To log your observations please check out our mobile application.


ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
לפופית החיצים Ipomoea sagittata 405883 Ben Theodore 25 בספטמבר 2021 1 0 0 /taxa/Ipomoea%20sagittata/ 1 נחל נעמן אזור מתויר לאורך שביל הנעמן, טיפס על צמחים שגדלים על גדר, מאחור צמחייה טיבעית, מקדימה דשא מכוסח
לפופית החיצים Ipomoea sagittata 405875 אייל שי 28 בספטמבר 2021 1 0 0 /taxa/Ipomoea%20sagittata/ 2 שפך נחל דליה הרבה פרטים פזורים סביב בריכות הדגים
לפופית החיצים Ipomoea sagittata 405846 טל לבנוני 9 ביוני 2021 1 0 0 /taxa/Ipomoea%20sagittata/ 3 חולות: מישור חוף כרמלים תצפית וצילום של טל רון
לפופית החיצים Ipomoea sagittata 398029 טל לבנוני 22 באוקטובר 2020 1 0 0 /taxa/Ipomoea%20sagittata/ 4 שולי שמורת טבע ביצת נחל דליה
לפופית החיצים Ipomoea sagittata 397779 בר שמש 23 בדצמבר 2020 1 0 0 /taxa/Ipomoea%20sagittata/ 5 חולות: מישור חוף כרמלים
לפופית החיצים Ipomoea sagittata 397780 בר שמש 10 בדצמבר 2020 1 0 0 /taxa/Ipomoea%20sagittata/ 6 חולות: מישור חוף כרמלים
לפופית החיצים Ipomoea sagittata 397781 בר שמש 8 בדצמבר 2020 1 0 0 /taxa/Ipomoea%20sagittata/ 7 חולות: מישור חוף כרמלים
לפופית החיצים Ipomoea sagittata 397782 בר שמש 8 בדצמבר 2020 1 0 0 /taxa/Ipomoea%20sagittata/ 8 חולות: מישור חוף כרמלים
לפופית החיצים Ipomoea sagittata 388190 דותן רותם 11 ביוני 2019 1 0 0 /taxa/Ipomoea%20sagittata/ 9 חולות: מישור חוף כרמלים
לפופית החיצים Ipomoea sagittata 388191 דותן רותם 23 בספטמבר 2018 1 0 0 /taxa/Ipomoea%20sagittata/ 10 חולות: מישור חוף כרמלים
לפופית החיצים Ipomoea sagittata 390513 דותן רותם 23 בספטמבר 2018 1 0 0 /taxa/Ipomoea%20sagittata/ 11 חולות: מישור חוף כרמלים
לפופית החיצים Ipomoea sagittata 390514 מימי רון 7 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Ipomoea%20sagittata/ 12 חולות: מישור חוף כרמלים
לפופית החיצים Ipomoea sagittata 396382 רועי פדרמן 11 באוגוסט 2020 1 0 0 /taxa/Ipomoea%20sagittata/ 13 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
לפופית החיצים Ipomoea sagittata 396383 רועי רבין 19 ביולי 2020 1 0 0 /taxa/Ipomoea%20sagittata/ 14 חולות: מישור חוף כרמלים
לפופית החיצים Ipomoea sagittata 396384 דותן רותם 1 ביולי 2020 1 0 0 /taxa/Ipomoea%20sagittata/ 15 חולות: מישור חוף כרמלים
לפופית החיצים Ipomoea sagittata 396385 שי קורן 19 ביוני 2020 1 0 0 /taxa/Ipomoea%20sagittata/ 16 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
לפופית החיצים Ipomoea sagittata 396386 שי קורן 19 ביוני 2020 1 0 0 /taxa/Ipomoea%20sagittata/ 17 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
לפופית החיצים Ipomoea sagittata 396387 רועי רבין 17 ביוני 2020 1 0 0 /taxa/Ipomoea%20sagittata/ 18 חולות: מישור חוף כרמלים
לפופית החיצים Ipomoea sagittata 396108 נעם שגב 2 ביולי 2020 1 0 0 /taxa/Ipomoea%20sagittata/ 19 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מטפס על שיחי פטל קדוש
לפופית החיצים Ipomoea sagittata 395762 רועי פדרמן 25 במאי 2020 1 0 0 /taxa/Ipomoea%20sagittata/ 20 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
לפופית החיצים Ipomoea sagittata 391827 מימי רון 22 באוגוסט 2019 1 0 0 /taxa/Ipomoea%20sagittata/ 21 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
