To log your observations please check out our mobile application.


ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
בקית החולה Vicia hulensis 399167 מימי רון 5 באפריל 2021 1 0 0 /taxa/Vicia%20hulensis/ 1 גליל עליון מזרחי: רמת דלתון
בקית החולה Vicia hulensis 399168 יובל ספיר 26 במרץ 2021 1 0 0 /taxa/Vicia%20hulensis/ 2 צפון הגולן: יער אודם
בקית החולה Vicia hulensis 398614 בר שמש 4 במרץ 2021 1 0 0 /taxa/Vicia%20hulensis/ 3 גליל תחתון מזרחי: כפר תבור
בקית החולה Vicia hulensis 397558 אור יאיר 17 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Vicia%20hulensis/ 4 צפון הגולן: תילי געש בגולן רשימה 195. צורמן. 17.04.2018
בקית החולה Vicia hulensis 397559 אור יאיר 6 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Vicia%20hulensis/ 5 צפון הגולן: תילי געש בגולן רשימה 202. מחסן טורבינות רוח 06.04.2018
בקית החולה Vicia hulensis 397560 אור יאיר 20 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Vicia%20hulensis/ 6 צפון הגולן: במת הגולן רשימה 156. צומת ציר המפלים 20.03.2018
בקית החולה Vicia hulensis 397561 אור יאיר 20 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Vicia%20hulensis/ 7 צפון הגולן: במת הגולן רשימה 155. יונתן 20.03.2018
בקית החולה Vicia hulensis 397562 אור יאיר 26 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Vicia%20hulensis/ 8 צפון הגולן: תילי געש בגולן רשימה 36. צורמן , שלולית עונתית 26.04.17
בקית החולה Vicia hulensis 397563 אור יאיר 14 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Vicia%20hulensis/ 9 דרום הגולן: דרום רמת הגולן רשימה 10. אבני-איתן 14.03.17
בקית החולה Vicia hulensis 396630 עפר כהן 10 באפריל 1998 1 0 0 /taxa/Vicia%20hulensis/ 10 אום אל-קנאטיר גליונות עשביה. הגדירה הגר לשנר, 18-8-2020.
בקית החולה Vicia hulensis 396631 עפר כהן 1 באפריל 1992 1 0 0 /taxa/Vicia%20hulensis/ 11 שדות ליד נעורה איסוף עשביה. הזיהוי של עפר כהן באישור עוזי פליטמן. נ.צ. משוער.
בקית החולה Vicia hulensis 394627 אסף חיים 1 במאי 2020 1 0 0 /taxa/Vicia%20hulensis/ 12 קלע אלון
בקית החולה Vicia hulensis 394108 יאיר אור 7 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Vicia%20hulensis/ 13 צומת קשת
בקית החולה Vicia hulensis 393758 בר שמש 12 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Vicia%20hulensis/ 14 מדרום לבסיס נעורה
בקית החולה Vicia hulensis 393768 יאיר אור 24 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Vicia%20hulensis/ 15 מערב לתל-עבאס
בקית החולה Vicia hulensis 393757 בר שמש 12 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Vicia%20hulensis/ 16 מדרום לבסיס נעורה
בקית החולה Vicia hulensis 346617 יאיר אור 12 באפריל 1987 1 0 0 /taxa/Vicia%20hulensis/ 17 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
בקית החולה Vicia hulensis 347678 י.עברי 26 באפריל 1981 1 0 0 /taxa/Vicia%20hulensis/ 18 צפון הגולן: יער אודם מתוך נתוני רת"ם
בקית החולה Vicia hulensis 346801 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Vicia%20hulensis/ 19 צפון הגולן: במת הגולן מתוך נתוני רת"ם
בקית החולה Vicia hulensis 346044 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Vicia%20hulensis/ 20 רמת כורזים: ירדן הררי מתוך נתוני רת"ם
