מעבר לתוכן העמוד

תנאי שימוש

ציטוט

על המשתמש במידע מהאתר בפרסום לאזכר או לצטט את האתר בהתאם להנחיות בעמודי האודות של תתי-האתרים תחת פורטל המינים.

לדוגמא, כדי לצטט מאתר העופות, יש לצטט בצורה הבאה:

מרוז א, וין ג, לבינגר ז, שטייניץ ע, הצופה א, חביב א, פרלמן י, אלון ד, לידר נ. 2017. הספר האדום של העופות בישראל. החברה להגנת הטבע ורשות הטבע והגנים. נגיש מ: https://aves.redlist.parks.org.il [אוחזר: שנה/חודש/יום]

אחריות

המידע באתר מסופק במסגרת ההבנה שהשימוש בו יתיישב עם התפיסה של שמירת טבע והימנעות מגרימת נזק למיני בר.

האחריות לשימוש נאות מוטלת על המשתמש. במקרה של שאלה המתעוררת לגבי שימוש במידע יש לפנות לכתובת הדוא"ל data.request@npa.org.il.

השימוש באתר, לרבות בכל המידע המפורט בו, מוצע למשתמש "כמות שהוא". רשות הטבע והגנים אינה אחראית להתאמת האתר ו/או המידע המפורט בו לצרכיו האישיים של המשתמש, או בכלל.

כללי

השימוש במידע המופיע באתר כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן.

זכויות יוצרים

זכויות היוצרים בפרסומי האתר שייכים לרשות הטבע והגנים (להלן- "הרשות") ולחברה להגנת הטבע. זכויות יוצרים אלו חלות על כל התוכן והאמצעים המופיעים באתר (לרבות: טקסט, תמונות, צילומים, מפות) אלא אם כן נקבע באופן מפורש כי זכויות היוצרים בחומר המוגן שייכות לגורם אחר.

העתקה ושימוש בתכני האתר למטרות שמירת טבע, חינוך ומחקר ולא לצרכים מסחריים מותרת ללא בקשה מפורשת ובתנאי שיצויין המקור, למעט איורים ותצלומים. העתקה ושימוש לצרכים מסחריים אסורה ללא אישור מראש ובכתב.

התמונות המופיעות באתר מוצגות בהסכמת הצלמים ובעלי זכויות היוצרים עליהן. אין לעשות כל שימוש מסחרי, לפרסם, לעבד או לשמור בארכיון לשם מטרות מסחריות בתמונות המופיעות באתר ללא רשות מפורשת מרשות הטבע והגנים.

מידע נוסף ועדכונים

המידע הנוגע למגוון ביולוגי הוא דינאמי באופיו וכולל שינויים תדירים. התוכן באתר משקף מאמצים של אנשי מקצוע להציג מידע תקף ומעודכן ככל הניתן. לבירור לגבי עדכונים, דיווח על טעויות, הוספת מידע מקצועי רלוונטי ניתן לפנות לכתובת הדוא"ל data.request@npa.org.il

כל פניה המופיעה באתר זה בלשון זכר או נקבה, יש לראותה כנעשית לשני המינים גם יחד.

תנאי השימוש המלאים

 1. קבלת תנאים

  תנאי שימוש אלה ("התנאים") מהווים הסכם מחייב משפטית בין הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים ("הרשות", "אנחנו" או "אנו") לבינך.

  הרשות, בהתאם לסמכות שהוענקה לה מכוח החוק להגנת חיית הבר, תשט"ו-1955 ("החוק") והתקנות שהותקנו מכוחו ("התקנות"), אחראית על שמירת ערכי טבע מוגנים, שמורות טבע וגנים לאומיים, ניהולם, מניעת פגיעה בהם ותחומים נוספים כפי שנקבע מעת לעת (להלן "המטרות").

  על מנת להשיג את המטרות מבצעת הרשות פעולות פיקוח, אכיפה, מחקר, ממשק, ניהול והסדרת שטח, כחלק משירותיה ועל מנת וליישם את המטרות, הרשות מספקת את פורטל הערכת סיכון המינים בישראל ("הפלטפורמה") אשר מאפשרת לציבור הרחב את השירותים הבאים:

  • צפייה בנתונים מוגבלים של תפוצה ביולוגית על פי הנאסף במאגרים אלקטרוניים של הרשות, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
  • דיווח וולונטרי על ממצאים, תופעות או מפגעים, לפי קטגוריות שיוגדרו על ידי הרשות מעת לעת בשיקול דעתה הבלעדי.

  יש לשים לב כי הרשות אינה מתחייבת לאפשר שירותים אלו, והיא תעדכן את זמינותם מעת לעת לפי הצורך המקצועי.

  באם נתקלת בפרסום המפר חוק כלשהו – אנא פנה לרשות בהתאם לסעיף 12 מטה

  על ידי כניסה לפורטל הערכת סיכון מינים בישראל, אתה מאשר שקראת והבנת תנאים אלה ("התנאים") ושאתה מקבל ומסכים להיות כפוף להם. במידה ואינך מסכים לאיזה מהתנאים שלהלן, לא נסכים להעניק לך גישה לשירות שלנו.