לפופית החיצים Ipomoea sagittata 391826 מרב לבל 26 באוגוסט 2019 1 0 0 /taxa/Ipomoea%20sagittata/ 22 מישור חוף הכרמל: ביצות כבארה
לפופית החיצים Ipomoea sagittata 391825 טליה אורון 21 בספטמבר 2019 1 0 0 /taxa/Ipomoea%20sagittata/ 23 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
לפופית החיצים Ipomoea sagittata 391824 טליה אורון 21 בספטמבר 2019 1 0 0 /taxa/Ipomoea%20sagittata/ 24 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום לאורך הגדה המזרחית של הערוץ
לפופית החיצים Ipomoea sagittata 391823 טליה אורון 21 בספטמבר 2019 1 0 0 /taxa/Ipomoea%20sagittata/ 25 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום לאורך הגדה המזרחית
לפופית החיצים Ipomoea sagittata 391822 טליה אורון 21 בספטמבר 2019 1 0 0 /taxa/Ipomoea%20sagittata/ 26 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
לפופית החיצים Ipomoea sagittata 390512 יעל אורגד 27 בספטמבר 2018 1 0 0 /taxa/Ipomoea%20sagittata/ 27 חולות: מישור חוף כרמלים
לפופית החיצים Ipomoea sagittata 390511 יעל אורגד 27 בספטמבר 2018 1 0 0 /taxa/Ipomoea%20sagittata/ 28 חולות: מישור חוף כרמלים
לפופית החיצים Ipomoea sagittata 343394 נעמי פינברון 19 באוגוסט 1941 1 0 0 /taxa/Ipomoea%20sagittata/ 29 שרון צפוני: חמרה פרדס חנה מתוך נתוני רת"ם
לפופית החיצים Ipomoea sagittata 372896 אריה קלר 24 באוגוסט 1988 1 0 0 /taxa/Ipomoea%20sagittata/ 30 מישור חוף הכרמל: ביצות כבארה
לפופית החיצים Ipomoea sagittata 345288 אלכסנדר איג 1 באוגוסט 1923 1 0 0 /taxa/Ipomoea%20sagittata/ 31 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מתוך נתוני רת"ם
לפופית החיצים Ipomoea sagittata 362664 שני מנחם 3 באוגוסט 1988 1 0 0 /taxa/Ipomoea%20sagittata/ 32 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
לפופית החיצים Ipomoea sagittata 345728 תצפיות רת"ם 27 באוגוסט 1980 1 0 0 /taxa/Ipomoea%20sagittata/ 33 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מתוך נתוני רת"ם
לפופית החיצים Ipomoea sagittata 344205 אבי שמידע 28 באוגוסט 1980 1 0 0 /taxa/Ipomoea%20sagittata/ 34 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
לפופית החיצים Ipomoea sagittata 344226 חווה להב 1 במרץ 1996 1 0 0 /taxa/Ipomoea%20sagittata/ 35 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
לפופית החיצים Ipomoea sagittata 345529 אביבה רבינוביץ' 4 במרץ 1995 1 0 0 /taxa/Ipomoea%20sagittata/ 36 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מתוך נתוני רת"ם
לפופית החיצים Ipomoea sagittata 345551 קושניר 15 ביולי 1941 1 0 0 /taxa/Ipomoea%20sagittata/ 37 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מתוך נתוני רת"ם
לפופית החיצים Ipomoea sagittata 344231 חווה להב 1 במאי 1996 1 0 0 /taxa/Ipomoea%20sagittata/ 38 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
לפופית החיצים Ipomoea sagittata 344052 גבי אברהם 9 ביוני 1994 1 0 0 /taxa/Ipomoea%20sagittata/ 39 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
לפופית החיצים Ipomoea sagittata 362656 מרגרטה וולצ'אק 25 ביוני 2003 1 0 0 /taxa/Ipomoea%20sagittata/ 40 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
לפופית החיצים Ipomoea sagittata 345550 עוזי פליטמן 29 במאי 1926 1 0 0 /taxa/Ipomoea%20sagittata/ 41 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מתוך נתוני רת"ם
