To log your observations please check out our mobile application.


ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
טופח עדשתי Lathyrus lentiformis 405733 יאיר אור 8 ביוני 2021 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20lentiformis/ 1 בית הממשל בקעת קוניטרה
טופח עדשתי Lathyrus lentiformis 398046 יאיר אור 28 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20lentiformis/ 2 דלתון, במטע גליון עשביה. נ.צ. מקורי - 244820/769480 (רשת ישראל חדשה). רום מקורי - 830 מ'. מיקום במפה משוחזר - צריך לעשות איכון ותיקון.
טופח עדשתי Lathyrus lentiformis 391901 מימי רון 15 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20lentiformis/ 3 גליל עליון מזרחי: רמת עלמה
טופח עדשתי Lathyrus lentiformis 391900 מימי רון 15 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20lentiformis/ 4 גליל עליון מזרחי: רמת עלמה
טופח עדשתי Lathyrus lentiformis 387807 מרב לבל 24 ביוני 2019 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20lentiformis/ 5 צפון הגולן: תילי געש בגולן
טופח עדשתי Lathyrus lentiformis 387808 טליה אורון 30 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20lentiformis/ 6 גליל עליון מזרחי: רמת דלתון מרבדים צומחים בכרםים
טופח עדשתי Lathyrus lentiformis 390036 טליה אורון 30 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20lentiformis/ 7 גליל עליון מזרחי: רמת דלתון
טופח עדשתי Lathyrus lentiformis 390037 טליה אורון 29 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20lentiformis/ 8 גליל עליון מזרחי: רמת דלתון
טופח עדשתי Lathyrus lentiformis 390038 מימי רון 30 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20lentiformis/ 9 גליל עליון מזרחי: רמת עלמה
טופח עדשתי Lathyrus lentiformis 356095 טליה אורון 14 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20lentiformis/ 10 גליל עליון מזרחי: רמת דלתון השבה בבריכת קש-נמצא בפריחה
טופח עדשתי Lathyrus lentiformis 356040 טליה אורון 19 בנובמבר 2012 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20lentiformis/ 11 גליל עליון מזרחי: רמת דלתון השבה-10 זרעים
טופח עדשתי Lathyrus lentiformis 356330 טליה אורון 2 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20lentiformis/ 12 גליל עליון מזרחי: רמת עלמה
טופח עדשתי Lathyrus lentiformis 359820 מימי רון 30 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20lentiformis/ 13 בריכת דלתון (בכניסה למושב) מינים נדירים : נורית הזיזים, אלטין עקום זרעים, תלתן תת-קרקעי, קרסולת השלולית, בקית הגליל
טופח עדשתי Lathyrus lentiformis 359823 מימי רון 30 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20lentiformis/ 14 בשדות דרום מזרחית לריחנייה
טופח עדשתי Lathyrus lentiformis 372451 בר שמש 19 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20lentiformis/ 15 גדש ליד מרום גולן
טופח עדשתי Lathyrus lentiformis 360654 אסף חיים 13 במאי 2016 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20lentiformis/ 16 צפון הגולן: תילי געש בגולן
טופח עדשתי Lathyrus lentiformis 360534 אורי פרגמן-ספיר 17 במאי 2007 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20lentiformis/ 17 צפון הגולן: תילי געש בגולן
טופח עדשתי Lathyrus lentiformis 364147 טליה אורון 20 במאי 2016 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20lentiformis/ 18 גליל עליון מזרחי: רמת דלתון
טופח עדשתי Lathyrus lentiformis 372772 עופר כהן 18 במאי 1994 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20lentiformis/ 19 גליל עליון מזרחי: רמת דלתון
טופח עדשתי Lathyrus lentiformis 356328 טליה אורון 1 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20lentiformis/ 20 גליל עליון מזרחי: רמת דלתון בריכת דלתון. כ 1 מר
טופח עדשתי Lathyrus lentiformis 359824 מימי רון 30 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20lentiformis/ 21 בשדות דרום מזרחית לריחנייה
טופח עדשתי Lathyrus lentiformis 359822 מימי רון 30 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20lentiformis/ 22 בשדות דרום מזרחית לריחנייה
