To log your observations please check out our mobile application.


ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 405708 איתי נחשון 5 ביוני 2021 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 1 גליל תחתון מרכזי: בקעת תרען
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 405678 יעל אורגד 10 במאי 2021 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 2 גליל תחתון מרכזי: בקעת תרען פרט בודד של שלהבית הגלגל, כחמישה פרטים של מרוות אייג
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 405671 אייל שי 17 במאי 2021 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 3 חורשת המינים הנדירים
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 399383 מרב לבל 7 באפריל 2021 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 4 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 399382 מרב לבל 8 באפריל 2021 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 5 ענים - עירא: עמשא
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 399381 דר בן-נתן 8 באפריל 2021 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 6 ענים - עירא: עמשא
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 399380 שאדי דעבוס 19 באפריל 2021 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 7 גליל תחתון מרכזי: בקעת תרען
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 399379 שאדי דעבוס 19 באפריל 2021 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 8 גליל תחתון מרכזי: בקעת תרען
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 399378 גונן בהיר 19 באפריל 2021 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 9 גליל תחתון מרכזי: בקעת תרען
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 399377 רחל אשכול 19 באפריל 2021 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 10 גליל תחתון מרכזי: בקעת תרען
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 398854 בר שמש 22 באפריל 2021 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 11 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 397417 אור יאיר 12 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 12 דרום הגולן: מורדות ירמוך רשימה 185. חורשת תואפיק 12.04.2018
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 397416 אור יאיר 9 ביולי 2018 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 13 דרום הגולן: מורדות עין גב רשימה 210. תואפיק תחתונה 9.07.2018
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 395354 סוקרי מכון דש"א 1 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 14 אין תאריך - נרשם הראשון לינואר בשנת עריכת הסקר
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 398713 שמואל מזר 18 במרץ 2021 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 15 יער מבוא חמה, דרום מזרח
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 398705 שמואל מזר 31 במרץ 2021 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 16 יער מבוא-חמה
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 398549 דר בן-נתן 15 במרץ 2021 2 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 17 דרום הגולן: מורדות ירמוך
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 398550 דר בן-נתן 15 במרץ 2021 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 18 דרום הגולן: מבוא חמה
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 398551 דר בן-נתן 15 במרץ 2021 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 19 דרום הגולן: מבוא חמה
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 398552 בר שמש 9 במרץ 2021 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 20 גליל תחתון מרכזי: בקעת תרען
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 398553 הילה גיל 1 במרץ 2021 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 21 דרום הגולן: מבוא חמה
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 398554 מרב לבל 16 בפברואר 2021 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 22 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 396260 יאיר אור 30 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 23 מטעי אחיה , מזרח לקידה קלונים גדולים בתוך הכרם
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 395353 גל וין 23 במאי 2020 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 24 גליל תחתון מרכזי: בקעת תרען
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 395817 צבי שביד 3 ביוני 2020 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 25 כרם ענבים של משק אחיה הכרם מעובד ונעשים בו ריסוסים וחירמושים בין השורות. השלהביות גדלות בעיקר בשורות של הגפנים, ולא ביניהן. לא ספרתי, נראה שמספר הפרטים רב.