לפופית החיצים Ipomoea sagittata 343932 דוכס ראובן 21 בספטמבר 1982 1 0 0 /taxa/Ipomoea%20sagittata/ 42 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
לפופית החיצים Ipomoea sagittata 382403 יפתח סיני 11 ביולי 2013 1 0 0 /taxa/Ipomoea%20sagittata/ 43 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
לפופית החיצים Ipomoea sagittata 382404 יפתח סיני 11 ביולי 2013 1 0 0 /taxa/Ipomoea%20sagittata/ 44 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
לפופית החיצים Ipomoea sagittata 382405 יפתח סיני 11 ביולי 2013 1 0 0 /taxa/Ipomoea%20sagittata/ 45 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
לפופית החיצים Ipomoea sagittata 382406 יפתח סיני 9 ביולי 2013 1 0 0 /taxa/Ipomoea%20sagittata/ 46 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום בפריחה
לפופית החיצים Ipomoea sagittata 382407 יפתח סיני 9 ביולי 2013 1 0 0 /taxa/Ipomoea%20sagittata/ 47 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
לפופית החיצים Ipomoea sagittata 382408 יפתח סיני 21 ביוני 2013 1 0 0 /taxa/Ipomoea%20sagittata/ 48 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
לפופית החיצים Ipomoea sagittata 384312 שי קורן 23 באוגוסט 2010 1 0 0 /taxa/Ipomoea%20sagittata/ 49 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
לפופית החיצים Ipomoea sagittata 384313 יפתח סיני 27 ביוני 2010 1 0 0 /taxa/Ipomoea%20sagittata/ 50 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
לפופית החיצים Ipomoea sagittata 379902 דותן רותם 30 ביולי 2008 1 0 0 /taxa/Ipomoea%20sagittata/ 51 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
לפופית החיצים Ipomoea sagittata 384311 שי קורן 23 באוגוסט 2010 1 0 0 /taxa/Ipomoea%20sagittata/ 52 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
לפופית החיצים Ipomoea sagittata 384314 יפתח סיני 27 ביוני 2010 1 0 0 /taxa/Ipomoea%20sagittata/ 53 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
לפופית החיצים Ipomoea sagittata 355495 יפתח סיני 11 ביולי 2013 1 0 0 /taxa/Ipomoea%20sagittata/ 54 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
לפופית החיצים Ipomoea sagittata 345631 דידי קפלן 20 ביוני 1989 1 0 0 /taxa/Ipomoea%20sagittata/ 55 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מתוך נתוני רת"ם
לפופית החיצים Ipomoea sagittata 345627 דידי קפלן 23 ביוני 1996 1 0 0 /taxa/Ipomoea%20sagittata/ 56 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מתוך נתוני רת"ם
לפופית החיצים Ipomoea sagittata 354567 יפתח סיני 21 באוגוסט 2009 1 0 0 /taxa/Ipomoea%20sagittata/ 57 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
לפופית החיצים Ipomoea sagittata 354752 שי קורן 12 במאי 2010 1 0 0 /taxa/Ipomoea%20sagittata/ 58 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
לפופית החיצים Ipomoea sagittata 354790 יפתח סיני 8 ביוני 2010 1 0 0 /taxa/Ipomoea%20sagittata/ 59 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום גוש גדול נעמן נפגע מעבודות עפר
לפופית החיצים Ipomoea sagittata 354791 יפתח סיני 11 ביוני 2010 1 0 0 /taxa/Ipomoea%20sagittata/ 60 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום בפריחה
לפופית החיצים Ipomoea sagittata 354199 בן רוזנברג 14 ביוני 2010 1 0 0 /taxa/Ipomoea%20sagittata/ 61 חולות: מישור חוף כרמלים