טופח עדשתי Lathyrus lentiformis 377035 יפתח סיני 9 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20lentiformis/ 23 גליל עליון מזרחי: רמת דלתון כרם ליד כרם בן זימרה מדרום
טופח עדשתי Lathyrus lentiformis 364146 טליה אורון 20 במאי 2016 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20lentiformis/ 24 גליל עליון מזרחי: רמת דלתון
טופח עדשתי Lathyrus lentiformis 356235 טליה אורון 6 באוקטובר 2014 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20lentiformis/ 25 גליל עליון מזרחי: רמת דלתון השבה. בריכת קש. הטמנה של 15 זרעים. מקור הזרעים יאיר אור נאספו משתילי ריבוי שמקורם בבריכת דלתון. דצמבר 2013
טופח עדשתי Lathyrus lentiformis 356039 טליה אורון 19 בנובמבר 2012 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20lentiformis/ 26 גליל עליון מזרחי: רמת דלתון השבה-בריכת קש-8 זרעים
טופח עדשתי Lathyrus lentiformis 360244 טליה אורון 1 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20lentiformis/ 27 גליל עליון מזרחי: רמת דלתון בריכת דלתון. כ 1 מ"ר
טופח עדשתי Lathyrus lentiformis 360257 טליה אורון 22 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20lentiformis/ 28 גליל עליון מזרחי: רמת דלתון בכרם וגדר הכרם. כנראה מאות פרטים. נכר שרוססנגד עשביה אך כנראה לפני נביטת הטופח
טופח עדשתי Lathyrus lentiformis 364148 טליה אורון 20 במאי 2016 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20lentiformis/ 29 גליל עליון מזרחי: רמת דלתון
טופח עדשתי Lathyrus lentiformis 346620 באום 30 במאי 1964 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20lentiformis/ 30 גליל עליון מזרחי: רמת דלתון מתוך נתוני רת"ם
טופח עדשתי Lathyrus lentiformis 346622 עופר כהן 5 במאי 1992 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20lentiformis/ 31 גליל עליון מזרחי: רמת דלתון מתוך נתוני רת"ם
טופח עדשתי Lathyrus lentiformis 346621 עופר כהן 27 באפריל 1992 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20lentiformis/ 32 גליל עליון מזרחי: רמת דלתון מתוך נתוני רת"ם
טופח עדשתי Lathyrus lentiformis 346619 מיכאל זהרי 28 באפריל 1961 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20lentiformis/ 33 גליל עליון מזרחי: רמת דלתון מתוך נתוני רת"ם
טופח עדשתי Lathyrus lentiformis 355966 טליה אורון 31 בדצמבר 2011 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20lentiformis/ 34 גליל עליון מזרחי: רמת דלתון השבה לבריכת קש. נבטים שנשתלו במקום
טופח עדשתי Lathyrus lentiformis 356042 טליה אורון 19 בנובמבר 2012 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20lentiformis/ 35 גליל עליון מזרחי: רמת דלתון השבה
טופח עדשתי Lathyrus lentiformis 356041 טליה אורון 19 בנובמבר 2012 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20lentiformis/ 36 גליל עליון מזרחי: רמת דלתון השבה-10 זרעים
טופח עדשתי Lathyrus lentiformis 360258 טליה אורון 22 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20lentiformis/ 37 גליל עליון מזרחי: רמת דלתון לאורך גדר הכרם מקביל לכביש
טופח עדשתי Lathyrus lentiformis 364149 טליה אורון 1 בנובמבר 2009 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20lentiformis/ 38 גליל עליון מזרחי: רמת דלתון
טופח עדשתי Lathyrus lentiformis 356329 טליה אורון 2 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20lentiformis/ 39 גליל עליון מזרחי: רמת עלמה בשוליים של חלקות מעובדות של ריחנייה מוגן על ידי הגדרות
טופח עדשתי Lathyrus lentiformis 385126 אלי ליבנה 24 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20lentiformis/ 40 מאגר בנטל
טופח עדשתי Lathyrus lentiformis 346638 שיר ורד 3 במאי 1994 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20lentiformis/ 41 גליל עליון מזרחי: רמת דלתון מתוך נתוני רת"ם
טופח עדשתי Lathyrus lentiformis 377036 טליה אורון 7 בדצמבר 2016 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20lentiformis/ 42 גליל עליון מזרחי: רמת דלתון השבת המין בזרעים