  הרשות שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי בהתאם לחוק ולתקנות, לתקן ולשנות תנאים אלה בכל זמן, ואתה מסכים להיות כפוף לתיקונים ושינויים אלה. אתה אחראי לבדוק תנאים אלה מפעם לפעם. במקרה שהרשות, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם לחוק ולתקנות, תחליט שעדכונים של תנאי השימוש מהווים שינוי מהותי, אנו עשויים להודיע לך על השינויים כאמור בהודעה שתפורסם באמצעות השירות. על אף האמור לעיל, אין אנו מחויבים להודיע למשתמש על שינויים בתנאי השימוש ולכן על המשתמשים לבקר מעת לעת בעמוד זה על מנת לעיין בתנאי השימוש העדכניים שלנו. המשך שימושך בשירות לאחר שנעשה שינוי או תיקון בתנאים אלה, מהווה הסכמה מדעת להסכמתך וקבלתך של התנאים המתוקנים. כל התנאים החדשים ו/או המתוקנים ייכנסו לתוקף מיד עם פרסומם ויחולו על השימוש שלך בשירות מאותו תאריך ואילך, להוציא שינויים מהותיים שיתכן שייכנסו לתוקף 3 ימים לאחר שהשינוי נעשה וזוהה כמהותי.

  במידה ותפר תנאים אלו או תנצל את הפלטפורמה ו/או שירותי הפלטפורמה לרעה, הרשות שומרת לעצמה את הזכות להנפיק לך אזהרה בנוגע להפרה או להפסיק או להשעות מיד את כל או חלק מהחשבון שיצרנו לך לצורך שימושך בשירות, כמו גם כל תוכן שנוצר דרך חשבון משתמש זה במערכת. הרשות רשאית למסור לך הודעה לפני סיום או השעיית החשבון שלך, לפי שיקול דעתה הבלעדי בהתאם לחוק ותקנות.

  יודגש: אין במידע המובא בפלטפורמה כדי לסתור מידע והנחיות של הרשות אשר מפורסמות על ידה באופן רשמי;

  הדיווח בפלטפורמה כפוף לעמידה בדרישות הדין והודעות הרשות המעודכנות.

 2. גישה לשירות

  הרשות אינה מספקת ציוד לטובת גישה ו/או שימוש בשירות. לכן, באחריותך לוודא שהמחשב בו אתה משתמש, לרבות ללא הגבלה, מחשב נייח, מחשב נייד, טלפון נייד או כל מכשיר אלקטרוני אחר, עומד בכל המפרטים הטכניים הדרושים לגישה ושימוש בשירות. הינך אחראי לכל התשלומים, הוצאות, אגרות וכדומה, הנגבים על ידי צדדים שלישיים הקשורים לגישה ולשימוש שלך בשירות (לדוגמה, חיובים על ידי ספקי שירותי אינטרנט או חיובים בגין זמן אוויר). אין ביכולתה של הרשות לערוב לכך שהשירות יפעל תמיד ללא הפרעות, עיכובים או שגיאות. קיימים מספר גורמים שעלולים להשפיע על איכות התקשורת והשימוש שלך בשירות ולהוביל לאי יכולת מצדך ליצור תקשורת, לרבות, ללא הגבלה, הרשת המקומית שלך, חומת האש, ספק שירותי האינטרנט שלך, האינטרנט הציבורי וספק הכוח שלך. הרשות אינה נוטלת כל אחריות בגין כל הפרעה, שיבוש או עיכוב הנגרמים בשל כל בעיה או אי התאמה באיזה מהגורמים הללו או בגורמים אחרים שעליהם אין לרשות שליטה, לרבות, וללא הגבלה, בעיות או עיכובים הנובעים מסכסוכי עבודה, שביתות, הפסקת פעילות, מחסור או אי יכולת להשיג חשמל, חומרי גלם או ציוד, מלחמה, טרור, מהומות או כוח עליון.

 3. זכות להשתמש בשירות

  בכפוף להסכמתך לתנאים אלה ולכך שתפעל לפיהם, הרשות מעניקה לך זכות אישית, מוגבלת, לא בלעדית ושאינה ניתנת להעברה לגישה ושימוש בשירות. אתה מאשר בזאת כי זכותך לגישה ושימוש בשירות מוגבלת על ידי תנאים אלה וכי אם תפר או אם בכל שלב שהוא, תסרב להסכים לאיזה מתנאים אלו, זכותך לגישה ושימוש בשירות תסתיים באופן מיידי.

 4. פרטי חשבון

  במסגרת שימושך בשירות, תוכל לפתוח חשבון אישי. לשם כך, יהיה עליך לספק לנו פרטים כגון: שם מלא ותעודת זהות, כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון. לאחר מתן פרטים אלו, אנו ניצור עבורך חשבון משתמש ("חשבון"). במסגרת יצירת החשבון, נאפשר לך גישה לחשבונך באמצעות פרטי זיהוי מסוימים. במידה ואתה מופיע כדין במאגרי הרשות (כצייד רשום, מתנדב, חוקר או רישום אחר), נבקש ממך להזדהות לפי המידע המצוי במאגר הרלבנטי ("פרטי ההתחברות"). בעת הרישום ולטובת הפעלת חשבונך אתה מצהיר ומאשר כי הינך בן 16 שנים לפחות.

