To log your observations please check out our mobile application.


ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
סלוודורה פרסית Salvadora persica 399518 דותן רותם 20 במרץ 2021 1 0 0 /taxa/Salvadora%20persica/ 1
סלוודורה פרסית Salvadora persica 387205 דורון ניסים 2 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Salvadora%20persica/ 2 ערבה דרומית: ערבת נטוף
סלוודורה פרסית Salvadora persica 387206 אריה לב רוזנברג 28 בפברואר 2019 1 0 0 /taxa/Salvadora%20persica/ 3 ערבה צפונית: גבעות סלעית
סלוודורה פרסית Salvadora persica 387207 מימי רון 28 בפברואר 2013 1 0 0 /taxa/Salvadora%20persica/ 4 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים
סלוודורה פרסית Salvadora persica 387208 מימי רון 6 בדצמבר 1980 1 0 0 /taxa/Salvadora%20persica/ 5 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים
סלוודורה פרסית Salvadora persica 389331 אסף מזרחי 27 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Salvadora%20persica/ 6
סלוודורה פרסית Salvadora persica 389332 מימי רון 21 בנובמבר 2018 1 0 0 /taxa/Salvadora%20persica/ 7 ערבה צפונית: גבעות סלעית
סלוודורה פרסית Salvadora persica 389333 מימי רון 6 בדצמבר 1980 1 0 0 /taxa/Salvadora%20persica/ 8 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים
סלוודורה פרסית Salvadora persica 395440 הילה גיל 25 במאי 2020 1 0 0 /taxa/Salvadora%20persica/ 9
סלוודורה פרסית Salvadora persica 393875 גל וין 2 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Salvadora%20persica/ 10 הרי אילת: הר שלמה
סלוודורה פרסית Salvadora persica 393441 מימי רון 21 בפברואר 2020 1 0 0 /taxa/Salvadora%20persica/ 11 הרי אילת: הר שלמה
סלוודורה פרסית Salvadora persica 393442 אריה לב רוזנברג 1 בפברואר 2020 1 0 0 /taxa/Salvadora%20persica/ 12 הר הנגב הצפוני: נחל חמרמר
סלוודורה פרסית Salvadora persica 393443 אריה לב רוזנברג 1 בפברואר 2020 1 0 0 /taxa/Salvadora%20persica/ 13 הר הנגב הצפוני: נחל חמרמר
סלוודורה פרסית Salvadora persica 392128 מימי רון 30 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Salvadora%20persica/ 14
סלוודורה פרסית Salvadora persica 392129 מימי רון 6 בפברואר 2003 1 0 0 /taxa/Salvadora%20persica/ 15
סלוודורה פרסית Salvadora persica 386098 נעם שגב 14 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Salvadora%20persica/ 16 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מישור עמיעז
סלוודורה פרסית Salvadora persica 383481 אביחי ניזרי 8 באוקטובר 2012 1 0 0 /taxa/Salvadora%20persica/ 17 *************
סלוודורה פרסית Salvadora persica 383482 מיכאל בלכר 12 בינואר 2011 1 0 0 /taxa/Salvadora%20persica/ 18 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים =מור עץ 40
סלוודורה פרסית Salvadora persica 383483 מיכאל בלכר 12 בינואר 2011 1 0 0 /taxa/Salvadora%20persica/ 19 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים = מור עץ73
סלוודורה פרסית Salvadora persica 383484 לוי רן 3 במרץ 1987 1 0 0 /taxa/Salvadora%20persica/ 20 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים
סלוודורה פרסית Salvadora persica 383485 לוי רן 15 באוגוסט 1986 1 0 0 /taxa/Salvadora%20persica/ 21 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים פירות פרתנוקרפים
סלוודורה פרסית Salvadora persica 383486 לוי רן 26 ביוני 1986 1 0 0 /taxa/Salvadora%20persica/ 22 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים
סלוודורה פרסית Salvadora persica 383487 אסף גוטפלד 16 באוקטובר 1985 1 0 0 /taxa/Salvadora%20persica/ 23
סלוודורה פרסית Salvadora persica 383488 אשכנזי שוש 13 במאי 1982 1 0 0 /taxa/Salvadora%20persica/ 24 ז. חב. לתצ.014; 4601.