לפופית החיצים Ipomoea sagittata 354797 יפתח סיני 21 ביוני 2010 1 0 0 /taxa/Ipomoea%20sagittata/ 62 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
לפופית החיצים Ipomoea sagittata 354795 יפתח סיני 21 ביוני 2010 1 0 0 /taxa/Ipomoea%20sagittata/ 63 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
לפופית החיצים Ipomoea sagittata 354793 יפתח סיני 21 ביוני 2010 1 0 0 /taxa/Ipomoea%20sagittata/ 64 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
לפופית החיצים Ipomoea sagittata 354817 יפתח סיני 27 ביוני 2010 1 0 0 /taxa/Ipomoea%20sagittata/ 65 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
לפופית החיצים Ipomoea sagittata 354816 יפתח סיני 27 ביוני 2010 1 0 0 /taxa/Ipomoea%20sagittata/ 66 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
לפופית החיצים Ipomoea sagittata 354820 יפתח סיני 2 ביולי 2010 1 0 0 /taxa/Ipomoea%20sagittata/ 67 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום בפריחה חורשתאקליפטוסים עין נמפית
לפופית החיצים Ipomoea sagittata 354819 יפתח סיני 2 ביולי 2010 1 0 0 /taxa/Ipomoea%20sagittata/ 68 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום חורשת אקליפטוסים עין נמפית
לפופית החיצים Ipomoea sagittata 354822 שי קורן 21 ביולי 2010 1 0 0 /taxa/Ipomoea%20sagittata/ 69 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
לפופית החיצים Ipomoea sagittata 354829 שי קורן 23 באוגוסט 2010 1 0 0 /taxa/Ipomoea%20sagittata/ 70 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום גדה מערבית
לפופית החיצים Ipomoea sagittata 354837 שי קורן 16 בספטמבר 2010 1 0 0 /taxa/Ipomoea%20sagittata/ 71 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
לפופית החיצים Ipomoea sagittata 354836 שי קורן 16 בספטמבר 2010 1 0 0 /taxa/Ipomoea%20sagittata/ 72 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
לפופית החיצים Ipomoea sagittata 354835 שי קורן 16 בספטמבר 2010 1 0 0 /taxa/Ipomoea%20sagittata/ 73 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
לפופית החיצים Ipomoea sagittata 354850 יפתח סיני 26 באוקטובר 2010 1 0 0 /taxa/Ipomoea%20sagittata/ 74 חולות: מישור חוף כרמלים
לפופית החיצים Ipomoea sagittata 355065 שי קורן 27 ביוני 2011 1 0 0 /taxa/Ipomoea%20sagittata/ 75 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
לפופית החיצים Ipomoea sagittata 355071 שי קורן 20 ביולי 2011 1 0 0 /taxa/Ipomoea%20sagittata/ 76 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
לפופית החיצים Ipomoea sagittata 355078 שי קורן 28 ביולי 2011 1 0 0 /taxa/Ipomoea%20sagittata/ 77 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
לפופית החיצים Ipomoea sagittata 355085 שי קורן 26 בספטמבר 2011 1 0 0 /taxa/Ipomoea%20sagittata/ 78 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
לפופית החיצים Ipomoea sagittata 357462 דותן רותם 17 באוקטובר 2011 1 0 0 /taxa/Ipomoea%20sagittata/ 79 חולות: מישור חוף כרמלים
לפופית החיצים Ipomoea sagittata 355385 שי קורן 24 ביוני 2012 1 0 0 /taxa/Ipomoea%20sagittata/ 80 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
לפופית החיצים Ipomoea sagittata 355393 יפתח סיני 29 ביולי 2012 1 0 0 /taxa/Ipomoea%20sagittata/ 81 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום בפריחה
