To log your observations please check out our mobile application.


ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
בקית הבזלת Vicia basaltica 397512 אור יאיר 28 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Vicia%20basaltica/ 1 צפון הגולן: תילי געש בגולן רשימה 232. מאגר קוניטרה 28.05.1
בקית הבזלת Vicia basaltica 397513 אור יאיר 17 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Vicia%20basaltica/ 2 צפון הגולן: תילי געש בגולן רשימה 195. צורמן. 17.04.2018
בקית הבזלת Vicia basaltica 397514 אור יאיר 6 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Vicia%20basaltica/ 3 צפון הגולן: תילי געש בגולן רשימה 202. מחסן טורבינות רוח 06.04.2018
בקית הבזלת Vicia basaltica 397515 אור יאיר 6 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Vicia%20basaltica/ 4 צפון הגולן: תילי געש בגולן רשימה 41. חורשת ע'סניה 06.05.17
בקית הבזלת Vicia basaltica 397516 אור יאיר 26 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Vicia%20basaltica/ 5 צפון הגולן: תילי געש בגולן רשימה 36. צורמן , שלולית עונתית 26.04.17
בקית הבזלת Vicia basaltica 346705 עברי יריב 4 באפריל 1981 1 0 0 /taxa/Vicia%20basaltica/ 6 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
בקית הבזלת Vicia basaltica 346352 ברנס יעל 22 במרץ 1987 1 0 0 /taxa/Vicia%20basaltica/ 7 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
בקית הבזלת Vicia basaltica 346804 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Vicia%20basaltica/ 8 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
בקית הבזלת Vicia basaltica 392343 מימי רון 19 במאי 2016 1 0 0 /taxa/Vicia%20basaltica/ 9 צפון הגולן: תילי געש בגולן
בקית הבזלת Vicia basaltica 346889 שיר ורד 14 באפריל 1994 1 0 0 /taxa/Vicia%20basaltica/ 10 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
בקית הבזלת Vicia basaltica 392344 מימי רון 5 במאי 2011 1 0 0 /taxa/Vicia%20basaltica/ 11 צפון הגולן: תילי געש בגולן
בקית הבזלת Vicia basaltica 386551 יאיר אור 19 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Vicia%20basaltica/ 12 צורמן הבריכה
בקית הבזלת Vicia basaltica 357422 דותן רותם 5 במאי 2011 1 0 0 /taxa/Vicia%20basaltica/ 13 צפון הגולן: תילי געש בגולן
בקית הבזלת Vicia basaltica 368361 מימי רון 25 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Vicia%20basaltica/ 14 עין עיישה דיברנו עם שיר ורד וכנראה שזוהי טעות בנ.צ. והכוונה לחורשת האקליפטוסים "יער אלוני הבשן". בנקודה שטח רעייה אינטנסיבי בו גם בתי גידול לחים, אך מאוד מופרים
בקית הבזלת Vicia basaltica 368329 מימי רון 25 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Vicia%20basaltica/ 15 יער אלוני הבשן צפון-מערבית לאלוני הבשן
בקית הבזלת Vicia basaltica 368585 אורי פרגמן-ספיר 18 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Vicia%20basaltica/ 16 צפון הגולן: תילי געש בגולן
בקית הבזלת Vicia basaltica 372575 בר שמש 18 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Vicia%20basaltica/ 17 צפון מזרחית לקשת העונה היתה מתאימה. או שהמין לא גדל כלל במרכז הגולן או שגדל רק בשנים גשומות במיוחד. אם כי בקית החולה ובקיות נדירות נוספות כן הופיעו באיזור
בקית הבזלת Vicia basaltica 372574 רעות לוריא 27 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Vicia%20basaltica/ 18 דרומית לאלוני הבשן יתכן כי התצפית שגויה כי לא נמצא כלל המין במרכז הגולן. יתכן שהגענו מוקדם מדי בעונה
בקית הבזלת Vicia basaltica 368362 מימי רון 25 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Vicia%20basaltica/ 19 מזרחית לג'ויזה. דרום מזרחית לאלוני הבשן בית הגידול נראה מתאים, אך רעיית הפרות אינטנסיבית ובמקום נוכחות גבוהה מאוד של צומח רודרלי. אם זאת, כדאי לבדוק את האתר שוב בשנה גשומה יותר
בקית הבזלת Vicia basaltica 368363 מימי רון 25 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Vicia%20basaltica/ 20 שביל הגולן מזרחית למאגר קשת הנקודה נמצאת ממש בסמוך לגדר נגר זאבים שלא ניתן לעבור ולכן לא ניתן היה לחפש מערבית לנקודה אלא רק ממזרח לה. נסקרו גם בתי גידול מתאימים בצד המזרחי של השביל. בית הגידול נראה מתאים, כדאי לחזור לאזור בשנה גשומה יותא ואולי גם לתאם כניסה לשטח שמערבית לגדר
בקית הבזלת Vicia basaltica 360640 אסף חיים 23 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Vicia%20basaltica/ 21 צפון הגולן: תילי געש בגולן
בקית הבזלת Vicia basaltica 385252 אסף חיים 2 ביוני 2018 1 0 0 /taxa/Vicia%20basaltica/ 22 מאגר קוניטרה