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 395352 רועי פדרמן 26 במאי 2020 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 26 גליל תחתון מזרחי: רמות יששכר
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 395244 אסף חיים 21 במאי 2020 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 27 דרום הגולן: מבוא חמה
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 395153 מימי רון 6 במאי 2020 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 28 גליל תחתון מרכזי: בקעת תרען
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 394721 שמשון ולוטקר 17 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 29 ענים - עירא: קריות
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 394722 שמשון ולוטקר 17 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 30 ענים - עירא: עמשא
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 394723 שמשון ולוטקר 17 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 31 ענים - עירא: עמשא
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 394903 מימי רון 26 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 32 דרום הגולן: נחלי גולן
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 394904 הילה גיל 26 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 33 דרום הגולן: מורדות עין גב
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 394905 לירז כברה 23 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 34 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 394951 מרגרטה וולצ'ק 30 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 35 גליל תחתון מזרחי: רמות יששכר
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 394952 מרגרטה וולצ'ק 30 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 36 גליל תחתון מזרחי: רמות יששכר ריסוס
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 393825 אורי פרגמן-ספיר 25 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 37 יער מבוא חמה
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 393511 מרגרטה וולצ'ק 5 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 38 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 328954 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 39 מתוך נתוני רת"ם
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 340491 קולמאן 18 באפריל 1967 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 40 מתוך נתוני רת"ם
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 344280 נח נפתולסקי 11 במאי 1925 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 41 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 344529 מיכאל זהרי 24 במאי 1926 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 42 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 344751 אלכסנדר איג 11 ביוני 1922 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 43 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 340478 בוקר גילי 26 בדצמבר 1985 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 44 ענים - עירא: עמשא מתוך נתוני רת"ם
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 344555 ה.דוויס 22 במאי 1942 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 45 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 344430 אלכסנדר איג 8 באפריל 1924 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 46 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 345014 כהן עוזי 5 ביוני 1985 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 47 דרום הגולן: מורדות עין גב מתוך נתוני רת"ם
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 344388 טוביה קושניר 10 במאי 1942 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 48 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה מתוך נתוני רת"ם
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 345228 עופר כהן 24 במרץ 1989 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 49 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 345530 עופר כהן 2 במאי 1983 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 50 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 344556 תצפיות רת"ם 1 במאי 1966 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 51 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 345132 ג'ון דינסמור 7 במאי 1911 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 52 גליל תחתון מרכזי: הר הושעיה מתוך נתוני רת"ם
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 344940 מיכאל זהרי 30 ביוני 1945 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 53 גליל תחתון מזרחי: כפר תבור מתוך נתוני רת"ם
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 344201 דני זהרי 7 ביולי 1949 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 54 גליל תחתון מזרחי: רמות יששכר מתוך נתוני רת"ם
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 344723 דני זהרי 28 במאי 1951 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 55 גליל תחתון מזרחי: כפר תבור מתוך נתוני רת"ם
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 344976 אורי פרגמן-ספיר 3 במאי 1993 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 56 גליל תחתון מזרחי: כפר תבור מתוך נתוני רת"ם
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 344522 יצחק תור 29 במאי 1992 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 57 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 345180 ד.שיצר וא.רבינו 23 במאי 1993 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 58 גליל תחתון מרכזי: בקעת תרען מתוך נתוני רת"ם
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 345131 אביבה רבינוביץ' 25 במאי 1993 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 59 גליל תחתון מרכזי: הר הושעיה מתוך נתוני רת"ם
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 344595 שיר ורד 22 במאי 1992 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 60 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 343858 אילן זהרוני 19 במאי 1992 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 61 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 344103 אילן זהרוני 23 באפריל 1992 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 62 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 344575 אילן ודבורה ש. 30 במרץ 1993 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 63 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 344259 יאיר אור 3 במאי 1993 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 64 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 343922 אילן זהרוני 27 באפריל 1992 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 65 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 344329 נח נפתולסקי 13 במאי 1929 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 66 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 344602 יואב גרטמן 30 במאי 1997 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 67 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 344942 אורי פרגמן-ספיר 3 במאי 1993 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 68 גליל תחתון מזרחי: כפר תבור מתוך נתוני רת"ם
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 365362 דידי קפלן 1 באפריל 1997 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 69 גליל עליון מזרחי: כרם בן זמרה
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 344921 אורי פרגמן-ספיר 4 במאי 1993 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 70 גליל תחתון מזרחי: כפר תבור מתוך נתוני רת"ם
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 344912 יואב גרטמן 12 במאי 1992 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 71 גליל תחתון מזרחי: נחל קיש מתוך נתוני רת"ם
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 344779 אורי פרגמן-ספיר 1 במאי 1992 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 72 גליל תחתון מזרחי: נחל קיש מתוך נתוני רת"ם
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 390899 עומרי גואלמן 22 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 73 גליל תחתון מזרחי: נחל קיש
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 380410 דותן רותם 16 באפריל 2007 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 74 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 383854 יפתח סיני 16 במאי 2013 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 75 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל חורשת עפולה עלית
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 383855 יפתח סיני 16 במאי 2013 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 76 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל חורשתנעפלה עלית
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 383856 אמיר טל 11 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 77 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 383857 יפתח סיני 27 בפברואר 2013 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 78 גליל תחתון מזרחי: רמות יששכר
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 380408 רועי פדרמן 22 בפברואר 2017 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 79 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 380409 רועי פדרמן 22 בפברואר 2017 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 80 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 386884 מרגרטה וולצ'ק 11 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 81 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל קרוב לדרך לאורך הגדר בקצה קרחת. יש לבדוק בעוד שבועיים אם יש פריחה.