לפופית החיצים Ipomoea sagittata 355396 יפתח סיני 5 באוגוסט 2012 1 0 0 /taxa/Ipomoea%20sagittata/ 82 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
לפופית החיצים Ipomoea sagittata 355402 יפתח סיני 13 באוגוסט 2012 1 0 0 /taxa/Ipomoea%20sagittata/ 83 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
לפופית החיצים Ipomoea sagittata 355401 יפתח סיני 13 באוגוסט 2012 1 0 0 /taxa/Ipomoea%20sagittata/ 84 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
לפופית החיצים Ipomoea sagittata 355400 יפתח סיני 13 באוגוסט 2012 1 0 0 /taxa/Ipomoea%20sagittata/ 85 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
לפופית החיצים Ipomoea sagittata 355399 יפתח סיני 13 באוגוסט 2012 1 0 0 /taxa/Ipomoea%20sagittata/ 86 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
לפופית החיצים Ipomoea sagittata 355398 יפתח סיני 13 באוגוסט 2012 1 0 0 /taxa/Ipomoea%20sagittata/ 87 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
לפופית החיצים Ipomoea sagittata 355419 יפתח סיני 23 באוקטובר 2012 1 0 0 /taxa/Ipomoea%20sagittata/ 88 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום פורח
לפופית החיצים Ipomoea sagittata 355490 יפתח סיני 21 ביוני 2013 1 0 0 /taxa/Ipomoea%20sagittata/ 89 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
לפופית החיצים Ipomoea sagittata 355492 יפתח סיני 9 ביולי 2013 1 0 0 /taxa/Ipomoea%20sagittata/ 90 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
לפופית החיצים Ipomoea sagittata 355496 יפתח סיני 11 ביולי 2013 1 0 0 /taxa/Ipomoea%20sagittata/ 91 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
לפופית החיצים Ipomoea sagittata 372887 יעל אורגד 16 בספטמבר 2017 1 0 0 /taxa/Ipomoea%20sagittata/ 92 חולות: מישור חוף כרמלים
לפופית החיצים Ipomoea sagittata 362650 דותן רותם 6 במאי 2008 1 0 0 /taxa/Ipomoea%20sagittata/ 93 רמות מנשה: הר חורשן
לפופית החיצים Ipomoea sagittata 343108 אורי פרגמן-ספיר 21 ביולי 1995 1 0 0 /taxa/Ipomoea%20sagittata/ 94 חולות: חולות חדרה מתוך נתוני רת"ם
לפופית החיצים Ipomoea sagittata 378430 יעל אורגד 9 בדצמבר 2017 1 0 0 /taxa/Ipomoea%20sagittata/ 95 חולות: מישור חוף כרמלים
לפופית החיצים Ipomoea sagittata 343919 ארבל רוית 27 ביוני 1984 1 0 0 /taxa/Ipomoea%20sagittata/ 96 מישור חוף הכרמל: ביצות כבארה מתוך נתוני רת"ם
לפופית החיצים Ipomoea sagittata 343933 כהן ורת"ם 9 בספטמבר 1990 1 0 0 /taxa/Ipomoea%20sagittata/ 97 מישור חוף הכרמל: ביצות כבארה מתוך נתוני רת"ם
לפופית החיצים Ipomoea sagittata 362644 דותן רותם 10 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Ipomoea%20sagittata/ 98 מישור חוף הכרמל: ביצות כבארה
לפופית החיצים Ipomoea sagittata 362658 דותן רותם 16 בספטמבר 2000 1 0 0 /taxa/Ipomoea%20sagittata/ 99 חולות: מישור חוף כרמלים
לפופית החיצים Ipomoea sagittata 372893 יפתח סיני 26 ביוני 2016 1 0 0 /taxa/Ipomoea%20sagittata/ 100 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
לפופית החיצים Ipomoea sagittata 372894 חזן ג'יזל 18 ביולי 2015 1 0 0 /taxa/Ipomoea%20sagittata/ 101 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
לפופית החיצים Ipomoea sagittata 372895 חזן ג'יזל 4 בספטמבר 2014 1 0 0 /taxa/Ipomoea%20sagittata/ 102 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום 11 פרחים
