To log your observations please check out our mobile application.


ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
בן-חורש גדול Epipactis veratrifolia 398284 אסף מזרחי 18 בפברואר 2021 1 0 0 /taxa/Epipactis%20veratrifolia/ 1 ימים: ים המלח ניטור 10 חלקות. סך הכל 352 פרטים
בן-חורש גדול Epipactis veratrifolia 397953 אסף מזרחי 13 בינואר 2021 1 0 0 /taxa/Epipactis%20veratrifolia/ 2 ימים: ים המלח ניטור הנצרים בתוך הכלובים לאחר גיזום הצמחיה
בן-חורש גדול Epipactis veratrifolia 397952 אלדד חזן 7 בינואר 2021 1 0 0 /taxa/Epipactis%20veratrifolia/ 3 ימים: ים המלח
בן-חורש גדול Epipactis veratrifolia 397951 אלדד חזן 7 בינואר 2021 1 0 0 /taxa/Epipactis%20veratrifolia/ 4 ימים: ים המלח
בן-חורש גדול Epipactis veratrifolia 396195 מימי רון 2 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Epipactis%20veratrifolia/ 5 עין תמיד
בן-חורש גדול Epipactis veratrifolia 395116 יצחק גואל 10 במאי 2020 1 0 0 /taxa/Epipactis%20veratrifolia/ 6 ימים: ים המלח
בן-חורש גדול Epipactis veratrifolia 393266 אסף מזרחי 15 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Epipactis%20veratrifolia/ 7 ימים: ים המלח
בן-חורש גדול Epipactis veratrifolia 393267 אסף מזרחי 8 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Epipactis%20veratrifolia/ 8 ימים: ים המלח
בן-חורש גדול Epipactis veratrifolia 393268 אלדד חזן 20 בפברואר 2020 1 0 0 /taxa/Epipactis%20veratrifolia/ 9 ימים: ים המלח
בן-חורש גדול Epipactis veratrifolia 393269 אלדד חזן 19 בפברואר 2020 1 0 0 /taxa/Epipactis%20veratrifolia/ 10 ימים: ים המלח
בן-חורש גדול Epipactis veratrifolia 393270 אלדד חזן 19 בפברואר 2020 1 0 0 /taxa/Epipactis%20veratrifolia/ 11 ימים: ים המלח
בן-חורש גדול Epipactis veratrifolia 393271 אלדד חזן 19 בפברואר 2020 1 0 0 /taxa/Epipactis%20veratrifolia/ 12 ימים: ים המלח
בן-חורש גדול Epipactis veratrifolia 393272 אלדד חזן 19 בפברואר 2020 1 0 0 /taxa/Epipactis%20veratrifolia/ 13 ימים: ים המלח
בן-חורש גדול Epipactis veratrifolia 392780 טליה אורון 21 ביוני 2004 1 0 0 /taxa/Epipactis%20veratrifolia/ 14 עמק החולה: ארץ פלגי מים יאיר אור, דבורה שיצר; שמורת הסחלבים, , פוליגון:
בן-חורש גדול Epipactis veratrifolia 392781 טליה אורון 14 ביוני 2004 1 0 0 /taxa/Epipactis%20veratrifolia/ 15 עמק החולה: ארץ פלגי מים טליה אורון, יאיר אור; שמורת הסחלבים, חלקה ב'
בן-חורש גדול Epipactis veratrifolia 392782 טליה אורון 24 במאי 2004 1 0 0 /taxa/Epipactis%20veratrifolia/ 16 עמק החולה: ארץ פלגי מים שמורת הסחלבים, חלקה ב'
בן-חורש גדול Epipactis veratrifolia 390612 מימי רון 18 בפברואר 1991 1 0 0 /taxa/Epipactis%20veratrifolia/ 17 ערבה צפונית: גבעות שלהב
בן-חורש גדול Epipactis veratrifolia 390611 מימי רון 13 בדצמבר 1991 1 0 0 /taxa/Epipactis%20veratrifolia/ 18 ערבה צפונית: גבעות שלהב
