To log your observations please check out our mobile application.


ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 405732 יאיר אור 17 באפריל 2021 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 1 גשר בנות יעקב כ - 10 פרטים בתוך שדות המוקשים
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 405668 נתאי חיון 16 במאי 2021 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 2 נחל גחר
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 398774 אבי בן-סידי 10 באפריל 2021 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 3 הירדן ההררי מדרום לגשר בנות יעקב יש עשרות פרטים גם לצד המזרחי של כביש 91 שעולה מגשר בנות יעקב לגולן, בשטח ממוקש
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 396210 רעות לוריא 28 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 4 קרית חרושת (הקישון) נבדקו גם השדות וגם הנחל. מאוד מופר. נמצא רק בוצין מפורץ
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 396356 דידי קפלן 8 באוגוסט 2020 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 5 גבעות אלונים - שפרעם: נחל קישון
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 396357 דידי קפלן 2 באוגוסט 2020 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 6 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 396358 דידי קפלן 23 ביולי 2020 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 7 גבעות אלונים - שפרעם: גבעות אלוני טבעון
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 396359 דידי קפלן 23 ביולי 2020 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 8 גבעות אלונים - שפרעם: נחל קישון
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 395676 סוקרי מכון דש"א 1 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 9 בקעת הירדן: עמק בית שאן אין תאריך - נרשם הראשון לינואר בשנת עריכת הסקר
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 396238 מרב לבל 1 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 10 עין רויה המעיין נראה יבש
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 396237 מרב לבל 4 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 11 עין טמיר, נחל כזיב תצפית עבר דווחה מעין טמיר.
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 396236 מרב לבל 4 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 12 נחל כזיב, לפני עין טמיר מדרונות עם צמחייה צפופה
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 396235 מרב לבל 4 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 13 נחל בצת הנחל עם מיעוט מים, צמחייה על המדרונות מאוד צפופה
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 396232 מרב לבל 12 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 14 נחל הארי (הר כפיר) מטעים ושדות מעובדים עד הנחל
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 396231 מרב לבל 7 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 15 אחו גונן התצפית המקורית באיזור המכוסח
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 396230 מימי רון 7 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 16 בית הלל הנקודה בתוך היישוב, נבדק גם החצבני ומעיין קרוב אך בית הגידול לא מתאים
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 396229 מימי רון 7 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 17 עין בדולח הנקודה המקורית בתוך מטע. נבדק גם עין בדוח הסמוך והסבוך. לא נגיש ולא מתאים לבוצין
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 396228 מימי רון 7 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 18 מצוק מנרה בית גידול לא מתאים, יער אורנים נטוע לא לח
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 396227 רעות לוריא 2 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 19 רוויה- אגירה שאובה הנקודה עצמה לא נגישה בגלל שטח אש ומתקן תפעול אגירה שאובה.
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 396226 רעות לוריא 2 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 20 נחל ליד מנחמיה הנחל יבש לגמרי
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 396225 רעות לוריא 2 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 21 כניסה לנחל תבור מכביש 90 יבש (גבוה, רחוק מהנחל)
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 396224 רעות לוריא 2 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 22 בריכות דגים תל יוסף
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 396223 רעות לוריא 2 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 23 נחל חרוד שטח קטן של הנחל משוקם לפארק. נעשו שתילות בגדות. נמצאה שושנת עלים אחת, כנראה של מפורץ
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 396222 רעות לוריא 30 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 24 נחל ציפורי ליד חמרייה שדות ומטעים כמעט עד קו המים
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 396221 רעות לוריא 30 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 25 נחל ציפורי ליד ח'וואלד
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 396220 רעות לוריא 30 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 26 כפר הנוער הדתי חסידים יער אלונים ולא חורשת צפצפות כפי שכתוב בתצפית המקורית
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 396219 רעות לוריא 1 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 27 נחל תבור, ליד כפר קיש
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 396218 רעות לוריא 1 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 28 נחל השבעה דרום גדת נחל עם חלקאות
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 396217 רעות לוריא 1 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 29 חוות השומר- יער בית קשת הנקודה בתוך הבסיס. מסביב יער וחורש ים תיכוני. שטח טבעי אך לא לח מספיק
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 396216 רעות לוריא 30 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 30 שדות ליד כעביה שדות, ערימות עפר, ביוב
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 396215 רעות לוריא 30 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 31 הסוללים לפי ההערה בתצפית המקורית, כנראה שהמיקום שגוי.