לפופית החיצים Ipomoea sagittata 355667 ג'יזל חזן 4 בספטמבר 2014 1 0 0 /taxa/Ipomoea%20sagittata/ 103 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום 11 פרחים
לפופית החיצים Ipomoea sagittata 355493 יפתח סיני 11 ביולי 2013 1 0 0 /taxa/Ipomoea%20sagittata/ 104 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
לפופית החיצים Ipomoea sagittata 354810 יפתח סיני 27 ביוני 2010 1 0 0 /taxa/Ipomoea%20sagittata/ 105 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
לפופית החיצים Ipomoea sagittata 354827 שי קורן 23 באוגוסט 2010 1 0 0 /taxa/Ipomoea%20sagittata/ 106 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
לפופית החיצים Ipomoea sagittata 354828 שי קורן 23 באוגוסט 2010 1 0 0 /taxa/Ipomoea%20sagittata/ 107 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
לפופית החיצים Ipomoea sagittata 355392 יפתח סיני 29 ביולי 2012 1 0 0 /taxa/Ipomoea%20sagittata/ 108 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום נעמן פיחה
לפופית החיצים Ipomoea sagittata 354812 יפתח סיני 27 ביוני 2010 1 0 0 /taxa/Ipomoea%20sagittata/ 109 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
לפופית החיצים Ipomoea sagittata 354813 יפתח סיני 27 ביוני 2010 1 0 0 /taxa/Ipomoea%20sagittata/ 110 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
לפופית החיצים Ipomoea sagittata 362652 יפתח סיני 2 באוגוסט 2006 1 0 0 /taxa/Ipomoea%20sagittata/ 111 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
לפופית החיצים Ipomoea sagittata 362647 דותן רותם 30 ביולי 2008 1 0 0 /taxa/Ipomoea%20sagittata/ 112 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
לפופית החיצים Ipomoea sagittata 362665 מלול אלי 12 ביולי 1988 1 0 0 /taxa/Ipomoea%20sagittata/ 113 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
לפופית החיצים Ipomoea sagittata 362663 שני מנחם 3 באוגוסט 1988 1 0 0 /taxa/Ipomoea%20sagittata/ 114 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
לפופית החיצים Ipomoea sagittata 362662 דידי קפלן 14 בספטמבר 1992 1 0 0 /taxa/Ipomoea%20sagittata/ 115 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
לפופית החיצים Ipomoea sagittata 362661 יוסי פרידמן 3 באוגוסט 1994 1 0 0 /taxa/Ipomoea%20sagittata/ 116 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
לפופית החיצים Ipomoea sagittata 355491 יפתח סיני 9 ביולי 2013 1 0 0 /taxa/Ipomoea%20sagittata/ 117 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום בפריחה
לפופית החיצים Ipomoea sagittata 360293 יפתח סיני 29 ביוני 2015 1 0 0 /taxa/Ipomoea%20sagittata/ 118 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
לפופית החיצים Ipomoea sagittata 360350 ג'יזל חזן 18 ביולי 2015 1 0 0 /taxa/Ipomoea%20sagittata/ 119 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
לפופית החיצים Ipomoea sagittata 345559 תצפיות רת"ם 14 בספטמבר 1992 1 0 0 /taxa/Ipomoea%20sagittata/ 120 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מתוך נתוני רת"ם
לפופית החיצים Ipomoea sagittata 345650 דידי קפלן 23 ביוני 1996 1 0 0 /taxa/Ipomoea%20sagittata/ 121 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מתוך נתוני רת"ם
לפופית החיצים Ipomoea sagittata 355384 שי קורן 24 ביוני 2012 1 0 0 /taxa/Ipomoea%20sagittata/ 122 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