בן-חורש גדול Epipactis veratrifolia 390609 ארז ברוכי 21 בנובמבר 2018 1 0 0 /taxa/Epipactis%20veratrifolia/ 19 ימים: ים המלח
בן-חורש גדול Epipactis veratrifolia 388389 מימי רון 6 בפברואר 1988 1 0 0 /taxa/Epipactis%20veratrifolia/ 20 ערבה צפונית: גבעות סלעית
בן-חורש גדול Epipactis veratrifolia 388387 אלדד חזן 5 ביוני 2018 1 0 0 /taxa/Epipactis%20veratrifolia/ 21 ימים: ים המלח איסוף זרעים
בן-חורש גדול Epipactis veratrifolia 388386 אלדד חזן 26 בפברואר 2018 1 0 0 /taxa/Epipactis%20veratrifolia/ 22 ימים: ים המלח
בן-חורש גדול Epipactis veratrifolia 388384 אסף מזרחי 3 בדצמבר 2018 1 0 0 /taxa/Epipactis%20veratrifolia/ 23 ימים: ים המלח חלקה מספר 5
בן-חורש גדול Epipactis veratrifolia 388383 אסף מזרחי 17 בדצמבר 2018 1 0 0 /taxa/Epipactis%20veratrifolia/ 24 ימים: ים המלח חלקה מספר 10 נסיונית
בן-חורש גדול Epipactis veratrifolia 388382 אסף מזרחי 13 בינואר 2019 1 0 0 /taxa/Epipactis%20veratrifolia/ 25 ימים: ים המלח חלקה מספר 10
בן-חורש גדול Epipactis veratrifolia 388381 אסף מזרחי 1 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Epipactis%20veratrifolia/ 26 ימים: ים המלח חלקה מספר 8
בן-חורש גדול Epipactis veratrifolia 388380 אסף מזרחי 1 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Epipactis%20veratrifolia/ 27 ימים: ים המלח
בן-חורש גדול Epipactis veratrifolia 340526 תצפיות רת"ם 25 בינואר 1982 1 0 0 /taxa/Epipactis%20veratrifolia/ 28 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים מתוך נתוני רת"ם
בן-חורש גדול Epipactis veratrifolia 340570 ח. גינזבורג 18 במאי 1953 1 0 0 /taxa/Epipactis%20veratrifolia/ 29 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים מתוך נתוני רת"ם
בן-חורש גדול Epipactis veratrifolia 340472 דני זהרי 15 במרץ 1944 1 0 0 /taxa/Epipactis%20veratrifolia/ 30 מדבר יהודה דרומי: נחל צאלים מתוך נתוני רת"ם
בן-חורש גדול Epipactis veratrifolia 340524 מ .זהרי+דאנג'לס 5 במאי 1951 1 0 0 /taxa/Epipactis%20veratrifolia/ 31 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים מתוך נתוני רת"ם
בן-חורש גדול Epipactis veratrifolia 339963 מימי רון 15 במרץ 1994 1 0 0 /taxa/Epipactis%20veratrifolia/ 32 ערבה צפונית: גבעות שלהב מתוך נתוני רת"ם
בן-חורש גדול Epipactis veratrifolia 339970 מימי רון 20 בפברואר 1995 1 0 0 /taxa/Epipactis%20veratrifolia/ 33 ערבה צפונית: גבעות שלהב מתוך נתוני רת"ם
בן-חורש גדול Epipactis veratrifolia 340605 הגר לשנר 20 בספטמבר 1997 1 0 0 /taxa/Epipactis%20veratrifolia/ 34 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים מתוך נתוני רת"ם
בן-חורש גדול Epipactis veratrifolia 362315 שיפמן אסף 1 במרץ 1989 1 0 0 /taxa/Epipactis%20veratrifolia/ 35 ערבה צפונית: חרדון
