To log your observations please check out our mobile application.


ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
זצניה מזרחית Seetzenia lanata 398683 שמשון ולוטקר 27 במרץ 2021 1 0 0 /taxa/Seetzenia%20lanata/ 1 הרי אילת: הרי חכליל
זצניה מזרחית Seetzenia lanata 396077 דפנה כרמלי 31 בינואר 2016 1 0 0 /taxa/Seetzenia%20lanata/ 2 פארק תמנע 3 גלוסונמות, 10-15 מכ"א: ארנביות, בהקים, וזצניות
זצניה מזרחית Seetzenia lanata 387586 מימי רון 2 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Seetzenia%20lanata/ 3 הרי אילת: שחמון
זצניה מזרחית Seetzenia lanata 389844 מימי רון 12 במאי 1994 1 0 0 /taxa/Seetzenia%20lanata/ 4 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
זצניה מזרחית Seetzenia lanata 393035 דר בן נתן 26 בפברואר 2020 1 0 0 /taxa/Seetzenia%20lanata/ 5 חולות מכתש רמון, מתחת לרמת סהרונים מקבצים פזורים בכל החולות שבין הנקודה הזו לבין מרגלות רמת סהרונים. מהם צעירים שנבטו השנה וניכרים בבסיסם פסיגים, ומהם צמחים בוגרים עם בסיס מעוצה.
זצניה מזרחית Seetzenia lanata 393036 דר בן נתן 26 בפברואר 2020 1 0 0 /taxa/Seetzenia%20lanata/ 6 חולות מכתש רמון, מתחת לרמת סהרונים
זצניה מזרחית Seetzenia lanata 393037 דר בן נתן 26 בפברואר 2020 1 0 0 /taxa/Seetzenia%20lanata/ 7 חולות מכתש רמון, מתחת לרמת סהרונים
זצניה מזרחית Seetzenia lanata 393039 דר בן נתן 26 בפברואר 2020 1 0 0 /taxa/Seetzenia%20lanata/ 8 חולות מכתש רמון, מתחת לרמת סהרונים
זצניה מזרחית Seetzenia lanata 393040 דר בן נתן 26 בפברואר 2020 1 0 0 /taxa/Seetzenia%20lanata/ 9 חולות מכתש רמון, מתחת לרמת סהרונים
זצניה מזרחית Seetzenia lanata 393042 דר בן נתן 26 בפברואר 2020 1 0 0 /taxa/Seetzenia%20lanata/ 10 חולות מכתש רמון, מתחת לרמת סהרונים
זצניה מזרחית Seetzenia lanata 331951 תצפיות רת"ם 4 בפברואר 1962 1 0 0 /taxa/Seetzenia%20lanata/ 11 הרי אילת: בקעת תמנע מתוך נתוני רת"ם
זצניה מזרחית Seetzenia lanata 371777 מימי רון 25 בינואר 1986 1 0 0 /taxa/Seetzenia%20lanata/ 12 ערבה צפונית: גבעות שיזף
זצניה מזרחית Seetzenia lanata 331966 תצפיות רת"ם 22 בפברואר 1986 1 0 0 /taxa/Seetzenia%20lanata/ 13 ערבה צפונית: גבעות סלעית מתוך נתוני רת"ם
זצניה מזרחית Seetzenia lanata 331967 תצפיות רת"ם 1 באפריל 1967 1 0 0 /taxa/Seetzenia%20lanata/ 14 ערבה דרומית: ערבת נטוף מתוך נתוני רת"ם
זצניה מזרחית Seetzenia lanata 331963 תצפיות רת"ם 15 באפריל 1966 1 0 0 /taxa/Seetzenia%20lanata/ 15 ערבה דרומית: מישור עמרם מתוך נתוני רת"ם
זצניה מזרחית Seetzenia lanata 331964 תצפיות רת"ם 25 במרץ 1966 1 0 0 /taxa/Seetzenia%20lanata/ 16 ערבה דרומית: פשט עמרם מתוך נתוני רת"ם