סלוודורה פרסית Salvadora persica 383489 אשכנזי שוש 13 במאי 1982 1 0 0 /taxa/Salvadora%20persica/ 25 גלה.התחמק. חב ל-114;4601.
סלוודורה פרסית Salvadora persica 371465 דורון ניסים 29 באוגוסט 2016 1 0 0 /taxa/Salvadora%20persica/ 26 ערבה צפונית: גבעות סלעית
סלוודורה פרסית Salvadora persica 371464 ערן היימס 24 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Salvadora%20persica/ 27 הרי אילת: רמת בטמים
סלוודורה פרסית Salvadora persica 371463 דורון ניסים 10 באוקטובר 2016 1 0 0 /taxa/Salvadora%20persica/ 28 הרי אילת: הר שלמה
סלוודורה פרסית Salvadora persica 378090 דורון ניסים 25 באוקטובר 2017 1 0 0 /taxa/Salvadora%20persica/ 29 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: ככר סדום
סלוודורה פרסית Salvadora persica 378088 דורון ניסים 6 בנובמבר 2017 1 0 0 /taxa/Salvadora%20persica/ 30 ערבה צפונית: חווארי אמציה
סלוודורה פרסית Salvadora persica 371470 ג'ורג'י נורקין 5 בינואר 2015 1 0 0 /taxa/Salvadora%20persica/ 31 קמר רמון - מחמל: מחמל
סלוודורה פרסית Salvadora persica 371509 מימי רון 6 באוקטובר 1987 1 0 0 /taxa/Salvadora%20persica/ 32 ערבה צפונית: חווארי אמציה
סלוודורה פרסית Salvadora persica 371508 מימי רון 6 באוקטובר 1987 1 0 0 /taxa/Salvadora%20persica/ 33 ערבה צפונית: חווארי אמציה
סלוודורה פרסית Salvadora persica 371474 גל וין 4 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Salvadora%20persica/ 34 ערבה צפונית: חווארי אמציה
סלוודורה פרסית Salvadora persica 371469 דורון ניסים 18 בינואר 2016 1 0 0 /taxa/Salvadora%20persica/ 35 ערבה צפונית: חווארי אמציה
סלוודורה פרסית Salvadora persica 371468 דורון ניסים 9 במאי 2016 1 0 0 /taxa/Salvadora%20persica/ 36 ערבה צפונית: גבעות סלעית
סלוודורה פרסית Salvadora persica 371467 דורון ניסים 22 ביוני 2016 1 0 0 /taxa/Salvadora%20persica/ 37 ערבה צפונית: גבעות סלעית
סלוודורה פרסית Salvadora persica 378091 דורון ניסים 23 באוקטובר 2017 1 0 0 /taxa/Salvadora%20persica/ 38 ערבה צפונית: גבעות סלעית
סלוודורה פרסית Salvadora persica 371460 דורון ניסים 10 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Salvadora%20persica/ 39 ערבה דרומית: ערבת נטוף
סלוודורה פרסית Salvadora persica 371466 דורון ניסים 20 ביולי 2016 1 0 0 /taxa/Salvadora%20persica/ 40 ערבה דרומית: פשט רודד
סלוודורה פרסית Salvadora persica 371459 דורון ניסים 21 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Salvadora%20persica/ 41 ערבה דרומית: פשט רודד
סלוודורה פרסית Salvadora persica 371482 מיכאל בלכר 17 בינואר 2011 1 0 0 /taxa/Salvadora%20persica/ 42 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים מור 40
סלוודורה פרסית Salvadora persica 371484 מיכאל בלכר 12 בינואר 2011 1 0 0 /taxa/Salvadora%20persica/ 43 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים = מור עץ 59
סלוודורה פרסית Salvadora persica 371564 אלון חנה 27 בנובמבר 1980 1 0 0 /taxa/Salvadora%20persica/ 44 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים ן מעין עין גדי
סלוודורה פרסית Salvadora persica 371568 שנהר אלי 5 בינואר 1977 1 0 0 /taxa/Salvadora%20persica/ 45 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים מחים שבשורות3;2;1(
סלוודורה פרסית Salvadora persica 371567 שנהר אלי 19 ביוני 1977 1 0 0 /taxa/Salvadora%20persica/ 46 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים צים.נאכלים ע~י טריסטרמיות
סלוודורה פרסית Salvadora persica 371566 שנהר אלי 30 באוקטובר 1978 1 0 0 /taxa/Salvadora%20persica/ 47 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים וסלודורות במקום שהיה כרם
סלוודורה פרסית Salvadora persica 371565 שנהר אלי 5 באפריל 1979 1 0 0 /taxa/Salvadora%20persica/ 48 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים
סלוודורה פרסית Salvadora persica 371563 דלאל יאיר 27 בנובמבר 1980 1 0 0 /taxa/Salvadora%20persica/ 49 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים
סלוודורה פרסית Salvadora persica 371562 אלון חנה 8 בפברואר 1981 1 0 0 /taxa/Salvadora%20persica/ 50 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים
סלוודורה פרסית Salvadora persica 371561 אלון חנה 3 במאי 1981 1 0 0 /taxa/Salvadora%20persica/ 51 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים פנים בסלוודורה.מול הבוטקה
סלוודורה פרסית Salvadora persica 371559 שלו מן 9 באפריל 1982 1 0 0 /taxa/Salvadora%20persica/ 52 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים במקום-שפנים.חב.ל294-28-2.
סלוודורה פרסית Salvadora persica 371556 וקסלר חובב 2 במאי 1984 1 0 0 /taxa/Salvadora%20persica/ 53 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים
סלוודורה פרסית Salvadora persica 371555 וקסלר חובב 11 במאי 1984 1 0 0 /taxa/Salvadora%20persica/ 54 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים
סלוודורה פרסית Salvadora persica 371554 וקסלר חובב 22 במאי 1984 1 0 0 /taxa/Salvadora%20persica/ 55 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים
סלוודורה פרסית Salvadora persica 371538 וקסלר חובב 22 באוקטובר 1984 1 0 0 /taxa/Salvadora%20persica/ 56 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים ן הסלוודורה מול הבוטקה.
סלוודורה פרסית Salvadora persica 371553 וקסלר חובב 22 במאי 1984 1 0 0 /taxa/Salvadora%20persica/ 57 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים
סלוודורה פרסית Salvadora persica 371552 אוד יוסי 23 במאי 1984 1 0 0 /taxa/Salvadora%20persica/ 58 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים
סלוודורה פרסית Salvadora persica 371551 אוד יוסי 27 במאי 1984 1 0 0 /taxa/Salvadora%20persica/ 59 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים 1;363-48-1 .
סלוודורה פרסית Salvadora persica 371550 אוד יוסי 27 במאי 1984 1 0 0 /taxa/Salvadora%20persica/ 60 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים
סלוודורה פרסית Salvadora persica 371549 אוד יוסי 29 במאי 1984 1 0 0 /taxa/Salvadora%20persica/ 61 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים
סלוודורה פרסית Salvadora persica 371547 וקסלר חובב 13 ביולי 1984 1 0 0 /taxa/Salvadora%20persica/ 62 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים
סלוודורה פרסית Salvadora persica 371546 וקסלר חובב 13 ביולי 1984 1 0 0 /taxa/Salvadora%20persica/ 63 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים
סלוודורה פרסית Salvadora persica 371545 וקסלר חובב 6 באוגוסט 1984 1 0 0 /taxa/Salvadora%20persica/ 64 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים
סלוודורה פרסית Salvadora persica 371543 וקסלר חובב 23 באוגוסט 1984 1 0 0 /taxa/Salvadora%20persica/ 65 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים רר בכוחות עצמו.
סלוודורה פרסית Salvadora persica 371542 אוד יוסי 27 באוגוסט 1984 1 0 0 /taxa/Salvadora%20persica/ 66 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים
סלוודורה פרסית Salvadora persica 371540 אורן אריק 5 בספטמבר 1984 1 0 0 /taxa/Salvadora%20persica/ 67 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים
סלוודורה פרסית Salvadora persica 371539 וקסלר חובב 6 בספטמבר 1984 1 0 0 /taxa/Salvadora%20persica/ 68 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים
סלוודורה פרסית Salvadora persica 371537 אורן אריק 17 בנובמבר 1984 1 0 0 /taxa/Salvadora%20persica/ 69 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים תניים.
