To log your observations please check out our mobile application.


ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
עפעפית יהודה Kickxia judaica 405778 יהונתן רונס 22 ביוני 2021 1 0 0 /taxa/Kickxia%20judaica/ 1 עין קלט מצוקים בעיקר במפנה הצפוני, שלהי פריחה
עפעפית יהודה Kickxia judaica 399596 יצחק כהן 23 באפריל 2021 1 0 0 /taxa/Kickxia%20judaica/ 2 וואדי קלט
עפעפית יהודה Kickxia judaica 398645 יהונתן רונס 21 במרץ 2021 1 0 0 /taxa/Kickxia%20judaica/ 3 מעלה אפרים גדל על כל המצוק מול מעלה אפרים, "מצוק העפעפית", אתר מוכר. נצפה בעבר עם ציפורנית חדת-שיניים, לא נצפה הפעם.
עפעפית יהודה Kickxia judaica 398507 עמוס סבח 4 במרץ 2021 1 0 0 /taxa/Kickxia%20judaica/ 4
עפעפית יהודה Kickxia judaica 398508 מימי רון 24 בפברואר 2021 1 0 0 /taxa/Kickxia%20judaica/ 5
עפעפית יהודה Kickxia judaica 395141 אסף מזרחי 10 במאי 2020 1 0 0 /taxa/Kickxia%20judaica/ 6
עפעפית יהודה Kickxia judaica 393874 שקד בחבוט 2 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Kickxia%20judaica/ 7
עפעפית יהודה Kickxia judaica 387227 אסף מזרחי 13 בפברואר 2019 1 0 0 /taxa/Kickxia%20judaica/ 8
עפעפית יהודה Kickxia judaica 392122 שקד בחבוט 7 באוקטובר 2019 1 0 0 /taxa/Kickxia%20judaica/ 9 יש לשוב בעונה ולוודא
עפעפית יהודה Kickxia judaica 392123 שקד בחבוט 5 באוגוסט 2019 1 0 0 /taxa/Kickxia%20judaica/ 10
עפעפית יהודה Kickxia judaica 392124 מימי רון 27 בנובמבר 2014 1 0 0 /taxa/Kickxia%20judaica/ 11
עפעפית יהודה Kickxia judaica 373736 שלי אלבז 21 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Kickxia%20judaica/ 12
עפעפית יהודה Kickxia judaica 378158 נעם שגב 20 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Kickxia%20judaica/ 13
עפעפית יהודה Kickxia judaica 368681 אורי פרגמן-ספיר 26 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Kickxia%20judaica/ 14 Jordan Valley slopes, Sartaba
עפעפית יהודה Kickxia judaica 372791 נוגן צברי 6 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Kickxia%20judaica/ 15
עפעפית יהודה Kickxia judaica 373737 עמוס סבח 10 במרץ 2004 1 0 0 /taxa/Kickxia%20judaica/ 16
עפעפית יהודה Kickxia judaica 373738 עמוס סבח 19 במרץ 2001 1 0 0 /taxa/Kickxia%20judaica/ 17