  הכללים הבאים מסדירים את אופן אבטחת החשבון ופרטי ההתחברות שלך:

  1. השימוש בשירות, בתכנים ובמידע הכלולים בפלטפורמה מותר למטרה אישית ופרטית בלבד. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אין לעשות כל שימוש מסחרי, ובפרט כל שימוש לרעה או כזה המשבש בזדון את הנתונים או את פעילות הפלטפורמה או בנתונים המפורסמים בה.
  2. אין לעשות שימוש בסמל הפלטפורמה לכל מטרה שאינה קשורה ישירות לפלטפורמה. שימוש לרעה בסמל עלול להוות עבירה לפי סעיף 5 לחוק הגנת סמלים, תשל"ה-1974.
  3. אין לשתף את החשבון או את פרטי ההתחברות ואין לאפשר לאף אחד אחר גישה לחשבונך. כמו כן, אין לעשות דבר שיסכן את אבטחת החשבון שלך;
  4. במקרה שייוודע לך או ככל ותחשוד באופן סביר כי תנאי הבטיחות הופרו או נפרצו, לרבות, ללא הגבלה, כל אובדן, גניבה או מסירה בלתי מאושרת של פרטי ההתחברות שלך או גישה בלתי מאושרת לחשבון שלך, עליך להודיע מיד לרשות ולשנות את פרטי ההתחברות שלך;
  5. הינך אחראי באופן בלעדי לשמירה על פרטי ההתחברות שלך בסודיות וכן לכל שימוש בפרטי ההתחברות שלך;
  6. הינך אחראי על כל פעולה שמתרחשת באמצעות חשבונך, בין שהפעולות הללו התבצעו על ידך ובין שלא, לרבות, למען הסר ספק, פעולות שהתבצעו על ידי צדדים שלישיים. לכן, הינך מאשר בזאת כי ניתן לסגור את חשבונך במידה ואדם אחר משתמש בו על מנת לעסוק בכל פעילות שמפרה תנאים אלה או שהיא איננה נאותה או בלתי חוקית באופן אחר;
  7. הינך מתחייב לפקח על חשבונך ולהגביל את השימוש בו על ידי כל אדם המוגבל מלקבל תנאים אלה ו/או להשתמש בשירות, על פי ההוראות המפורטות להלן או על פי כל חוק. הינך מקבל אחריות מלאה בגין כל שימוש בלתי מאושר בשירות על ידי כל אחד מהאמורים לעיל;
  8. הרשות שומרת לעצמה את הזכות להסיר או לתבוע בחזרה כל שם משתמש בכל זמן ומכל סיבה, לרבות, ללא הגבלה, תביעות על ידי צד שלישי ששם משתמש מפר את זכויות הצד השלישי כאמור.
  9. הינך מתחייב שלא להתחזות לאחר בחשבונך במערכת, ולא להזין למערכת מידע המפר את תקנות החוק להגנת הפרטיות.

  כל המידע האישי שתספק לרשות בעת שתיצור או תעדכן את חשבונך או תשתמש בשירות, לרבות פרטי ההתחברות, יוחזק וייעשה בו שימוש בהתאם לתנאים אלה ומדיניות הפרטיות שלנו. אתה מסכים לספק לנו מידע נכון ומלא. אתה מתחייב ומאשר כי יש לך זכות וסמכות מלאות לספק לרשות את המידע האמור לעיל, לרבות, ללא הגבלה, הסכמה של כל צד שלישי (ככל הדרוש על פי כל חוק).

 5. הפסקת חשבון על ידי הרשות

  הרשות רשאית לסרב להעניק גישה לשירות, להשעות או להפסיק את חשבונך ללא הודעה, מכל סיבה או חשד כי תנאים אלה הופרו, או כי נעשה שימוש בלתי חוקי או בלתי הולם בחשבונך, או שימוש בלתי חוקי או בלתי הולם או שלא תואם את מטרות הרשות כפי שהוגדרו על פי חוק, בשירות או בקניין רוחני של הרשות, כפי שייקבע על ידי הרשות לפי שיקול דעתה הבלעדי על פי החוק והתקנות. אתה עלול לאבד את שם המשתמש שלך כתוצאה מסיום או השעיית החשבון, ללא כל אחריות מצידה של הרשות לכל נזק שייגרם מהאמור לעיל. במידה והינך בעל יותר מחשבון אחד, הרשות רשאית להשעות או לסיים את כלל חשבונותיך.

  במקרה שהרשות תסיים את חשבונך, לא תוכל להשתתף או להשתמש בשירות שוב ללא הסכמה מפורשת של הרשות. הרשות שומרת לעצמה את הזכות לסרב לשמור חשבונות ולספק גישה לשירות לכל אדם שהוא, הכל בהתאם לחוק ולתקנות.

 6. כללי התנהגות ושימוש בשירות

  הינך מתחייב ומאשר כי לך הזכות והסמכות המלאה להשתמש בשירות ולהיות מחויב על פי תנאים אלו. הינך מסכים למלא אחר תנאים אלו במלואם וכן לציית לכל החוקים, התקנות, החיקוקים והפקודות המקומיים והבינלאומיים הרלוונטיים לשימושך בשירות כאמור. מבלי להגביל את האמור לעיל ומתוך הכרה באופי הגלובלי של האינטרנט, אתה מסכים למלא אחר כל הכללים המקומיים בנוגע להתנהגות באינטרנט. כמו כן, הינך מסכים למלא אחר כל החוקים המשפיעים על העברת תכנים או על פרטיותם של אנשים.

  הינך מתחייב שלא תונה או תנסה להונות את הרשות או משתמשים אחרים וכי לא תפעל בחוסר תום לב בשימושך בשירות. במידה והרשות תקבע שפעלת בחוסר תום לב ו/או תוך הפרת תנאים אלה, או כי פעולותיך אינן נהוגות לפי סטנדרטים סבירים, הרשות רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לסיים את חשבונך ולאסור עליך להשתמש בשירות.