בן-חורש גדול Epipactis veratrifolia 340606 הגר לשנר 20 בספטמבר 1995 1 0 0 /taxa/Epipactis%20veratrifolia/ 36 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים מתוך נתוני רת"ם
בן-חורש גדול Epipactis veratrifolia 362319 דידי קפלן 25 באוגוסט 1983 1 0 0 /taxa/Epipactis%20veratrifolia/ 37 דרום הגולן: נחלי גולן הוגדר שנית באוניברסיטה
בן-חורש גדול Epipactis veratrifolia 388388 מימי רון 17 בינואר 1992 1 0 0 /taxa/Epipactis%20veratrifolia/ 38 ערבה צפונית: גבעות שלהב
בן-חורש גדול Epipactis veratrifolia 390614 מימי רון 4 במרץ 1987 1 0 0 /taxa/Epipactis%20veratrifolia/ 39 ערבה צפונית: גבעות סלעית
בן-חורש גדול Epipactis veratrifolia 390613 מימי רון 27 במרץ 1987 1 0 0 /taxa/Epipactis%20veratrifolia/ 40 ערבה צפונית: גבעות סלעית
בן-חורש גדול Epipactis veratrifolia 388390 מימי רון 27 במרץ 1987 1 0 0 /taxa/Epipactis%20veratrifolia/ 41 ערבה צפונית: גבעות סלעית
בן-חורש גדול Epipactis veratrifolia 388391 מימי רון 4 במרץ 1987 1 0 0 /taxa/Epipactis%20veratrifolia/ 42 ערבה צפונית: גבעות סלעית
בן-חורש גדול Epipactis veratrifolia 339962 מימי רון 31 בינואר 1994 1 0 0 /taxa/Epipactis%20veratrifolia/ 43 ערבה צפונית: גבעות שלהב מתוך נתוני רת"ם
בן-חורש גדול Epipactis veratrifolia 340473 אבינועם דנין 15 בינואר 1960 1 0 0 /taxa/Epipactis%20veratrifolia/ 44 מדבר יהודה דרומי: נחל צאלים מתוך נתוני רת"ם
בן-חורש גדול Epipactis veratrifolia 339971 מימי רון 20 בפברואר 1995 1 0 0 /taxa/Epipactis%20veratrifolia/ 45 ערבה צפונית: גבעות שלהב מתוך נתוני רת"ם
בן-חורש גדול Epipactis veratrifolia 362312 עמבר עודד 10 ביוני 1990 1 0 0 /taxa/Epipactis%20veratrifolia/ 46 דרום הגולן: נחלי גולן
בן-חורש גדול Epipactis veratrifolia 340525 י. דאנג'לס 9 במרץ 1954 1 0 0 /taxa/Epipactis%20veratrifolia/ 47 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים מתוך נתוני רת"ם
בן-חורש גדול Epipactis veratrifolia 340571 י. גליל 15 באפריל 1975 1 0 0 /taxa/Epipactis%20veratrifolia/ 48 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים מתוך נתוני רת"ם
בן-חורש גדול Epipactis veratrifolia 339964 הגר לשנר 31 בינואר 1998 1 0 0 /taxa/Epipactis%20veratrifolia/ 49 ערבה צפונית: גבעות שלהב מתוך נתוני רת"ם
בן-חורש גדול Epipactis veratrifolia 374021 מימי רון 7 בינואר 1995 1 0 0 /taxa/Epipactis%20veratrifolia/ 50 ערבה צפונית: חרדון
בן-חורש גדול Epipactis veratrifolia 340604 עופר כהן 25 במאי 1989 1 0 0 /taxa/Epipactis%20veratrifolia/ 51 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים מתוך נתוני רת"ם
בן-חורש גדול Epipactis veratrifolia 386117 יעל אורגד 17 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Epipactis%20veratrifolia/ 52 שמורת קנה וסמר נצ מוערך, לא מדויק. האתר סובל מחזירי בר ודרבנים שפוגעים בפקעות ובפרחים. רט"ג שמים כלובי הגנה, אך נראה שזה לא מספיק.