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 386886 מימי רון 20 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 82 גליל תחתון מזרחי: מצוק יבניאל
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 389013 מרגרטה וולצ'ק 3 ביוני 2019 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 83 גליל תחתון מזרחי: מורדות צבאים
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 389014 מרגרטה וולצ'ק 3 ביוני 2019 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 84 גליל תחתון מזרחי: רמות יששכר
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 389016 רועי פדרמן 27 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 85 גליל תחתון מרכזי: בקעת תרען
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 389017 אחר 11 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 86 גליל תחתון מזרחי: מורדות צבאים
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 389018 מרגרטה וולצ'ק 18 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 87 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל בשולי השביל ועולה על השביל. נראה שלא יפרח השנה
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 389019 גונן בהיר 21 בפברואר 2018 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 88 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 389021 מימי רון 20 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 89 גליל תחתון מזרחי: מצוק יבניאל
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 392260 מימי רון 25 בפברואר 2018 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 90 גליל תחתון מרכזי: בקעת תרען
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 392261 מימי רון 9 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 91 גליל תחתון מרכזי: בקעת תרען
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 392262 מימי רון 8 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 92 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 344776 אורי פרגמן-ספיר 1 במאי 1992 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 93 גליל תחתון מזרחי: נחל קיש מתוך נתוני רת"ם
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 344330 נח נפתולסקי 12 במאי 1931 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 94 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 386885 מרב לבל 25 בפברואר 2018 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 95 גליל תחתון מרכזי: בקעת תרען צמחים צעירים
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 386883 מרב לבל 23 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 96 גליל תחתון מזרחי: רמות יששכר פרי לא בשל לאיסוף
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 386881 מרב לבל 3 ביוני 2019 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 97 גליל תחתון מזרחי: רמות יששכר
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 386205 רננה לביא 14 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 98 דרום הגולן: מורדות ירמוך ייתכן ובשטח זה יוקמו מטעים.
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 386456 אבנר רינות 8 ביוני 2019 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 99 נחל פרת עליון (שולי יער מיר) נראה שהאוכלוסייה בשטח הנ"ל גדלה משמעותית.
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 386356 יאיר אור 8 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 100 צומת נוב
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 386455 אבנר רינות 10 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 101 נחל פרת עליון (שולי יער מיר) האתר נמצא במהלך סקר טבע עירוני.
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 390900 מרב לבל 23 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 102 גליל תחתון מזרחי: רמות יששכר כל הפרטים צומחים במעגל. אולי וגטטיבי?
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 354775 יפתח סיני 3 ביוני 2010 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 103 גליל תחתון מזרחי: מורדות צבאים הערכה מתיבשת
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 344449 אורי פרגמן-ספיר 21 באפריל 1993 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 104 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 344450 אבי שמידע 9 במאי 1993 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 105 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 359491 רעות לוריא 7 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 106 שדות צפונית לכוכב הירדן
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 344941 מיכאל זהרי 30 ביוני 1945 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 107 גליל תחתון מזרחי: כפר תבור מתוך נתוני רת"ם
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 355597 יפתח סיני 2 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 108 גליל תחתון מרכזי: בקעת תרען עלים
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 354717 יפתח סיני 11 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 109 גליל תחתון מזרחי: מורדות צבאים לא בפריחה עלים
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 354834 יפתח סיני 25 באוגוסט 2010 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 110 גליל תחתון מרכזי: בקעת תרען צומת גולני בולדרים ליד הכביש הערה בלבד
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 355035 יפתח סיני 7 ביוני 2011 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 111 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל חורשת צמחים נדירים עפולה
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 355279 אמיר טל 28 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 112 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 355311 יפתח סיני 9 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 113 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל חרשת בלפריה
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 355309 יפתח סיני 9 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 114 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל חורשת בלפוריה
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 355379 יפתח סיני 13 ביוני 2012 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 115 גליל תחתון מרכזי: בקעת תרען
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 355425 יפתח סיני 27 בפברואר 2013 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 116 גליל תחתון מזרחי: רמות יששכר
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 359477 מימי רון 31 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 117 צומת כוכב הירדן מעלה אלישע
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 360665 דר בן נתן 13 במאי 2016 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 118 ענים - עירא: עמשא