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 396214 רעות לוריא 29 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 32 ביריה הנקודה בתוך היישוב, נערכה תצפית על השטח הטבעי מסביב. נ.צ מאוד לא מדוייק מעשבייה
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 396213 רעות לוריא 29 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 33 הירדן, ליד גשר אריק חלק מבית הגידול מופר, אך נשארו בריכות מים טבעיות
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 396212 רעות לוריא 29 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 34 שמורת אירוס הדור הנחל מזוהם זמנית
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 396211 רעות לוריא 28 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 35 קרית חרושת פארק עירוני
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 396209 רעות לוריא 28 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 36 בריכות הזורע בית גידול לא טבעי לגמרי אך יכול להתאים למין
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 396208 רעות לוריא 28 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 37 תעלה מול משמר העמק שולי כביש ושדה חיטה. מופר מאוד
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 396207 רעות לוריא 28 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 38 שדות מול כפר יהושוע שדה חקלאי
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 395675 בר שמש 13 במאי 2020 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 39 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 395674 לירז כברה 13 במאי 2020 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 40 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 395673 בר שמש 14 במאי 2020 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 41 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מיקום לו מדוייק, כ 15 מטר דרום מערבית למיקום האמיתי
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 395672 לירז כברה 14 במאי 2020 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 42 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 394811 עמית מנדלסון 24 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 43 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 395017 דידי קפלן 27 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 44 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 395016 הילה גיל 27 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 45 גבעות אלונים - שפרעם: גבעות אלוני טבעון
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 395015 בר שמש 27 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 46 גבעות אלונים - שפרעם: גבעות אלוני טבעון
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 395014 הילה גיל 27 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 47 גבעות אלונים - שפרעם: נחל קישון
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 394712 שרית קוז'קרו-אלימלך 27 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 48 פארק הזהב קרית שמונה
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 394713 שרית קוז'קרו-אלימלך 27 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 49 פארק הזהב קרית שמונה סמוך לעין שלף
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 394714 שרית קוז'קרו-אלימלך 27 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 50 פארק הזהב קרית שמונה ליד שולחנות קק"ל סמוך למדרגות לרחוב קרן היסוד
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 394715 שרית קוז'קרו-אלימלך 27 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 51 פארק הזהב קרית שמונה
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 394716 שרית קוז'קרו-אלימלך 27 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 52 פארק הזהב קרית שמונה מנקודה זו דרומה עשרות פרטים וגם הרבה שושנות עלים קטנות חדשות (ללא פריחה)
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 394620 Hila Abraham 1 במאי 2020 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 53 נחל ציפורי
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 394616 בשמת סגל 30 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 54 באר טבעון
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 394615 בשמת סגל 30 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 55 באר טבעון
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 387844 דידי קפלן 15 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 56 רמות מנשה: מזרח מנשה
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 387851 דידי קפלן 29 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 57 גבעות אלונים - שפרעם: נחל ציפורי המיקום המדויק 200 דרומה מכאן על גדת הנחל המערבית
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 387857 שי קבסה 4 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 58 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 391867 רבינוביץ אביבה 13 ביולי 1993 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 59 גבעות אלונים - שפרעם: נחל ציפורי
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 391868 רבינוביץ אביבה 19 באפריל 1993 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 60 גבעות אלונים - שפרעם: גבעות אלוני טבעון
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 391869 רבינוביץ אביבה 13 באוקטובר 1991 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 61 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 391886 מימי רון 8 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 62 גליל תחתון מזרחי: נחל תבור
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 392751 יפעת ארצי 4 ביולי 2018 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 63 עמק החולה: עמק החולה חתך 9.
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 392752 יפעת ארצי 9 באוגוסט 2017 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 64 עמק החולה: עמק החולה חתך 6.
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 393340 רועי פדרמן 17 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 65 גליל תחתון מרכזי: חוקוק לבנים
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 394439 סיון לוי 19 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 66 מאגר שער העמקים לא בטוח ב100% איזה מין של בוצין.