בן-חורש גדול Epipactis veratrifolia 381244 שיפמן אסף 1 במרץ 1989 1 0 0 /taxa/Epipactis%20veratrifolia/ 53 ערבה צפונית: חרדון
בן-חורש גדול Epipactis veratrifolia 384579 אלדד חזן 4 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Epipactis%20veratrifolia/ 54 ימים: ים המלח
בן-חורש גדול Epipactis veratrifolia 384578 אלדד חזן 4 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Epipactis%20veratrifolia/ 55 ימים: ים המלח ארביים סנטימטר מחוץ לגדרה מערביים
בן-חורש גדול Epipactis veratrifolia 381242 ארז ברוכי 9 בינואר 2017 1 0 0 /taxa/Epipactis%20veratrifolia/ 56 ימים: ים המלח
בן-חורש גדול Epipactis veratrifolia 381241 ארז ברוכי 9 בינואר 2017 1 0 0 /taxa/Epipactis%20veratrifolia/ 57 ימים: ים המלח
בן-חורש גדול Epipactis veratrifolia 381239 ארז ברוכי 9 בינואר 2017 1 0 0 /taxa/Epipactis%20veratrifolia/ 58 ימים: ים המלח
בן-חורש גדול Epipactis veratrifolia 381238 ארז ברוכי 9 בינואר 2017 1 0 0 /taxa/Epipactis%20veratrifolia/ 59 ימים: ים המלח
בן-חורש גדול Epipactis veratrifolia 381237 ארז ברוכי 9 בינואר 2017 1 0 0 /taxa/Epipactis%20veratrifolia/ 60 ימים: ים המלח
בן-חורש גדול Epipactis veratrifolia 381236 ארז ברוכי 9 בינואר 2017 1 0 0 /taxa/Epipactis%20veratrifolia/ 61 ימים: ים המלח
בן-חורש גדול Epipactis veratrifolia 381235 ארז ברוכי 9 בינואר 2017 1 0 0 /taxa/Epipactis%20veratrifolia/ 62 ימים: ים המלח
בן-חורש גדול Epipactis veratrifolia 381243 יונתן הררי 10 במאי 1991 1 0 0 /taxa/Epipactis%20veratrifolia/ 63 עמק החולה: ארץ פלגי מים מעיינות A
בן-חורש גדול Epipactis veratrifolia 381240 ארז ברוכי 9 בינואר 2017 1 0 0 /taxa/Epipactis%20veratrifolia/ 64 ימים: ים המלח
בן-חורש גדול Epipactis veratrifolia 367991 מימי רון 14 ביולי 2016 1 0 0 /taxa/Epipactis%20veratrifolia/ 65 ערבה צפונית: גבעות שלהב בתעלת הכביש בספיר בשנות השמונים והתשעים של המאה העשרים, היתה אוכלוסיה של בן-חורש גדול ונעלמה עם התייבשות המים בתחילת שנות האלפיים
בן-חורש גדול Epipactis veratrifolia 340118 מימי רון 7 בינואר 1995 1 0 0 /taxa/Epipactis%20veratrifolia/ 66 ערבה צפונית: חרדון מתוך נתוני רת"ם
בן-חורש גדול Epipactis veratrifolia 340117 מימי רון 17 באפריל 1988 1 0 0 /taxa/Epipactis%20veratrifolia/ 67 ערבה צפונית: חרדון מתוך נתוני רת"ם
בן-חורש גדול Epipactis veratrifolia 340114 מימי רון 24 באפריל 1993 1 0 0 /taxa/Epipactis%20veratrifolia/ 68 ערבה צפונית: חרדון מתוך נתוני רת"ם
בן-חורש גדול Epipactis veratrifolia 367987 מימי רון 14 ביולי 2016 1 0 0 /taxa/Epipactis%20veratrifolia/ 69 ערבה צפונית: גבעות סלעית בן-חורש גדול היה בעין סיף עד התייבשות המעין בתחילת שנות האלפיים. מאז נעלם במקןם
בן-חורש גדול Epipactis veratrifolia 347927 י .מתתיה 29 במרץ 1969 1 0 0 /taxa/Epipactis%20veratrifolia/ 70 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
בן-חורש גדול Epipactis veratrifolia 340144 מימי רון 20 באפריל 1988 1 0 0 /taxa/Epipactis%20veratrifolia/ 71 ערבה צפונית: גבעות סלעית מתוך נתוני רת"ם
בן-חורש גדול Epipactis veratrifolia 360202 אלדד חזן 4 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Epipactis%20veratrifolia/ 72 ימים: ים המלח ארביים סנטימטר מחוץ לגדרה מערביים