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 344526 שיר ורד 8 במאי 1992 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 119 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 344331 פ. פרנק 10 במאי 1950 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 120 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 334474 תצפיות רת"ם 27 במאי 2000 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 121 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 334475 תצפיות רת"ם 1 במאי 2000 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 122 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 344465 יואב גרטמן 30 במאי 1997 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 123 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 334464 תצפיות רת"ם 1 במאי 2000 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 124 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 344328 אורי פרגמן-ספיר 9 באפריל 1993 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 125 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 359854 מימי רון 25 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 126 גליל תחתון מרכזי: בקעת תרען
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 359436 דבורה שיצר 17 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 127 יער לביא (מזרחית לצומת גולני)
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 359437 דבורה שיצר 17 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 128 יער לביא (מערבית לצומת גולני)
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 345250 יצחק תור 29 במאי 1992 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 129 גליל תחתון מרכזי: בקעת תרען מתוך נתוני רת"ם
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 344243 גבי אברהם 20 באפריל 1992 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 130 גליל תחתון מזרחי: רמות יששכר מתוך נתוני רת"ם
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 359489 רעות לוריא 7 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 131 שדות צפונית לכוכב הירדן
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 344287 שיצר דבורה 30 באפריל 1992 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 132 גליל תחתון מזרחי: רמות יששכר מתוך נתוני רת"ם
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 344722 גרינקר 15 במאי 1932 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 133 גליל תחתון מזרחי: כפר תבור מתוך נתוני רת"ם
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 344775 יואב גרטמן 26 באפריל 1996 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 134 גליל תחתון מזרחי: נחל קיש מתוך נתוני רת"ם
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 359446 מימי רון 20 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 135 הר יבניאל (גבעה צפונית)
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 360666 דר בן נתן 13 במאי 2016 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 136 ענים - עירא: עמשא
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 373524 יפתח סיני 6 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 137 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 373525 יפתח סיני 6 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 138 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 373526 יפתח סיני 6 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 139 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 373527 יפתח סיני 6 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 140 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 370927 הדי בן אליהו 7 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 141 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 370928 רועי פדרמן 22 בפברואר 2017 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 142 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 344464 יואב גרטמן 12 במאי 1993 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 143 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 360234 יפתח סיני 22 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 144 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל משטח גדול מאוד
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 365359 דותן רותם 16 באפריל 2007 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 145 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 360220 יפתח סיני 22 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 146 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל משטחים
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 355474 יפתח סיני 16 במאי 2013 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 147 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל חורשתנעפלה עלית
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 344603 הגר לשנר 26 במאי 1992 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 148 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 355473 יפתח סיני 16 במאי 2013 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 149 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל חורשת עפולה עלית
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 344596 מימי רון 8 במאי 1993 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 150 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 355282 אמיר טל 28 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 151 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 355003 רועי שרייבר 20 באפריל 2011 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 152 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 360227 יפתח סיני 22 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 153 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 354239 בן רוזנברג 3 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 154 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 355455 אמיר טל 11 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 155 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 355036 יפתח סיני 7 ביוני 2011 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 156 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 370932 מרב לבל 2 בפברואר 2017 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 157 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 355280 אמיר טל 28 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 158 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 344410 אלכסנדר איג 23 במאי 1926 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 159 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 344470 יואב גרטמן 30 במאי 1993 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 160 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 344223 מימי רון 8 באפריל 1993 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 161 גליל תחתון מזרחי: רמות יששכר מתוך נתוני רת"ם
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 345447 יצחק תור 25 במאי 1993 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 162 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 355603 יפתח סיני 2 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 163 גליל תחתון מרכזי: בקעת תרען