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 394067 עמית מנדלסון 31 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 67 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 392963 אסף חיים 10 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 68 דרום הגולן: נחלי גולן
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 334870 יהושע שקדי 27 באפריל 1985 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 69 רמות הגליל: נחל בצת רום 250 מ' פריחה
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 334876 ע. זהבי 26 במאי 1987 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 70 נחל בצת רום 250 מ', פריחה
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 334879 א. ג'קסון 16 בדצמבר 1985 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 71 נחל הארי רום 870 מ', פריחה
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 334842 נעמי פיינבורן 7 באפריל 1947 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 72 ליד מגדל מתוך נתוני רת"ם. גליון עשבייה, נ.צ משוער (לא נמצא בסקר שנות ה-90)
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 334875 א. סאלח 20 באפריל 1989 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 73 נחל כזיב רום 300 מ', שושנות עלים
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 334835 ש. לינקרם 18 במאי 1953 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 74 החולה גליון עשבייה. נ.צ משוער לפי תיאור מקום
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 334851 אלכסנדר אייג 24 במאי 1932 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 75 יער אלונים-טבעון גליון עשבייה, נ.צ משוער. לא אותר בסקר שנות ה-90
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 334825 יואב ויזל 11 במרץ 1955 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 76 בית זרע גליון עשבייה. נ.צ משוער לפי תיאור מקום
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 334874 יהושע שקדי 11 במאי 1985 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 77 נחל ברתות, עין טמיר רום 394 מ', פריחה
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 334801 אלכסנדר אייג 15 באפריל 1924 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 78 תל יוסף גליון עשבייה. נ.צ משוער לפי תיאור מקום (לא נמצא בסקר שנות ה-90)
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 334869 אבי שמידע 31 במרץ 1966 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 79 ואדי ביריה גליון עשבייה, נ.צ משוער
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 334837 תצפיות רת"ם 11 במאי 1927 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 80 רמת כורזים: מורדות כורזים מתוך נתוני רת"ם
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 334824 תצפיות רת"ם 28 ביולי 1980 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 81 רמת כורזים: ירדן הררי מתוך נתוני רת"ם
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 334820 תצפיות רת"ם 26 במאי 1988 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 82 רמות הגליל: רמת אדמית מתוך נתוני רת"ם
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 334821 תצפיות רת"ם 20 במאי 1983 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 83 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 334800 ד. זהרי 16 באפריל 1941 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 84 רייחניה, ליד עין חרוד גליון עשבייה, נ.צ משוער לפי תיאור מקום. (לא נמצא בסקר שנות ה-90)
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 334871 א. סאלח 14 בינואר 1989 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 85 חירבת צב רום 900 מ', שושנת עלים
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 334823 תצפיות רת"ם 28 באפריל 1984 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 86 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 334848 תצפיות רת"ם 22 בספטמבר 1988 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 87 גליל תחתון מרכזי: רכס הרי סגור מתוך נתוני רת"ם
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 334834 א. ליבטין 3 באפריל 1983 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 88 בית הלל גליון עשבייה. נ.צ משוער לפי תיאור מקום
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 334877 אורי פרגמן 15 באפריל 1986 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 89 בני יהודה נ.צ משוער
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 334862 עופר כהן 31 במאי 1987 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 90 מצוק אל חמה רום 150 מטר, סוף פריחה
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 385502 אורי פרגמן 5 באפריל 1986 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 91 עין שבע
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 334797 יהושע שקדי 20 באפריל 1985 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 92 ליד נחל קישון מתוך נתוני רת"ם
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 334859 יואב גרטמן 27 במרץ 1987 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 93 גבעות אלונים - שפרעם: יערות הסוללים מתוך נתוני רת"ם. לא אותר מחדש בשנות ה-90
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 334822 תצפיות רת"ם 12 במאי 1984 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 94 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 334872 נעמי פיינבורן 25 בפברואר 1957 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 95 ואדי חיג'ז גליון עשבייה. נ.צ משוער (ניצנים ושושנת עלים)
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 334802 אבי שמידע 5 באפריל 1975 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 96 גדת נחל קישון מתוך נתוני רת"ם
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 334868 ויינשטין 9 באפריל 1927 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 97 כפר גלעדי גליון עשבייה. נ.צ משוער
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 334849 מיכאל זהרי 18 באפריל 1968 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 98 גשר בנות יעקב גליון עשבייה. נ.צ משוער לפי תיאור מקום
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 334836 ע. פליישמן 24 במאי 1963 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 99 החולה גליון עשבייה, נ.צ משוער לפי תיאור מקום
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 334829 אביבה רבינוביץ 11 באפריל 1995 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 100 שטח אש 114 ועין רוויה מעיין ושטח שקוע
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 334844 יאיר אור 17 במאי 1993 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 101 כפר קיש מערב מקומות לחים לאורך הערוץ
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 385496 אביבה רבינוביץ 4 במאי 1993 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 102 נחל יפתחאל, מפגש עם נחל ציפורי אדמה עמוקה
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 334808 תצפיות רת"ם 13 באוקטובר 1993 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 103 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 334804 תצפיות רת"ם 13 באוקטובר 1993 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 104 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 334827 תצפיות רת"ם 14 ביולי 1993 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 105 עמק החולה: דרום עמק החולה מתוך נתוני רת"ם
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 334806 הגר לשנר 4 במאי 1993 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 106 משמר העמק צידי כביש ותעלה באדמה עמוקה.