בן-חורש גדול Epipactis veratrifolia 358206 אלדד חזן 4 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Epipactis%20veratrifolia/ 73 ימים: ים המלח
בן-חורש גדול Epipactis veratrifolia 358205 אלדד חזן 4 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Epipactis%20veratrifolia/ 74 ימים: ים המלח ארביים סנטימטר מחוץ לגדרה מערביים
בן-חורש גדול Epipactis veratrifolia 358822 גל וין 7 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Epipactis%20veratrifolia/ 75 בקעת צין: קער צין
בן-חורש גדול Epipactis veratrifolia 374023 מימי רון 17 באפריל 1988 1 0 0 /taxa/Epipactis%20veratrifolia/ 76 ערבה צפונית: חרדון
בן-חורש גדול Epipactis veratrifolia 374022 מימי רון 20 באפריל 1988 1 0 0 /taxa/Epipactis%20veratrifolia/ 77 ערבה צפונית: גבעות סלעית
בן-חורש גדול Epipactis veratrifolia 378358 ארז ברוכי 8 בדצמבר 2017 1 0 0 /taxa/Epipactis%20veratrifolia/ 78 ימים: ים המלח החלו לבצבץ מהקרקע בגבהים שבין ס"מ בודדים ל50 ס"מ. רובם קטנים 10 ס"מ
בן-חורש גדול Epipactis veratrifolia 347902 יובל ספיר 8 ביוני 2000 1 0 0 /taxa/Epipactis%20veratrifolia/ 79 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
בן-חורש גדול Epipactis veratrifolia 340113 רז מיכל 6 באפריל 1993 1 0 0 /taxa/Epipactis%20veratrifolia/ 80 קמר רמון - מחמל: מחמל מתוך נתוני רת"ם
בן-חורש גדול Epipactis veratrifolia 362309 מימי רון 5 בפברואר 1994 1 0 0 /taxa/Epipactis%20veratrifolia/ 81 קמר רמון - מחמל: מחמל
בן-חורש גדול Epipactis veratrifolia 362313 מימי רון 21 במאי 1990 1 0 0 /taxa/Epipactis%20veratrifolia/ 82 ערבה צפונית: גבעות סלעית
בן-חורש גדול Epipactis veratrifolia 362310 יונתן הררי 10 במאי 1991 1 0 0 /taxa/Epipactis%20veratrifolia/ 83 עמק החולה: ארץ פלגי מים 50 ס"מ;מעיינות B
בן-חורש גדול Epipactis veratrifolia 347929 יואב גרטמן 25 באפריל 1986 1 0 0 /taxa/Epipactis%20veratrifolia/ 84 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
בן-חורש גדול Epipactis veratrifolia 347928 י. עברי 15 ביוני 1979 1 0 0 /taxa/Epipactis%20veratrifolia/ 85 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
בן-חורש גדול Epipactis veratrifolia 347903 עברי יריב 23 באוגוסט 1981 1 0 0 /taxa/Epipactis%20veratrifolia/ 86 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
בן-חורש גדול Epipactis veratrifolia 347961 יואב גרטמן 20 בדצמבר 1985 1 0 0 /taxa/Epipactis%20veratrifolia/ 87 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
בן-חורש גדול Epipactis veratrifolia 347884 מרגלית נעמי 20 במאי 1993 1 0 0 /taxa/Epipactis%20veratrifolia/ 88 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
בן-חורש גדול Epipactis veratrifolia 362311 יונתן הררי 18 בפברואר 1991 1 0 0 /taxa/Epipactis%20veratrifolia/ 89 עמק החולה: ארץ פלגי מים מעיינות A
בן-חורש גדול Epipactis veratrifolia 358198 דותן חרוש 4 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Epipactis%20veratrifolia/ 90 ימים: ים המלח 4/2/15 תחילת פריחה. הרבה ניצנים. פרח אחד פתוח.