בקית החולה Vicia hulensis 347580 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Vicia%20hulensis/ 21 צפון הגולן: מורדות גולן מתוך נתוני רת"ם
בקית החולה Vicia hulensis 347506 ד.יפה 6 ביולי 1954 1 0 0 /taxa/Vicia%20hulensis/ 22 צפון הגולן: מורדות גולן מתוך נתוני רת"ם
בקית החולה Vicia hulensis 346802 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Vicia%20hulensis/ 23 גליל עליון מזרחי: נחל דישון מתוך נתוני רת"ם
בקית החולה Vicia hulensis 346451 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Vicia%20hulensis/ 24 גליל עליון מזרחי: רמת פשחור (הרי צפת) מתוך נתוני רת"ם
בקית החולה Vicia hulensis 346803 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Vicia%20hulensis/ 25 גליל עליון מזרחי: רמת עלמה מתוך נתוני רת"ם
בקית החולה Vicia hulensis 347370 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Vicia%20hulensis/ 26 גליל עליון מזרחי: רמת יראון מתוך נתוני רת"ם
בקית החולה Vicia hulensis 346702 י.עברי 4 באפריל 1981 1 0 0 /taxa/Vicia%20hulensis/ 27 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
בקית החולה Vicia hulensis 346847 יואב גרטמן 21 באפריל 1991 1 0 0 /taxa/Vicia%20hulensis/ 28 גליל עליון מזרחי: רמת עלמה מתוך נתוני רת"ם
בקית החולה Vicia hulensis 346608 אביבה רבינוביץ' 16 באפריל 1999 1 0 0 /taxa/Vicia%20hulensis/ 29 גליל עליון מזרחי: רמת דלתון מתוך נתוני רת"ם
בקית החולה Vicia hulensis 385089 יאיר אור 15 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Vicia%20hulensis/ 30 שיח מרזוק
בקית החולה Vicia hulensis 344297 אורי פרגמן-ספיר 1 באפריל 1992 1 0 0 /taxa/Vicia%20hulensis/ 31 גליל תחתון מזרחי: גבעות נעורה מתוך נתוני רת"ם
בקית החולה Vicia hulensis 346846 ג'קסון,אור,כהן 8 באפריל 1991 1 0 0 /taxa/Vicia%20hulensis/ 32 גליל עליון מזרחי: רמת עלמה מתוך נתוני רת"ם
בקית החולה Vicia hulensis 346704 יובל ספיר 3 במאי 1993 1 0 0 /taxa/Vicia%20hulensis/ 33 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
בקית החולה Vicia hulensis 346757 אבי שמידע 14 באפריל 1991 1 0 0 /taxa/Vicia%20hulensis/ 34 גליל עליון מזרחי: רמת עלמה מתוך נתוני רת"ם
בקית החולה Vicia hulensis 386409 יאיר אור 26 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Vicia%20hulensis/ 35 הר קורטם (חזקה)
בקית החולה Vicia hulensis 386578 מימי רון 4 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Vicia%20hulensis/ 36 צפון הגולן: במת הגולן
בקית החולה Vicia hulensis 386222 יאיר אור 8 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Vicia%20hulensis/ 37 חניון דליות
בקית החולה Vicia hulensis 386552 יאיר אור 26 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Vicia%20hulensis/ 38 הר קורטם (חזקה)
בקית החולה Vicia hulensis 384792 אסף חיים 10 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Vicia%20hulensis/ 39 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
בקית החולה Vicia hulensis 372433 רעות לוריא 29 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Vicia%20hulensis/ 40 מזרחית לכפר הנשיא מדרון בזלתי, צומח עשבוני אך לא אחו לח. האדמה יבשה. רעיית בקר כבדה. נמצאה בקיה דומה, אולי בקיה דקיקה
בקית החולה Vicia hulensis 372431 רעות לוריא 29 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Vicia%20hulensis/ 41 נחל גילבון