 7. בעלות בקניין רוחני

  הרשות שומרת לעצמה את כל הזכויות בשירות (לרבות, אולם ללא הגבלה, באפליקציות, תוכנות, מדגמים, שיטות, גרפיקה, טקסטים, מידע, תמונות, וידאו, קול, מוזיקה וקבצים אחרים ובבחירה ובארגון שלהם) (ביחד, "חומרי השירות"). כל חומרי השירות מוגנים על פי החוקים הרלוונטיים של זכויות יוצרים, חוזי המוצר, פטנטים וסימני מסחר, אמנות בינלאומיות וחוקים אחרים המגנים על קניין רוחני ועל זכויות קנייניות קשורות. נאסר עליך בעצמך וכן נאסר עליך לגרום לכל צד אחר להתאים, להנדס לאחור, לפרק, לפתח לאחור, להעתיק, להעביר, ליצור עבודות נגזרות, להשכיר, להעניק רישיון משנה, לחלק, לשכפל, למסגר, לפרסם מחדש, לאסוף, להוריד, להציג, להעלות, להחכיר או למכור בכל צורה או בכל אמצעי, באופן מלא או חלקי, להשתמש לכל מטרה לבד מלצורך שימוש בשירות על פי תנאים אלה או להשתמש באופן אחר באיזה מחומרי השירות ללא הסכמה מפורשת, מראש ובכתב של הרשות. כל יתר השימושים בחומרי זכויות יוצרים או סימני מסחר, לרבות כל שימוש נגזר, דורשים הסכמה מפורשת, מראש ובכתב של הרשות. כל שכפול או הפצה מחדש של חומרים שלא בהתאם לתנאים אלה אסורים בהחלט ויובילו לסיום חשבונך ויהיו כפופים לעונשים אזרחיים ופליליים.

  משתמש המעלה תמונה ו/או טקסט נילווה ו/ו מידע אחר (כל אלה להלן: "מידע של המשתמש"), נותן רישיון בלתי חוזר, בלתי מוגבל בזמן, לרשות ולכל מי מטעמה, לעשות במידע של המשתמש כל שימוש שהרשות תמצא לנכון, לרבות העתקה, העמדה לרשות הציבור, פרסום על ידי הרשות עצמה או על ידי צדדים שלישיים לפי בקשתה או בהרשאתה.

  המשתמש מוותר באופן בלתי חוזר ומוחלט, על הזכות המוסרית במידע, ככל שיש זכות כזו, ומתיר לרשות לעשות במידע כל פעולה לפי שיקול דעתה, כולל עריכה ושינוי, ומבלי שתהא חייבת לציין את שמו.

  המשתמש מצהיר ומסכים כי הרשות תהא רשאית – אך לא חייבת – לציין את פרטיו בקשר לכל מידע שיעלה לפלטפורמה.

  המשתמש מצהיר ומתחייב כי יעלה לאפליקציה אך ורק מידע (תמונות או טקסט נלווה או מידע אחר) שנוצר על ידו.

  העלאת תמונות של צדדים שלישיים ללא רשותם תהווה הפרה חמורה של תנאי השימוש באתר ועלולה לעלות כדי הפרה של זכויות של אותם צדדים שלישיים, והמשתמש יישא במלוא האחריות לכך.

  אינך נדרש לספק לרשות כל משוב או הצעה בנוגע לשירות, או לאיזה מחומרי השירות. עם זאת, אם תספק לרשות הערות או הצעות לשינוי, תיקון, שיפור או השבחת השירות או איזה מחומרי השירות, כי אז, בכפוף לתנאים ולהתניות של תנאים אלה, אתה מעניק בזאת לרשות רישיון לא בלעדי, כלל עולמי, בלתי חוזר וללא תמלוגים, לרבות זכות להעניק רישיון משנה, להשתמש ולמסור את ההערות וההצעות כאמור בכל אופן אותו הרשות תבחר ולהציג, לבצע, להעתיק, לבצע העתקה, ליצור, לבצע יצירה, להשתמש, למכור, להציע למכירה ולמסור באופן אחר את המוצרים והתכנים של הרשות, המגלמים את ההערות או ההצעות כאמור בכל דרך ובאמצעות כל מדיום שהרשות תבחר, אולם ללא התייחסות למקור של ההערות או ההצעות כאמור.

  כל משוב, הצעות, דעות ועצות כאמור וכל המידע האחר המבוטא על ידי צדדים שלישיים כלשהם בשירות מייצגים את דעותיהם שלהם ולא את אלה של הרשות. אין להסתמך על המשוב, ההצעות, הדעות, העצות או המידע האחר כאמור.