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 334818 אלכסנדר אייג 11 במאי 1922 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 107 חוף הכנרת גליון עשבייה
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 334813 הגר לשנר 16 באפריל 1994 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 108 נחל השופט- הזורע רום 80 מ', צידי דרך בצל אורן קפריסאי.
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 385498 יאיר אור 3 במאי 1993 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 109 צומת כפר ברוך צידי כביש ומאגר מים
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 334845 תצפיות רת"ם 13 במאי 1993 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 110 גליל תחתון מרכזי: הר תבור מתוך נתוני רת"ם
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 334839 תצפיות רת"ם 1 במרץ 1997 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 111 גליל תחתון מזרחי: מורדות מנחמיה מתוך נתוני רת"ם
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 334855 יואב גרטמן 14 באפריל 1994 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 112 נחל ציפורי מתוך נתוני רת"ם
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 334858 שיר ורד 25 באפריל 1993 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 113 חורשת צפצפות- יגור מתוך נתוני רת"ם
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 334854 אורי פרגמן 19 באפריל 1993 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 114 מאגר בית-לחם הגלילית מתוך נתוני רת"ם. צידי מאגר עם אשבל הביצות וצמחי מים נוספים
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 367231 משה הר-ציון 13 באפריל 1995 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 115 גליל תחתון מרכזי: הרי נצרת
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 334830 תצפיות רת"ם 13 ביולי 1993 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 116 גליל תחתון מזרחי: הר ארבל מתוך נתוני רת"ם
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 334847 תצפיות רת"ם 13 ביולי 1993 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 117 גליל תחתון מרכזי: אלוני בית קשת מתוך נתוני רת"ם
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 334863 תצפיות רת"ם 21 באפריל 1993 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 118 גבעות אלונים - שפרעם: גבעות אלוני טבעון מתוך נתוני רת"ם
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 334873 תצפיות רת"ם 8 במאי 1993 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 119 גבעות אלונים - שפרעם: נחל קישון מתוך נתוני רת"ם
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 367230 משה הר-ציון 7 באפריל 1996 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 120 בקעת הירדן: בקעת הירדן
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 334878 אבי שמידע 26 באוגוסט 1994 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 121 חירבת חוחה מתוך נתוני רת"ם (פרטים יבשים)
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 334856 אורי פרגמן 21 באפריל 1993 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 122 נחל ציפורי שולי הערוץ עם צמחי מים נוספים
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 334853 אביבה רבינוביץ 13 ביולי 1993 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 123 עין יבקע (בית-לחם הגלילית) מתוך נתוני רת"ם. רום 140 מ'
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 334815 אורי פרגמן 10 במרץ 1993 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 124 נחל צלמון תחתון צידי שביל ושולי ערוץ זורם. שושנות עלים ועמודי תפרחת יבשים משנה שעברה
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 334838 עוז גולן 17 באפריל 1991 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 125 עינות חצור (שמורה) מתוך נתוני רת"ם
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 334831 יאיר אור 15 באפריל 1992 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 126 עין רויה מתוך נתוני רת"ם
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 387852 מרב לבל 29 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 127 רמת כורזים: ירדן הררי פרט יחיד פורח בשטח ממוקש. נצפה מרחוק מהכביש (ממזרח לכביש)
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 387856 אורי אורבך 27 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 128 עמק החולה: עמק החולה
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 390102 אורי אורבך 27 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 129 עמק החולה: עמק החולה
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 334816 יואב גרטמן 29 בדצמבר 1989 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 130 גבעות אלונים - שפרעם: נחל קישון שושנות עלים ותפרחות יבשות
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 334861 תצפיות רת"ם 21 באפריל 1993 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 131 גבעות אלונים - שפרעם: גבעות אלוני טבעון מתוך נתוני רת"ם
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 334809 הגר לשנר 19 באפריל 1993 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 132 בריכות דגים הזורע מתוך נתוני רת"ם
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 334865 פ. מרכוס 12 באפריל 1981 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 133 גבעות אלונים - שפרעם: נחל קישון מתוך נתוני רת"ם