בקית החולה Vicia hulensis 372430 רעות לוריא 29 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Vicia%20hulensis/ 42 גונן הנקודה עצמה בשטח בנוי בתוך היישוב. נבדק גם אחו גונן במרחק עד קמ מהנקודה, אך הצמחייה גבוהה מאוד ובית הגידול לא נראה מתאים למין. רעיית בקר כבדה
בקית החולה Vicia hulensis 372429 רעות לוריא 29 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Vicia%20hulensis/ 43 דרומית לנחל עורבים מדרון בזלת תלול מאוד. לא שקע לח
בקית החולה Vicia hulensis 346746 עוז גולן 4 במאי 1991 1 0 0 /taxa/Vicia%20hulensis/ 44 צפון הגולן: מורדות גולן מתוך נתוני רת"ם
בקית החולה Vicia hulensis 372428 רעות לוריא 28 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Vicia%20hulensis/ 45 שמורת אירוס החרמון חושניה
בקית החולה Vicia hulensis 372425 רעות לוריא 28 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Vicia%20hulensis/ 46 שמורת רכס בשנית
בקית החולה Vicia hulensis 372424 רעות לוריא 28 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Vicia%20hulensis/ 47 בכניסה לשמורת רכס בשנית, הדרך לעין גוזידה
בקית החולה Vicia hulensis 372423 רעות לוריא 28 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Vicia%20hulensis/ 48 דרומית לשמורת אלוני הבשן רעיית בקר כבדה אך לא נראה שמפריע למין
בקית החולה Vicia hulensis 346703 י.עברי 27 באפריל 1981 1 0 0 /taxa/Vicia%20hulensis/ 49 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
בקית החולה Vicia hulensis 346496 יובל ספיר 4 באפריל 1999 1 0 0 /taxa/Vicia%20hulensis/ 50 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
בקית החולה Vicia hulensis 359826 בר שמש 1 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Vicia%20hulensis/ 51 צפונית לעלמה
בקית החולה Vicia hulensis 368423 דר בן נתן 25 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Vicia%20hulensis/ 52 צפון הגולן: במת הגולן
בקית החולה Vicia hulensis 368424 דר בן נתן 5 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Vicia%20hulensis/ 53 צפון הגולן: במת הגולן
בקית החולה Vicia hulensis 360619 דר בן נתן 4 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Vicia%20hulensis/ 54 צפון הגולן: במת הגולן
בקית החולה Vicia hulensis 372572 רעות לוריא 3 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Vicia%20hulensis/ 55 חורבה צפונית לקלע רעייה כבדה, צומח רודרלי גבוהה סביב הבריכה. לא מתאים למין
בקית החולה Vicia hulensis 368473 יובל ספיר 5 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Vicia%20hulensis/ 56 גליל עליון מזרחי: רמת דלתון
בקית החולה Vicia hulensis 344321 עופר כהן 1 באפריל 1992 1 0 0 /taxa/Vicia%20hulensis/ 57 גליל תחתון מזרחי: גבעות נעורה מתוך נתוני רת"ם
בקית החולה Vicia hulensis 345801 מייק לבנה 10 במרץ 1996 1 0 0 /taxa/Vicia%20hulensis/ 58 דרום הגולן: נחלי גולן מתוך נתוני רת"ם
בקית החולה Vicia hulensis 346637 אביבה רבינוביץ' 4 באפריל 1999 1 0 0 /taxa/Vicia%20hulensis/ 59 גליל עליון מזרחי: רמת דלתון מתוך נתוני רת"ם
בקית החולה Vicia hulensis 346645 אביבה רבינוביץ' 16 באפריל 1999 1 0 0 /taxa/Vicia%20hulensis/ 60 גליל עליון מזרחי: רמת דלתון מתוך נתוני רת"ם
בקית החולה Vicia hulensis 372314 עידו שקד 29 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Vicia%20hulensis/ 61 דרום הגולן: נחלי גולן
בקית החולה Vicia hulensis 372315 עידו שקד 28 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Vicia%20hulensis/ 62 דרום הגולן: נחלי גולן