לפופית החיצים Ipomoea sagittata 344156 חווה להב 21 באוגוסט 1980 1 0 0 /taxa/Ipomoea%20sagittata/ 123 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
לפופית החיצים Ipomoea sagittata 372888 ניסים פרימו 10 ביולי 2017 1 0 0 /taxa/Ipomoea%20sagittata/ 124 חולות: מישור חוף כרמלים
לפופית החיצים Ipomoea sagittata 372889 ניסים פרימו 4 ביולי 2017 1 0 0 /taxa/Ipomoea%20sagittata/ 125 חולות: מישור חוף כרמלים
לפופית החיצים Ipomoea sagittata 372890 ניסים פרימו 4 ביולי 2017 1 0 0 /taxa/Ipomoea%20sagittata/ 126 חולות: מישור חוף כרמלים
לפופית החיצים Ipomoea sagittata 372891 ניסים פרימו 4 ביולי 2017 1 0 0 /taxa/Ipomoea%20sagittata/ 127 חולות: מישור חוף כרמלים
לפופית החיצים Ipomoea sagittata 372892 בן רוזנברג 27 ביוני 2016 1 0 0 /taxa/Ipomoea%20sagittata/ 128 חולות: מישור חוף כרמלים
לפופית החיצים Ipomoea sagittata 362651 דותן רותם 6 במאי 2008 1 0 0 /taxa/Ipomoea%20sagittata/ 129 חולות: מישור חוף כרמלים
לפופית החיצים Ipomoea sagittata 354254 לישי בן-ינאי 30 ביוני 2013 1 0 0 /taxa/Ipomoea%20sagittata/ 130 חולות: מישור חוף כרמלים
לפופית החיצים Ipomoea sagittata 344179 שיר ורד 30 באוגוסט 1991 1 0 0 /taxa/Ipomoea%20sagittata/ 131 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
לפופית החיצים Ipomoea sagittata 354252 לישי בן-ינאי 25 ביוני 2013 1 0 0 /taxa/Ipomoea%20sagittata/ 132 חולות: מישור חוף כרמלים
לפופית החיצים Ipomoea sagittata 343944 רון זוהר 26 באוקטובר 1982 1 0 0 /taxa/Ipomoea%20sagittata/ 133 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
לפופית החיצים Ipomoea sagittata 362648 דותן רותם 16 ביולי 2008 1 0 0 /taxa/Ipomoea%20sagittata/ 134 חולות: מישור חוף כרמלים
לפופית החיצים Ipomoea sagittata 362649 דותן רותם 14 ביולי 2008 1 0 0 /taxa/Ipomoea%20sagittata/ 135 חולות: מישור חוף כרמלים
לפופית החיצים Ipomoea sagittata 362654 דותן רותם 28 ביולי 2006 1 0 0 /taxa/Ipomoea%20sagittata/ 136 חולות: מישור חוף כרמלים
לפופית החיצים Ipomoea sagittata 362653 דותן רותם 1 באוגוסט 2006 1 0 0 /taxa/Ipomoea%20sagittata/ 137 חולות: מישור חוף כרמלים
לפופית החיצים Ipomoea sagittata 343895 חווה להב 1 במאי 1996 1 0 0 /taxa/Ipomoea%20sagittata/ 138 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
לפופית החיצים Ipomoea sagittata 354257 לישי בן-ינאי 30 ביוני 2013 1 0 0 /taxa/Ipomoea%20sagittata/ 139 חולות: מישור חוף כרמלים
לפופית החיצים Ipomoea sagittata 354202 בן רוזנברג 14 ביוני 2010 1 0 0 /taxa/Ipomoea%20sagittata/ 140 חולות: מישור חוף כרמלים
לפופית החיצים Ipomoea sagittata 368141 יעל אורגד 27 באוגוסט 2016 1 0 0 /taxa/Ipomoea%20sagittata/ 141 חולות: מישור חוף כרמלים
לפופית החיצים Ipomoea sagittata 357461 דותן רותם 17 באוקטובר 2011 1 0 0 /taxa/Ipomoea%20sagittata/ 142 חולות: מישור חוף כרמלים
לפופית החיצים Ipomoea sagittata 344093 גבי אברהם 10 בדצמבר 1995 1 0 0 /taxa/Ipomoea%20sagittata/ 143 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
לפופית החיצים Ipomoea sagittata 343910 בן-יעקב רינה 30 במאי 1979 1 0 0 /taxa/Ipomoea%20sagittata/ 144 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
לפופית החיצים Ipomoea sagittata 362655 דותן רותם 31 באוגוסט 2005 1 0 0 /taxa/Ipomoea%20sagittata/ 145 חולות: מישור חוף כרמלים