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 334860 אורי פרגמן 19 באפריל 1993 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 134 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל צידי הכביש
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 390092 מרב לבל 14 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 135 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): רכס פקיעין רק שושנת עלים. בשולי מטע וחורש
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 390415 מרב לבל 1 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 136 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל שולי בריכה ליד נחל תבור הפרחים אכולים לגמרי על ידי חיפושיות
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 390101 מרב לבל 28 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 137 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל פרט בודד בשולי תעלה באיזור מופר. ללא גדר
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 390100 מרב לבל 28 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 138 רמות מנשה: מזרח מנשה רק פרט אחד פרח. מספר שושנות כנראה גם שלו. הפרט הפורח נשבר על ידי מטיילים
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 390099 מרב לבל 29 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 139 רמת כורזים: ירדן הררי לצד הדרך, בשולי שדה
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 390098 מרב לבל 30 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 140 גבעות אלונים - שפרעם: נחל ציפורי לאורך הנחל ולאורך השביל. חלק רק בשושנות. לבדוק האם חלק שתולים על ידי הרדוף
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 390097 מרב לבל 1 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 141 גליל תחתון מזרחי: כפר תבור על גדת נחל באיזור קצת יותר טבעי (סוף הפארק)
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 390096 מרב לבל 1 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 142 גליל תחתון מזרחי: מצוק יבניאל על מדרון מעל הנחל. בין מעיינות. יתכן שיש פרטים נוספים
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 390095 מרב לבל 2 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 143 בקעת הירדן: גאון הירדן כנראה שתילה של הרדוף ב-2012
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 390094 מרב לבל 7 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 144 עמק החולה: אבל בית מעכה עמוד תפרחת יבש משנה שעברה
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 387855 מרב לבל 28 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 145 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל פרט בוגר וחמישה פרטים צעירים. בתוך תעלה מגודרת
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 387854 מרב לבל 28 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 146 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל על תל. לא בשטח לח
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 387853 מרב לבל 28 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 147 רמות מנשה: מזרח מנשה צידי הדרך
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 387850 מרב לבל 29 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 148 רמת כורזים: מורדות כורזים
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 387849 מרב לבל 30 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 149 גבעות אלונים - שפרעם: נחל ציפורי על גדות נחל, בפטל
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 387848 מרב לבל 30 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 150 גבעות אלונים - שפרעם: נחל ציפורי בתוך השדה
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 387847 מרב לבל 30 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 151 גבעות אלונים - שפרעם: נחל ציפורי
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 387846 מרב לבל 30 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 152 גבעות אלונים - שפרעם: נחל ציפורי
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 334866 א. שמאלי 18 באפריל 1925 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 153 רכס נפתלי: מורדות נפתלי גליון עשבייה. נ.צ משוער
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 334843 יואב גרטמן 9 בנובמבר 1990 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 154 עין שרונה- בקעת יבניאל מתוך נתוני רת"ם
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 334805 תצפיות רת"ם 13 במאי 1993 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 155 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 334817 יואב גרטמן 22 בדצמבר 1989 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 156 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם. רק עלים
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 334846 תצפיות רת"ם 13 במאי 1993 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 157 גליל תחתון מזרחי: כפר תבור מתוך נתוני רת"ם
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 334840 אביבה רבינוביץ 30 במרץ 1993 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 158 נחל יפתחאל בין שולי שדות לגדת נחל באדמה עמוקה. שטח בשליטה של פטל קדוש וערבה
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 334810 הגר לשנר 16 באפריל 1994 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 159 אבו-זרייק (הזורע) מתוך נתוני רת"ם