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 355602 יפתח סיני 2 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 164 גליל תחתון מרכזי: בקעת תרען
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 370930 רועי פדרמן 19 בפברואר 2017 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 165 גליל תחתון מרכזי: בקעת תרען
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 355176 יפתח סיני 9 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 166 גליל תחתון מרכזי: בקעת תרען
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 355380 יפתח סיני 13 ביוני 2012 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 167 גליל תחתון מרכזי: בקעת תרען
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 355596 יפתח סיני 2 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 168 גליל תחתון מרכזי: בקעת תרען עלים
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 355378 יפתח סיני 13 ביוני 2012 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 169 גליל תחתון מרכזי: בקעת תרען
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 355598 יפתח סיני 2 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 170 גליל תחתון מרכזי: בקעת תרען עלים
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 345239 יצחק תור 20 במאי 1994 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 171 גליל תחתון מרכזי: בקעת תרען מתוך נתוני רת"ם
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 370933 מימי רון 25 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 172 גליל תחתון מרכזי: בקעת תרען כתם מופרד כמעט
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 370929 רועי פדרמן 19 בפברואר 2017 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 173 גליל תחתון מרכזי: בקעת תרען
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 373528 יפתח סיני 3 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 174 גליל תחתון מרכזי: הר הושעיה חוות השומר
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 370931 רועי פדרמן 19 בפברואר 2017 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 175 גליל תחתון מרכזי: הר הושעיה
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 370923 רועי פדרמן 14 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 176 גליל תחתון מרכזי: הר הושעיה
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 365360 יפתח סוני 22 במרץ 2007 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 177 גליל תחתון מזרחי: נחל תבור
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 370925 חגי עוז 4 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 178 גליל תחתון מזרחי: רמות יששכר
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 355561 יפתח סיני 17 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 179 גליל תחתון מזרחי: רמות יששכר אסור המאגר
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 355551 יפתח סיני 13 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 180 גליל תחתון מזרחי: רמות יששכר עלים
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 355550 יפתח סיני 13 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 181 גליל תחתון מזרחי: רמות יששכר
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 355547 יפתח סיני 13 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 182 גליל תחתון מזרחי: רמות יששכר עלים
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 370926 חגי עוז 4 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 183 גליל תחתון מזרחי: רמות יששכר
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 354716 יפתח סיני 11 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 184 גליל תחתון מזרחי: מורדות צבאים בפריחה
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 354729 יפתח סיני 29 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 185 גליל תחתון מזרחי: מורדות צבאים הערכה בלבד בפריחה
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 354873 יפתח סיני 4 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 186 גליל תחתון מזרחי: מורדות צבאים שתילה בערוגה בכוכב הירדן יש 9 מ2010
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 355556 יפתח סיני 17 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 187 גליל תחתון מזרחי: מורדות צבאים בצד מזרחי
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 355557 יפתח סיני 17 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 188 גליל תחתון מזרחי: מורדות צבאים חלקת מעלה אלישע
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 344768 יואב גרטמן 17 במאי 1996 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 189 גליל תחתון מזרחי: נחל קיש מתוך נתוני רת"ם
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 344771 אביבה רבינוביץ' 12 במאי 1993 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 190 גליל תחתון מזרחי: נחל קיש מתוך נתוני רת"ם
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 385159 אורי פרגמן-ספיר 7 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 191 יער עפולה עילית
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 385158 אורי פרגמן-ספיר 7 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 192 יער מבוא חמה צפונית לעין תאופיק
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 385165 יצחק כהן 8 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 193 יער יתיר מספר רב של פרטים מוכלאים עם שלהבית קצרת שיניים
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 385360 בר שמש 1 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 194 הר יבניאל
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 385078 אסף חיים 16 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 195 דרום הגולן: נחלי גולן
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 385205 יאיר אור 12 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 196 יער מבוא חמה 8 גבעולים נראה שכולם קלון אחד
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 385150 דליה בונס 5 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 197 צומת גולני
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 340493 אבינועם דנין 16 במאי 1988 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 198 מתוך נתוני רת"ם
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 340492 אבינועם דנין 23 במאי 1970 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 199 מתוך נתוני רת"ם
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 340490 אבינועם דנין 10 באפריל 1967 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 200 מתוך נתוני רת"ם
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 354238 בן רוזנברג 14 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 201
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 358025 עמוס סבח 18 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 202
שלהבית הגלגל Phlomis pungens 370924 אייל דרעי 9 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Phlomis%20pungens/ 203