אֶבְרָנִית הַנֶּשֶׁר

מוגן

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn

ברשימת המינים בסכנת הכחדה. מבוסס על הספר האדום של צמחים בסכנת הכחדה בישראל מאת אבי שמידע, גדי פולק ואורי פרגמן-ספיר.


שם אנגלי
Bracken Fern
שם ערבי
דישאר
משפחה
סיווג מין
ברשימת המינים בסכנת הכחדה
רב-אזורי קוסמופוליטי, מרכזו אירו-סיבירי
אתר מרכזי לשימור
אגמון החוּלה
1 2 3 4 5 6
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
המס' האדום
1
10
5.3
 
ערך IUCN
LC NT VU EN CR EW EX
מספר גלילות בישראל
2 (1)
אתר יחיד
% אתרים בשמורות
50.0

שרך רב-שנתי זקוף, המגיע לגובה של כמה עשרות ס"מ. קנה-השורש מעובה, מתפשט ומסתעף בקרקע. טרף העלה דמוי משולש, מנוצה 3 פעמים לעלעלים קטנים. בבסיס העלעלים יש בלוטות צוף המושכות נמלים. העלים רעילים לבקר ולצמחים שכנים (אפקט אללופאתי). צברי המנבגים ערוכים ברצועות בשולי העלעלים. הצמח מתפשט בדרך וגטטיבית באמצעות הסתעפות קני-השורש, ומהווה על כן בארצות רבות עשב רע קשה להדברה. נוטה כנראה להתנוון בתנאי צל (עתי יפה – מידע בעל פה).

גדל כיום ובעבר בעמק החוּלה. נאסף בחוּלה בשנות השלושים והארבעים, וזוהה שוב בשנת 1967. בתחום אגם החוּלה שיובש שרדה עד היום אוכלוסייה יחידה בשפך המקורי של נחל עינן לאגם החוּלה. מאז 1998 קיימות תצפיות על הצמח בשמורת החוּלה (טליה אורון ודידי קפלן), והוא התאזרח שם כנראה מחדש לאחר תקופת הכחדה בת 30 שנה (1967-1998). ייתכן שאלה צמחים שמוצאם באירופה וזו אוכלוסייה מוברת. לאחר 1967 נתגלתה בצפון הגולן אוכלוסייה בת מאות פרטים, הגדלה בשולי מעיין בגדה הדרומית של בריכת-רם. אוכלוסייה זו גדלה בשמש ישירה במדרון של קרקע בזלתית ומצע סקוריה שנובעים ממנו מים. אוכלוסייה שהיא כנראה חדשה גדלה בבריכות הדגים בדפנה, ואולי מוצאה מצמח תרבותי; מתברר כי יותר ויותר מינים של שרכים תרבותיים "בורחים" אל השטחים הפתוחים. לחץ לצפיה במפת התצפיות הדינאמית של מין זה

בארץ – שולי ביצות, מעיינות ונחלים בצפון הארץ באקלים קריר. בארצות שמצפון לישראל (שם יורדים משקעים כל השנה) גדל בשטחים מופרעים, באזורים שהיער נכרת בהם או במקומות של עבודות עפר וסלילת כבישים, לפעמים בשקעים לחים. מהווה עשב רע בשדות.

קוסמופוליטית. זהו השרך הנפוץ ביותר באזורים הממוזגים. אוכלוסיית החוּלה היא הדרומית ביותר במזרח התיכון.

סוג יחיד במשפחת האברניתיים. הסוג כולל רק מין אחד ובו שני תת-מינים: תת-המין aquilinum הגדל בחצי הכדור הצפוני ובאפריקה, והתת-מין caudatum, הגדל בחצי הכדור הדרומי.

  • התייבשות מקווי-מים עלולה לגרום להכחדת האוכלוסייה בבריכת-רם.
  • לצמח אוכלוסייה יחידה ששרדה, והיא מקוטעת מהאוכלוסיות שבארצות שמצפון לה.
  • האוכלוסייה שליד בריכת-רם מונה מאות פרטים.
  • בארץ הצמח נדיר מאוד ושרוי בסכנה חמורה, אך אין סכנה עולמית לקיומו.
  • אינו מוגן בשמורה, אך מוכרז כצמח מוגן בתוקף היותו שרך.

קני-השורש המעובים מכילים עמילן ומשמשים למאכל באזורים שונים בעולם. אך נמצא שיש בהם גם חומרים מסרטנים. קני-השורש שימשו גם לעיבוד עורות ולתעשיית סבון. מהעלים הכינו נייר, ותמציות מהעלים שימשו להכנת צבעים. משמש בטורקיה לריפוד עגלות להובלת תוצרת חקלאית.

מומלץ לשמור את אוכלוסיית בריכת-רם, שהינה פריפריאלית, טבעית ומקוטעת. לא מומלץ לנסות ולאזרחו אלא באגמון החוּלה. יש לקיים ניטור קפדני של האוכלוסיות המאוזרחות עקב הפוטנציאל שלו להתפשטות אגרסיבית.

שרך נפוץ ביותר בעולם כעשב רע אגרסיבי וכצמח של מקומות מופרים, אך בארץ הוא פריפריאלי ומוגבל לבית-גידול לח. כיום ידועה רק אוכלוסייה קבועה אחת, בבריכת-רם (אוכלוסיית בריכות-הדגים בדפנה היא חדשה). היה בעבר בחוּלה ונכחד עם ייבושה, אך יש עדויות על הופעתו מחדש מאז 1998. לא מומלץ לנסות ולאזרחו אלא באגמון החוּלה, ושם לנטר בקפדנות. מומלץ לשמור את אוכלוסיית בריכת-רם שהינה טבעית ופריפריאלית.

נמליך, ח. ואלטיזר, י. 1985. השרכניים בשראל. הוצאת דביר, ירושלים-תל אביב.