בן-חורש גדול Epipactis veratrifolia 340590 זהבי עמי 20 במרץ 1985 1 0 0 /taxa/Epipactis%20veratrifolia/ 91 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים מתוך נתוני רת"ם
בן-חורש גדול Epipactis veratrifolia 340591 פז צחי 20 בינואר 1990 1 0 0 /taxa/Epipactis%20veratrifolia/ 92 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים מתוך נתוני רת"ם
בן-חורש גדול Epipactis veratrifolia 347885 אורי פרגמן-ספיר 20 במאי 1995 1 0 0 /taxa/Epipactis%20veratrifolia/ 93 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
בן-חורש גדול Epipactis veratrifolia 362302 ארז ברוכי 26 בינואר 2016 1 0 0 /taxa/Epipactis%20veratrifolia/ 94 ימים: ים המלח
בן-חורש גדול Epipactis veratrifolia 374012 ארז ברוכי 15 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Epipactis%20veratrifolia/ 95 ימים: ים המלח
בן-חורש גדול Epipactis veratrifolia 374013 ארז ברוכי 27 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Epipactis%20veratrifolia/ 96 ימים: ים המלח
בן-חורש גדול Epipactis veratrifolia 374014 שחר כפיר 3 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Epipactis%20veratrifolia/ 97 ימים: ים המלח
בן-חורש גדול Epipactis veratrifolia 374015 אלדד חזן 7 בפברואר 2017 1 0 0 /taxa/Epipactis%20veratrifolia/ 98 ימים: ים המלח השבה ראשונה בן חורש שלוש גדרות בכל גדרה חמישה פרטים
בן-חורש גדול Epipactis veratrifolia 374017 ארז ברוכי 9 בינואר 2017 1 0 0 /taxa/Epipactis%20veratrifolia/ 99 ימים: ים המלח
בן-חורש גדול Epipactis veratrifolia 374018 ארז ברוכי 9 בינואר 2017 1 0 0 /taxa/Epipactis%20veratrifolia/ 100 ימים: ים המלח
בן-חורש גדול Epipactis veratrifolia 374019 ארז ברוכי 9 בינואר 2017 1 0 0 /taxa/Epipactis%20veratrifolia/ 101 ימים: ים המלח
בן-חורש גדול Epipactis veratrifolia 374020 ארז ברוכי 9 בינואר 2017 1 0 0 /taxa/Epipactis%20veratrifolia/ 102 ימים: ים המלח
בן-חורש גדול Epipactis veratrifolia 374010 אלדד חזן 22 ביוני 2017 1 0 0 /taxa/Epipactis%20veratrifolia/ 103 ימים: ים המלח איסוף זרעים
בן-חורש גדול Epipactis veratrifolia 358204 אלדד חזן 4 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Epipactis%20veratrifolia/ 104 ימים: ים המלח חמישים סנטימטר פריחה חלקית
בן-חורש גדול Epipactis veratrifolia 362301 ארז ברוכי 18 בפברואר 2016 1 0 0 /taxa/Epipactis%20veratrifolia/ 105 ימים: ים המלח
בן-חורש גדול Epipactis veratrifolia 340704 אבי שמידע 20 בדצמבר 2000 1 0 0 /taxa/Epipactis%20veratrifolia/ 106 ימים: ים המלח מתוך נתוני רת"ם
בן-חורש גדול Epipactis veratrifolia 358203 אלדד חזן 4 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Epipactis%20veratrifolia/ 107 ימים: ים המלח נק דרומית גובה 80 סנטימטר פריחה חלקית
בן-חורש גדול Epipactis veratrifolia 347837 יואב גרטמן 9 ביוני 1995 1 0 0 /taxa/Epipactis%20veratrifolia/ 108 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
בן-חורש גדול Epipactis veratrifolia 347883 יואב גרטמן 31 במרץ 1996 1 0 0 /taxa/Epipactis%20veratrifolia/ 109 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