בקית החולה Vicia hulensis 372420 רעות לוריא 28 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Vicia%20hulensis/ 63 שמורת גמלא, ליד המצפור
בקית החולה Vicia hulensis 372442 בר שמש 2 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Vicia%20hulensis/ 64 מערבית לנטור ברוב האחו הצמחייה גבוהה מדי ולא מתאימה למין למעט שקעים מסויימים. המין לא נמצא בנקודות נוספות בחיפוש באחו
בקית החולה Vicia hulensis 345172 כהן,אברהם,שיצר 29 באפריל 1992 1 0 0 /taxa/Vicia%20hulensis/ 65 גליל תחתון מרכזי: הר הושעיה מתוך נתוני רת"ם
בקית החולה Vicia hulensis 359441 מימי רון 18 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Vicia%20hulensis/ 66 צפונית לבית קשת
בקית החולה Vicia hulensis 359832 מימי רון 2 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Vicia%20hulensis/ 67 ערוץ עליון של נחל שיזפים (מזרח גבעת המורה) יתכן שלא נמצא המין בגלל שהשנה לא היתה מספיק גשומה ויתכן שבשל הצמחייה הרודרלית הגבוהה בגלל לחץ הרעייה
בקית החולה Vicia hulensis 359472 מימי רון 31 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Vicia%20hulensis/ 68 נחל שיזפים עליון, מערבית לנעורה
בקית החולה Vicia hulensis 359831 מימי רון 2 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Vicia%20hulensis/ 69 דרום מערבית לנעורה יתכן שלא נמצא המין בגלל שהשנה לא היתה מספיק גשומה ויתכן שבשל הצמחייה הרודרלית הגבוהה בגלל לחץ הרעייה
בקית החולה Vicia hulensis 359471 מימי רון 31 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Vicia%20hulensis/ 70 שולי הכביש, מערבית לטמרה
בקית החולה Vicia hulensis 344479 עפר אילן ואורי 2 באפריל 1992 1 0 0 /taxa/Vicia%20hulensis/ 71 גליל תחתון מזרחי: גבעת גזית מתוך נתוני רת"ם
בקית החולה Vicia hulensis 359830 מימי רון 2 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Vicia%20hulensis/ 72 מערבית לטמרה יתכן שלא נמצא המין בגלל שהשנה לא היתה מספיק גשומה ויתכן שבשל הצמחייה הרודרלית הגבוהה בגלל לחץ הרעייה
בקית החולה Vicia hulensis 359833 מימי רון 2 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Vicia%20hulensis/ 73 מזרחית לשדה אילן שטח טבעי, מדרון סלעי עם בזלת
בקית החולה Vicia hulensis 345096 אבי שמידע 13 באפריל 1992 1 0 0 /taxa/Vicia%20hulensis/ 74 גליל תחתון מזרחי: מצוק יבניאל מתוך נתוני רת"ם
בקית החולה Vicia hulensis 344855 ע.כהן,מלמד 13 באפריל 1992 1 0 0 /taxa/Vicia%20hulensis/ 75 גליל תחתון מזרחי: כפר תבור מתוך נתוני רת"ם
בקית החולה Vicia hulensis 359829 מימי רון 2 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Vicia%20hulensis/ 76 שדות צפונית לבית ספר שדה אלון תבור
בקית החולה Vicia hulensis 359505 מימי רון 9 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Vicia%20hulensis/ 77 מושב ארבל
בקית החולה Vicia hulensis 345351 יואב גרטמן 5 באפריל 1992 1 0 0 /taxa/Vicia%20hulensis/ 78 גליל תחתון מזרחי: בקעת ארבל מתוך נתוני רת"ם
בקית החולה Vicia hulensis 359827 בר שמש 1 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Vicia%20hulensis/ 79 מזרחית לריחניה
בקית החולה Vicia hulensis 346789 אבי שמידע 14 באפריל 1991 1 0 0 /taxa/Vicia%20hulensis/ 80 גליל עליון מזרחי: רמת עלמה מתוך נתוני רת"ם
בקית החולה Vicia hulensis 346911 ש.בקרמן,ע.כהן 23 במרץ 1990 1 0 0 /taxa/Vicia%20hulensis/ 81 גליל עליון מזרחי: רמת עלמה מתוך נתוני רת"ם
