To log your observations please check out our mobile application.


ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
אגמון שרוע Scirpus supinus 396003 נעם שגב 15 ביוני 2020 1 0 0 /taxa/Scirpus%20supinus/ 1 שלולית החורף נתניה נמצא בנקודות רבות, בעיקר בשפה הדרומית והמערבית של השלולית
אגמון שרוע Scirpus supinus 395689 מימי רון 24 במאי 2020 1 0 0 /taxa/Scirpus%20supinus/ 2 שרון צפוני: חמרה חדרה
אגמון שרוע Scirpus supinus 391866 מימי רון 29 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Scirpus%20supinus/ 3 שרון צפוני: חמרה חדרה
אגמון שרוע Scirpus supinus 342994 אלכסנדר איג 30 באפריל 1929 1 0 0 /taxa/Scirpus%20supinus/ 4 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
אגמון שרוע Scirpus supinus 326703 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Scirpus%20supinus/ 5 מישור פלשת: פלשת מתוך נתוני רת"ם
אגמון שרוע Scirpus supinus 342996 לאה פרוזבול 18 בספטמבר 1962 1 0 0 /taxa/Scirpus%20supinus/ 6 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
אגמון שרוע Scirpus supinus 342997 א. ליסטון 10 ביוני 1983 1 0 0 /taxa/Scirpus%20supinus/ 7 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
אגמון שרוע Scirpus supinus 385733 דר בן נתן 19 ביולי 2018 1 0 0 /taxa/Scirpus%20supinus/ 8 שלולית דורה
אגמון שרוע Scirpus supinus 383952 מימי רון 5 ביוני 2015 1 0 0 /taxa/Scirpus%20supinus/ 9 צפון בריכת יער
אגמון שרוע Scirpus supinus 371727 מימי רון 22 באוקטובר 2009 1 0 0 /taxa/Scirpus%20supinus/ 10 שרון צפוני: חמרה נתניה
אגמון שרוע Scirpus supinus 342995 מיכאל זהרי 3 בספטמבר 1962 1 0 0 /taxa/Scirpus%20supinus/ 11 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
אגמון שרוע Scirpus supinus 342836 שיר ורד 29 במאי 1900 1 0 0 /taxa/Scirpus%20supinus/ 12 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
אגמון שרוע Scirpus supinus 343581 שיר ורד 9 באוגוסט 1996 1 0 0 /taxa/Scirpus%20supinus/ 13 חולות: חולות חדרה מתוך נתוני רת"ם
אגמון שרוע Scirpus supinus 385403 מימי רון 11 ביוני 2018 1 0 0 /taxa/Scirpus%20supinus/ 14 חולות: חולות חדרה הנקודה המקורית היתה באיזור מוצף, נבדקו שולי הבריכה
אגמון שרוע Scirpus supinus 385402 מימי רון 11 ביוני 2018 1 0 0 /taxa/Scirpus%20supinus/ 15 שרון צפוני: חמרה חדרה רעייה כבדה מאוד.
אגמון שרוע Scirpus supinus 385284 מימי רון 11 ביוני 2018 1 0 0 /taxa/Scirpus%20supinus/ 16 בריכת דורה
אגמון שרוע Scirpus supinus 385396 מימי רון 11 ביוני 2018 1 0 0 /taxa/Scirpus%20supinus/ 17 בריכת דורה