לפופית החיצים Ipomoea sagittata 359644 מימי רון 9 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Ipomoea%20sagittata/ 146 שפך נחל אלכסנדר
לפופית החיצים Ipomoea sagittata 343120 שיר ורד 14 באוגוסט 1991 1 0 0 /taxa/Ipomoea%20sagittata/ 147 חולות: חולות חדרה מתוך נתוני רת"ם
לפופית החיצים Ipomoea sagittata 343118 שיר ורד 4 ביולי 1997 1 0 0 /taxa/Ipomoea%20sagittata/ 148 חולות: חולות חדרה מתוך נתוני רת"ם
לפופית החיצים Ipomoea sagittata 361054 דר בן נתן 1 ביולי 2016 1 0 0 /taxa/Ipomoea%20sagittata/ 149 חולות: חולות חדרה
לפופית החיצים Ipomoea sagittata 361055 דר בן נתן 1 ביולי 2016 1 0 0 /taxa/Ipomoea%20sagittata/ 150 חולות: חולות חדרה
לפופית החיצים Ipomoea sagittata 343107 ל. פרוזבול 26 ביוני 1973 1 0 0 /taxa/Ipomoea%20sagittata/ 151 חולות: חולות חדרה מתוך נתוני רת"ם
לפופית החיצים Ipomoea sagittata 343119 עוזי פליטמן 15 באוקטובר 1971 1 0 0 /taxa/Ipomoea%20sagittata/ 152 חולות: חולות חדרה מתוך נתוני רת"ם
לפופית החיצים Ipomoea sagittata 343106 זהרי בליטמן 31 במאי 1963 1 0 0 /taxa/Ipomoea%20sagittata/ 153 חולות: חולות חדרה מתוך נתוני רת"ם
לפופית החיצים Ipomoea sagittata 362646 דותן רותם 31 ביולי 2008 1 0 0 /taxa/Ipomoea%20sagittata/ 154 חולות: רכס כורכר מעגן מיכאל
לפופית החיצים Ipomoea sagittata 368568 סיקו בכור 1 ביוני 2017 1 0 0 /taxa/Ipomoea%20sagittata/ 155 חולות: חולות מפרץ חיפה
לפופית החיצים Ipomoea sagittata 344197 חווה להב 1 במאי 1996 1 0 0 /taxa/Ipomoea%20sagittata/ 156 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
לפופית החיצים Ipomoea sagittata 343888 אלכסנדר איג 8 במרץ 1924 1 0 0 /taxa/Ipomoea%20sagittata/ 157 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
לפופית החיצים Ipomoea sagittata 345552 שקדי יונתן 29 בינואר 1984 1 0 0 /taxa/Ipomoea%20sagittata/ 158 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מתוך נתוני רת"ם
לפופית החיצים Ipomoea sagittata 344189 ארבל רוית 27 ביוני 1984 1 0 0 /taxa/Ipomoea%20sagittata/ 159 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
לפופית החיצים Ipomoea sagittata 343105 ל. פרוזבול 28 באוגוסט 1957 1 0 0 /taxa/Ipomoea%20sagittata/ 160 חולות: חולות חדרה מתוך נתוני רת"ם
לפופית החיצים Ipomoea sagittata 385645 דותן רותם 23 בספטמבר 2018 1 0 0 /taxa/Ipomoea%20sagittata/ 161 תעלה צפונית מעין צבי
לפופית החיצים Ipomoea sagittata 385644 דותן רותם 23 בספטמבר 2018 1 0 0 /taxa/Ipomoea%20sagittata/ 162 תעלה מערבית מעין צבי
לפופית החיצים Ipomoea sagittata 385643 דותן רותם 23 בספטמבר 2018 1 0 0 /taxa/Ipomoea%20sagittata/ 163 שפך נחל דליה
לפופית החיצים Ipomoea sagittata 355403 יפתח סיני 21 באוגוסט 2012 1 0 0 /taxa/Ipomoea%20sagittata/ 164 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
לפופית החיצים Ipomoea sagittata 385623 דותן רותם 25 באוגוסט 2018 1 0 0 /taxa/Ipomoea%20sagittata/ 165 שפך נחל דליה
לפופית החיצים Ipomoea sagittata 344155 חווה להב 4 ביולי 1979 1 0 0 /taxa/Ipomoea%20sagittata/ 166 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
לפופית החיצים Ipomoea sagittata 362660 דידי קפלן 26 ביוני 1996 1 0 0 /taxa/Ipomoea%20sagittata/ 167 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
לפופית החיצים Ipomoea sagittata 362645 לוטן רן 16 ביוני 2009 1 0 0 /taxa/Ipomoea%20sagittata/ 168 חולות: מישור חוף כרמלים