סלוודורה פרסית Salvadora persica 371536 וקסלר חובב 14 בדצמבר 1984 1 0 0 /taxa/Salvadora%20persica/ 70 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים
סלוודורה פרסית Salvadora persica 371535 צופים בודדים 11 ביוני 1985 1 0 0 /taxa/Salvadora%20persica/ 71 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים
סלוודורה פרסית Salvadora persica 371534 וקסלר חובב 20 ביוני 1985 1 0 0 /taxa/Salvadora%20persica/ 72 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים
סלוודורה פרסית Salvadora persica 371532 וקסלר חובב 19 ביולי 1985 1 0 0 /taxa/Salvadora%20persica/ 73 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים
סלוודורה פרסית Salvadora persica 371533 צופים בודדים 18 ביולי 1985 1 0 0 /taxa/Salvadora%20persica/ 74 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים
סלוודורה פרסית Salvadora persica 371541 אורן אריק 4 בספטמבר 1984 1 0 0 /taxa/Salvadora%20persica/ 75 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים
סלוודורה פרסית Salvadora persica 371510 ריבלין עופר 3 באוקטובר 1987 1 0 0 /taxa/Salvadora%20persica/ 76 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים
סלוודורה פרסית Salvadora persica 371517 לוי רן 15 בדצמבר 1986 1 0 0 /taxa/Salvadora%20persica/ 77 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים
סלוודורה פרסית Salvadora persica 371528 לוי רן 18 בנובמבר 1985 1 0 0 /taxa/Salvadora%20persica/ 78 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים
סלוודורה פרסית Salvadora persica 371526 לוי רן 24 באפריל 1986 1 0 0 /taxa/Salvadora%20persica/ 79 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים
סלוודורה פרסית Salvadora persica 371525 לוי רן 12 במאי 1986 1 0 0 /taxa/Salvadora%20persica/ 80 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים
סלוודורה פרסית Salvadora persica 371524 לוי רן 24 ביוני 1986 1 0 0 /taxa/Salvadora%20persica/ 81 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים קרפים;וקטנים מאד
סלוודורה פרסית Salvadora persica 371523 לוי רן 26 ביוני 1986 1 0 0 /taxa/Salvadora%20persica/ 82 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים הפירות פרתנוקרפים
סלוודורה פרסית Salvadora persica 371522 לוי רן 26 ביוני 1986 1 0 0 /taxa/Salvadora%20persica/ 83 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים
סלוודורה פרסית Salvadora persica 371521 לוי רן 26 ביוני 1986 1 0 0 /taxa/Salvadora%20persica/ 84 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים הפירות פרתנוקפים
סלוודורה פרסית Salvadora persica 371520 לוי רן 15 באוגוסט 1986 1 0 0 /taxa/Salvadora%20persica/ 85 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים
סלוודורה פרסית Salvadora persica 371519 לוי רן 15 באוגוסט 1986 1 0 0 /taxa/Salvadora%20persica/ 86 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים
סלוודורה פרסית Salvadora persica 371518 לוי רן 15 באוגוסט 1986 1 0 0 /taxa/Salvadora%20persica/ 87 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים
סלוודורה פרסית Salvadora persica 371516 לוי רן 15 בדצמבר 1986 1 0 0 /taxa/Salvadora%20persica/ 88 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים
סלוודורה פרסית Salvadora persica 371515 לוי רן 15 בדצמבר 1986 1 0 0 /taxa/Salvadora%20persica/ 89 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים
סלוודורה פרסית Salvadora persica 371504 מימי רון 4 בפברואר 1989 1 0 0 /taxa/Salvadora%20persica/ 90 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים
סלוודורה פרסית Salvadora persica 371514 לוי רן 3 במרץ 1987 1 0 0 /taxa/Salvadora%20persica/ 91 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים
סלוודורה פרסית Salvadora persica 371513 לוי רן 15 באפריל 1987 1 0 0 /taxa/Salvadora%20persica/ 92 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים פירות פרתנוקרפיים
סלוודורה פרסית Salvadora persica 371507 אלון רייכמן 17 בינואר 1988 1 0 0 /taxa/Salvadora%20persica/ 93 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים
סלוודורה פרסית Salvadora persica 371505 לוי רן 24 באפריל 1988 1 0 0 /taxa/Salvadora%20persica/ 94 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים
סלוודורה פרסית Salvadora persica 371502 דה-פיצוטו אלון 16 בפברואר 1989 1 0 0 /taxa/Salvadora%20persica/ 95 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים
סלוודורה פרסית Salvadora persica 371494 מיכאל בלכר 22 באוגוסט 2010 1 0 0 /taxa/Salvadora%20persica/ 96 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים 73
סלוודורה פרסית Salvadora persica 371493 מיכאל בלכר 22 באוגוסט 2010 1 0 0 /taxa/Salvadora%20persica/ 97 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים 83
סלוודורה פרסית Salvadora persica 371481 מיכאל בלכר 17 בינואר 2011 1 0 0 /taxa/Salvadora%20persica/ 98 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים מור35
סלוודורה פרסית Salvadora persica 371512 לוי רן 15 באפריל 1987 1 0 0 /taxa/Salvadora%20persica/ 99 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים
סלוודורה פרסית Salvadora persica 371569 מדמוני אסף 9 בנובמבר 1975 1 0 0 /taxa/Salvadora%20persica/ 100 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים ת אחרי שנפגעה.
סלוודורה פרסית Salvadora persica 371500 נוקריאן רבקה 1 בנובמבר 1989 1 0 0 /taxa/Salvadora%20persica/ 101 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים
סלוודורה פרסית Salvadora persica 371487 מיכאל בלכר 12 בינואר 2011 1 0 0 /taxa/Salvadora%20persica/ 102 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים = מור עץ 71 -אין עץ
סלוודורה פרסית Salvadora persica 371486 מיכאל בלכר 12 בינואר 2011 1 0 0 /taxa/Salvadora%20persica/ 103 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים =מור עץ 70
סלוודורה פרסית Salvadora persica 371485 מיכאל בלכר 12 בינואר 2011 1 0 0 /taxa/Salvadora%20persica/ 104 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים =מור עץ65
סלוודורה פרסית Salvadora persica 371483 מיכאל בלכר 12 בינואר 2011 1 0 0 /taxa/Salvadora%20persica/ 105 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים =מור עץ 35
סלוודורה פרסית Salvadora persica 371488 מיכאל בלכר 12 בינואר 2011 1 0 0 /taxa/Salvadora%20persica/ 106 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים = מור עץ 88
סלוודורה פרסית Salvadora persica 371548 לוי רן 2 ביולי 1984 1 0 0 /taxa/Salvadora%20persica/ 107 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים סה לנחל דוד
סלוודורה פרסית Salvadora persica 378089 דורון ניסים 25 באוקטובר 2017 1 0 0 /taxa/Salvadora%20persica/ 108 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: ככר סדום
סלוודורה פרסית Salvadora persica 371462 דורון ניסים 8 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Salvadora%20persica/ 109 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מלחת סדום
סלוודורה פרסית Salvadora persica 377469 דורון ניסים 9 באוגוסט 2017 1 0 0 /taxa/Salvadora%20persica/ 110 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: ככר סדום
סלוודורה פרסית Salvadora persica 371479 הראל בן-שחר 18 בנובמבר 2011 1 0 0 /taxa/Salvadora%20persica/ 111 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: ככר סדום