זצניה מזרחית Seetzenia lanata 331960 תצפיות רת"ם 1 בפברואר 1980 1 0 0 /taxa/Seetzenia%20lanata/ 17 הרי אילת: בקעת תמנע מתוך נתוני רת"ם
זצניה מזרחית Seetzenia lanata 371778 מימי רון 19 בפברואר 1982 1 0 0 /taxa/Seetzenia%20lanata/ 18 הרי אילת: אילת
זצניה מזרחית Seetzenia lanata 331962 תצפיות רת"ם 6 באפריל 1981 1 0 0 /taxa/Seetzenia%20lanata/ 19 הרי אילת: הר תמנע מתוך נתוני רת"ם
זצניה מזרחית Seetzenia lanata 331952 תצפיות רת"ם 7 בינואר 1988 1 0 0 /taxa/Seetzenia%20lanata/ 20 הרי אילת: הר שלמה מתוך נתוני רת"ם
זצניה מזרחית Seetzenia lanata 331954 תצפיות רת"ם 15 בפברואר 1962 1 0 0 /taxa/Seetzenia%20lanata/ 21 הרי אילת: אילת מתוך נתוני רת"ם
זצניה מזרחית Seetzenia lanata 331965 תצפיות רת"ם 25 בינואר 1986 1 0 0 /taxa/Seetzenia%20lanata/ 22 ערבה צפונית: גבעות שיזף מתוך נתוני רת"ם
זצניה מזרחית Seetzenia lanata 331953 תצפיות רת"ם 31 בינואר 1998 1 0 0 /taxa/Seetzenia%20lanata/ 23 הרי אילת: שחמון מתוך נתוני רת"ם
זצניה מזרחית Seetzenia lanata 331968 תצפיות רת"ם 12 בדצמבר 1981 1 0 0 /taxa/Seetzenia%20lanata/ 24 ערבה דרומית: פשט רודד מתוך נתוני רת"ם
זצניה מזרחית Seetzenia lanata 371776 מימי רון 25 בינואר 1986 1 0 0 /taxa/Seetzenia%20lanata/ 25 ערבה צפונית: גבעות שיזף
זצניה מזרחית Seetzenia lanata 331956 תצפיות רת"ם 29 במרץ 1951 1 0 0 /taxa/Seetzenia%20lanata/ 26 ערבה דרומית: פשט רודד מתוך נתוני רת"ם
זצניה מזרחית Seetzenia lanata 331955 תצפיות רת"ם 1 במרץ 1951 1 0 0 /taxa/Seetzenia%20lanata/ 27 ערבה דרומית: פשט רודד מתוך נתוני רת"ם
זצניה מזרחית Seetzenia lanata 331958 תצפיות רת"ם 27 באוקטובר 1951 1 0 0 /taxa/Seetzenia%20lanata/ 28 ערבה דרומית: פשט רודד מתוך נתוני רת"ם
זצניה מזרחית Seetzenia lanata 331957 תצפיות רת"ם 20 באוקטובר 1951 1 0 0 /taxa/Seetzenia%20lanata/ 29 ערבה דרומית: פשט רודד מתוך נתוני רת"ם
זצניה מזרחית Seetzenia lanata 331959 תצפיות רת"ם 19 באפריל 1966 1 0 0 /taxa/Seetzenia%20lanata/ 30 ערבה דרומית: פשט רודד מתוך נתוני רת"ם
זצניה מזרחית Seetzenia lanata 357808 מרגרטה וולצ'אק 6 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Seetzenia%20lanata/ 31 הרי אילת: מעלה תמנע
זצניה מזרחית Seetzenia lanata 357886 מרגרטה וולצ'אק 20 בינואר 2015 1 0 0 /taxa/Seetzenia%20lanata/ 32 הרי אילת: מעלה תמנע
זצניה מזרחית Seetzenia lanata 331961 תצפיות רת"ם 19 באפריל 1966 1 0 0 /taxa/Seetzenia%20lanata/ 33 הרי אילת: שחמון מתוך נתוני רת"ם
זצניה מזרחית Seetzenia lanata 383649 מימי רון 3 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Seetzenia%20lanata/ 34 הרי אילת: גשרון ערוצים קטנים במדרון לערוץ יותר גדול