tmp_gardens

גן-מקלט עין-גדי

לפי עדויות עבר, עד שנות ה-50 של המאה ה-20 גדלה במדרון עין גדי, במקום בו נחל שבעבר זרמו בו מי המעיין, צמחייה ממקור סודני. בשנת 2004 אושר ברשות הטבע והגנים שיקום הצומח הסודני במדרון.


מטרות הפרויקט: שיקום נוף צומח סודני בלב נווה עין-גדי, השבת מיני צמחים שנכחדו בישראל, יצירת מפלט למיני צמחים שעל סף הכחדה בארץ, אישוש אוכלוסיות של צמחים נדירים נוספים וייצוב כושר הנשיאה של הנוף עבור אוכלוסיית היעלים (מין בסכנת הכחדה עולמית).


בשנים 2006-2009 הורחבה המשתלה לצמחי בר בעין גדי וגודלו בה 13 מיני צמחים, רובם נדירים, חלקם נכחדו מהארץ והובאו מירדן. הגידול במשתלה נעשה תחת האחריות המקצועית של מיכאל בלכר.

בין המינים שנכחדו מהארץ והושבו לעין גדי: מעלה עשן מדברי וצלף רותמי . מינים נוספים בסכנת הכחדה שהושבו לעין גדיגופנן המדבר, גרויה שעירה, מרואה עבת עלים, מורינגה רותמית.

לאחר שיקום שטח המדרון והזרמת מים נשתלו המינים בשטח ונקלטו בהצלחה.

 

צילום: אירנה בלכר
גן-מקלט עין-גדי: איור של צלף רותמי

גן-מקלט עין-גדי: מינים שנקלטו בהצלחה


תמונה מאת גופנן המדבר
גופנן המדבר
גופנן המדבר
סכנת הכחדה EN
תמונה מאת צלף רותמי
צלף רותמי
צלף רותמי
סכנת הכחדה חמורה CR
תמונה מאת מרואה עבת-עלים
מרואה עבת-עלים
מרואה עבת-עלים
סכנת הכחדה EN
תמונה מאת מורינגה רותמית
מורינגה רותמית
מורינגה רותמית
פגיע VU
תמונה מאת גרויה שעירה
גרויה שעירה
גרויה שעירה
סכנת הכחדה EN
תמונה מאת ליסיאה סורית
ליסיאה סורית
ליסיאה סורית
פגיע VU