 8. הגבלת אחריות

  הינך מסכים שהשימוש שלך בשירות יהיה על אחריותך ועל סיכונך בלבד. השירות מסופק על בסיס "כפי שהוא" (AS IS) ו-"כפי שהוא זמין " (AS AVAILABLE). אתה אחראי באופן בלעדי לכל פעולה ומחדל שיתבצעו או ייעשו תוך הסתמכות על השירות. יודגש כי תיתכן אפשרות שבמידע המופיע בשירות נפלו טעויות הגהה, טעויות ניסוח, טעויות סופר, טעויות מקצועיות או מדעיות, וכיוצא בזה, וכן, טעויות שנגרמו עקב חדירה של גורמים לא מורשים. הרשות לא תהיה אחראית לנזק שנגרם עקב טעויות מכל סוג כאמור. לאור זאת, הרשות לא נוטלת כל חבות או אחריות בגין כל:

  1. טעות, שגיאה, אי דיוק או חוסר התאמה של כל תוכן;
  2. נזקים ישירים, עקיפים, מיוחדים, מקריים, עונשיים או תוצאתיים, לרבות מבלי לגרוע, נזק אישי, נזק לרכוש ו/או נזקים כספיים, נזק הנגרם מהליכים תכנוניים, נזק רפואי, מכל סוג, הנובעים משימוש בשירות או אי יכולת להשתמש בהם;
  3. גישה או שימוש בלתי מאושרים לחומרי צד שלישי, שרתים מאובטחים ו/או כל מידע אישי המאוחסן בהם;
  4. הפרעה או הפסקה של העברה אל השירות או מהם;
  5. באג, וירוס, סוס טרויאני וכיוצ"ב שיועברו אל או באמצעות השירות על ידי כל צד שלישי;
  6. תוצאות שיושגו כתוצאה משימוש בשירות;
  7. חומר שמפורסם, מוצג ו/או מוצע באמצעות השירות, שלמותו, דיוקו ו/או מהימנותו; או
  8. טעות או השמטה בכל תוכן או בגין אובדן או נזק מכל סוג שייגרם כתוצאה מהשימוש בכל תוכן שהועלה, נשלח בהודעה, הועבר או הפך זמין באופן אחר באמצעות השירות.

  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הרשות, נושאי המשרה, הסוכנים, הקבלנים, היועצים ו/או העובדים שלה לא יהיו בשום מקרה אחראים כלפיך או כלפי כל צד שלישי בגין כל נזקים מיוחדים, ישירים, עקיפים, מקריים, עונשיים או תוצאתיים, לרבות כל אובדן רווחים או אובדן נתונים, הנובעים מהשימוש שלך בשירות או בחומרים אחרים שאליהם נכנסת או קראת או הורדת באמצעות השירות, בין שעל בסיס אחריות, חוזה, נזיקין או כל תיאוריה משפטית אחרת ובין שהרשות קיבלה הודעה על האפשרות של נזקים אלה ובין שלא.

 9. חומרים של צדדים שלישיים

  אתה עשוי להיות רשאי להיכנס, לבדוק, להציג או להשתמש בשירותים, במשאבים, בתכנים, במידע או בקישורים של צדדים שלישיים, לאתרים או למשאבים אחרים ("חומרי צדדים שלישיים") באמצעות השירות. חומרי הצדדים השלישיים אינם תחת שליטתה של הרשות ואתה מאשר כי הינך נוטל אחריות בלעדית ונוטל את כל הסיכונים הנובעים מכניסה, שימוש או הסתמכות על חומרי צדדים שלישיים כאמור. הרשות לא תישא בשום חבות שתיגרם לך כתוצאה מכניסה, שימוש או הסתמכות על חומרי צדדים שלישיים באמצעות השירות.

  אתה מאשר ומסכים שהרשות:

  1. אינה אחראית על זמינות, דיוק, שלמות, איכות ו/או חוקיות חומרי הצדדים השלישיים כאמור ו/או המוצרים ו/או השירותים הזמינים בחומרי הצדדים השלישיים כאמור;
  2. אינה אחראית כלפיך או כלפי כל צד שלישי בגין כל נזק, פגיעות או הפסדים כתוצאה מכניסתך או שימושך בחומרי הצדדים השלישיים כאמור; ו-
  3. אינה מציגה כל הבטחה להסיר את אפשרות הגישה לחומרי צדדים שלישיים באמצעות השירות. יכולתך להיכנס לקישור לחומרי צדדים שלישיים או לשירותי צדדים שלישיים אינה מצביעה על כל מתן חסות על ידי הרשות לחומרי צדדים שלישיים או לשירותים של צדדים שלישיים כלשהם.
 10. כללי

  על ידי שימוש בשירות, הינך מסכים כי כל חוקי מדינת ישראל, ללא קשר לכללי ברירת הדין וללא קשר למיקומך, ישלטו בתנאים אלה ובכל סכסוך מכל סוג שיעלה בינך לבין הרשות. כל תביעה או סכסוך בינך לבין הרשות שינבע במלואו או בחלקו משימושך בשירות, יוכרע באופן בלעדי על ידי בית משפט מוסמך הממוקם בירושלים, ישראל, כשלבתי משפט אחרים לא תהיה סמכות, ואתה מסכים בזאת ומוותר על כל טענה בדבר חוסר סמכות מקומית ופורום לא נאות ביחס למקום וסמכות השיפוט של בתי המשפט של ירושלים, ישראל.

 11. יצירת קשר

  במידה ויש לך שאלות בנוגע לתנאי שימוש אלו או בנוגע לכל נושא אחר בעניין השירות, אנא צור עמנו קשר בכתובת: data.request@npa.org.il

 12. פרסום מפר חוק

  באם נתקלת בפרסום המפר חוק כלשהו – אנא דווח לנו באמצעות פניה בכתובת: data.request@npa.org.il

  לנוחיותך מצורפת בזאת רשימת חוקים עיקריים הרלבנטיים למדורים שונים באתר והפניות אליהם. ויובהר, רשימה זו אינה ממצה ומוטלת עליך האחריות לבחון את החוקים ולנהוג על פי הדין:

  חוק כלי הירייה תש"ט-1949

  חוק העונשין תשל"ז-1977

  חוק להגנת חיית הבר תשט"ו-1955

  חוק העתיקות תשל"ח-1978

  חוק להסדרת הפיקוח על כלבים תשס"ג-2002

  חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), תשנ"ד-1994

  חוק זכויות יוצרים תשס"ח-2007

  עדכון אחרון: פברואר 10, 2021.