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 385501 אורי פרגמן 9 במרץ 1993 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 160 חוף אילנות צידי דרכים, מדשאות ושדות בור ליד חוף הכנרת. הרוב לא פורחים
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 334828 אלכסנדר אייג 11 במאי 1927 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 161 חוף הכנרת גליון עשבייה. נ.צ משוער לפי תיאור מקום
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 334826 תצפיות רת"ם 15 באפריל 1987 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 162 רמת כורזים: מורדות כורזים מתוך נתוני רת"ם
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 334833 תצפיות רת"ם 6 ביולי 1993 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 163 רמת כורזים: ירדן הררי מתוך נתוני רת"ם
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 334798 תצפיות רת"ם 19 ביוני 1992 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 164 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 390977 אורי פרגמן-ספיר 2 במאי 2006 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 165 ליד נחל חרמון שני גושים, בכל אחד שני צמחים
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 378192 רן לוטן 17 בדצמבר 2017 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 166 עמק החולה: עמק החולה
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 334832 תצפיות רת"ם 5 ביוני 1993 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 167 רמת כורזים: ירדן הררי מתוך נתוני רת"ם
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 334807 תצפיות רת"ם 25 באפריל 1993 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 168 רמות מנשה: מזרח מנשה מתוך נתוני רת"ם
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 334803 נעמי פיינבורן 12 במאי 1927 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 169 רמות מנשה: מזרח מנשה מתוך נתוני רת"ם
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 355880 טליה אורון 13 באפריל 2011 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 170 רכס נפתלי: מורדות נפתלי
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 334812 תצפיות רת"ם 11 באפריל 1993 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 171 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 334799 תצפיות רת"ם 26 באפריל 1993 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 172 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 334811 תצפיות רת"ם 22 באפריל 1988 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 173 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 367227 הדי בן אליהו 15 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 174 עמק יזרעאל - חרוד: עמק חרוד
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 367229 משה הר-ציון 12 באפריל 2000 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 175 גליל תחתון מזרחי: נחל תבור
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 367228 עמוס סבח 12 באפריל 2000 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 176 גליל תחתון מזרחי: נחל תבור
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 354998 יפתח סיני 10 באפריל 2011 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 177 גליל תחתון מזרחי: נחל תבור ב-פריחה
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 334850 תצפיות רת"ם 13 ביולי 1993 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 178 גבעות אלונים - שפרעם: גבעות אלוני צפורי מתוך נתוני רת"ם
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 334852 תצפיות רת"ם 28 באוגוסט 1997 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 179 גבעות אלונים - שפרעם: גבעות אלוני צפורי מתוך נתוני רת"ם
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 334819 תצפיות רת"ם 21 באפריל 1993 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 180 גבעות אלונים - שפרעם: גבעות אלוני טבעון מתוך נתוני רת"ם
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 334857 תצפיות רת"ם 21 באפריל 1993 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 181 גבעות אלונים - שפרעם: גבעות אלוני טבעון מתוך נתוני רת"ם
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 334864 תצפיות רת"ם 7 ביוני 1993 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 182 גבעות אלונים - שפרעם: נחל קישון מתוך נתוני רת"ם
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 334867 א. שמאלי 6 באפריל 1925 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 183 רכס נפתלי: מורדות נפתלי גליון עשבייה. נ.צ משוער
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 385500 אביבה רבינוביץ 11 באפריל 1995 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 184 עין רוויה
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 385499 יאיר אור 19 באפריל 1993 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 185 קרית חרושת שולי ערוץ הקישון הזורם על אדמה עמוקה.
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 334841 מימי רון 7 באפריל 1993 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 186 עין שחל סבך פטל קדוש
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 385497 יאיר אור 17 במאי 1993 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 187 נחל השבעה מקומות לחים לאורך הערוץ
בוצין הגליל Verbascum galilaeum 334814 הגר לשנר 19 באפריל 1993 1 0 0 /taxa/Verbascum%20galilaeum/ 188 צומת כפר יהושוע מתוך נתוני רת"ם