripleurospermum%20oreades/ 13 גליל עליון מזרחי: רמת דלתון
בבונגית ההרים Tripleurospermum oreades 372155 מרגרטה וולצ'אק 2 באפריל 1999 1 0 0 /taxa/Tripleurospermum%20oreades/ 14 גליל עליון מזרחי: רמת דלתון
בבונגית ההרים Tripleurospermum oreades 372153 טליה אורון 11 באפריל 2006 1 0 0 /taxa/Tripleurospermum%20oreades/ 15 גליל עליון מזרחי: רמת דלתון
בבונגית ההרים Tripleurospermum oreades 372151 טליה אורון 11 באפריל 2006 1 0 0 /taxa/Tripleurospermum%20oreades/ 16 גליל עליון מזרחי: רמת דלתון
בבונגית ההרים Tripleurospermum oreades 372149 טליה אורון 5 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Tripleurospermum%20oreades/ 17 גליל עליון מזרחי: רמת דלתון
בבונגית ההרים Tripleurospermum oreades 372152 טליה אורון 11 באפריל 2006 1 0 0 /taxa/Tripleurospermum%20oreades/ 18 גליל עליון מזרחי: רמת דלתון