מדיניות פרטיות

הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים ("הרשות", "אנחנו" או "אנו") מחויבת להגן על הפרטיות שלך. מדיניות פרטיות זו ("מדיניות הפרטיות") נוצרה כדי ליידע אותך לגבי הדרך שבה אנו מנהלים, אוספים, מאחסנים ועושים שימוש במידע שאתה מספק לנו באמצעות פורטל הערכת סיכון המינים בישראל ("השירות"). בנוסף, מדיניות הפרטיות שלהלן מתארת את האמצעים בהם אנו נוקטים על מנת להגן על בטיחותו של המידע הנאסף על ידנו באמצעות השירות, וכיצד ניתן ליצור איתנו קשר בנוגע לנוהלי הפרטיות שלנו.

הרשות, בהתאם לסמכות שהוענקה לה מכוח החוק להגנת חיית הבר, תשט"ו-1955 ("החוק") והתקנות שהותקנו מכוחו ("התקנות"), מנטרת את מצב מיני החי והצומח במדינת ישראל ואחראית על שמירתם. כחלק משירותיה, הרשות מספקת את פורטל הערכת הסיכון למינים בישראל ("הפלטפורמה") אשר מאפשרת את השירותים המפורטים מטה:

 • צפייה בנתונים מוגבלים של תפוצה ביולוגית על פי הנאסף במאגרים אלקטרוניים של הרשות, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
 • דיווח וולונטרי על ממצאים, תופעות או מפגעים, לפי קטגוריות שיוגדרו על ידי הרשות מעת לעת בשיקול דעתה הבלעדי.

יש לשים לב כי הרשות אינה מתחייבת לאפשר שירותים אלו, והיא תעדכן את זמינותם מעת לעת לפי הצורך המקצועי.

אנא שים לב שהיקף מדיניות פרטיות זו מוגבל רק למידע שנאסף על-ידינו באמצעות השימוש שאתה עושה בשירות (בין שהשימוש כאמור הוא באמצעות כל מחשב בו נעשה שימוש כדי לקבל גישה לשירותי הפלטפורמה, לרבות ללא הגבלה, מחשב נייח, מחשב נייד, טלפון נייד או כל מכשיר אלקטרוני אחר). באמצעות השימוש בפלטפורמה שלנו, אתה מסכים למדיניות הפרטיות שלנו.

בעת השימוש בפלטפורמה שלנו, אנו עשויים לאסוף ממך שני סוגי מידע עליך:

"מידע אישי" – משמעו מידע עליך שניתן להשתמש בו על מנת ליצור עמך קשר או לזהות אותך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כגון שמך, כתובתך, הדואר האלקטרוני שלך, מספר הטלפון שלך, מיקומך וכיו"ב. זהו מידע שאתה מוסר ביודעין, בהסכמתך, לטובת קבלת שירותי הפלטפורמה. "מידע לא אישי" – משמעו מידע שכשלעצמו, לא מאפשר לעשות שימוש לשם זיהוי או יצירת קשר איתך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, תוכן של דיווח שאינו מאפשר כל זיהוי שלך.

לתשומת ליבך, ייתכן והינך מחויב לפי החוק והתקנות למסור לנו חלק מפרטי המידע האישי המתוארים להלן. במידה ותסרב למסור חלק מהמידע האישי שלך, ייתכן ולא תוכל לעשות שימוש בפלטפורמה או שתוכל לעשות בה שימוש חלקי בלבד.

 1. כיצד אנו אוספים את המידע שלך?
  1. הרשמה לשירותי הפלטפורמה: לטובת הרשמתך לשירותי הפלטפורמה, אנו נאסוף ממך את שמך, תעודת הזהות שלך, מספר הטלפון וכתובת הדואר האלקטרוני שלך. במידה ואתה מופיע כדין במאגרי הרשות (כצייד רשום, מתנדב, חוקר או רישום אחר), נבקש ממך להזדהות לפי המידע המצוי במאגר הרלבנטי ("פרטי משתמש"). לאחר שתספק לנו פרטים אלו, אנו נאפשר לך גישה לשירותי הפלטפורמה.
  2. דיווחים יזומים מטעמך: הפלטפורמה מאפשרת לך לדווח לרשות דיווחים שונים מיוזמתך דיווחים אלו נאספים בשרתי הרשות, לרבות פרטי הדיווח, מיקומו וצילומים אם בחרת לצרפם.
  3. מידע אשר אתה נדרש למסור על פי חוק או תקנות או מכוח היתר או רישיון: לרבות דיווח על פעולות שונות, העברת ובקשת מידע (לרבות תצלומים).
  4. יצירת קשר: במידה ותבקש ליצור קשר עם הרשות, אנו נאסוף את פרטי המשתמש שלך ואת תוכן ההודעה שהזנת באמצעות הפלטפורמה כדי שהרשות תוכל לספק מענה הולם בהתאם לבקשתך.
  5. התראות בזמן אמת: שירותי הפלטפורמה מאפשרים גם קבלת התראות מטעם הרשות. כמו כן, במידה ותהיה מעוניין בכך, תוכל לקבל התראות מסוג זה בהודעת דואר אלקטרוני ו/או ב-SMS. לשם כך, נאסוף את פרטי המשתמש שלך ואת מספר הטלפון שלך.
 2. כיצד אנו משתמשים בפרטים שלך?