סלוודורה פרסית Salvadora persica 371461 דורון ניסים 8 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Salvadora%20persica/ 112 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: ככר סדום
סלוודורה פרסית Salvadora persica 371471 ג'ורג'י נורקין 3 בפברואר 2014 1 0 0 /taxa/Salvadora%20persica/ 113 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים
סלוודורה פרסית Salvadora persica 371477 הראל בן-שחר 28 בפברואר 2012 1 0 0 /taxa/Salvadora%20persica/ 114 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים
סלוודורה פרסית Salvadora persica 371480 הראל בן-שחר 4 בנובמבר 2011 1 0 0 /taxa/Salvadora%20persica/ 115 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מישור עמיעז
סלוודורה פרסית Salvadora persica 371503 אלון רייכמן 16 בפברואר 1989 1 0 0 /taxa/Salvadora%20persica/ 116 מדבר יהודה דרומי: רמת זהר
סלוודורה פרסית Salvadora persica 371491 מיכאל בלכר 22 באוגוסט 2010 1 0 0 /taxa/Salvadora%20persica/ 117 ימים: ים המלח 35
סלוודורה פרסית Salvadora persica 371490 מיכאל בלכר 22 באוגוסט 2010 1 0 0 /taxa/Salvadora%20persica/ 118 ימים: ים המלח ותיקה
סלוודורה פרסית Salvadora persica 371499 מימי רון 30 בינואר 1993 1 0 0 /taxa/Salvadora%20persica/ 119 הר הנגב הצפוני: מישור ימין
סלוודורה פרסית Salvadora persica 371478 טל סיידמן 3 בדצמבר 2011 1 0 0 /taxa/Salvadora%20persica/ 120
סלוודורה פרסית Salvadora persica 371501 אבינועם דנין 23 במרץ 1989 1 0 0 /taxa/Salvadora%20persica/ 121
סלוודורה פרסית Salvadora persica 371495 מימי רון 6 במרץ 2009 1 0 0 /taxa/Salvadora%20persica/ 122
סלוודורה פרסית Salvadora persica 377468 דותן רותם 28 בספטמבר 2017 1 0 0 /taxa/Salvadora%20persica/ 123
סלוודורה פרסית Salvadora persica 371529 אסף גוטפלד 16 באוקטובר 1985 1 0 0 /taxa/Salvadora%20persica/ 124
סלוודורה פרסית Salvadora persica 371489 דודו זכאי 19 באוקטובר 2010 1 0 0 /taxa/Salvadora%20persica/ 125
סלוודורה פרסית Salvadora persica 371506 דורון ניסים 10 בפברואר 1988 1 0 0 /taxa/Salvadora%20persica/ 126
סלוודורה פרסית Salvadora persica 371560 דורון ניסים 14 בספטמבר 1981 1 0 0 /taxa/Salvadora%20persica/ 127
סלוודורה פרסית Salvadora persica 371558 אשכנזי שוש 13 במאי 1982 1 0 0 /taxa/Salvadora%20persica/ 128
סלוודורה פרסית Salvadora persica 371557 דורון ניסים 24 ביוני 1982 1 0 0 /taxa/Salvadora%20persica/ 129 ע קולות.
סלוודורה פרסית Salvadora persica 371531 דורון ניסים 20 ביולי 1985 1 0 0 /taxa/Salvadora%20persica/ 130
סלוודורה פרסית Salvadora persica 371544 וקסלר חובב 7 באוגוסט 1984 1 0 0 /taxa/Salvadora%20persica/ 131 הקדמיות מכורסמות וחסרות.
סלוודורה פרסית Salvadora persica 371530 אסף גוטפלד 16 באוגוסט 1985 1 0 0 /taxa/Salvadora%20persica/ 132
סלוודורה פרסית Salvadora persica 371511 דורון ניסים 28 ביוני 1987 1 0 0 /taxa/Salvadora%20persica/ 133
סלוודורה פרסית Salvadora persica 371496 אסף קפלן 27 בינואר 2004 1 0 0 /taxa/Salvadora%20persica/ 134
סלוודורה פרסית Salvadora persica 371497 עמוס סבח 3 בפברואר 1999 1 0 0 /taxa/Salvadora%20persica/ 135
סלוודורה פרסית Salvadora persica 371476 אביחי ניזרי 8 באוקטובר 2012 1 0 0 /taxa/Salvadora%20persica/ 136 *************
סלוודורה פרסית Salvadora persica 371475 מארק כץ 15 באוקטובר 2012 1 0 0 /taxa/Salvadora%20persica/ 137
סלוודורה פרסית Salvadora persica 371473 דותן רותם 30 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Salvadora%20persica/ 138
סלוודורה פרסית Salvadora persica 371472 דותן רותם 30 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Salvadora%20persica/ 139
סלוודורה פרסית Salvadora persica 371527 דורון ניסים 12 במרץ 1986 1 0 0 /taxa/Salvadora%20persica/ 140 של המין בשמורת הסלודורות