בן-חורש גדול Epipactis veratrifolia 347882 יואב גרטמן 14 במאי 1999 1 0 0 /taxa/Epipactis%20veratrifolia/ 110 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
בן-חורש גדול Epipactis veratrifolia 362303 גל וין 7 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Epipactis%20veratrifolia/ 111 בקעת צין: קער צין
בן-חורש גדול Epipactis veratrifolia 377963 ארז ברוכי 18 באוקטובר 2017 1 0 0 /taxa/Epipactis%20veratrifolia/ 112 ימים: ים המלח תחילת עבודות גיזום קנה סוכר וקנה לטובת שימור בן חורש גדול בשמורת קנה. ישנם יציאות חדשות של הבן חורש בגודל של כמה סמ בודדים
בן-חורש גדול Epipactis veratrifolia 358207 אלדד חזן 4 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Epipactis%20veratrifolia/ 113 ימים: ים המלח חמידים סנטימטר
בן-חורש גדול Epipactis veratrifolia 358006 משה מינץ 1 בנובמבר 2010 1 0 0 /taxa/Epipactis%20veratrifolia/ 114 ימים: ים המלח
בן-חורש גדול Epipactis veratrifolia 358005 משה מינץ 1 בנובמבר 2010 1 0 0 /taxa/Epipactis%20veratrifolia/ 115 ימים: ים המלח מערבי
בן-חורש גדול Epipactis veratrifolia 358008 משה מינץ 1 בדצמבר 2010 1 0 0 /taxa/Epipactis%20veratrifolia/ 116 ימים: ים המלח ניצנים
בן-חורש גדול Epipactis veratrifolia 358009 משה מינץ 6 בינואר 2011 1 0 0 /taxa/Epipactis%20veratrifolia/ 117 ימים: ים המלח
בן-חורש גדול Epipactis veratrifolia 358019 משה מינץ 22 בנובמבר 2011 1 0 0 /taxa/Epipactis%20veratrifolia/ 118 ימים: ים המלח
בן-חורש גדול Epipactis veratrifolia 358145 משה מינץ 24 בנובמבר 2013 1 0 0 /taxa/Epipactis%20veratrifolia/ 119 ימים: ים המלח
בן-חורש גדול Epipactis veratrifolia 358165 משה מינץ 27 בפברואר 2014 1 0 0 /taxa/Epipactis%20veratrifolia/ 120 ימים: ים המלח
בן-חורש גדול Epipactis veratrifolia 360197 דותן חרוש 4 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Epipactis%20veratrifolia/ 121 ימים: ים המלח 4/2/15 תחילת פריחה. הרבה ניצנים. פרח אחד פתוח.
בן-חורש גדול Epipactis veratrifolia 360201 אלדד חזן 4 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Epipactis%20veratrifolia/ 122 ימים: ים המלח חמישים סנטימטר פריחה חלקית
בן-חורש גדול Epipactis veratrifolia 360200 אלדד חזן 4 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Epipactis%20veratrifolia/ 123 ימים: ים המלח נק דרומית גובה 80 סנטימטר פריחה חלקית
בן-חורש גדול Epipactis veratrifolia 340699 אלי דרור וע. סבח 29 במרץ 1999 1 0 0 /taxa/Epipactis%20veratrifolia/ 124 מתוך נתוני רת"ם
בן-חורש גדול Epipactis veratrifolia 374016 ארז ברוכי 9 בינואר 2017 1 0 0 /taxa/Epipactis%20veratrifolia/ 125 ימים: ים המלח
בן-חורש גדול Epipactis veratrifolia 362305 עמוס סבח 5 במרץ 2003 1 0 0 /taxa/Epipactis%20veratrifolia/ 126
בן-חורש גדול Epipactis veratrifolia 362308 עמוס סבח 23 במרץ 2000 1 0 0 /taxa/Epipactis%20veratrifolia/ 127
בן-חורש גדול Epipactis veratrifolia 362307 עמוס סבח 25 בפברואר 2001 1 0 0 /taxa/Epipactis%20veratrifolia/ 128