בקית החולה Vicia hulensis 356265 טליה אורון 1 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Vicia%20hulensis/ 82 גליל עליון מזרחי: רמת יראון בריכת מתתיהו (פרעה)
בקית החולה Vicia hulensis 356266 טליה אורון 1 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Vicia%20hulensis/ 83 גליל עליון מזרחי: רמת יראון בריכת מתתיהו
בקית החולה Vicia hulensis 359812 בר שמש 1 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Vicia%20hulensis/ 84 בריכת קש (צפונית לדלתון)
בקית החולה Vicia hulensis 359814 בר שמש 1 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Vicia%20hulensis/ 85 רמת דלתון
בקית החולה Vicia hulensis 359813 בר שמש 1 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Vicia%20hulensis/ 86 בריכת קש (צפונית לדלתון)
בקית החולה Vicia hulensis 346589 שיר ורד 3 באפריל 1991 1 0 0 /taxa/Vicia%20hulensis/ 87 גליל עליון מזרחי: רמת דלתון מתוך נתוני רת"ם
בקית החולה Vicia hulensis 346636 אורי פרגמן-ספיר 6 באפריל 1998 1 0 0 /taxa/Vicia%20hulensis/ 88 גליל עליון מזרחי: רמת דלתון מתוך נתוני רת"ם
בקית החולה Vicia hulensis 346618 הגר לשנר 22 במרץ 1990 1 0 0 /taxa/Vicia%20hulensis/ 89 גליל עליון מזרחי: רמת דלתון מתוך נתוני רת"ם
בקית החולה Vicia hulensis 346635 עופר כהן 31 במרץ 1991 1 0 0 /taxa/Vicia%20hulensis/ 90 גליל עליון מזרחי: רמת דלתון מתוך נתוני רת"ם
בקית החולה Vicia hulensis 346598 עופר כהן 31 במרץ 1991 1 0 0 /taxa/Vicia%20hulensis/ 91 גליל עליון מזרחי: רמת דלתון מתוך נתוני רת"ם
בקית החולה Vicia hulensis 356268 טליה אורון 2 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Vicia%20hulensis/ 92 גליל עליון מזרחי: רמת דלתון
בקית החולה Vicia hulensis 359816 בר שמש 1 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Vicia%20hulensis/ 93 רמת דלתון
בקית החולה Vicia hulensis 356267 טליה אורון 2 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Vicia%20hulensis/ 94 גליל עליון מזרחי: רמת דלתון
בקית החולה Vicia hulensis 355860 טליה אורון 17 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Vicia%20hulensis/ 95 גליל עליון מזרחי: רמת דלתון בריכת קש
בקית החולה Vicia hulensis 359815 בר שמש 1 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Vicia%20hulensis/ 96 רמת דלתון
בקית החולה Vicia hulensis 346599 הגר לשנר 22 במרץ 1990 1 0 0 /taxa/Vicia%20hulensis/ 97 גליל עליון מזרחי: רמת דלתון מתוך נתוני רת"ם
בקית החולה Vicia hulensis 372316 מימי רון 31 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Vicia%20hulensis/ 98 גליל תחתון מזרחי: גבעות נעורה תצפית העדר
בקית החולה Vicia hulensis 367293 מרגרטה וולצ'אק 2 באפריל 1999 1 0 0 /taxa/Vicia%20hulensis/ 99 גליל עליון מזרחי: רמת דלתון נדיר
בקית החולה Vicia hulensis 372416 בר שמש 26 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Vicia%20hulensis/ 100 אחו נוב
בקית החולה Vicia hulensis 368417 יובל עברון 17 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Vicia%20hulensis/ 101 גליל תחתון מרכזי: הר תרען
בקית החולה Vicia hulensis 367292 טליה אורון 31 במרץ 2009 1 0 0 /taxa/Vicia%20hulensis/ 102 גליל עליון מזרחי: רמת דלתון
בקית החולה Vicia hulensis 367294 עובד רשות 2 באפריל 1999 1 0 0 /taxa/Vicia%20hulensis/ 103 גליל עליון מזרחי: רמת דלתון נדיר