To log your observations please check out our mobile application.


ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
אחילוף הנגב Biarum sp. nova 396794 דליה בונס 20 בנובמבר 2020 1 0 0 /taxa/Biarum%20sp.%20nova/ 1 סמוך לשמורת איריס ירוחם מצאנו 4 פרטים בתא שטח של כ-50מ' על 50מ'. פרט אחד היה בפריחה מלאה ואילו השאר רק החלו לצוץ.
אחילוף הנגב Biarum sp. nova 396795 דליה בונס 20 בנובמבר 2020 1 0 0 /taxa/Biarum%20sp.%20nova/ 2 חוות הגמלים, ממשית מלבד הפרטים שמצאנו סביב הנקודה המצוינת, מצאנו עוד מספר מוקדים של פריחה בשטח התחום בין כביש 25 לאתר ממשית ובין כביש הגישה לאתר וחוות הגמלים. בסך הכל ראינו כ-25 פרטים. לא ערכנו סקר יסודי, אך יש לשער שבכל השטח הנרחב הזה מפוזרים מוקדי פריחה נוספים.
אחילוף הנגב Biarum sp. nova 396589 דר בן נתן 4 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Biarum%20sp.%20nova/ 3 אזור תעשיה אופקים
אחילוף הנגב Biarum sp. nova 396601 דר בן נתן 22 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Biarum%20sp.%20nova/ 4 שמורת מכתש בתרונות בארי
אחילוף הנגב Biarum sp. nova 396608 דר בן נתן 23 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Biarum%20sp.%20nova/ 5 בתרונות הבשור
אחילוף הנגב Biarum sp. nova 396611 דר בן נתן 23 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Biarum%20sp.%20nova/ 6 בתרונות הבשור
אחילוף הנגב Biarum sp. nova 393026 דר בן נתן 4 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Biarum%20sp.%20nova/ 7 אופקים נצפה בפריחה בסתיו של סוף 2019
אחילוף הנגב Biarum sp. nova 392512 שמשון ולוטקר 29 בנובמבר 2019 1 0 0 /taxa/Biarum%20sp.%20nova/ 8 הר הנגב הצפוני: מצלעות חתירה
אחילוף הנגב Biarum sp. nova 392468 סמדר זורע-ברמק 29 בנובמבר 2019 1 0 0 /taxa/Biarum%20sp.%20nova/ 9 שמורת בתרונות בארי
אחילוף הנגב Biarum sp. nova 385462 אנונימי 24 בינואר 1955 1 0 0 /taxa/Biarum%20sp.%20nova/ 10 10 ק"מ מערבית לבאר שבע מיקום משוער לפי תיאור מקום בגליון עשבייה
אחילוף הנגב Biarum sp. nova 385460 י. דאנג'לס 24 במרץ 1952 1 0 0 /taxa/Biarum%20sp.%20nova/ 11 תל ירוחם
אחילוף הנגב Biarum sp. nova 385237 אורי פרגמן-ספיר 21 במרץ 2008 1 0 0 /taxa/Biarum%20sp.%20nova/ 12 שמורת איריס ירוחם
אחילוף הנגב Biarum sp. nova 378468 דר בן נתן 22 בנובמבר 2015 1 0 0 /taxa/Biarum%20sp.%20nova/ 13 צפונית לשמורת אירוס ירוחם
אחילוף הנגב Biarum sp. nova 378467 דר בן נתן 22 בנובמבר 2015 1 0 0 /taxa/Biarum%20sp.%20nova/ 14 שמורת אירוס ירוחם
אחילוף הנגב Biarum sp. nova 385459 עופר כהן 31 בדצמבר 1994 1 0 0 /taxa/Biarum%20sp.%20nova/ 15 5 ק"מ צפון מזרחית לירוחם
אחילוף הנגב Biarum sp. nova 392390 דליה בונס 9 בנובמבר 2019 1 0 0 /taxa/Biarum%20sp.%20nova/ 16 חולות ממשית ראשית פריחה. בעבר בתאריך זה היו הרבה יותר תפרחות. כנראה יפרחו בהמשך העונה.
אחילוף הנגב Biarum sp. nova 390871 מימי רון 4 בדצמבר 2016 1 0 0 /taxa/Biarum%20sp.%20nova/ 17 הר הנגב הצפוני: מבתר דימונה דרום לבלוב, גוש אחד עם 5 פרטים
אחילוף הנגב Biarum sp. nova 390870 מימי רון 4 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Biarum%20sp.%20nova/ 18 הר הנגב הצפוני: חלוקים
אחילוף הנגב Biarum sp. nova 390869 מימי רון 13 בנובמבר 2018 1 0 0 /taxa/Biarum%20sp.%20nova/ 19 הר הנגב הצפוני: מבתר דימונה דרום
אחילוף הנגב Biarum sp. nova 390868 מימי רון 13 בנובמבר 2018 1 0 0 /taxa/Biarum%20sp.%20nova/ 20 הר הנגב הצפוני: מבתר דימונה דרום
אחילוף הנגב Biarum sp. nova 390867 מימי רון 23 בדצמבר 2018 1 0 0 /taxa/Biarum%20sp.%20nova/ 21 הר הנגב הצפוני: הרועה
אחילוף הנגב Biarum sp. nova 390866 מרב לבל 24 בדצמבר 2018 1 0 0 /taxa/Biarum%20sp.%20nova/ 22 הר הנגב הצפוני: מבתר דימונה דרום אחילוף הנגב
אחילוף הנגב Biarum sp. nova 390865 מימי רון 30 בדצמבר 2018 1 0 0 /taxa/Biarum%20sp.%20nova/ 23 הר הנגב הצפוני: קער צבוע
אחילוף הנגב Biarum sp. nova 385919 רון פרומקין 7 בינואר 2019 1 0 0 /taxa/Biarum%20sp.%20nova/ 24 חולות ממשית כ-10 מוקדים
אחילוף הנגב Biarum sp. nova 385713 דליה בונס 11 בנובמבר 2018 1 0 0 /taxa/Biarum%20sp.%20nova/ 25 ממשית מצאנו 4 פרטים פורחים, ושניים מבצבצים פזורים בתא שטח של כ-500X500 מטר.
אחילוף הנגב Biarum sp. nova 384669 אריה לב רוזנברג 16 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Biarum%20sp.%20nova/ 26 הר הנגב הצפוני: קער ירוחם אחילוף הנגב
אחילוף הנגב Biarum sp. nova 378469 מרב לבל 9 בינואר 2017 1 0 0 /taxa/Biarum%20sp.%20nova/ 27 גן מקלט בממשית