  אנו משתמשים בפרטים שנאספו ממך באופן הבא:

  1. פיקוח מנדטורי: הרשות תשתמש במידע האישי ככל שיידרש על מנת להפעיל את סמכויותיה תחת החוק והתקנות, וכן תחת כל חקיקה רלוונטית אחרת.
  2. ניהול הפלטפורמה ומתן שירותי הפלטפורמה: אנו עשויים להשתמש במידע אישי ובמידע לא אישי על מנת לספק לך את שירותי הפלטפורמה, ולאפשר לך ליצור קשר עם הרשות באמצעות הפלטפורמה.
  3. שליחת הודעות: אנו עשויים להשתמש במידע האישי על מנת לשלוח לך הודעות הקשורות לשירות הפלטפורמה, כגון הודעות על עדכוני גרסה נדרשים, וכן לצורך מתן הוראות או עזרה הקשורות לשירותי הפלטפורמה ו/או לשימוש שלך בה. כל אימת שתעשה שימוש בפלטפורמה, אנו רשאים להשתמש במידע האישי שלך על מנת להשלים כל פעולה רלוונטית דרושה וליצור איתך קשר בנוגע לפלטפורמה או לשאלה אחרת. אנו נפעל בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 ונשתמש בכתובת הדואר האלקטרוני או מספר טלפון שסיפקת לנו כדי לשלוח לך מידע ועדכונים הנוגעים לשירותי הפלטפורמה שביקשת לקבל. אם בשלב כלשהו תעדיף להסיר את עצמך מרשימת התפוצה, על מנת שלא לקבל דואר אלקטרוני בעתיד, אנו מצרפים הוראות מפורטות להסרה מרשימת התפוצה בתחתית כל דואר אלקטרוני. במידה והנך מחויב בדיווח מנדטורי לרשות, ייתכן ולא תוכל להסיר עצמך מרשימת התפוצה הרלוונטית.
  4. צירוף מידע אנונימי: ככל המותר על פי הדין החל, אנו רשאים לצרף את סוגי הנתונים השונים שאנו אוספים ממך עם סוגי נתונים אחרים שאנו אוספים ממך. איסוף זה יתבצע באופן אנונימי ומצטבר ובצורה שלא מזהה אותך באופן אישי לרבות באמצעות העברת מידע שעבר גיבוב (“hashing”). מידע אנונימי, סטטיסטי או מצטבר זה, ישמש רק על מנת לשפר את השירותים שלנו. אם מידע לא אישי נאסף לצורך פעילות שדורשת גם מידע אישי, אנו רשאים לצרף את המידע הלא אישי שלך עם המידע האישי שלך בניסיון לספק למשתמשי הפלטפורמה חווית משתמש טובה יותר, לשפר את ערך ואיכות שירותי הפלטפורמה ולנתח כיצד נעשה שימוש בפלטפורמה.
 3. מסירת המידע האישי שלך

  ככלל, אנו לא נשתף מידע לגביך למעט כפי שמותר לנו לפי החוק והתקנות, ולטובת מתן שירותי הפלטפורמה ופרסום עדכונים הקשורים לפלטפורמה וכמפורט במדיניות פרטיות זו. עם זאת, אתה מבין ומסכים לכך שייתכן ונידרש למסור מידע אישי אם נידרש לכך על פי חוק או אם נהיה סבורים כי מסירה כאמור דרושה באופן סביר על מנת להימנע מחבות משפטית שלנו, לשם ציות להליכים משפטיים, לרבות, ומבלי לגרוע, זימון לדין, לפי דרישת חוק, צו חיפוש או צו בית משפט, או על מנת להגן על רכוש וזכויות שלנו או של צד שלישי, להגן על בטיחות הציבור או של כל אדם, או למנוע או לעצור פעילות שנמצא שהיא בלתי חוקית, בלתי אתית או ברת תביעה או שיש סכנה שתהיה כזו.

  בכל המקרים של גישה ואיסוף נתונים, המידע האישי שתספק לא יימסר, יושכר, יושאל, יוחכר, יימכר או יופץ באופן אחר מרצון לצדדים שלישיים ואנו לא נשתף את המידע האישי אודותיך עם צדדים שלישיים למטרות שיווק (לרבות מטרות שיווק ישיר) ללא רשותך, אלא כפי שמפורט בתנאי מדיניות פרטיות זו.

  אנו רשאים ועשויים לשתף מידע אישי עם צדדים שלישיים אמינים המסייעים לנו בתפעול הפלטפורמה, בניהול פעילות הרשות או באספקת שירותי הפלטפורמה, לרבות שירותים הקשורים בפלטפורמה והודעות הקשורות לשימוש בה. אנו רשאים ועשויים לשכור חברות ויחידים על מנת לסייע בביצוע שירותי הפלטפורמה, לבצע משימות (לדוגמה, ללא הגבלה, שירותי תחזוקה, ניהול בסיס נתונים, פרסום הודעות ברשתות חברתיות ואתרים אחרים , ניתוח אתרים ושיפור השירותים) או לסייע לנו בניתוח האופן בו נעשה שימוש בפלטפורמה. צדדים שלישיים או סוכנים אלה רשאים להשתמש במידע האישי שלך רק ככל הדרוש לבצע את השירותים שהם מספקים לנו והם נדרשים לנקוט באמצעי הגנה סבירים על מנת להגן ולשמור בסודיות על המידע האישי שלך.

