To log your observations please check out our mobile application.


ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
זהבית שעירה Gagea villosa 398157 צחי פז 8 במרץ 2021 1 0 0 /taxa/Gagea%20villosa/ 1 בקעת מן
זהבית שעירה Gagea villosa 387822 טליה אורון 1 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Gagea%20villosa/ 2 כתף החרמון: חרמון השתלמות כלנית
זהבית שעירה Gagea villosa 390056 טליה אורון 1 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Gagea%20villosa/ 3 כתף החרמון: חרמון
זהבית שעירה Gagea villosa 390057 טליה אורון 16 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Gagea%20villosa/ 4 כתף החרמון: חרמון
זהבית שעירה Gagea villosa 391895 מימי רון 2 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Gagea%20villosa/ 5 כתף החרמון: חרמון
זהבית שעירה Gagea villosa 393725 יהונתן רונס 8 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Gagea%20villosa/ 6 שדות מערבית לצומת אפרת דרום נפוץ באיזור זה ברוב השדות, בשדה המסומנת במפה נמצאו כ-20 פרטים, ובנוסף כרבולתן וכנראה נורית השדות. לבינתיים נמצאה רק בתא שדות זה בין הצומת לאלון שבות, ובשדות אלה כנראה קיימים מאות פרטים. (לא מן הנמנע שבשדות אלו גדלה גם ו. קוטשי - אך עוד לא עלה בידינו לבדוק בעונה)
זהבית שעירה Gagea villosa 393001 דר בן נתן 15 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Gagea%20villosa/ 7 הר קטע תת מין השדות, האופייני לשדות, ולא תת מין החרמוני
זהבית שעירה Gagea villosa 392930 יהונתן רונס 27 בפברואר 2020 1 0 0 /taxa/Gagea%20villosa/ 8 שדה על יד אלון שבות הזיהוי לשעירה נעשה ע"פ צורת ההלקט (3 מקצועות) התפרחת הסוככית, והחפים הראשונים הגדולים באופן ניכר. בשדה עצמה יש כ15 פרטים, ונראה שמדובר באוכלוסייה יציבה.
זהבית שעירה Gagea villosa 343076 הגר לשנר 22 בינואר 1983 1 0 0 /taxa/Gagea%20villosa/ 9 מתוך נתוני רת"ם
זהבית שעירה Gagea villosa 341494 תצפיות רת"ם 27 באוקטובר 1980 1 0 0 /taxa/Gagea%20villosa/ 10 מתוך נתוני רת"ם
זהבית שעירה Gagea villosa 340985 דני זהרי 28 בפברואר 1942 1 0 0 /taxa/Gagea%20villosa/ 11 ירושלים, בין בית הכרם לדיר יאסין מתוך נתוני רת"ם. גליון עשבייה, נ.צ משוער
זהבית שעירה Gagea villosa 341018 מיכאל זהרי 24 במרץ 1938 1 0 0 /taxa/Gagea%20villosa/ 12 הר הצופים מתוך נתוני רת"ם. גליון עשבייה, נ.צ משוער
זהבית שעירה Gagea villosa 347396 אבינועם דנין 14 במרץ 1968 1 0 0 /taxa/Gagea%20villosa/ 13 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
זהבית שעירה Gagea villosa 346510 דן פרי 14 במרץ 1968 1 0 0 /taxa/Gagea%20villosa/ 14 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מתוך נתוני רת"ם
זהבית שעירה Gagea villosa 340964 ג'ון דינסמור 1 באפריל 1906 1 0 0 /taxa/Gagea%20villosa/ 15 הרי ירושלים: במת ירושלים מתוך נתוני רת"ם
זהבית שעירה Gagea villosa 346392 שטינברג חיים 19 בפברואר 1981 1 0 0 /taxa/Gagea%20villosa/ 16 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הר מירון- מתלול מזרחי מתוך נתוני רת"ם
זהבית שעירה Gagea villosa 344840 הגר לשנר 13 בינואר 1983 1 0 0 /taxa/Gagea%20villosa/ 17 גליל תחתון מרכזי: אלוני בית קשת מתוך נתוני רת"ם
זהבית שעירה Gagea villosa 347762 יואב גרטמן 11 במרץ 1988 1 0 0 /taxa/Gagea%20villosa/ 18 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
זהבית שעירה Gagea villosa 348317 אור יאיר 21 במרץ 1989 1 0 0 /taxa/Gagea%20villosa/ 19 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
זהבית שעירה Gagea villosa 347676 אבינועם דנין 14 במרץ 1968 1 0 0 /taxa/Gagea%20villosa/ 20 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
זהבית שעירה Gagea villosa 348688 שיר ורד 30 במרץ 1982 1 0 0 /taxa/Gagea%20villosa/ 21 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
זהבית שעירה Gagea villosa 349043 אבי שמידע 15 באפריל 1993 1 0 0 /taxa/Gagea%20villosa/ 22 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
זהבית שעירה Gagea villosa 385490 אבי שמידע 14 בפברואר 1993 1 0 0 /taxa/Gagea%20villosa/ 23 אדם (שדה ליד שער הכניסה ליישוב) גליון עשבייה, נ.צ משוער
זהבית שעירה Gagea villosa 336636 תצפיות רת"ם 1 באפריל 2000 1 0 0 /taxa/Gagea%20villosa/ 24 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
זהבית שעירה Gagea villosa 340984 טוביה קושניר 18 בפברואר 1941 1 0 0 /taxa/Gagea%20villosa/ 25 ירושלים, בית הכרם (שדות) מתוך נתוני רת"ם. גליון עשבייה, נ.צ משוער
זהבית שעירה Gagea villosa 357710 דותן רותם 31 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Gagea%20villosa/ 26 כתף החרמון: חרמון
זהבית שעירה Gagea villosa 384768 אוהד בנימיני 3 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Gagea%20villosa/ 27 שדות רכס עלייה
זהבית שעירה Gagea villosa 385487 יאיר אור 18 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Gagea%20villosa/ 28 צורימן (בקעת קוניטרה) מתוך גליון עשבייה