 4. שמירת המידע שלך

  הרשות מאחסנת מידע שנאסף בקשר לפלטפורמה אצל ספקי אחסון המספקים רמת אבטחת מידע גבוהה למידע שלך. בהתאם, הנך מבין ומסכים כי נאחסן את המידע האישי שלך בישראל או מחוצה לה. כמו כן, אנו נוקטים בצעדי הגנה סבירים על מנת להגן על המידע האישי שלך. על מנת להפחית את הסיכון של גישה או מסירה בלתי מאושרת, ולטובת ניהול נתונים באופן מדויק ווידוא שימוש הולם במידע אישי, אנו נוקטים באמצעים פיזיים, אלקטרוניים ומנהליים מתאימים על מנת לשמור ולהגן על המידע אותו אנו מעבדים. במקרה של מסירה רשלנית, ננקוט בצעדים סבירים על מנת להגביל ולתקן את המסירה. עם זאת, אין אנו יכולים לערוב לכך שצדדים שלישיים בלתי מאושרים לא יצליחו לעולם לעקוף הליכים אלה או לעשות שימוש במידע אישי למטרות בלתי הולמות. זוהי אחריותך להגן על כל אמצעי ההזדהות בהם אתה עושה שימוש בגישה לפלטפורמה ולהודיע לנו מיד אם אתה יודע או חושד שהסודיות של כל סיסמה ו/או שם משתמש הופרו. אתה האחראי הבלעדי לכל שימוש בלתי מאושר שמתבצע באמצעות אמצעי הגישה שלך, ובפרט המכשיר הנייד שלך. המידע שייאסף על ידי הפלטפורמה ייאגר אך ורק ממועד התקנתה במכשיר ולא לפני כן.

 5. שימוש בCookies- או אמצעים דומים נוספים

  אנו משתמשים ב"עוגיות" (Cookies) ואמצעים דומים נוספים, לרבות עוגיות של צדדים שלישיים, לצורך תפעולה השוטף והתקין של הפלטפורמה ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטים אודות השימוש בפלטפורמה, לאימות פרטים, להעברת הודעות הנוגעות לרשות ו/או לפלטפורמה לקהל משתמשי הפלטפורמה או משתמשים בעלי מאפיינים דומים, כדי להתאים את הפלטפורמה להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies או אמצעים דומים נוספים. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש או פנה אלינו.

 6. תיקון המידע שלך

  אנו נשמור את המידע האישי שלך כל עוד חשבונך פעיל או לפי הצורך על מנת לספק לך את שירותי הפלטפורמה, או כנדרש למלא אחר התחייבויותינו החוקיות ו/או להפעיל את סמכותנו בחוק ו/או בתקנות, לפתור סכסוכים ולאכוף את ההסכמים שלנו. במידה ותרצה שנתקן את הרישומים שלך במערכת שלנו, אנא צור עימנו קשר במייל data.request@npa.org.il, ואנו ננסה למלא את בקשתך, ככל שנוכל תחת החוק והתקנות. אנא שים לב שייתכן שיהיה בלתי אפשרי למחוק לחלוטין רישומים מבלי לשמור שאריות מידע בשל האופן שבו גיבוי נתונים נשמר על ידי הרשות או ספקיה.

 7. פרטיות של קטינים

  הרשות מחויבת להגן על צרכי הפרטיות של ילדים ואנו ממליצים להורים ולאפוטרופוסים לקחת תפקיד פעיל בפעילויות ובאינטרסים של ילדיהם באינטרנט. אין אנו אוספים ביודעין מידע אישי מילדים מתחת לגיל 18 והרשות לא מייעדת את שירותי הפלטפורמה ופעילותה לילדים מתחת לגיל האמור. אם נהיה מודעים לכך שילד מתחת לגיל 18 סיפק לנו מידע אישי, ננקוט בצעדים הדרושים להסיר את המידע האישי כאמור ולסגור את חשבונו של הילד. אם אתה מתחת לגיל 18, אנא אל תמסור כל מידע אישי לפלטפורמה שלנו.

 8. שינויים במדיניות הפרטיות

  אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות מדיניות פרטיות זו מעת לעת. הגרסה העדכנית ביותר של המדיניות היא הגרסה הקובעת לעניין השימוש שנעשה במידע האישי ובמידע הלא אישי שלך. במקרה שאנו, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, נחליט שעדכונים של מדיניות הפרטיות מהווים שינוי מהותי, אנו נודיע לך על השינויים כאמור בהודעה שתפורסם באמצעות הפלטפורמה. על אף האמור לעיל, אין אנו מחויבים להודיע למשתמש על שינויים במדיניות זו שאינם מהותיים ולכן על המשתמשים לבקר מעת לעת בעמוד זה על מנת לעיין במדיניות הפרטיות העדכנית שלה הם כפופים.

 9. זכות לעיין במידע

  על פי חוק הגנת הפרטיות התשמ"א–1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות אלינו בבקשה לתקן את המידע. את הפניה יש להפנות ל: data.request@npa.org.il

 10. יצירת קשר

  אם יש לך שאלות או חששות בנוגע למדיניות פרטיות זו או בנוגע לכל נושא אחר בעניין הפלטפורמה, אנא צור עימנו קשר בכתובת data.request@npa.org.il.

  עדכון אחרון: פברואר 10, 2021.